Verbinding met webpagina's maken vanuit Power BI DesktopConnect to webpages from Power BI Desktop

U kunt verbinding maken met een webpagina en de gegevens in Power BI Desktop importeren voor gebruik in uw visuals en gegevensmodellen.You can connect to a webpage and import its data into Power BI Desktop, to use in your visuals and in your data models.

In Power BI Desktop selecteert u op het lint Start de opties Gegevens ophalen > Web.In Power BI Desktop, select Get Data > Web from the Home ribbon.

Schermopname van Power BI Desktop waarin Internet is geselecteerd.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven, waarin wordt gevraagd om de URL van de webpagina van waaruit u gegevens wilt importeren.A dialog appears, asking for the URL of the web page from which you want to import data.

Schermopname van het dialoogvenster Internet waarin het veld URL wordt weergegeven.

Als u de URL hebt getypt (of geplakt), selecteert u OK.Once you’ve typed in (or pasted) the URL, select OK. Er wordt verbinding met deze pagina gemaakt en de gegevens op die pagina worden in het venster Navigator gepresenteerd.Power BI Desktop connects to that page, then presents the page’s available data in the Navigator window. Wanneer u een van de beschikbare gegevenselementen selecteert, bijvoorbeeld een tabel van de hele pagina, wordt aan de rechterkant van het venster Navigator een voorbeeld van die gegevens weergegeven.When you select one of the available data elements, such as a table of the entire page, the Navigator window displays a preview of that data on the right side of the window.

Schermopname van het dialoogvenster Navigator waarin een voorbeeld van de gegevens van de geselecteerde tabel wordt weergegeven.

U kunt de knop Bewerken kiezen, waarmee Query-editor wordt gestart. Hierin kunt u de gegevens van die webpagina vormgeven en transformeren voordat u ze in Power BI Desktop importeert.You can choose the Edit button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data on that Web page before importing it into Power BI Desktop. U kunt ook de knop Laden selecteren en alle gegevenselementen importeren die u in het linker deelvenster hebt geselecteerd.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

Als Laden wordt geselecteerd, worden de geselecteerde items geïmporteerd en beschikbaar gemaakt in het deelvenster Velden aan de rechterkant van de weergave Rapporten in Power BI Desktop.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and makes them available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

Schermopname van het deelvenster Velden, waarin de lijst met geselecteerde tabellen wordt weergegeven.

Meer hoeft u niet te doen om verbinding te maken met een webpagina en de gegevens in Power BI Desktop te importeren.That’s all there is to connecting to a web page and bringing its data into Power BI Desktop.

Hier kunt u de velden naar het rapportcanvas slepen en alle visuele elementen maken die u wilt.From there, you can drag those fields onto the Report canvas and create all the visualizations you want. U kunt de gegevens van de webpagina ook gebruiken net als alle andere gegevens. U kunt ze vormgeven, relaties maken tussen deze gegevens en andere gegevensbronnen in uw gegevensmodel, en verder doen wat u wilt om een Power BI-rapport naar wens te maken.You can also use the data from that Web page just like you would any other data – you can shape it, you can create relationships between it and other data sources in your model, and otherwise do what you’d like to create the Power BI report you want.

Kijk eens in de handleiding voor Power BI Desktop (Engelstalig) voor meer informatie over het verbinding maken met een webpagina.To see connecting to a Web page in more depth and action, take a look at the Power BI Desktop Getting Started Guide.

Volgende stappenNext steps

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met allerlei andere gegevens.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over gegevensbronnen:For more information on data sources, check out the following resources: