Power BI beheren: veelgestelde vragenAdministering Power BI - frequently asked questions (FAQ)

Dit artikel bevat veelgestelde vragen over Power BI-beheer.This article addresses frequently asked questions for Power BI administration. Zie Wat is Power BI beheer? voor een overzicht van Power BI-beheer.For an overview of the Power BI administration, see What is Power BI administration?.

In dit artikelWhat's in this article

Registreren voor Power BISign up for Power BI section

Beheer van Power BIAdministration of Power BI section

Beveiliging in Power BISecurity in Power BI section

Registreren voor Power BISign up for Power BI

PowerShell gebruikenUsing PowerShell

Voor sommige van de procedures in deze sectie zijn Windows PowerShell-scripts vereist.Some of the procedures in this section require Windows PowerShell scripts. Als u niet bekend bent met PowerShell, is het raadzaam om eerst de handleiding Aan de slag met Windows PowerShell door te nemen.If you're not familiar with PowerShell, we recommend the PowerShell getting started guide. Als u de scripts wilt uitvoeren, moet u eerst de meest recente 64-bits versie van Azure Active Directory PowerShell for Graph installeren.To run the scripts, first install the latest 64-bit version of the Azure Active Directory PowerShell for Graph.

Hoe kunnen gebruikers zich registreren voor Power BI?How do users sign up for Power BI?

Als Microsoft 365-beheerder kunt u zich registreren voor Power BI via de Power BI-website of de pagina voor het kopen van services in het Microsoft 365-beheercentrum.As a Microsoft 365 admin, you can sign up for Power BI through the Power BI web site or the Purchase services page on the Microsoft 365 admin center. Als een Microsoft 365-beheerder zich voor Power BI registreert, kan diegene gebruikerslicenties toewijzen aan gebruikers die toegang nodig hebben.When a Microsoft 365 admin signs up for Power BI, they can assign user licenses to users who should have access.

Bovendien kunnen afzonderlijke gebruikers in uw organisatie zich mogelijk registreren voor Power BI via de Power BI-website.Additionally, individual users in your organization may be able to sign up for Power BI through the Power BI web site. Wanneer een gebruiker in uw organisatie zich registreert voor Power BI, wordt automatisch een Power BI-licentie aan die gebruiker toegewezen.When a user in your organization signs up for Power BI, the service automatically assigns a Power BI license to the user. Meer informatie leest u in Registreren voor Power BI als afzonderlijke gebruiker en Power BI-licenties in uw organisatie.For more info, see Signing up for Power BI as an individual and Power BI licensing in your organization.

Hoe kunnen afzonderlijke gebruikers in mijn organisatie zich registreren?How do individual users in my organization sign up?

Er zijn drie scenario's die mogelijk van toepassing zijn op gebruikers in uw organisatie:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • Scenario 1: Uw organisatie heeft al een bestaande Microsoft 365-omgeving en de gebruiker die zich registreert voor Power BI heeft al een Microsoft 365-account.Scenario 1: Your organization already has an existing Microsoft 365 environment, and the user signing up for Power BI already has a Microsoft 365 account. Als een gebruiker in dit scenario al een werk- of schoolaccount in de tenant heeft (bijvoorbeeld contoso.com) maar niet beschikt over Power BI, wordt het gratis Power BI-abonnement voor dat account geactiveerd door Microsoft.In this scenario, if a user already has a work or school account in the tenant (for example, contoso.com) but doesn't yet have Power BI, Microsoft simply activates the Power BI (free) plan for that account. De gebruiker wordt automatisch op de hoogte gesteld van het gebruik van de Power BI-service.The user is automatically notified with info on how to use the Power BI service.

 • Scenario 2: Uw organisatie heeft een bestaande Microsoft 365-omgeving, maar de gebruiker die zich voor Power BI registreert, heeft geen Microsoft 365-account.Scenario 2: Your organization has an existing Microsoft 365 environment, but the user signing up for Power BI doesn’t have a Microsoft 365 account. In dit scenario heeft de gebruiker een e-mailadres in het domein van uw organisatie (bijvoorbeeld contoso.com), maar nog geen Microsoft 365-account.In this scenario, the user has an email address in your organization’s domain (for example, contoso.com) but doesn't yet have a Microsoft 365 account. In dit geval kan de gebruiker zich registreren voor Power BI, waarna die persoon automatisch een account krijgt.In this case, the user can sign up for Power BI and is automatically given an account. Door deze actie krijgt de gebruiker toegang tot de Power BI-service.This action lets the user access the Power BI service. Als een werknemer genaamd Nancy bijvoorbeeld haar zakelijke e-mailadres (zoals nancy@contoso.com) gebruikt om zich te registreren, voegt Microsoft Nancy automatisch toe als gebruiker in de Microsoft 365-omgeving van Contoso en wordt Power BI voor dat account geactiveerd.For example, if an employee named Nancy uses their work email address (like nancy@contoso.com) to sign up, Microsoft automatically adds Nancy as a user in Contoso’s Microsoft 365 environment and activates Power BI for that account.

