Organisatie-inhoudspakketten beheren, bijwerken en verwijderenManage, update, and delete organizational content packs

Notitie

U kunt in de nieuwe werkruimte-ervaring geen organisatie-inhoudspakketten maken of installeren.You can't create organizational content packs or install them in the new workspace experiences. Het is nu een goed moment om uw inhoudspakketten te upgraden naar apps, als u dat nog niet hebt gedaan.Now is a good time to upgrade your content packs to apps, if you haven't started yet. Informatie over de nieuwe werkruimte-ervaring.Learn more about the new workspace experience.

U kunt uw dashboards, rapporten, Excel-werkmappen en gegevenssets verpakken en met uw collega's delen als organisatie-inhoudspakketten.You can package up and share your dashboards, reports, Excel workbooks, and datasets with your colleagues as organizational content packs. Uw collega's kunnen ze als zodanig gebruiken of ze kunnen hun eigen exemplaren maken.Your colleagues can use them as-is, or they can create their own copies.

Het maken van inhoudspakketten verschilt van het delen van dashboards of het samenwerken aan een dashboard in een groep.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a group. Lees Samen aan dashboards en rapporten werken en deze delen? om te bepalen wat de beste optie voor uw situatie is.Read How should I collaborate on and share dashboards and reports? to decide on the best option for your situation.

U kunt alleen bepaalde taken voor organisatie-inhoudspakketten uitvoeren als u het inhoudspakket hebt gemaakt:You can only do some organizational content pack tasks if you're the content pack creator:

 • Opnieuw publiceren.Republish.
 • De toegang tot het inhoudspakket beperken of uitbreiden.Restrict or expand access to the content pack.
 • De geplande vernieuwing instellen of wijzigen.Set and change scheduled refresh.
 • Het inhoudspakket verwijderen.Delete the content pack.

Een organisatie-inhoudspakket wijzigen en opnieuw publicerenModify and re-publish an organizational content pack

Als u wijzigingen aanbrengt in het oorspronkelijke inhoudspakket, dashboard, rapport of de oorspronkelijke Excel-werkmap, wordt u door Power BI gevraagd om opnieuw te publiceren.If you make changes to the original content pack dashboard, report, or Excel workbook, Power BI prompts you to republish. Daarnaast kun u als maker van het inhoudspakket alle opties bijwerken die u in het venster Inhoudspakket maken hebt geselecteerd toen u het oorspronkelijke inhoudspakket hebt gemaakt.Additionally, as the content pack creator, you can update any of the options you selected in the Create Content Pack window when you were creating the original content pack.

Opnieuw publiceren met nieuwe inhoudRepublish with new content

Wanneer u een wijziging aanbrengt en deze opslaat in het dashboard dat u hebt opgenomen in een inhoudspakket, wordt u er door Power BI aan herinnerd het pakket bij te werken zodat anderen de wijziging ook kunnen zien.When you make and save a change to the dashboard that you included in a content pack, Power BI reminds you to update it so others can see the changes. Bijvoorbeeld als u een nieuwe tegel vastmaakt of alleen de naam van het dashboard wijzigt.For example, if you pin a new tile or just change the name of the dashboard.

 1. Selecteer Inhoudspakketten weergeven in het bericht.Select View Content Packs in the message.

  Schermopname van een berichtvenster om Inhoudspakketten weergeven te selecteren.

 2. Of selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek Schermopname van het tandwielpictogram.Or select the cog icon in the upper-right corner Screenshot of cog icon. en selecteer Inhoudspakket weergeven.and select View Content Pack.

  Schermopname van het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek.

  Let op het waarschuwingspictogramNotice the warning icon Schermopname van het waarschuwingspictogram... Dit wordt weergegeven om u te laten weten dat u het inhoudspakket op een bepaalde manier hebt gewijzigd en het pakket niet meer overeenkomt met het inhoudspakket dat u hebt gepubliceerd.This lets you know that you've modified the content pack in some way and it no longer matches what you published.

 3. Selecteer Bewerken.Select Edit.

 4. Breng in het venster Inhoudspakket bijwerken de eventuele benodigde wijzigingen aan en selecteer Bijwerken.Make any necessary changes in the Update Content Pack window and select Update. Het bericht Geslaagd wordt weergegeven.A Success message appears.

  • Voor groepsleden die het inhoudspakket niet hebben aangepast, wordt de update automatisch toegepast.For group members who haven't customized the content pack, the update is automatically applied.
  • Groepsleden die het inhoudspakket hebben aangepast, ontvangen een melding dat er een nieuwe versie beschikbaar is.Group members who have customized the content pack receive a notification that there is a new version. Zij kunnen naar AppSource gaan en het bijgewerkte inhoudspakket ophalen zonder dat hun gepersonaliseerde versie verloren gaat.They can go to AppSource and get the updated content pack without losing their personalized version. Ze hebben nu twee versies: de gepersonaliseerde versie en het bijgewerkte inhoudspakket.They'll now have 2 versions: the personalized version and the updated content pack. De gepersonaliseerde versie bevat geen tegels meer van het oorspronkelijke inhoudspakket.In the personalized version, all tiles from the original content pack will be gone. Maar tegels die zijn vastgemaakt vanuit andere rapporten worden nog wel weergegeven.But tiles pinned from other reports will still render. Als de eigenaar van het inhoudspakket echter de gegevensset verwijdert waarop het inhoudspakket is gebaseerd, wordt het hele rapport verwijderd.However, if the content pack owner deletes the dataset the content pack is based on, then the whole report will be gone.

De doelgroep bijwerken: de toegang beperken of uitbreidenUpdate the audience: expand or restrict access

Een andere aanpassing die beschikbaar is voor makers van inhoudspakketten, is het uitbreiden en beperken van toegang tot het inhoudspakket.Another modification available to content pack creators is expanding and restricting access to the content pack. Misschien hebt u een inhoudspakket gepubliceerd voor een brede doelgroep en u hebt besloten om de toegang te beperken tot een kleinere groep.Perhaps you published a content pack to a broad audience and you've decided to restrict access to a smaller group.

 1. Selecteer het tandwielpictogram Schermopname van het tandwielpictogram.Select the cog icon Screenshot of cog icon. en kies Inhoudspakketten weergeven.and choose View Content Packs.

 2. Selecteer Bewerken.Select Edit.

 3. Breng in het venster Inhoudspakket bijwerken de eventuele benodigde wijzigingen aan en selecteer Bijwerken.Make any necessary changes in the Update Content Pack window and select Update. Verwijder bijvoorbeeld de oorspronkelijke distributiegroep in het veld Specifieke groepen en vervang deze door een andere distributiegroep (met minder leden).For example, delete the original distribution group in the Specific Groups field and replace it with a different distribution group (that has fewer members).

  Het bericht Geslaagd wordt weergegeven.A Success message appears.

  Voor collega's die geen deel uitmaken van de nieuwe alias:For any coworker who isn't part of the new alias:

  • Wanneer groepsleden het inhoudspakket niet hebben aangepast, beschikken zij niet meer over het bijbehorende dashboard en de bijbehorende rapporten en wordt het inhoudspakket niet weergegeven in het navigatievenster.For group members who haven't customized the content pack, the dashboard and reports associated with that content pack are no longer available and the content pack doesn't appear in the nav pane.
  • Wanneer groepsleden het inhoudspakket wel hebben aangepast en zij het aangepaste dashboard weer openen, zijn alle tegels van het oorspronkelijke inhoudspakket verdwenen.For group members who have customized the content pack, the next time they open the customized dashboard, all tiles from the original content pack will be gone. Maar tegels die zijn vastgemaakt vanuit andere rapporten worden nog wel weergegeven.But tiles pinned from other reports will still render. De oorspronkelijke rapporten en de gegevensset voor het inhoudspakket zijn niet meer beschikbaar en het inhoudspakket wordt niet weergegeven in het navigatievenster.The original content pack reports and dataset are no longer available, and the content pack doesn't appear in the nav pane.

Een organisatie-inhoudspakket vernieuwenRefresh an organizational content pack

Als maker van het inhoudspakket kunt u een vernieuwingsschema instellen voor de gegevenssets.As the content pack creator, you can schedule refresh of the datasets. Wanneer u het inhoudspakket maakt en uploadt, wordt het vernieuwingsschema ook met de gegevenssets geĆ¼pload.When you create and upload the content pack, that refresh schedule is uploaded with the datasets. Als u het vernieuwingsschema wijzigt, moet u het inhoudspakket opnieuw publiceren (zie hierboven).If you change the refresh schedule, you need to re-publish the content pack (see above).

Een organisatie-inhoudspakket van AppSource verwijderenDelete an organizational content pack from AppSource

U kunt een inhoudspakket van AppSource alleen verwijderen als u het pakket zelf hebt gemaakt.You can only delete a content pack from AppSource if you created it. Als u een inhoudspakket voor een organisatie hebt gemaakt in een werkruimte en vervolgens die werkruimte besluit te verwijderen, moet u eerst het inhoudspakket verwijderen.If you've created an organizational content pack in a workspace, and then decide to delete that workspace, be sure to delete the content pack first. Als u de werkruimte verwijdert zonder eerst het inhoudspakket te verwijderen, raakt u alle toegang tot die inhoudspakketten kwijt en moet u contact opnemen met Microsoft Ondersteuning voor hulp.If you delete the workspace without deleting the content pack first, you lose all access to those content packs and will have to contact Microsoft Support for help.

Tip

U kunt uw verbinding met een inhoudspakket verwijderen dat u niet hebt gemaakt.You can delete your connection to a content pack you didn't create. Hiermee wordt het inhoudspakket van AppSource niet verwijderd.That doesn't delete the content pack from AppSource.

 1. Als u een inhoudspakket uit AppSource wilt verwijderen, gaat u naar de werkruimte waar u het inhoudspakket hebt gemaakt, selecteert u het tandwielpictogram Schermopname van het tandwielpictogram.To delete a content pack from AppSource, go to the workspace where you created the content pack, select the cog icon Screenshot of cog icon. en kiest u Inhoudspakketten weergeven.and choose View Content Packs.

 2. Selecteer Verwijderen > Verwijderen.Select Delete > Delete.

  • Als groepsleden het inhoudspakket niet hebben aangepast, worden het bijbehorende dashboard en de bijbehorende rapporten automatisch verwijderd.For group members who haven't customized the content pack, the dashboard and reports associated with that content pack are automatically removed. Ze zijn niet meer beschikbaar en het inhoudspakket wordt niet weergegeven in het navigatievenster.They're no longer available, and the content pack doesn't appear in the nav pane.
  • Wanneer groepsleden het inhoudspakket wel hebben aangepast en zij het aangepaste dashboard weer openen, zijn alle tegels van het oorspronkelijke inhoudspakket verdwenen.For group members who have customized the content pack, the next time they open the customized dashboard, all tiles from the original content pack will be gone. Maar tegels die zijn vastgemaakt vanuit andere rapporten worden nog wel weergegeven.But tiles pinned from other reports will still render. De oorspronkelijke rapporten en de gegevensset voor het inhoudspakket zijn niet meer beschikbaar en het inhoudspakket wordt niet weergegeven in het navigatievenster.The original content pack reports and dataset are no longer available, and the content pack doesn't appear in the nav pane.

Volgende stappenNext steps