Gegevensbronnen in Power BI DesktopData sources in Power BI Desktop

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met gegevens uit veel verschillende bronnen.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Zie Power BI-gegevensbronnen voor een volledige lijst met beschikbare gegevensbronnen.For a full list of available data sources, see Power BI data sources.

U maakt verbinding met gegevens met behulp van het lint Start.You connect to data by using the Home ribbon. Als u het menu Meest voorkomend met gegevenstypen wilt weergeven, selecteert u het knoplabel of de pijl omlaag van Gegevens ophalen.To show the Most Common data types menu, select the Get Data button label or the down arrow.

Menu Meest voorkomend met gegevenstypen, Gegevens ophalen in Power BI Desktop

Als u naar het dialoogvenster Gegevens ophalen wilt gaan, geeft u het menu Meest voorkomend met gegevenstypen weer en selecteert u Meer.To go to the Get Data dialog box, show the Most Common data types menu and select More. U kunt het dialoogvenster Gegevens ophalen ook weergeven (en het menu Meest voorkomend omzeilen) door het pictogram Gegevens ophalen rechtstreeks te selecteren.You can also bring up the Get Data dialog box (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon directly.

Knop Gegevens ophalen, Power BI Desktop

Notitie

Het Power BI-team breidt de beschikbare gegevensbronnen voor Power BI Desktop en de Power BI-service voortdurend uit.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Daarom ziet u vaak vroege versies van gegevensbronnen waaraan wordt gewerkt en die worden aangeduid als bèta of preview.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Een gegevensbron die is gemarkeerd als bèta of preview, heeft beperkte ondersteuning en functionaliteit en dient niet te worden gebruikt in een productieomgeving.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and it shouldn't be used in production environments. Daarnaast is het mogelijk dat gegevensbronnen die als bèta of preview voor Power BI Desktop zijn gemarkeerd, pas beschikbaar zijn voor gebruik in de Power BI-service of in andere Microsoft-services als de gegevensbron algemeen beschikbaar is.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Notitie

Voor veel gegevensconnectors in Power BI Desktop is Internet Explorer 10 (of nieuwer) vereist voor verificatie.There are many data connectors for Power BI Desktop that require Internet Explorer 10 (or newer) for authentication.

GegevensbronnenData sources

In het dialoogvenster Gegevens ophalen zijn gegevenstypen ingedeeld in de volgende categorieën:The Get Data dialog box organizes data types in the following categories:

 • AllesAll
 • BestandFile
 • DatabaseDatabase
 • Power PlatformPower Platform
 • AzureAzure
 • OnlineservicesOnline Services
 • OverigeOther

De categorie Alle omvat alle gegevenstypen uit alle categorieën.The All category includes all data connection types from all categories.

BestandsgegevensbronnenFile data sources

De categorie Bestand biedt de volgende gegevensverbindingen:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Tekst/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • MapFolder
 • PDFPDF
 • SharePoint-mapSharePoint folder

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Bestand.The following image shows the Get Data window for File.

Bestandsgegevensbronnen, dialoogvenster Gegevens ophalen, Power BI Desktop

DatabasegegevensbronnenDatabase data sources

De categorie Database biedt de volgende gegevensverbindingen:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server-databaseSQL Server database
 • Access-databaseAccess database
 • SQL Server Analysis Services-databaseSQL Server Analysis Services database
 • Oracle-databaseOracle database
 • IBM Db2-databaseIBM Db2 database
 • IBM Informix-database (bèta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL-databaseMySQL database
 • PostgreSQL-databasePostgreSQL database
 • Sybase-databaseSybase database
 • Teradata-databaseTeradata database
 • SAP HANA-databaseSAP HANA database
 • SAP Business Warehouse-toepassingsserverSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse-berichtenserverSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • AtScale-kubussenAtScale cubes
 • Data Virtuality LDW (bèta)Data Virtuality LDW (Beta)
 • DenodoDenodo
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • IndeximaIndexima
 • InterSystems IRIS (bèta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (bèta)Jethro (Beta)
 • KyligenceKyligence
 • Linkar PICK Style/MultiValue Databases (Beta)Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)
 • MariaDB (bèta)MariaDB (Beta)
 • MarkLogicMarkLogic
 • BI-connectorBI Connector
 • Actian (bèta)Actian (Beta)

Notitie

Sommige databaseconnectors moet u eerst inschakelen door Bestand > Opties en instellingen > Opties te selecteren en vervolgens Voorbeeldfuncties en de connector in te schakelen.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Als u geen van de hierboven genoemde connectors ziet en ze wel wilt gebruiken, controleert u de instellingen voor Voorbeeldfuncties.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Houd er ook rekening mee dat een gegevensbron die wordt gemarkeerd als bèta of preview, beperkte ondersteuning en functionaliteit heeft en niet dient te worden gebruikt in een productieomgeving.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Database.The following image shows the Get Data window for Database.

Databasegegevensbronnen, dialoogvenster Gegevens ophalen, Power BI Desktop

Power Platform-gegevensbronnenPower Platform data sources

De categorie Power Platform biedt de volgende gegevensverbindingen:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Power BI-gegevenssetsPower BI datasets
 • Power BI-gegevensstromenPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Power Platform-gegevensstromen (bèta)Power Platform dataflows (Beta)

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Power Platform.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Power Platform-gegevensbronnen, dialoogvenster Gegevens ophalen, Power BI Desktop

Azure-gegevensbronnenAzure data sources

De categorie Azure biedt de volgende gegevensverbindingen:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL-databaseAzure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics (SQL DW)Azure Synapse Analytics (SQL DW)
 • Microsoft Azure Analysis Services-databaseAzure Analysis Services database
 • Azure Database for PostgreSQLAzure Database for PostgreSQL
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Data Lake Storage Gen2Azure Data Lake Storage Gen2
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Interactive QueryHDInsight Interactive Query
 • Azure Cost ManagementAzure Cost Management
 • Azure DatabricksAzure Databricks
 • Azure Time Series Insights (Bèta)Azure Time Series Insights (Beta)

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Azure-gegevensbronnen, dialoogvenster Gegevens ophalen, Power BI Desktop

Gegevensbronnen voor onlineservicesOnline Services data sources

De categorie Onlineservices biedt de volgende gegevensverbindingen:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online-lijstSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (on-premises)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (bèta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (alleen Boards)Azure DevOps (Boards only)
 • Azure DevOps Server (alleen Boards)Azure DevOps Server (Boards only)
 • Salesforce-objectenSalesforce Objects
 • Salesforce-rapportenSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (bèta)appFigures (Beta)
 • Data.World - Gegevensset ophalen (bèta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • GitHub (bèta)GitHub (Beta)
 • LinkedIn Sales Navigator (bèta)LinkedIn Sales Navigator (Beta)
 • Marketo (bèta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (bèta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One - PRM (bèta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • QuickBooks Online (bèta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (bèta)SparkPost (Beta)
 • SweetIQ (bèta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One - CMT (bèta)Planview Enterprise One - CTM (Beta)
 • Twilio (bèta)Twilio (Beta)
 • Zendesk (bèta)Zendesk (Beta)
 • Asana (bèta)Asana (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (Bèta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Emigo Data SourceEmigo Data Source
 • Entersoft Business Suite (bèta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • FactSet AnalyticsFactSet Analytics
 • Palantir FoundryPalantir Foundry
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Intune Data Warehouse (bèta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (bèta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Projectplace voor Power BIProjectplace for Power BI
 • Product Insights (bèta)Product Insights (beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • Spigit (bèta)Spigit (Beta)
 • TeamDesk (bèta)TeamDesk (Beta)
 • Webtrends Analytics (bèta)Webtrends Analytics (Beta)
 • Witivio (bèta)Witivio (Beta)
 • Workplace Analytics (bèta)Workplace Analytics (Beta)
 • Zoho Creator (bèta)Zoho Creator (Beta)
 • eWay-CRM (bèta)eWay-CRM (Beta)
 • Hexagon PPM Smart APIHexagon PPM Smart API

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Onlineservices.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Gegevensbronnen voor onlineservices, dialoogvenster Gegevens ophalen, Power BI Desktop

Andere gegevensbronnenOther data sources

De categorie Overige biedt de volgende gegevensverbindingen:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • SharePoint-lijstSharePoint list
 • OData-feedOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop-bestand (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Hive LLAPHive LLAP
 • R-scriptR script
 • Python-scriptPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • Acterys: Automatisering en planning van modellen (bèta)Acterys : Model Automation & Planning (Beta)
 • Automation Anywhere (bèta)Automation Anywhere (Beta)
 • SolverSolver
 • Cherwell (bèta)Cherwell (Beta)
 • Cognite Data Fusion (bèta)Cognite Data Fusion (Beta)
 • FHIRFHIR
 • Information Grid (bèta)Information Grid (Beta)
 • Jamf Pro (bèta)Jamf Pro (Beta)
 • MicroStrategie voor Power BIMicroStrategy for Power BI
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (bèta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (bèta)Roamler (Beta)
 • Short Cuts Business Insights (bèta)Shortcuts Business Insights (Beta)
 • SiteimproveSiteimprove
 • SurveyMonkey (bèta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)ListTenforce (Smart)List
 • TIBCO (R) Data Virtualization (bèta)TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)
 • Vena (bèta)Vena (Beta)
 • Vessel Insight (bèta)Vessel Insight (Beta)
 • Zucchetti HR Infinity (bèta)Zucchetti HR Infinity (Beta)
 • Anaplan-connector v1.0 (bèta)Anaplan Connector v1.0 (Beta)
 • Starburst Enterprise Presto (bèta)Starburst Enterprise Presto (Beta)
 • Lege queryBlank Query

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Overige.The following image shows the Get Data window for Other.

