Hoge beschikbaarheid, failover in Power BI en veelgestelde vragen over herstel na noodgevallenPower BI high availability, failover, and disaster recovery FAQ

In dit artikel wordt uitgelegd hoe Power BI-service zijn gebruikers een hoge beschikbaarheid, bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgevallen biedt.This article explains how the Power BI service delivers high availability and provides business continuity and disaster recovery to its users. Na het lezen van dit artikel hebt u een beter beeld van hoe hoge beschikbaarheid wordt bereikt, onder welke omstandigheden Power BI een failover uitvoert en wat u kunt verwachten van de service wanneer een failover-overschakeling wordt uitgevoerd.After reading this article, you should have a better understanding of how high availability is achieved, under what circumstances Power BI performs a failover, and what to expect from the service when it fails over.

Wat betekent 'hoge beschikbaarheid' voor Power BI?What does "high availability" mean for Power BI?

Power BI is volledig beheerde Software as a Service (SaaS).Power BI is fully managed software as a service (SaaS). Het ontwerp en de werking zijn zodanig uitgevoerd door Microsoft dat deze tolerant zijn voor infrastructuurstoringen, zodat gebruikers altijd toegang tot hun rapporten hebben.Microsoft designs and operates it to be resilient to infrastructure failures so that users can always access their reports. De service wordt ondersteund door een SLA van 99,9%.The service is supported by a 99.9% SLA.

Wat is een Power BI-failover?What is a Power BI failover?

Power BI houdt meerdere exemplaren van elk onderdeel aan in Azure-datacenters (ook wel bekend als regio's) om bedrijfscontinuïteit te garanderen.Power BI maintains multiple instances of each component in Azure datacenters (also known as regions) to guarantee business continuity. Als er een storing of een probleem is die/dat ervoor zorgt dat Power BI niet toegankelijk of onbruikbaar wordt in een regio, wordt in Power BI een failover-overschakeling uitgevoerd van alle bijbehorende onderdelen in die regio naar een back-upexemplaar.If there is an outage, or an issue that causes Power BI to be inaccessible or inoperable in a region, Power BI fails all its components in that region to a backup instance. De failover herstelt de beschikbaarheid en operabiliteit van het Power BI-service-exemplaar in een nieuwe regio (meestal binnen dezelfde geografische locatie, zoals is aangegeven in de Microsoft Trust Center).The failover restores availability and operability to the Power BI service instance in a new region (usually within the same geographic location, as noted in the Microsoft Trust Center).

Een Power BI-service-exemplaar waarvoor een failover-overschakeling is uitgevoerd, ondersteunt alleen leesbewerkingen, wat betekent dat de volgende bewerkingen niet worden ondersteund tijdens de failover: vernieuwingen, rapportpublicaties, wijzigingen aan dashboards of rapporten en andere bewerkingen waarvoor wijzigingen in Power BI-metagegevens nodig zijn (bijvoorbeeld een opmerking invoegen in een rapport).A failed-over Power BI service instance supports only read operations, which means the following operations aren't supported during failover: refreshes, report publish operations, dashboard or report modifications, and other operations that require changes to Power BI metadata (for example, inserting a comment in a report). Leesbewerkingen, zoals het weergeven van dashboards en van rapporten (die niet zijn gebaseerd op DirectQuery of een liveverbinding met on-premises gegevensbronnen gebruiken), blijven correct werken.Read operations, such as displaying dashboards and displaying reports (that are not based on DirectQuery or Live Connect to on-premises data sources) continue to function normally.

Hoe blijven back-upexemplaren gesynchroniseerd met mijn gegevens?How are backup instances kept in sync with my data?

Alle onderdelen van Power BI-service worden regelmatig gesynchroniseerd met hun back-upexemplaren.All Power BI service components regularly sync their backup instances. We richten op een synchronisatie van 15 minuten op een bepaald tijdstip voor alle inhoud die is geüpload naar of is gewijzigd in Power BI.We target a 15-minute point-in-time sync for any content uploaded or changed in Power BI. In het geval van een failover maakt Power BI gebruik van geografisch redundante replicatie in Azure Storage en geografisch redundante replicatie in Azure SQL om te waarborgen dat er back-exemplaren aanwezig zijn in andere regio's en dat deze kunnen worden gebruikt in het geval van een failover.In the event of a failover, Power BI uses Azure storage geo-redundant replication and Azure SQL geo redundant replication to guarantee backup instances exist in other regions and can be used in the case of a failover.

Waar bevinden de failover-clusters zich?Where are the failover clusters located?

Back-upexemplaren bevinden zich binnen dezelfde geografische locatie (geografisch) als die u hebt geselecteerd toen uw organisatie zich registreerde voor Power BI, tenzij anders is aangegeven de Microsoft Trust Center.Backup instances reside within the same geographic location (geo) that you selected when your organization signed up for Power BI, except where noted in the Microsoft Trust Center. Een geografisch gebied kan meerdere regio's bevatten en Microsoft kan gegevens repliceren naar een van de regio's binnen een bepaald geografisch gebied voor gegevenstolerantie.A geo can contain several regions, and Microsoft may replicate data to any of the regions within a given geo for data resiliency. Microsoft zal geen klantgegevens repliceren of verplaatsen buiten het geografische gebied.Microsoft will not replicate or move customer data outside the geo. Zie het Microsoft Trust Center voor een afbeelding van de geografische gebieden die worden aangeboden door Power BI en de regio's erbinnen.For a mapping of the geos offered by Power BI and the regions within them, see the Microsoft Trust Center.

Hoe bepaalt Microsoft dat een failover moet worden uitgevoerd?How does Microsoft decide to fail over?

Er zijn twee verschillende systemen die aangeven wanneer een failover mogelijk is vereist:There are two different systems that indicate when a failover might be required:

  • Onze externe en interne bewakingstests duiden op een gebrek aan beschikbaarheid of een onvermogen om correct te functioneren.Our external and internal monitoring probes indicate a lack of availability or inability to operate properly. Dergelijke aanduidingen kunnen zijn gebaseerd op uitval die is gedetecteerd in Power BI-onderdelen of een of meer services waarvan Power BI afhankelijk is in een regio.Such indications can be based on outages detected in Power BI components or one or more of the services that Power BI depends on in a region.
  • Het centrale operationele team van Microsoft Azure informeert ons over een kritieke storing in een regio.Microsoft Azure's central operations team informs us of a critical outage in a region.

In beide gevallen nemen leidinggevende Power BI-teamleden de beslissing om een failover uit te voeren; de beslissing zelf is niet automatisch.In both cases, Power BI executive team members make the decision to fail over; the decision itself isn't automated. Zodra de beslissing is genomen,vindt de failover-overschakeling automatisch plaats.Once the decision is made, the process of failing over takes place automatically.

Hoe kan ik weten dat Power BI zich nu in de failovermodus bevindt?How do I know Power BI is now in failover mode?

Er wordt een melding geplaatst op de Power BI-ondersteuningspagina (https://powerbi.microsoft.com/support/).A notification is posted on the Power BI support page (https://powerbi.microsoft.com/support/). De melding omvat de primaire bewerkingen die niet beschikbaar zijn tijdens de failover, zoals publiceren, vernieuwen, dashboards maken, dashboards dupliceren en wijzigingen in de machtigingen.The notification includes the major operations that are not available during the failover, including publish, refresh, create dashboard, duplicate dashboard, and permission changes.

Hoe lang duurt een door Power BI uitgevoerde failover?How long does it take Power BI to fail over?

Het duur ongeveer 15 minuten voordat Power BI weer operationeel is nadat is vastgesteld dat een er failover vereist is.Power BI takes approximately 15 minutes to become operational again once it's identified that a failover is required. De tijd die nodig is om te bepalen dat er een failover vereist is, is afhankelijk van het scenario dat is verbroken.The time to identify that a failover is required varies, based on the scenario that is broken.

Zodra er een failover is uitgevoerd, wordt in Power BI Azure gebruikgemaakt van Azure Storage-geo-replicatie om de failover uit te voeren.Once a failover is performed, Power BI uses Azure Storage GEO replication to perform the failover. Dergelijke replicaties hebben meestal een terugkeerpunt van 15 minuten. Voor Azure Storage wordt deze periode echter niet gegarandeerd via een SLA, waardoor er voor Power BI ook geen tijdsbestek kan worden gegarandeerd.Such replications usually have a return point of 15 minutes, however, Azure Storage does not guarantee this timeframe with an SLA, and thus, Power BI is also unable to guarantee a timeframe.

Wat gebeurt er met werkruimten en rapporten als mijn Premium-capaciteit niet meer beschikbaar is?What happens to workspaces and reports if my Premium capacity becomes unavailable?

Als een Premium-capaciteit niet beschikbaar is, blijven werkruimten en rapporten toegankelijk en zichtbaar voor alle gelicentieerde Power BI Pro-gebruikers die eerder toegang hadden.If a Premium capacity becomes unavailable, workspaces and reports remain accessible and visible to all Power BI Pro licensed users who previously had access to them.

Wanneer keert mijn Power BI-exemplaar terug naar de oorspronkelijke regio?When does my Power BI instance return to the original region?

Power BI-service-exemplaren keren terug naar hun oorspronkelijke regio wanneer het probleem dat de failover heeft veroorzaakt, is opgelost.Power BI service instances return to their original region when the issue that caused the failover is resolved. Raadpleeg de ondersteuningspagina van Power BI: Als het probleem is opgelost, verwijdert het Power BI-team de melding dat de failover beschrijft.Check the Power BI support page: When the issue is resolved, the Power BI team removes the notification that describes the failover. Op dat moment dient de werking weer normaal te zijn geworden.At that point, operations should be back to normal.

Ben ik verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van mijn Power BI-oplossing?Am I responsible for the availability of my Power BI solution?

Als de Power BI-oplossing die in uw organisatie wordt gebruikt op een van de volgende elementen betrekking heeft, moet u enkele maatregelen nemen om te waarborgen dat de oplossing een hoge beschikbaarheid behoudt:If the Power BI solution used in your organization involves one of the following elements, you must take some measures to guarantee that the solution remains highly available:

  • Als uw organisatie gebruikmaakt van Power BI Premium, moet u ervoor zorgen dat de Premium-capaciteit zodanig is dat aan de belastingsvereisten van uw implementatie is voldaan.If your organization uses Power BI Premium, you must ensure that the Premium capacity is sized to meet the load demands of your deployment. De Power BI Premium-whitepaper voor planning en implementatie en de Power BI Premium Capacity Metrics-app kunnen u helpen een planning voor dit vereiste te maken en eraan te voldoen.The Power BI Premium Planning and Deployment whitepaper, and the Power BI Premium Capacity Metrics app can help you to plan and meet this requirement. Er worden ter ondersteuning regelmatig nieuwe functies toegevoegd aan de app voor metrische gegevens en de beheerportal in Power BI.We regularly add new features to the metrics app and the admin portal in Power BI to help.
  • Als uw organisatie on-premises gegevensbronnen opent met behulp van de on-premises gateway van Power BI, moet u de gateway instellen zoals is beschreven in dit artikel om hoge beschikbaarheid te ondersteunen.If your organization accesses on-premises data sources using the on-premises data gateway, you must set the gateway up as described in this article to support high availability. Volg deze richtlijn, of u nu rapporten aan het vernieuwen bent in de importmodus of gegevens of gegevensmodellen opent met behulp van DirectQuery of Live Connect.Follow this guidance whether you're refreshing reports in import mode, or you're accessing data or data models by using DirectQuery or Live Connect.

Werken gateways in de failover-modus?Will gateways function when in failover mode?

Nee.No. Gegevens die nodig zijn vanuit on-premises gegevensbronnen (alle rapporten en dashboards op basis van DirectQuery en liveverbindingen) werken niet tijdens een failover.Data required from on-premises data sources (any reports and dashboards based on Direct Query and Live Connect) will not work during a failover. De configuratie van de gateway wordt echter niet gewijzigd: Wanneer het exemplaar van Power BI in de oorspronkelijke staat terugkeert, herkrijgen de gateways weer hun normale functies.The gateway configuration doesn't change though: When the Power BI instance returns to its original state, the gateways return to their normal functions.