Verbinding maken met bestanden die zijn opgeslagen in OneDrive voor een klassieke werk ruimteConnect to files stored in OneDrive for a classic workspace

Wanneer u een klassieke werk ruimte in Power BI maakt, maakt u ook een Microsoft 365 groep met een gekoppelde OneDrive voor bedrijven.When you create a classic workspace in Power BI, you're also creating a Microsoft 365 group, with an associated OneDrive for Business. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw Excel-, CSV-en Power BI Desktop-bestanden opslaat en bijwerkt in OneDrive voor Bedrijven.This article explains how to store and update your Excel, CSV, and Power BI Desktop files on that OneDrive for Business. Wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in de Power BI-rapporten en dashboards op basis van de bestanden.Those updates are automatically reflected in the Power BI reports and dashboards based on the files.

Notitie

De nieuwe werk ruimte-ervaring wijzigt de relatie tussen Power bi-werk ruimten en Microsoft 365 groepen.The new workspace experience changes the relationship between Power BI workspaces and Microsoft 365 groups. Er wordt niet automatisch een Microsoft 365-groep gemaakt wanneer u een van de nieuwe werkruimten maakt.You don't automatically create a Microsoft 365 group every time you create one of the new workspaces. U kunt ook een werk ruimte in OneDrive instellen voor een nieuwe werk ruimte.You can also set a workspace OneDrive for a new workspace.

Het toevoegen van bestanden aan de klassieke werk ruimte is een proces in twee stappen:Adding files to your classic workspace is a two-step process:

 1. Eerst uploadt u bestanden naar de OneDrive voor bedrijven voor uw werkruimte.First you upload files to the OneDrive for Business for your workspace.
 2. Vervolgens maakt u vanuit Power BI verbinding met deze bestanden.Then you connect to those files from Power BI.

Notitie

Werkruimten zijn alleen beschikbaar met een Power BI Pro-licentie.Workspaces are only available with a Power BI Pro license.

1 Upload bestanden naar de OneDrive voor bedrijven voor uw werkruimte1 Upload files to the OneDrive for Business for your workspace

 1. Selecteer de pijl naast Werkruimten in de Power BI-service > selecteer het weglatingsteken ( ) naast de naam van uw werkruimte.In the Power BI service, select the arrow next to Workspaces > select the ellipsis () next to your workspace name.

  Schermopname van de Power BI-werkruimte met de naam van de geselecteerde werkruimte.

 2. Selecteer Bestanden om de OneDrive voor bedrijven voor uw werkruimte in Microsoft 365 te openen.Select Files to open the OneDrive for Business for your workspace on Microsoft 365.

  Notitie

  Als in het menu van de werkruimte niet de optie Bestanden wordt weergegeven, moet u Leden selecteren om de OneDrive voor bedrijven voor uw werkruimte te openen.If you don't see Files on the workspace menu, select Members to open the OneDrive for Business for your workspace. Selecteer hier Bestanden.There, select Files. Microsoft 365 installeert een opslaglocatie voor OneDrive voor bestanden van de groepswerkruimte van uw app.Microsoft 365 sets up a OneDrive storage location for your app's group workspace files. Dit proces kan enige tijd duren.This process may take some time.

 3. Hier kunt u uw bestanden uploaden naar de OneDrive voor bedrijven voor uw werkruimte.Here, you can upload your files to the OneDrive for Business for your workspace. Selecteer Uploaden, en navigeer naar uw bestanden.Select Upload, and navigate to your files.

  Schermopname van OneDrive voor Bedrijven met de navigatie voor het uploaden van een bestand.

2 Excel-bestanden importeren als gegevenssets of Excel Online-werkmappen2 Import Excel files as datasets or as Excel Online workbooks

Nu uw bestanden zijn opgeslagen in de OneDrive voor bedrijven voor uw werkruimte, kunt u kiezen.Now that your files are in the OneDrive for Business for your workspace, you have a choice. U kunt:You can:

Bestanden importeren in uw werkruimte of hiermee verbinding makenImport or connect to the files in your workspace

 1. Schakel in Power BI over naar de werkruimte, zodat de naam van de werkruimte in de linkerbovenhoek wordt vermeld.In Power BI, switch to the workspace, so the workspace name is in the top-left corner.

 2. Selecteer Gegevens ophalen onderaan het navigatievenster.Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Schermopname van de knop Gegevens ophalen in het navigatiedeelvenster.

 3. Selecteer in het vak Bestanden de optie Ophalen.In the Files box, select Get.

  Schermopname van het dialoogvenster Bestanden met de knop Ophalen.

 4. Selecteer OneDrive - naam van uw werkruimte.Select OneDrive - Your Workspace Name.

  Schermopname van drie tegels om uw werkruimte te selecteren met Lokaal bestand, OneDrive en SharePoint.

 5. Selecteer het gewenste bestand > Verbinding maken.Select the file you want > Connect.

  U moet nu aangeven of u de gegevens uit de Excel-werkmap wilt importeren of verbinding wilt maken met de complete Excel-werkmappen.At this point, you decide whether to import the data from the Excel workbook, or connect to the whole Excel workbooks.

 6. Selecteer Importeren of verbinding maken.Select Import or Connect.

  Schermopname van het dialoogvenster OneDrive voor Bedrijven met Importeren uit Excel of Verbinden met Excel.

 7. Als u Importeren selecteert, verschijnt de werkmap op het tabblad Gegevenssets.If you select Import, then the workbook appears on the Datasets tab.

  Schermopname van de werkruimten in Power BI met het tabblad Gegevenssets.

  Als u Verbinding maken selecteert, bevindt de werkmap zich op het tabblad Werkmappen.If you select Connect, then the workbook is on the Workbooks tab.

  Schermopname van de werkruimten in Power BI met het tabblad Workbooks.

Volgende stappenNext steps