Verbinding maken met OData-feeds in Power BI DesktopConnect to OData feeds in Power BI Desktop

In Power BI Desktop kunt u verbinding maken met een OData-feed en gebruikmaken van de onderliggende gegevens, net zoals elke andere gegevensbron in Power BI Desktop.In Power BI Desktop, you can connect to an OData feed and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Als u verbinding wilt maken met een OData-feed, selecteert u Get Data > OData-feed op het lint Start in Power BI Desktop.To connect to an OData feed, select Get Data > OData Feed from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Schermopname van het lint Gegevens ophalen in Power BI Desktop waarbij OData-feed is geselecteerd.

In het venster OData-feed dat verschijnt, typt of plakt u de URL naar de OData-feed in het vak en selecteert u OK.In the OData Feed window that appears, type or paste your OData feed URL into the box, and select OK.

Schermopname van het dialoogvenster OData-feed waarin het veld URL wordt weergegeven.

Power BI Desktop maakt verbinding met de OData-feed en geeft de beschikbare tabellen en andere gegevenselementen weer in het venster Navigator.Power BI Desktop connects to the OData feed, and displays the available tables and other data elements in the Navigator window. Als u een element selecteert, wordt in het rechter deelvenster van het venster Navigator een overzicht van de gegevens weergegeven.When you select an element, the right pane of the Navigator window displays a preview of the data. U kunt zoveel tabellen importeren als u wilt.You can select as many tables as you want to import. In het venster Navigator wordt een voorbeeld getoond van de momenteel geselecteerde tabel.The Navigator window shows a preview of the currently selected table.

Schermopname van het dialoogvenster Navigator waarin een voorbeeld van de gegevens van de geselecteerde tabel wordt weergegeven.

U kunt de knop Bewerken kiezen, waarmee Query Editor wordt gestart. Hierin kunt u de gegevens uit de OData-feed vormgeven en transformeren voordat u ze in Power BI Desktop importeert.You can choose the Edit button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data from the OData feed before importing it into Power BI Desktop. U kunt ook de knop Laden selecteren en alle gegevenselementen importeren die u in het linker deelvenster hebt geselecteerd.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

Als u Laden selecteert, worden de geselecteerde items geïmporteerd en wordt een venster Laden weergegeven waarop de voortgang van het importeren wordt getoond.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and displays a Load window of the import progress.

Schermopname van het dialoogvenster Laden waarin de voortgang van importeren wordt weergegeven.

Als het importeren is voltooid, komen de geselecteerde tabellen en overige gegevenselementen beschikbaar in het deelvenster Velden aan de rechterkant van de weergave Rapporten in Power BI Desktop.Once complete, Power BI Desktop makes the selected tables and other data elements available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

Schermopname van het deelvenster Velden, waarin de lijst met geselecteerde tabellen wordt weergegeven.

Dat is alles.And that’s it!

U bent nu klaar om de geïmporteerde gegevens uit de OData-feed in Power BI Desktop te gebruiken om visuele elementen of rapporten te maken of te werken met andere gegevens waarmee u verbinding wilt maken en importeren, zoals andere Excel-werkmappen, databases of een andere gegevensbron.You’re now ready to use the imported data from the OData feed in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Volgende stappenNext steps

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met allerlei andere gegevens.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over gegevensbronnen:For more information on data sources, check out the following resources: