Verbinding maken met PDF-bestanden in Power BI DesktopConnect to PDF files in Power BI Desktop

In Power BI Desktop kunt u verbinding maken met een PDF-bestand en gebruikmaken van de opgenomen gegevens, net zoals elke andere gegevensbron in Power BI Desktop.In Power BI Desktop, you can connect to a PDF file and use the included data from the file, just like any other data source in Power BI Desktop.

Verbinding maken met gegevens in PDF-bestanden

In de volgende secties wordt beschreven hoe u verbinding maakt met een PDF-bestand, gegevens selecteert en die gegevens overbrengt naar Power BI Desktop.The following sections describe how to connect to a PDF file, select data, and bring that data into Power BI Desktop.

Het wordt altijd aanbevolen te upgraden naar de meest recente versie van Power BI Desktop, die u via een koppeling in Power BI Desktop downloaden kunt krijgen.We always recommend upgrading to the most recent release of Power BI Desktop, which you can get from a link in get Power BI Desktop.

Verbinding maken met een PDF-bestandConnect to a PDF file

Als u verbinding wilt maken met een PDF-bestand, selecteert u Gegevens ophalen op het lint Start in Power BI Desktop.To connect to a PDF file select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Selecteer Bestand in de categorie├źn aan de linkerkant en u ziet PDF.Select File from the categories on the left, and you see PDF.

PDF selecteren in Gegevens ophalen

U wordt gevraagd naar de locatie van het PDF-bestand dat u wilt gebruiken.You're prompted to provide the location of the PDF file you want to use. Als u de bestandslocatie hebt opgegeven en het PDF-bestand wordt geladen, wordt een Navigator-scherm weergegeven waarin de gegevens van het bestand worden getoond. Hier kunt u een of meer elementen selecteren die u in Power BI Desktop wilt importeren en gebruiken.Once you provide the file location and the PDF file loads, a Navigator window appears and displays the data available from the file, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

Verbinding maken met gegevens in PDF-bestanden

Wanneer u een selectievakje naast gedetecteerde elementen in het PDF-bestand markeert, worden deze weergegeven in het rechterdeelvenster.Selecting a checkbox next to discovered elements in the PDF file displays them in the right pane. Wanneer u klaar bent om te importeren, selecteert u de knop Laden om de gegevens in Power BI Desktop te laden.When you're ready to import, select the Load button to bring the data into Power BI Desktop.

Sinds de Power BI Desktop-versie van november 2018 kunt u de Startpagina en Eindpagina opgeven als optionele parameters voor uw pdf-bestand.Beginning with the November 2018 release of Power BI Desktop, you can specify the Start page and End Page as optional parameters for your PDF connection. U kunt deze parameters ook opgeven in de M-formuletaal. Maak daarbij gebruik van de volgende indeling:You can also specify these parameters in the M formula language, using the following format:

Pdf.Tables(File.Contents("c:\sample.pdf"), [StartPage=10, EndPage=11])

Beperkingen en overwegingenLimitations and considerations

Wanneer u werkt met de PDF-connector aan gegevenssets in een Premium-capaciteit, maakt de PDF-connector de verbinding niet op de juiste wijze.When working with the PDF connector on datasets in a Premium capacity, the PDF connector does not properly make the connection. Als u de PDF-connector wilt inschakelen voor een gegevensset in een Premium-capaciteit, configureert u die gegevensset voor het gebruik van een gateway en bevestigt u dat de verbinding met die gegevensset via de gateway verloopt.To enable the PDF connector to work on a dataset in a Premium capacity, configure that dataset to use a gateway, and confirm the connection to that dataset goes through the gateway.

Volgende stappenNext steps

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met allerlei andere gegevens.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over gegevensbronnen:For more information on data sources, check out the following resources: