On-premises en cloudgegevensbronnen samenvoegen of toevoegenMerge or append on-premises and cloud data sources

Notitie

Onlangs hebben we de documentatie voor de on-premises gegevensgateway herzien. De documenten zijn nu onderverdeeld in specifieke inhoud voor Power BI en algemene inhoud die op alle services van toepassing is en die door de gateway wordt ondersteund.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. U bevindt zich momenteel in de Power BI-inhoud.You're currently in the Power BI content. Scroll naar de onderkant van dit artikel om feedback te geven op dit artikel of op de algehele gatewaydocumentenervaring.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

U kunt de on-premises gegevensgateway gebruiken om on-premises en cloudgegevensbronnen samen te voegen in of om ze toe te voegen aan één query.You can use the on-premises data gateway to merge or append on-premises and cloud data sources in the same query. Deze oplossing is handig als u gegevens uit verschillende bronnen wilt combineren zonder afzonderlijke query's te hoeven gebruiken.This solution is helpful when you want to combine data from multiple sources without having to use separate queries.

Notitie

Dit artikel is alleen van toepassing op gegevenssets met cloud- en on-premises gegevensbronnen die zijn samengevoegd in of toegevoegd aan één query.This article applies only to datasets that have cloud and on-premises data sources merged or appended in a single query. Voor gegevenssets met afzonderlijke query's (een om verbinding te maken met een on-premises gegevensbron en een andere om verbinding te maken met een cloudgegevensbron) voert de gateway de query niet uit voor de cloudgegevensbron.For datasets that include separate queries--one that connects to an on-premises data source and the other to a cloud data source--the gateway doesn't execute the query for the cloud data source.

VereistenPrerequisites

 • Een gateway die is geïnstalleerd op een lokale computer.A gateway installed on a local computer.
 • Een Power BI Desktop-bestand met query's waarin on-premises en cloudgegevensbronnen worden gecombineerd.A Power BI Desktop file with queries that combine on-premises and cloud data sources.

Notitie

Zorg ervoor dat de gateway toegang heeft tot de betreffende cloudgegevensbronnen als er gebruik van wordt gemaakt.To access any cloud data sources, you must ensure that the gateway has access to those data sources.

 1. Selecteer rechtsboven in de Power BI-service het tandwielpictogram tandwielpictogram Instellingen > Gateways beheren.In the upper-right corner of the Power BI service, select the gear icon Settings gear icon > Manage gateways.

  Gateways beheren

 2. Selecteer de gateway die u wilt configureren.Select the gateway you want to configure.

 3. Onder Clusterinstellingen van de gateway selecteert u Toestaan dat de cloudgegevensbronnen van gebruikers worden vernieuwd via dit gatewaycluster > Toepassen.Under Gateway Cluster Settings, select Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster > Apply.

  Vernieuwen via dit gatewaycluster

 4. Via dit gatewaycluster voegt u alle on-premises gegevensbronnen toe die u gebruikt in uw query's.Under this gateway cluster, add any on-premises data sources used in your queries. U hoeft hier niet de cloudgegevensbronnen toe te voegen.You don't need to add the cloud data sources here.

 5. Upload uw Power BI Desktop-bestand naar de Power BI-service. Dit bestand bevat de query's waarin on-premises en cloudgegevensbronnen worden gecombineerd.Upload to the Power BI service your Power BI Desktop file with the queries that combine on-premises and cloud data sources.

 6. Op de pagina Gegevenssetinstellingen van de nieuwe gegevensset:On the Dataset settings page for the new dataset:

  • Voor de on-premises bron selecteert u de gateway die is gekoppeld aan deze gegevensbron.For the on-premises source, select the gateway associated with this data source.
  • Bij Gegevensbronreferenties bewerkt u de referenties van de cloudgegevensbronnen waar nodig.Under Data source credentials, edit the cloud data source credentials, as necessary.

  Zorg ervoor dat de privacyniveaus voor zowel de cloud- als on-premises gegevensbronnen op de juiste wijze zijn ingesteld zodat de joins veilig worden verwerkt.Make sure privacy levels for both cloud and on-premises data sources are set appropriately to ensure the joins are handled securely.

  Gegevenssetinstellingen

 7. Als de cloudreferenties zijn ingesteld, kunt u de gegevensset vernieuwen via de optie Nu vernieuwen.With the cloud credentials set, you can now refresh the dataset by using the Refresh now option. U kunt ook instellen dat er periodiek wordt vernieuwd.Or, you can schedule it to refresh periodically.

Volgende stappenNext steps

Zie De gegevensbron gebruiken voor geplande vernieuwing voor meer informatie over gegevensvernieuwing voor gateways.To learn more about data refresh for gateways, see Use the data source for scheduled refresh.