Zelfstudie: Organisatie-inhoudspakketten in Power BI maken en publicerenTutorial: Create and publish a Power BI organizational content pack

In deze zelfstudie maakt u een organisatie-inhoudspakket, geeft u een specifieke groep toegang ertoe en publiceert u het in de bibliotheek voor inhoudspakketten van uw organisatie in Power BI.In this tutorial, you create an organizational content pack, give access to a specific group, and publish it to your organization's content pack library on Power BI.

Het maken van inhoudspakketten verschilt van het delen van dashboards of het samenwerken aan een dashboard in een groep.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a group. Lees Manieren om uw werk te delen in Power BI om te bepalen wat de beste optie voor uw situatie is.Read Ways to share your work in Power BI to decide on the best option for your situation.

Voor het maken van een organisatie-inhoudspakket moeten u en uw collega’s beschikken over een Power BI Pro-account.Creating an organizational content pack requires a Power BI Pro account for you and your colleagues.

Notitie

U kunt in de nieuwe werkruimte-ervaring geen organisatie-inhoudspakketten maken of installeren.You can't create or install organizational content packs in the new workspace experiences. Het is nu een goed moment om uw inhoudspakketten te upgraden naar apps, als u dat nog niet hebt gedaan.If you haven't started yet, Now is a good time to upgrade your content packs to apps. Informatie over de nieuwe werkruimte-ervaring.Learn more about the new workspace experience.

Een inhoudspakket maken en publicerenCreate and publish a content pack

Stel u voor dat u releasebeheerder bent bij Contoso en bezig bent de introductie van een nieuw product voor te bereiden.Imagine you're the Release Manager at Contoso and you're getting ready for a new product launch. U hebt een dashboard gemaakt met rapporten die u wilt delen.You've created a dashboard with reports that you'd like to share. Deze kunnen nuttig zijn voor andere medewerkers die de introductie beheren.Other employees managing the launch may find them useful. U zoekt een manier om het dashboard en de rapporten te verpakken als een oplossing die uw collega’s kunnen gebruiken.You want a way to package up the dashboard and reports as a solution for your colleagues to use.

Doet u mee?Want to follow along? Ga in de Power BI-service naar Mijn werkruimte.In the Power BI service, go to your My Workspace. Ga vervolgens naar Gegevens ophalen > Voorbeelden > Voorbeeld van een verkoopkansanalyse > Verbinden om uw eigen exemplaar op te halen.Then go to Get Data > Samples > Opportunity Analysis Sample > Connect to get your own copy.

 1. Selecteer Werkruimten > Mijn Werkruimten in het navigatievenster.In the nav pane, select Workspaces > My workspaces.

 2. Selecteer in het bovenste navigatievenster het tandwielpictogramSchermopname van het tandwielpictogram.From the top nav pane, select the cog icon Screenshot of the cog icon. > Inhoudspakket maken. > Create content pack.

  Schermopname van de gebruikersinterface met de focus op het tandwielpictogram en de optie Inhoudspakket maken.

 3. Voer in het venster Inhoudspakket maken de volgende informatie in.In the Create content pack window, enter the following information.

  Houd er wel rekening mee dat de bibliotheek met inhoudspakketten van uw organisatie snel vol kan lopen.Keep in mind that your organization's content pack library might fill up quickly. Uiteindelijk kan de bibliotheek wel honderden inhoudspakketten bevatten die zijn gepubliceerd voor de organisatie of voor groepen.The library could end up with hundreds of content packs published for the organization or for groups. Neem de tijd om uw inhoudspakket een betekenisvolle naam te geven, een goede beschrijving toe te voegen en de juiste doelgroep te selecteren.Take time to give your content pack a meaningful name, add a good description, and select the right audience. Gebruik woorden die het gemakkelijk maken uw inhoudspakket te vinden met een zoekopdracht.Use words that makes your content pack easy to find via search. Hierdoor is het later gemakkelijker terug te vinden.It makes it easier to find in the future.

  Schermopname van het ingevulde formulier Inhoudspakket maken.

  1. Selecteer Specifieke groepen.Select Specific Groups.

  2. Typ het volledige e-mailadres van afzonderlijke personen, Microsoft 365-groepen, distributiegroepen of beveiligingsgroepen.Enter the full email addresses for individuals, Microsoft 365 groups, distribution groups, or security groups. Bijvoorbeeld: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.comFor example: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.com

   Probeer het voor deze zelfstudie met het e-mailadres van uw groep.For this tutorial, try using your group's email address.

  3. Noem het inhoudspakket Verkoopkansen.Name the content pack Sales Opportunities.

   Tip

   U zou de naam van het dashboard in de naam van het inhoudspakket kunnen opnemen.Consider including the name of the dashboard in the name of the content pack. Op die manier kunnen uw collega's het dashboard gemakkelijker vinden nadat ze verbinding hebben gemaakt met uw inhoudspakket.That way, your colleagues can find the dashboard more easily after they connect to your content pack.

  4. Aanbevolen: Voeg een beschrijving toe.Recommended: Add a description. Hierdoor kunnen collega's de benodigde inhoudspakketten gemakkelijker vinden.It helps coworkers more easily find the content packs that they need. Naast een beschrijving kunt u ook sleutelwoorden toevoegen die uw collega's kunnen gebruiken om het inhoudspakket te zoeken.Besides a description, add keywords your coworkers might use to search for this content pack. Neem contactgegevens op voor het geval uw collega's een vraag hebben of hulp nodig hebben.Include contact information in case your coworkers have a question or need help.

  5. Upload een afbeelding of logo zodat groepsleden het inhoudspakket gemakkelijker kunnen vinden.Upload an image or logo to make it easier for group members to find the content pack.

   Zoeken naar een afbeelding gaat sneller dan zoeken naar een tekst.It's faster to scan for an image than to scan for text. Schermopname van een afbeelding van de kolomdiagramtegel Verkoopkansen.The screenshot shows an image of the Opportunity Count column chart tile.

  6. Selecteer het dashboard Voorbeeld van een verkoopkansanalyse om het toe te voegen aan het inhoudspakket.Select the Opportunity Analysis Sample dashboard to add it to the content pack.

   Het bijbehorende rapport en de bijbehorende gegevensset worden automatisch toegevoegd.Power BI automatically adds the associated report and dataset. Als u wilt, kunt u ook andere toevoegen.You can add others, if you want.

   Notitie

   Alleen de dashboards, rapporten, gegevenssets en werkmappen die u kunt bewerken worden weergegeven in Power BI.Power BI only lists the dashboards, reports, datasets, and workbooks that you can edit. In de app worden er dus geen weergegeven die met u zijn gedeeld.Thus, the app doesn't display any that were shared with you.

  7. Als u Excel-werkmappen hebt, staan deze onder Rapporten, met een Excel-pictogram.If you have Excel workbooks, you see them under Reports, with an Excel icon. U kunt deze ook toevoegen aan het inhoudspakket.You can add them to the content pack, too.

   Schermopname van de sectie Rapporten en rapporten die u kunt selecteren.

   Notitie

   Als leden van de groep de Excel-werkmap niet kunnen bekijken, moet u mogelijk de werkmap met hen delen in OneDrive voor Bedrijven.If members of the group can't view the Excel workbook, you may need to share the workbook with them in OneDrive for Business.

 4. Selecteer Publiceren om het inhoudspakket toe te voegen aan de bibliotheek met organisatie-inhoudspakketten van de groep.Select Publish to add the content pack to the group's organizational content pack library.

  U krijgt een bericht wanneer het pakket is gepubliceerd.You see a success message when it publishes successfully.

 5. Als leden van uw groep gaan naar Gegevens ophalen > Organisatie-inhoudspakketten, zien ze uw inhoudspakket.When members of your group go to Get Data > Organizational Content Packs, they see your content pack.

  Schermopname van het inhoudspakket Verkoopkansen in het dialoogvenster AppSource.

  Tip

  De URL die wordt weergegeven in uw browser is een uniek adres voor dit inhoudspakket.The URL displayed in your browser is an unique address for this content pack. Wilt u uw collega's op de hoogte stellen van dit nieuwe inhoudspakket?Want to tell your coworkers about this new content pack? Plak de URL in een e-mailbericht.Paste the URL into an email.

 6. Wanneer uw groepsleden Verbinden selecteren, kunnen ze uw inhoudspakket bekijken en ermee werken.When your group members select Connect, they can view and work with your content pack.

Volgende stappenNext steps