 • Scenario 3: Uw organisatie heeft nog geen Microsoft 365-omgeving die is gekoppeld aan uw e-maildomein.Scenario 3: Your organization doesn't have a Microsoft 365 environment connected to your email domain. Uw organisatie hoeft geen acties op het gebied van beheer uit te voeren om Power BI te gebruiken.There are no administrative actions required for your organization to take advantage of Power BI. Door de service worden gebruikers toegevoegd aan een nieuwe gebruikersdirectory die uitsluitend in de cloud bestaat.The service adds users to a new, cloud-only user directory. U kunt er ook voor kiezen om het globale Microsoft 365-beheer voor de tenant over te nemen en de tenant te beheren.You can also choose to take over as the Microsoft 365 Global admin for the tenant and manage them.

Belangrijk

Als uw organisatie meerdere e-maildomeinen heeft en u alle e-mailadresextensies in dezelfde tenant wilt houden, voegt u alle e-mailadresdomeinen aan een Azure Active Directory-tenant toe voordat gebruikers zich registreren.If your organization has multiple email domains and you prefer all email address extensions to be in the same tenant, add all email address domains to an Azure Active Directory tenant before any users sign up. Zodra u gebruikers hebt gemaakt, is er geen geautomatiseerd mechanisme om gebruikers over te plaatsen naar andere tenants.Once you've created users, there's no automated mechanism to move users across tenants. Voor meer informatie over dit proces bekijkt u Kan ik beheren aan welke Microsoft 365-tenant gebruikers worden toegevoegd, als ik meerdere domeinen heb? verderop in dit artikel en Een domein toevoegen aan Microsoft 365.For more info on this process, see If I have multiple domains, can I control the Microsoft 365 tenant that users get added to? later in this article and Add a domain to Microsoft 365.

Hoe kan ik voorkomen dat gebruikers lid worden van mijn bestaande Microsoft 365-tenant?How can I prevent users from joining my existing Microsoft 365 tenant?

Er zijn stappen die u als globale beheerder kunt uitvoeren om te voorkomen dat gebruikers lid worden van uw bestaande Microsoft 365-tenant.There are steps you can take, as a global admin, to prevent users from joining your existing Microsoft 365 tenant. Als u de toegang blokkeert, mislukken pogingen van gebruikers om zich te registreren en wordt een bericht weergegeven dat ze contact kunnen opnemen met de beheerder van hun organisatie. U hoeft dit proces niet te herhalen als u automatische distributie van licenties (zoals Office 365 voor onderwijs voor studenten, onderwijsmedewerkers en personeel) al hebt uitgeschakeld.If you block access, users’ attempts to sign up fail, and a message appears that directs them to contact their organization’s admin. You don't need to repeat this process if you have already disabled automatic license distribution (for example, through Office 365 for Education for Students, Faculty, and Staff).

Gebruik het volgende PowerShell-script om te voorkomen dat nieuwe gebruikers lid worden van een beheerde tenant.Use the following PowerShell script to prevent new users from joining a managed tenant. (Meer informatie over PowerShell.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Notitie

Het blokkeren van toegang voorkomt dat nieuwe gebruikers in uw organisatie zich kunnen registreren voor Power BI.Blocking access prevents new users in your organization from signing up for Power BI. Gebruikers die zich registreren voor Power BI voordat nieuwe registraties voor uw organisatie worden uitgeschakeld, behouden hun licentie.Users that sign up for Power BI prior to disabling new signups for your organization still retain their licenses. Als u een gebruiker wilt verwijderen, leest u Hoe verwijder ik Power BI voor gebruikers die zich al hebben geregistreerd? verderop in dit artikel.To remove a user, see How do I remove Power BI for users that already signed up? later in this article.

Hoe kan ik toestaan dat gebruikers lid worden van mijn bestaande Microsoft 365-tenant?How can I allow users to join my existing Microsoft 365 tenant?

Gebruik het volgende PowerShell-script om toe te staan dat nieuwe gebruikers lid worden van een beheerde tenant.Use the following PowerShell script to let new users join a managed tenant. (Meer informatie over PowerShell.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Hoe kan ik controleren of blokkeren is ingeschakeld in de tenant?How do I check if I have the block on in the tenant?

Gebruik het volgende PowerShell-script om instellingen te controleren.Use the following PowerShell script to check settings. AllowEmailVerifiedUsers moet false zijn.AllowEmailVerifiedUsers should be false. (Meer informatie over PowerShell.)(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Hoe voorkom ik dat mijn bestaande gebruikers Power BI gaan gebruiken?How can I prevent my existing users from starting to use Power BI?

De Azure AD-instelling waarmee dit wordt bepaald, is AllowAdHocSubscriptions.The Azure AD setting that controls this is AllowAdHocSubscriptions. Bij de meeste tenants is deze instelling ingesteld op true, wat betekent dat de instelling is ingeschakeld.Most tenants have this set to true, which means it's enabled. Als u Power BI hebt gekocht via een partner, kan deze instelling zijn ingesteld op false, wat betekent dat de instelling is uitgeschakeld.If you acquired Power BI through a partner, this may be set to false, which means it's disabled.

Gebruik het volgende PowerShell-script om ad hocabonnementen uit te schakelen. (Meer informatie over PowerShell.)Use the following PowerShell script to disable ad hoc subscriptions.(Learn more about PowerShell.)

 1. Meld u aan bij Azure Active Directory met uw Microsoft 365-referenties.Sign into Azure Active Directory using your Microsoft 365 credentials. Met de eerste regel van het volgende PowerShell-script wordt u om uw referenties gevraagd.The first line of the following PowerShell script prompts you for your credentials. De tweede regel maakt verbinding met Azure Active Directory.The second line connects to Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential
   connect-msolservice -credential $msolcred
  

  Schermopname van aanmelding bij de Azure Active Directory via PowerShell.

 2. Nadat u bent aangemeld, voert u de volgende opdracht uit om te controleren hoe uw tenant momenteel is ingesteld.Once you sign in, run the following command to see how your tenant is currently set up.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
  
 3. Voer de volgende opdracht uit om ($true) in te schakelen of ($false) AllowAdHocSubscriptions uit te schakelen.Run the following command to enable ($true) or disable ($false) AllowAdHocSubscriptions.

   Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false
  

Notitie

Gebruik de vlag AllowAdHocSubscriptions voor het beheren van verschillende gebruikersmogelijkheden in uw organisatie, inclusief de mogelijkheid voor gebruikers om zich te registreren voor de Azure Rights Management-service.Use the AllowAdHocSubscriptions flag to control several user capabilities in your organization, including the ability for users to sign up for the Azure Rights Management Service. Het wijzigen van deze vlag heeft invloed op al deze mogelijkheden.Changing this flag affects all of these capabilities. Als false is ingesteld, kunnen gebruikers zich nog steeds registreren voor een individuele Power BI Pro-proefversie.With a setting of false, users can still sign up for an individual Power BI Pro trial.

Hoe kan ik mijn bestaande gebruikers toestaan zich te registreren voor Power BI?How can I allow my existing users to sign up for Power BI?

Als u wilt toestaan dat uw bestaande gebruikers zich registreren voor Power BI, voert u de opdracht uit die wordt vermeld voor de vorige vraag, maar geeft u in de laatste stap $true op in plaats van $false.To allow your existing users to sign up for Power BI, run the command listed for the previous question, but pass $true instead of $false in the last step.

Beheer van Power BIAdministration of Power BI

Heeft dit invloed op hoe ik nu identiteiten voor gebruikers in mijn organisatie beheer?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Er zijn drie scenario's die mogelijk van toepassing zijn op gebruikers in uw organisatie:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • Scenario 1: Als uw organisatie al een bestaande Microsoft 365-omgeving heeft en alle gebruikers in uw organisatie Microsoft 365-accounts hebben, verandert er niets aan het beheer van identiteiten.Scenario 1: If your organization already has an existing Microsoft 365 environment and all users in your organization have Microsoft 365 accounts, there's no change in how you manage identities.

 • Scenario 2: Als uw organisatie al een bestaande Microsoft 365-omgeving heeft, maar niet alle gebruikers in uw organisatie een Microsoft 365-account hebben, maken we een gebruiker in de tenant en wijzen we licenties toe op basis van het e-mailadres voor werk of school van de gebruiker.Scenario 2: If your organization already has an existing Microsoft 365 environment but not all users in your organization have Microsoft 365 accounts, we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address.

  Hierdoor zal het aantal gebruikers dat u beheert, toenemen naarmate er meer gebruikers in uw organisatie zich registreren voor de service.As a result, the number of users you're managing at any particular time grows as users in your organization sign up for the service.

 • Scenario 3: Als uw organisatie nog geen Microsoft 365-omgeving aan uw e-maildomein heeft gekoppeld, verandert er niets aan uw identiteitsbeheer.Scenario 3: If your organization doesn't have a Microsoft 365 environment connected to your email domain, there's no change in how you manage identities.

  De service voegt gebruikers toe aan een nieuwe adreslijst met uitsluitend cloudgebruikers, die u als globale Microsoft 365-beheerder kunt overnemen en beheren.The service adds users to a new, cloud-only user directory which you can choose to take over as the Microsoft 365 Global admin and manage them.

Hoe beheer ik Power BI?How do we manage Power BI?

Power BI biedt een Power BI-beheerportal voor gebruikers met de rol van globale Microsoft 365-beheerder en gebruikers met de rol van beheerder voor de Power BI-service.Power BI provides a Power BI admin portal for users in the Microsoft 365 Global Admin role and users in the Power BI Service admin role. Als u de Power BI-beheerportal wilt gebruiken, moet u uw account als een Globale beheerder markeren in Microsoft 365 of Azure Active Directory, of iemand moet de rol van Power BI-servicebeheerder aan uw gebruikersaccount toewijzen.To use the Power BI admin portal, you must mark your account as a Global Admin within Microsoft 365 or Azure Active Directory, or someone must assign the Power BI service admin role to your user account. Zie Uitleg over de Power BI-beheerdersrol en Power BI-beheerportal voor meer informatie.For more info, see Understanding the Power BI admin role and Power BI Admin Portal. De portal biedt de mogelijkheid om instellingen voor de gehele tenant te beheren en gebruiksstatistieken voor Power BI te bekijken en een koppeling naar het Microsoft 365-beheercentrum om gebruikers en groepen te beheren.The portal provides the ability to control tenant-wide settings, view Power BI usage statistics and a link to the Microsoft 365 admin center to manage users and groups.

Wat is het proces voor het beheren van een tenant die door Microsoft voor mijn gebruikers is gemaakt?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Wanneer een selfservicegebruiker zich aanmeldt voor een cloudservice die gebruikmaakt van Azure AD, wordt de gebruiker toegevoegd aan een onbeheerde Azure AD-directory op basis van zijn e-maildomein.When a self-service user signs up for a cloud service that uses Azure AD, the service adds them to an unmanaged Azure AD directory based on their email domain. U kunt een tenant die iemand heeft gemaakt, claimen en beheren in een proces dat bekendstaat als beheerdersovername.You can claim and manage a tenant that someone created using a process known as admin takeover. Raadpleeg Een onbeheerde directory overnemen als beheerder in Azure Active Directory voor meer informatie.For more info, see Take over an unmanaged directory as administrator in Azure Active Directory. Welk type overname u uitvoert, hangt af van het gegeven of er aan uw domein al een bestaande beheerde tenant is gekoppeld:The type of takeover you do depends on whether there's an existing managed tenant associated with your domain:

 • Power BI ondersteunt interne beheerdersovername.Power BI supports internal admin takeover. Wanneer u een interne beheerdersovername uitvoert van een niet-beheerde Azure-adreslijst, wordt u als de globale beheerder van de niet-beheerde adreslijst toegevoegd.When you perform an internal admin takeover of an unmanaged Azure directory, you are added as the global administrator of the unmanaged directory. Er worden geen gebruikers, domeinen of serviceabonnementen gemigreerd naar een andere adreslijst die u beheert.No users, domains, or service plans are migrated to any other directory you administer.

 • Power BI biedt geen ondersteuning meer voor externe beheerdersovername.Power BI no longer supports external admin takeover. Wanneer u een externe beheerdersovername uitvoert voor een niet-beheerde Azure-adreslijst, voegt u de DNS-domeinnaam van de niet-beheerde adreslijst toe aan uw beheerde Azure-adreslijst.When you perform an external admin takeover of an unmanaged Azure directory, you add the DNS domain name of the unmanaged directory to your managed Azure directory. Een externe overname leidt tot verlies van toegang tot alle Power BI-inhoud van de oorspronkelijke onbeheerde tenant.External takeover will result in a loss of access to all Power BI content on the original unmanaged tenant. Power BI-rapporten moeten opnieuw worden gepubliceerd naar de nieuwe tenant en Power BI-dashboards en -apps moeten opnieuw worden gemaakt in de nieuwe tenant.Power BI reports will need to be republished to the new tenant and Power BI dashboards and apps will need to be recreated in the new tenant.

Kan ik beheren aan welke Microsoft 365-tenant gebruikers worden toegevoegd als ik meerdere domeinen heb?If I have multiple domains, can I control the Microsoft 365 tenant that users get added to?

Als u niets doet, wordt er een tenant gemaakt voor elk domein en subdomein dat hoort bij de e-mailadressen van uw gebruikers.If you do nothing, the service creates a tenant for each user email domain and subdomain. Als u wilt dat alle gebruikers worden toegevoegd aan dezelfde tenant, ongeacht het domein van hun e-mailadres: Maak vooraf een tenant of gebruik een bestaande tenant.If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions: Create a target tenant ahead of time, or use an existing tenant. Voeg vervolgens alle bestaande domeinen en subdomeinen die u wilt samenvoegen toe aan deze tenant.Then add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Alle gebruikers met een e-mailadres dat eindigt op deze domeinen en subdomeinen, worden automatisch lid van de doeltenant wanneer ze zich aanmelden.Every user with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

Belangrijk

Zodra u gebruikers hebt gemaakt, is er geen ondersteund geautomatiseerd mechanisme om gebruikers over te plaatsen naar andere tenants.Once you've created users, there's no supported automated mechanism to move users across tenants. Zie Uw gebruikers en domein toevoegen aan Microsoft 365 voor meer informatie over het toevoegen van domeinen aan een enkele Microsoft 365-tenant.To learn about adding domains to a single Microsoft 365 tenant, see Add your users and domain to Microsoft 365.

Hoe verwijder ik Power BI voor gebruikers die zich al hebben geregistreerd?How do I remove Power BI for users that already signed up?

Als een gebruiker zich heeft geregistreerd voor Power BI, maar u hem of haar geen toegang meer wilt geven tot Power BI, kunt u de Power BI-licentie voor die gebruiker verwijderen.If a user is signed up for Power BI, but you no longer want them to have access to Power BI, you can remove the Power BI license for that user.

 1. Ga naar het Microsoft 365-beheercentrum.Go to the Microsoft 365 admin center.

 2. Selecteer in het navigatievenster Gebruikers > Actieve gebruikers.In the nav pane, select Users > Active Users.

 3. Zoek de gebruiker waarvoor u de licentie wilt verwijderen en selecteer vervolgens de naam van die persoon.Find the user you want to remove the license for, then select their name.

  U kunt licentiebeheer voor gebruikers ook bulksgewijs uitvoeren.You can perform bulk license management to users as well. Als u dit wilt doen, selecteert u meerdere gebruikers en selecteert u Productlicenties bewerken.To do that, select multiple users and select Edit product licenses.

 4. Selecteer op de pagina met gebruikersgegevens Bewerken naast Productlicenties.On the user details page, next to Product licenses, select Edit.

 5. Stel Power BI (gratis) of Power BI Pro in op Uit, afhankelijk van welke licentie u op het account hebt toegepast.Depending on what license you applied to their account, set Power BI (free) or Power BI Pro to Off.

 6. Selecteer Opslaan.Select Save.

Hoe weet ik wanneer nieuwe gebruikers lid zijn geworden van mijn tenants?How do I know when new users have joined my tenant?

Gebruikers die lid van uw tenant zijn geworden door zichzelf te registreren, ontvangen een unieke licentie. U kunt hierop filteren in het beheerdashboard in het deelvenster met actieve gebruikers.Users who have joined your tenant via self-service sign-up get assigned a unique license that you can filter on within your active user pane in the admin dashboard. Volg deze stappen voor het maken van deze nieuwe weergave.To create this new view, follow these steps.

 1. Navigeer naar het Microsoft 365-beheercentrum.Navigate to the Microsoft 365 admin center.

 2. Selecteer in het navigatievenster Gebruikers > Actieve gebruikers.In the nav pane, select Users > Active Users.

 3. Selecteer Aangepaste weergave toevoegen in het menu Weergaven.On the Views menu, select Add custom view.

 4. Geef de nieuwe weergave een naam en selecteer onder Toegewezen productlicentie Power BI (gratis) of Power BI Pro.Name your new view, and under Assigned product license, select Power BI (free) or Power BI Pro.

  U kunt slechts één licentie per weergave selecteren.You can only have one license selected per view. Als u licenties voor zowel Power BI (gratis) als Power BI Pro hebt voor uw organisatie, kunt u twee weergaven maken.If you have both Power BI (free) and Power BI Pro licenses in your organization, you can create two views.

 5. Voer desgewenst nog andere voorwaarden in en selecteer vervolgens Toevoegen.Enter any other conditions you want, then select Add.

 6. Zodra u de nieuwe weergave hebt gemaakt, is deze beschikbaar via het menu Weergaven.After you create the new view, it's available from the Views menu.

Zijn er nog andere zaken waarop ik me moet voorbereiden?Are there any additional things I should prepare for?

U kunt een toename in aanvragen voor het opnieuw instellen van wachtwoorden ervaren.You might experience an increase in password reset requests. Zie Het wachtwoord van een gebruiker opnieuw instellen voor meer informatie over dit proces.For info about this process, see Reset a user's password.

U kunt een gebruiker uit uw tenant verwijderen via het standaardproces in het Microsoft 365-beheercentrum.You can remove a user from your tenant via the standard process in the Microsoft 365 admin center. Als de gebruiker echter nog steeds een actief e-mailadres van uw organisatie heeft, kan die persoon opnieuw lid worden, tenzij u dit blokkeert voor alle gebruikers.However, if the user still has an active email address from your organization, they can rejoin unless you block all users from joining.

Waar bevindt mijn Power BI-tenant zich?Where is my Power BI tenant located?

Zie Waar bevindt mijn Power BI-tenant zich? voor informatie over de gegevensregio waarin uw Power BI-tenant zich bevindt.For info about which data region your Power BI tenant is in, see Where is my Power BI tenant located?.

Wat is de SLA voor Power BI?What is the Power BI SLA?

Raadpleeg het artikel Licentievoorwaarden en documentatie in het gedeelte Licentieverlening van de website Microsoft Licensing voor meer informatie over de Power BI SLA (Service Level Agreement).For info about the Power BI SLA (Service Level Agreement), see the Licensing Terms and Documentation article in the Licensing section of the Microsoft Licensing website.

Hoe gaat Power BI om met hoge beschikbaarheid en failover?How does Power BI handle high availability and failover?

Zie Hoge beschikbaarheid en failover in Power BI en Veelgestelde vragen over herstel na noodgeval voor meer informatie over de hoge beschikbaarheid en failover.For info about high availability and failover, see Power BI high availability, failover, and disaster recovery FAQ.

Beveiliging in Power BISecurity in Power BI

Voldoet Power BI aan nationale, regionale en branchespecifieke nalevingsvereisten?Does Power BI meet national, regional, and industry-specific compliance requirements?

Lees meer informatie over Power BI-naleving in het Microsoft Vertrouwenscentrum.To learn more about Power BI compliance, see the Microsoft Trust Center.

Hoe werkt beveiliging in Power BI?How does security work in Power BI?

Microsoft heeft Power BI gebouwd op basis van Microsoft 365, dat op zijn beurt is gebaseerd op Azure-services zoals Azure Active Directory.Microsoft built Power BI on the foundation of Microsoft 365, which in turn builds on Azure services like Azure Active Directory. Zie Beveiliging van Power BI voor een overzicht van Power BI-architectuur.For an overview of Power BI architecture, see Power BI Security.

Volgende stappenNext steps

Power BI-beheerportalPower BI admin portal
Understanding the Power BI admin role (Power BI-beheerdersrol)Understanding the Power BI admin role
Registreren voor Power BI via selfserviceSelf-service sign up for Power BI
Purchasing Power BI Pro (Power BI Pro kopen)Purchasing Power BI Pro
Wat is Power BI Premium?What is Power BI Premium?
Hoe kan ik Power BI Premium kopen?How to buy Power BI Premium
Technisch document over Power BI PremiumPower BI Premium whitepaper
Uw groep beheren in Power BI en Microsoft 365Manage your group in Power BI and Microsoft 365
Werk- of schoolaccountbeheerWork or school account management
Microsoft 365 groepsbeheerMicrosoft 365 group management

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community