Een gegevensset vernieuwen die is opgeslagen in OneDrive of SharePoint OnlineRefresh a dataset stored on OneDrive or SharePoint Online

Bestanden van OneDrive of SharePoint Online importeren naar de Power BI-service is een geweldige manier om uw werk in Power BI Desktop gesynchroniseerd te houden met de Power BI-service.Importing files from OneDrive or SharePoint Online into the Power BI service is a great way to make sure your work in Power BI Desktop stays in sync with the Power BI service.

Voordelen van het opslaan van een Power BI Desktop-bestand in OneDrive of SharePoint OnlineAdvantages of storing a Power BI Desktop file on OneDrive or SharePoint Online

Wanneer u een Power BI Desktop-bestand opslaat in OneDrive of SharePoint Online, worden alle gegevens die u in het model van uw bestand hebt geladen, geïmporteerd in de gegevensset.When you store a Power BI Desktop file on OneDrive or SharePoint Online, any data you’ve loaded into your file’s model is imported into the dataset. Alle rapporten die u in het bestand hebt gemaakt, worden geladen in Rapporten in de Power BI-service.Any reports you’ve created in the file are loaded into Reports in the Power BI service. Stel, u brengt wijzigingen aan in uw bestand in OneDrive of SharePoint Online.Let's say you make changes to your file on OneDrive or SharePoint Online. Deze wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zijn: nieuwe metingen toevoegen, de namen van kolommen wijzigen, of het bewerken van visualisaties.These changes can include adding new measures, changing column names, or editing visualizations. Zodra u het bestand opslaat, wordt de Power BI-service ook gesynchroniseerd met deze wijzigingen. Meestal gebeurt dit ongeveer binnen een uur.Once you save the file, Power BI service syncs with those changes too, usually within about an hour.

U kunt de gegevens eenmalig handmatig vernieuwen in Power BI Desktop door Vernieuwen te selecteren op het tabblad Start in het lint.You can do a one-time, manual refresh right in Power BI Desktop by selecting Refresh on the Home ribbon. Wanneer u Vernieuwen selecteert, vernieuwt u het model van het bestand met bijgewerkte gegevens uit de oorspronkelijke gegevensbron.When you select Refresh, you refresh the file’s model with updated data from the original data source. Dit soort vernieuwen gebeurt volledig binnen de Power BI Desktop-toepassing zelf.This kind of refresh happens entirely from within the Power BI Desktop application itself. Dit verschilt van een handmatige of geplande vernieuwing in Power BI. Het is belangrijk dat u dit verschil begrijpt.It's different from a manual or scheduled refresh in Power BI, and it’s important to understand the distinction.

Schermopname van het lint Start in Power BI Desktop waarbij Vernieuwen is geselecteerd.

Als u uw Power BI Desktop-bestand importeert uit OneDrive of SharePoint Online, laadt u de gegevens en informatie over het model in een gegevensset in Power BI.When you import your Power BI Desktop file from OneDrive or SharePoint Online, you load data and model information into a dataset in Power BI. U kunt het beste de gegevensset in de Power BI-service vernieuwen omdat uw rapporten hierop zijn gebaseerd.You'll want to refresh the dataset in the Power BI service because that's what your reports are based on. Omdat de gegevensbronnen extern zijn, kunt u de gegevensset handmatig vernieuwen met Nu vernieuwen of een vernieuwingsschema opstellen met Vernieuwen plannen.Because the data sources are external, you can manually refresh the dataset by using Refresh now or you can set up a refresh schedule by using Schedule Refresh.

Schermopname van de gegevensset in Power BI Desktop waarbij Schema vernieuwen is geselecteerd.

Wanneer u de gegevensset vernieuwt, wordt in Power BI geen verbinding gemaakt met het bestand in OneDrive of SharePoint Online om de bijgewerkte gegevens op te halen.When you refresh the dataset, Power BI doesn't connect to the file on OneDrive or SharePoint Online to query for updated data. De informatie in de gegevensset wordt gebruikt om rechtstreeks verbinding te maken met de gegevensbronnen en de bijgewerkte gegevens op te halen.It uses information in the dataset to connect directly to the data sources and query for updated data. Vervolgens worden deze gegevens in de gegevensset geladen.Then, it loads that data into the dataset. Deze vernieuwde gegevens in de gegevensset worden niet gesynchroniseerd naar het bestand in OneDrive of SharePoint Online.This refreshed data in the dataset isn't synchronized back to the file on OneDrive or SharePoint Online.

Wat wordt ondersteund?What’s supported?

In Power BI worden Vernieuwen en Vernieuwen plannen ondersteund voor gegevenssets die zijn gemaakt uit Power BI Desktop-bestanden die zijn geïmporteerd van een lokaal station, waarbij u Gegevens ophalen of Query-editor gebruikt om verbinding te maken en gegevens te laden uit de volgende gegevensbronnen.Power BI supports Refresh and Schedule Refresh for datasets created from Power PI Desktop files imported from a local drive where you use Get Data or Query Editor to connect to and load data from the following data sources.

Notitie

Het vernieuwen van Onedrive voor een liveverbinding met gegevenssets wordt ondersteund.Onedrive refresh for live connection datasets is supported. Het wijzigen van de liveverbinding met een gegevensset, van de ene gegevensset naar een andere gegevensset in een al gepubliceerd rapport, wordt echter niet ondersteund in het scenario waarbij OneDrive wordt vernieuwd.However, changing the live connection dataset, from one dataset to another in an already published report, is not supported in the OneDrive refresh scenario.

Power BI Gateway - PersonalPower BI Gateway - Personal

 • Alle onlinegegevensbronnen die worden weergegeven in Gegevens ophalen en Query-editor in Power BI Desktop.All online data sources shown in Power BI Desktop’s Get Data and Query Editor.
 • Alle on-premises gegevensbronnen die worden weergegeven in Gegevens ophalen en Query-editor in Power BI Desktop, met uitzondering van Hadoop-bestanden (HDFS) en Microsoft Exchange.All on-premises data sources shown in Power BI Desktop’s Get Data and Query Editor except for Hadoop File (HDFS) and Microsoft Exchange.

On-premises gegevensgatewayOn-premises data gateway

GegevensbronData source

 • Analysis Services tabellairAnalysis Services Tabular
 • Multidimensionale database van Analysis ServicesAnalysis Services Multidimensional
 • SQL ServerSQL Server
 • SAP HANASAP HANA
 • OracleOracle
 • TeradataTeradata
 • BestandFile
 • MapFolder
 • SharePoint-lijst (on-premises)SharePoint list (on-premises)
 • WebWeb
 • ODataOData
 • IBM DB2IBM DB2
 • MySQLMySQL
 • SybaseSybase
 • SAP BWSAP BW
 • IBM Informix-databaseIBM Informix Database
 • ODBCODBC

Notitie

Power BI kan alleen verbinding maken met on-premises gegevensbronnen en de gegevensset vernieuwen als een gateway is geïnstalleerd en actief is.A gateway must be installed and running in order for Power BI to connect to on-premises data sources and refresh the dataset.

OneDrive of OneDrive voor Bedrijven.OneDrive or OneDrive for Business. Wat is het verschil?What’s the difference?

Als u zowel een persoonlijk OneDrive-account als een OneDrive voor Bedrijven-account hebt, kunt u het beste alle bestanden die u wilt importeren in Power BI, bewaren in OneDrive voor Bedrijven.If you have both a personal OneDrive and OneDrive for Business, you should keep any files you want to import into Power BI in OneDrive for Business. Waarom? Omdat u waarschijnlijk twee verschillende accounts gebruikt om u aan te melden.Here’s why: You likely use two different accounts to sign into them.

Als u verbinding maakt met OneDrive voor Bedrijven in Power BI, is verbinden eenvoudig omdat uw Power BI-account vaak hetzelfde account is als uw OneDrive voor Bedrijven-account.When you connect to OneDrive for Business in Power BI, connection is easy because your Power BI account is often the same account as your OneDrive for Business account. Bij het persoonlijke OneDrive-account meldt u zich gewoonlijk aan met een ander Microsoft-account.With personal OneDrive, you usually sign in with a different Microsoft account.

Wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account, moet u Aangemeld blijven selecteren.When you sign in with your Microsoft account, be sure to select Keep me signed in. In dit geval kunnen alle wijzigingen die u aanbrengt in het bestand, in Power BI Desktop worden gesynchroniseerd met gegevenssets in Power BI.Power BI can then synchronize any updates you make in the file in Power BI Desktop with datasets in Power BI.

Schermopname van het dialoogvenster Aanmelden waarbij het selectievakje Aangemeld blijven is ingeschakeld.

Als u uw referenties in Microsoft hebt gewijzigd, kunt u geen wijzigingen synchroniseren tussen uw bestand in OneDrive en de gegevensset in Power BI.If you've changed your Microsoft credentials, you can't synchronize changes between your file on OneDrive and the dataset in Power BI. U moet verbinding maken met OneDrive en het bestand opnieuw importeren.You need to connect to and import your file again from OneDrive.

Hoe kan ik een vernieuwing plannen?How do I schedule refresh?

Als u een vernieuwingsschema opstelt, maakt Power BI rechtstreeks verbinding met de gegevensbronnen.When you set up a refresh schedule, Power BI connects directly to the data sources. Power BI maakt gebruik van de verbindingsgegevens en referenties in de gegevensset om de bijgewerkte gegevens op te halen.Power BI uses connection information and credentials in the dataset to query for updated data. Vervolgens worden de bijgewerkte gegevens in Power BI in de gegevensset geladen.Then Power BI loads the updated data into the dataset. Daarna worden eventuele rapportvisualisaties en dashboards bijgewerkt op basis van deze gegevensset in de Power BI-service.It then updates any report visualizations and dashboards based on that dataset in the Power BI service.

Zie Geplande vernieuwing configureren voor meer informatie over het opstellen van een vernieuwingsschema.For details on how to set up schedule refresh, see Configure scheduled refresh.

Wanneer het fout gaatWhen things go wrong

Als er iets fout gaat, is dit meestal omdat Power BI niet kan worden aangemeld bij gegevensbronnen.When things go wrong, it’s usually because Power BI can’t sign into data sources. Er kan ook iets misgaan als de gegevensset probeert verbinding te maken met een on-premises gegevensbron, maar de gateway offline is.Things may also go wrong if the dataset tries to connect to an on-premises data source but the gateway is offline. Controleer eerst of Power BI kan worden aangemeld bij gegevensbronnen om deze problemen te voorkomen.To avoid these issues, make sure Power BI can sign into data sources. Probeer u aan te melden bij uw gegevensbronnen in Gegevensbronreferenties.Try signing into your data sources in Data Source Credentials. Soms wordt het wachtwoord gewijzigd dat u gebruikt om u aan te melden bij een gegevensbron, of wordt Power BI afgemeld bij een gegevensbron.Sometimes the password you use to sign into a data source changes or Power BI gets signed out from a data source.

Als u uw wijzigingen opslaat in het Power BI Desktop-bestand in OneDrive maar deze wijzigingen na ongeveer een uur nog niet zichtbaar zijn in Power BI, kan dit zijn omdat Power BI mogelijk geen verbinding kan maken met OneDrive.When you save your changes to the Power BI Desktop file on OneDrive and you don't see those changes in Power BI within an hour or so, it could be because Power BI can't connect to your OneDrive. Probeer nogmaals verbinding te maken met het bestand in OneDrive.Try connecting to the file on OneDrive again. Zorg ervoor dat u Aangemeld blijven selecteert, als u wordt gevraagd om u aan te melden.If you’re prompted to sign in, make sure you select Keep me signed in. Omdat in Power BI geen verbinding met OneDrive tot stand kon worden gebracht om het bestand te synchroniseren, moet u het bestand opnieuw importeren.Because Power BI wasn't able to connect to your OneDrive to synchronize with the file, you’ll need to import your file again.

Laat de optie Mij e-mail met melding voor mislukte vernieuwing sturen ingeschakeld.Be sure to leave the Send refresh failure notification email to me checked. U wilt het immers direct weten als een geplande vernieuwing mislukt.You’ll want to know right away if a scheduled refresh fails.

Problemen oplossenTroubleshooting

Soms gaat het vernieuwen van gegevens niet zoals u verwacht.Sometimes refreshing data may not go as expected. Problemen met het vernieuwen van gegevens treden meestal op als u bent verbonden met een gateway.You'll typically run into data refresh issues when you're connected with a gateway. Zie de artikelen over het oplossen van problemen met de gateway voor informatie over hulpprogramma's en bekende problemen.Take a look at the gateway troubleshooting articles for tools and known issues.

Problemen met de on-premises gegevensgateway oplossenTroubleshooting the On-premises data gateway

Problemen met Power BI Gateway - Personal oplossenTroubleshooting the Power BI Gateway - Personal

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat dePower Bi-community het antwoord weet.Try asking the Power BI Community.