Andere gegevensbronnen in Power BI Desktop

Notitie

Op dit moment is het niet mogelijk om verbinding te maken met aangepaste gegevensbronnen die zijn beveiligd met Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Sjabloon-appsTemplate apps

U kunt sjabloon-apps voor uw organisatie vinden door de koppeling Sjabloon-apps onderaan het venster Gegevens ophalen te selecteren.You can find template apps for your organization by selecting the Template Apps link near the bottom of the Get Data window.

Het dialoogvenster Gegevens ophalen voor overige gegevensbronnen in Power BI Desktop

Beschikbare sjabloon-apps kunnen variëren op basis van uw organisatie.Available Template Apps may vary based on your organization.

Verbinding maken met een gegevensbronConnecting to a data source

Als u verbinding wilt maken met een gegevensbron, selecteert u de gegevensbron in het venster Gegevens ophalen en selecteert u Verbinding maken.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. In de volgende afbeelding is Web geselecteerd in de categorie Overige.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Verbinding maken met web, dialoogvenster Gegevens ophalen, Power BI Desktop

Er wordt een verbindingsvenster weergegeven dat specifiek is voor het type gegevensverbinding.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Als referenties zijn vereist, wordt u gevraagd ze op te geven.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. In de volgende afbeelding ziet u hoe een URL wordt ingevoerd om verbinding te maken met een webgegevensbron.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Invoer-URL, dialoogvenster Van web, Power BI Desktop

Voer de URL of de gegevens voor de bronverbinding in en selecteer OK.Enter the URL or resource connection information, and then select OK. Power BI Desktop maakt de verbinding met de gegevensbron en toont de beschikbare gegevensbronnen in de Navigator.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and it presents the available data sources in the Navigator.

Dialoogvenster Navigator, Power BI Desktop

Kies de knop Laden onder in het deelvenster van de Navigator om de gegevens te laden.To load the data, select the Load button at the bottom of the Navigator pane. Als u de query wilt transformeren of bewerken in Power Query-editor voordat u de gegevens laadt, selecteert u de knop Gegevens transformeren.To transform or edit the query in Power Query Editor before loading the data, select the Transform Data button.

Dat is alles wat u hoeft te weten om verbinding te maken met gegevensbronnen in Power BI Desktop!That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Probeer verbinding te maken met onze groeiende lijst gegevensbronnen en kom regelmatig terug. We blijven deze lijst voortdurend uitbreiden.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Gegevens ophalen met behulp van PBIDS-bestandenUsing PBIDS files to get data

PBIDS-bestanden zijn Power BI Desktop-bestanden die een specifieke structuur hebben, samen met een PBIDS-extensie om aan te geven dat het een Power BI-gegevensbronbestand betreft.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and they have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

U kunt een PBIDS-bestand maken om de ervaring met Gegevens ophalen te stroomlijnen voor nieuwe of onervaren rapportontwerpers in uw organisatie.You can create a PBIDS file to streamline the Get Data experience for new or beginner report creators in your organization. Als u het PBIDS-bestand maakt op basis van bestaande rapporten, is het eenvoudiger voor beginnende ontwerpers van rapporten om nieuwe rapporten te bouwen op basis van dezelfde gegevens.If you create the PBIDS file from existing reports, it's easier for beginning report authors to build new reports from the same data.

Wanneer een auteur een PBIDS-bestand opent, wordt Power BI Desktop geopend en wordt de gebruiker gevraagd om referenties te verifiëren en verbinding te maken met de gegevensbron die in het bestand is opgegeven.When an author opens a PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompts the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Het dialoogvenster Navigatie wordt weergegeven en de gebruiker moet de tabellen van die gegevensbron selecteren om in het model te laden.The Navigation dialog box appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. Gebruikers moeten mogelijk ook de database(s) en verbindingsmodus selecteren als die niet zijn opgegeven in het PBIDS-bestand.Users may also need to select the database(s) and connection mode if none was specified in the PBIDS file.

Vanaf dat moment kan de gebruiker beginnen met het samenstellen van visualisaties of Recente bronnen selecteren om een nieuwe groep tabellen in het model te laden.From that point forward, the user can begin building visualizations or select Recent Sources to load a new set of tables into the model.

Momenteel ondersteunen PBIDS-bestanden slechts één gegevensbron in één bestand.Currently, PBIDS files only support a single data source in one file. Als u meer dan één gegevensbron opgeeft, resulteert dat in een fout.Specifying more than one data source results in an error.

Een PBIDS-verbindingsbestand makenHow to create a PBIDS connection file

Als u een bestaand Power BI Desktop-bestand (PBIX-bestand) hebt dat al is verbonden met de gegevens waarin u geïnteresseerd bent, kunt u dit verbindingsbestand gewoon exporteren vanuit Power BI Desktop.If you have an existing Power BI Desktop (.PBIX) file that's already connected to the data you’re interested in, you can simply export these connection files from within Power BI Desktop. Dit is de aanbevolen methode, aangezien het PBIDS-bestand automatisch kan worden gegenereerd vanaf het bureaublad.This is the recommended method, since the PBIDS file can be auto-generated from Desktop. Daarnaast kunt u het bestand nog steeds bewerken of handmatig maken in een teksteditor.In addition, you can still edit or manually create the file in a text editor.

Als u het PBIDS-bestand wilt maken, selecteert u Bestand > Opties en instellingen > Instellingen voor gegevensbron:To create the PBIDS file, select File > Options and settings > Data source settings:

De menuoptie Instellingen voor gegevensbron

In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, selecteert u de gegevensbron die u wilt exporteren als een PBIDS en selecteert u vervolgens PBIDS exporteren.In the dialog that appears, select the data source you want to export as a PBIDS, and then select Export PBIDS.

Het dialoogvenster Instellingen voor gegevensbron

Wanneer u de knop PBIDS exporteren selecteert, genereert Power BI Desktop het PBIDS-bestand. U kunt het bestand onder een andere naam opslaan en delen met anderen.When you select the Export PBIDS button, Power BI Desktop generates the PBIDS file, which you can rename and save in your directory, and share with others. U kunt het bestand ook openen in een teksteditor en het bestand verder aanpassen. Zo kunt u de verbindingsmodus in het bestand zelf opgeven, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.You can also open the file in a text editor, and modify the file further, including specifying the mode of connection in the file itself, as shown in the following image.

Een teksteditor gebruiken om het PBIDS-bestand te wijzigen

Als u PBIDS-bestanden liever handmatig in een teksteditor maakt, moet u de vereiste invoer voor één verbinding opgeven en het bestand opslaan met de extensie PBIDS.If you prefer to manually create your PBIDS files in a text editor, you must specify the required inputs for a single connection and save the file with the PBIDS extension. Desgewenst kunt u de verbindingsmodus ook opgeven als DirectQuery of Importeren.Optionally, you can also specify the connection mode as either DirectQuery or Import. Als mode ontbreekt/null is in het bestand, wordt de gebruiker die het bestand opent in Power BI Desktop gevraagd om DirectQuery of Importeren te selecteren.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

Voorbeelden van PBIDS-bestandenPBIDS file examples

Deze sectie bevat enkele voorbeelden van veelgebruikte gegevensbronnen.This section provides some examples from commonly used data sources. Het bestandstype PBIDS ondersteunt alleen gegevensverbindingen die ook worden ondersteund in Power BI Desktop, met de volgende uitzonderingen: Wiki URLS, Live Connect en Lege query.The PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with the following exceptions: Wiki URLS, Live Connect and Blank Query.

Dit PBIDS-bestand bevat geen verificatie-informatie en tabel- en schema-informatie.The PBIDS file doesn't include authentication information and table and schema information.

De volgende codefragmenten tonen enkele algemene voorbeelden voor PBIDS-bestanden. Ze zijn echter niet volledig of allesomvattend.The following code snippets show several common examples for PBIDS files, but they aren't complete or comprehensive. Voor andere gegevensbronnen kunt u verwijzen naar de DSR-indeling (Data Source Reference) voor protocol- en adresgegevens .For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Als u de verbindingsbestanden bewerkt of handmatig maakt, zijn deze voorbeelden alleen bedoeld voor het gemak. Ze zijn niet volledig en bevatten niet alle ondersteunde connectors in DSR-indeling.If you're editing or manually creating the connection files, these examples are for convenience only, aren't meant to be comprehensive, and don't include all supported connectors in DSR format.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

MapFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HanaSAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SharePoint-lijstSharePoint list

De URL moet verwijzen naar de SharePoint-site zelf, niet naar een lijst binnen de site.The URL must point to the SharePoint site itself, not to a list within the site. Gebruikers krijgen een navigator waarmee ze een of meer lijsten op die site kunnen selecteren, waarbij elk van die lijsten een tabel in het model wordt.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

TekstbestandText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

WebWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

GegevensstroomDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Volgende stappenNext steps

U kunt allerlei handelingen uitvoeren met Power BI Desktop.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over de vele mogelijkheden:For more information on its capabilities, check out the following resources: