Verbinding maken met Azure Search met Power BIConnect to Azure Search with Power BI

Met Azure Search Traffic Analytics kunt u het verkeer naar uw Azure Search-service volgen en begrijpen.Azure Search Traffic Analytics allows you to monitor and understand the traffic to your Azure Search service. Het Azure Search-inhoudspakket voor Power BI biedt gedetailleerde informatie over uw zoekgegevens, waaronder zoeken, indexeren, zoekstatistieken en latentie van de afgelopen 30 dagen.The Azure Search content pack for Power BI provides detailed insights on your Search data, including Search, Indexing, Service Stats and Latency from the last 30 days. Meer informatie vindt u in het Azure-blogbericht.More details can be found in the Azure blog post.

Belangrijk

Op 25 september 2019 wordt dit inhoudspakket afgeschaft.We'll be deprecating this content pack on September 25, 2019. Als u dit inhoudspakket vóór die datum hebt geïnstalleerd, blijft het pakket weliswaar werken. U kunt daarna echter geen nieuw pakket installeren.If you installed this content pack before then, it will continue to work, but you won't be able to install a new one after that. Sjabloon-apps zijn een vervanging voor de huidige service-inhoudspakketten.Template apps are the replacement for service content packs.

Verbinding maken met het inhoudspakket van Azure Search voor Power BI.Connect to the Azure Search content pack for Power BI.

Verbinding makenHow to connect

 1. Selecteer Gegevens ophalen onderaan het navigatievenster.Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Schermopname van het lint Gegevens ophalen in Power BI Desktop waarin de knop in het navigatievenster wordt weergegeven.

 2. Selecteer Ophalen in het vak Services.In the Services box, select Get.

  Schermopname van het dialoogvenster Services met de knop Ophalen.

 3. Selecteer Azure Search > Ophalen.Select Azure Search > Get.

  Schermopname van het dialoogvenster Azure Services met de koppeling Ophalen.

 4. Geef de naam van het tabelopslagaccount waarop uw Azure Search-analyse is opgeslagen.Provide the name of the table storage account your Azure Search analysis is stored.

  Schermopname van het dialoogvenster Verbinding maken met Azure Search, waarin het veld met de naam van het Azure Storage-account wordt weergegeven.

 5. Selecteer Sleutel als verificatiemechanisme en voer de sleutel van uw opslagaccount in.Select Key as the Authentication Mechanism and provide your storage account key. Klik op Aanmelden om te beginnen met het laadproces.Click Sign In and to begin the loading process.

  Schermopname van het dialoogvenster Verbinding maken met Azure Search, waarin de sleutel in het veld Verificatiemethode is ingevoerd.

 6. Zodra het laden is voltooid, worden een nieuw dashboard, rapport en model in het navigatievenster weergegeven.Once the loading is complete, a new dashboard, report and model will appear in the nav pane. Selecteer het dashboard om uw geïmporteerde gegevens weer te geven.Select the dashboard to view your imported data.

  Schermopname van het navigatiedeelvenster, met het dashboard, het rapport en het model.

Wat nu?What now?

SysteemvereistenSystem requirements

Voor het inhoudspakket van Azure Search moet Azure Search Traffic Analytics ingeschakeld zijn op het account.The Azure Search content pack requires Azure Search Traffic Analytics to be enabled on the account.

Problemen oplossenTroubleshooting

Controleer of de naam van het opslagaccount correct is opgegeven samen met de volledige toegangssleutel.Ensure the storage account name is correctly provided along with the full access key. De opslagaccountnaam moet overeenkomen met het account dat is geconfigureerd voor Azure Search Traffic Analytics.The storage account name should correspond to the account configured with Azure Search Traffic Analytics.

Volgende stappenNext steps

Wat is Power BI?What is Power BI?

Basisconcepten voor ontwerpers in de Power BI-serviceBasic concepts for designers in the Power BI service