Multi-Geo-ondersteuning voor Power BI Premium configurerenConfigure Multi-Geo support for Power BI Premium

Ondersteuning voor meerdere geografische gebieden is een functie van Power BI Premium waarmee multinationale klanten kunnen inspelen op regionale en branchespecifieke vereisten of vereisten ten aanzien van de opslaglocatie van organisatiegegevens.Multi-Geo is a Power BI Premium feature that helps multinational customers address regional, industry-specific, or organizational data residency requirements. Als een klant van Power BI Premium kunt u inhoud implementeren naar datacenters in andere regio's dan de basisregio van de Power BI-tenant.As a Power BI Premium customer, you can deploy content to datacenters in regions other than the home region of the Power BI tenant. Een geografisch gebied kan meer dan één regio omvatten.A geo (geography) can contain more than one region. De Verenigde Staten is bijvoorbeeld een geografische gebied, terwijl VS - west-centraal en VS - zuid-centraal regio's zijn in de Verenigde Staten.For example, the United States is a geo, and West Central US and South Central US are regions in the United States. U kunt aangeven dat u inhoud wilt distribueren naar een van de volgende geografische gebieden:You may choose to deploy content to any of the following geos:

 • Verenigde StatenUnited States
 • CanadaCanada
 • Verenigd KoninkrijkUnited Kingdom
 • BraziliëBrazil
 • EuropaEurope
 • JapanJapan
 • IndiaIndia
 • Azië en Stille OceaanAsia Pacific
 • AustraliëAustralia
 • AfrikaAfrica

Ondersteuning voor meerdere geografische gebieden is niet beschikbaar voor Power BI Duitsland, Power BI China uitgevoerd door 21Vianet of Power BI voor de Amerikaanse overheid.Multi-Geo isn't available for Power BI Germany, Power BI China operated by 21Vianet, or Power BI for the US government.

Multi-Geo is nu ook beschikbaar in Power BI Embedded.Multi-Geo is now also available in Power BI Embedded. Lees meer op Ondersteuning voor Multi-Geo in Power BI Embedded.Read more at Multi-Geo support in Power BI Embedded.

Inschakelen en configurerenEnable and configure

Voor een nieuwe capaciteit kunt u de ondersteuning voor meerdere geografische gebieden inschakelen door in de vervolgkeuzelijst een andere regio te selecteren dan de standaardregio.For new capacities, enable Multi-Geo by selecting a region other than the default region from the dropdown. Voor elke beschikbare capaciteit wordt aangegeven in welke regio zich deze momenteel bevindt, zoals VS - west-centraal.Each available capacity shows the region where it's currently located, such as West Central US.

Capaciteitsgrootte: een regio selecteren.

Nadat u een capaciteit hebt gemaakt, blijft deze in die regio aanwezig. Voor alle gemaakte werkruimten geldt dat inhoud voor die ruimten wordt opgeslagen in die regio.After you've created capacity, it remains in that region, and any workspaces created will have their content stored in that region. U kunt werkruimten van de ene naar de andere regio migreren via de vervolgkeuzelijst in het scherm met werkruimte instellingen.You can migrate workspaces from one region to another through the dropdown on the workspace settings screen.

Werkruimte bewerken: Een beschikbare capaciteit kiezen.

U ziet dit bericht om de wijziging te bevestigen.You see this message to confirm the change.

Bevestiging van wijzigen van toegewezen werkruimte

Het is op dit moment niet nodig om de gatewayreferenties opnieuw in te stellen tijdens een migratie.You don't need to reset the gateway credentials during a migration at this time. Nadat deze zijn opgeslagen in de regio van de Premium-capaciteit, moet u ze tijdens de migratie opnieuw instellen.After they're stored in the Premium capacity region, you will need to reset them upon migration.

Tijdens de migratie kunnen bepaalde bewerkingen mislukken, zoals het publiceren van nieuwe gegevenssets of een geplande gegevensvernieuwing.During migration, certain operations may fail, such as publishing new datasets or scheduled data refresh.

De volgende items worden opgeslagen in de Premium-regio als ondersteuning voor meerdere geografische gebieden is ingeschakeld:The following items are stored in the Premium region when Multi-Geo is enabled:

 • Modellen (ABF-bestanden) voor importeren en DirectQuery-gegevenssetsModels (.ABF files) for import and Direct Query datasets
 • Query-cacheQuery cache
 • R-afbeeldingenR images

Deze items blijven opgeslagen in de basisregio van de tenant:These items remain in the home region for the tenant:

 • Push-gegevenssetsPush datasets
 • Excel-werkmappenExcel workbooks
 • Metagegevens van dashboards/rapporten, zoals namen van tegels en tegelquery'sDashboard/report metadata: e.g., tile names, tile queries
 • Servicebussen voor gatewayquery's of geplande vernieuwingstakenService buses for gateway queries or scheduled refresh jobs
 • MachtigingenPermissions
 • Referenties van gegevenssetsDataset credentials

Capaciteitsregio's weergevenView capacity regions

In de beheerportal kunt u alle capaciteiten voor uw Power BI-tenant bekijken, evenals de regio's waar ze zich momenteel in bevinden.In the Admin Portal, you can view all the capacities for your Power BI tenant and the regions where they're currently located.

Premium-capaciteiten bekijken

Regio wijzigen voor bestaande inhoudChange the region for existing content

Als u de regio voor bestaande inhoud moet wijzigen, hebt u twee mogelijkheden.If you need to change the region for existing content, you have two options.

 • Maak een tweede capaciteit en verplaats werkruimten.Create a second capacity and move workspaces. Gratis gebruikers merken niets van uitval, op voorwaarde dat de tenant over reserve-v-cores beschikt.Free users won't experience any downtime as long as the tenant has spare v-cores.
 • Als het maken van een tweede capaciteit geen optie is, kunt u de inhoud tijdelijk vanuit Premium terug verplaatsen naar een gedeelde capaciteit.If creating a second capacity isn't an option, you can temporarily move the content back to shared capacity from Premium. U hebt dan geen extra v-cores nodig, maar gratis gebruikers krijgen wel te maken met wat uitvaltijd.You don't need extra v-cores, but free users will experience some downtime.

Inhoud niet meer onderbrengen in meerdere geografische gebiedenMove content out of Multi-Geo

U kunt er op twee manieren voor zorgen dat werkruimten niet meer worden opgeslagen in Multi-Geo-capaciteit:You can take workspaces out of Multi-Geo capacity in one of two ways:

 • Verwijder de huidige capaciteit waarin de werkruimte zich bevindt.Delete the current capacity where the workspace is located. Hierdoor wordt de werkruimte terug verplaatst naar gedeelde capaciteit in de basisregio.This moves the workspace back to shared capacity in the home region.
 • Migreer afzonderlijke werkruimten terug naar Premium-capaciteit in de basistenant.Migrate individual workspaces back to Premium capacity located in the home tenant.

Beperkingen en overwegingenLimitations and considerations

 • Controleer of alle verplaatsingen tussen regio's voldoen aan alle nalevingsvereisten van uw bedrijf en de overheid voordat u de gegevensoverdracht daadwerkelijk start.Confirm that any movement you initiate between regions follows all corporate and government compliance requirements prior to initiating data transfer.

 • Een in de cache opgeslagen query in een verafgelegen regio blijft in die regio wanneer de query niet wordt gebruikt.A cached query stored in a remote region stays in that region at rest. Andere gegevens die onderweg zijn kunnen echter heen en weer worden verplaatst tussen meerdere geografische gebieden.However, other data in transit may go back and forth between multiple geographies.

 • Bij het verplaatsen van gegevens van de ene naar de andere regio in een omgeving met ondersteuning voor meerdere geografische gebieden, kunnen de brongegevens gedurende maximaal 30 dagen aanwezig blijven in de regio van waaruit de gegevens zijn verplaatst.When moving data from one region to another in a Multi-Geo environment, the source data may remain in the region from which the data was moved for up to 30 days. Gedurende die periode hebben eindgebruikers geen toegang tot de gegevens.During that time end users don't have access to it. De gegevens worden gedurende deze periode van 30 dagen verwijderd uit deze regio en vernietigd.It's removed from this region and destroyed during the 30-day period.

 • Verkeer als gevolg van queryteksten en queryresultaten voor geïmporteerde gegevensmodellen wordt niet via de thuisregio verzonden.Query text and query result traffic for imported data models does not transit through the home region. De metagegevens van het rapport zijn nog steeds afkomstig uit de externe regio en bepaalde DNS-routeringsstatussen kunnen verkeer uit de regio halen.The report metadata does still come from the remote region, and certain DNS routing states may take traffic out of the region.

 • De functie gegevensstromen wordt momenteel niet ondersteund in Multi-Geo.The dataflows feature is not supported on Multi-GEO at this time.

Volgende stappenNext steps

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community