Wat is een on-premises gegevensgateway?What is an on-premises data gateway?

Notitie

Onlangs hebben we de documentatie voor de on-premises gegevensgateway herzien. De documenten zijn nu onderverdeeld in specifieke inhoud voor Power BI en algemene inhoud die op alle services van toepassing is en die door de gateway wordt ondersteund.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. U bevindt zich momenteel in de Power BI-inhoud.You're currently in the Power BI content. Scroll naar de onderkant van dit artikel om feedback te geven op dit artikel of op de algehele gatewaydocumentenervaring.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

De on-premises gegevensgateway fungeert als een brug waarmee u over snelle en veilige gegevensoverdracht beschikt tussen on-premises gegevens (gegevens die zich niet in de cloud bevinden) en diverse Microsoft-cloudservices.The on-premises data gateway acts as a bridge to provide quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and several Microsoft cloud services. Deze cloudservices omvatten Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services en Azure Logic Apps.These cloud services include Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services, and Azure Logic Apps. Door een gateway te gebruiken kunnen organisaties databases en andere gegevensbronnen in hun on-premises netwerken houden en die on-premises gegevens toch veilig gebruiken in Power BI-rapporten en -dashboards.By using a gateway, organizations can keep databases and other data sources on their on-premises networks, yet securely use that on-premises data in cloud services.

Hoe de gateway werktHow the gateway works

Overzicht van de gateway

Zie Architectuur van on-premises gegevensgateway voor meer informatie over de werking van de gateway.For more information on how the gateway works, see On-premises data gateway architecture.

Soorten gatewaysTypes of gateways

Er zijn twee verschillende soorten gateways, elk voor een ander scenario:There are two different types of gateways, each for a different scenario:

  • Met de on-premises gegevensgateway kunnen meerdere gebruikers verbinding maken met meerdere on-premises gegevensbronnen.On-premises data gateway allows multiple users to connect to multiple on-premises data sources. U kunt een on-premises gegevensgateway gebruiken met alle ondersteunde services en hoeft daarvoor maar één gateway te instaleren.You can use an on-premises data gateway with all supported services, with a single gateway installation. Deze gateway is geschikt voor complexere scenario's waarbij meerdere personen toegang moeten krijgen tot meerdere gegevensbronnen.This gateway is well-suited to complex scenarios with multiple people accessing multiple data sources.

  • Met de on-premises gegevensgateway (persoonlijke modus) kan één gebruiker verbinding maken met bronnen. Kan niet worden gedeeld met anderen.On-premises data gateway (personal mode) allows one user to connect to sources, and can’t be shared with others. Een on-premises gegevensgateway (persoonlijke modus) kan alleen worden gebruikt met Power BI.An on-premises data gateway (personal mode) can be used only with Power BI. Deze gateway is geschikt voor scenario's waarin u de enige bent die rapporten maakt en u geen gegevensbronnen met anderen hoeft te delen.This gateway is well-suited to scenarios where you’re the only person who creates reports, and you don't need to share any data sources with others.

Een gateway gebruikenUse a gateway

Er zijn vier belangrijke stappen voor het gebruik van een gateway.There are four main steps for using a gateway.

  1. Download en installeer de gateway op een lokale computer.Download and install the gateway on a local computer.
  2. Configureer de gateway op basis van uw firewall en andere netwerkvereisten.Configure the gateway based on your firewall and other network requirements.
  3. Voeg gatewaybeheerders toe die ook andere netwerkvereisten kunnen beheren en besturen.Add gateway admins who can also manage and administer other network requirements.
  4. Gebruik de gateway om een on-premises gegevensbron te vernieuwen.Use the gateway to refresh an on-premises data source.
  5. Problemen oplossen met de gateway in geval van fouten.Troubleshoot the gateway in case of errors.

Volgende stappenNext steps

Nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community