Sjabloon-apps in uw organisatie installeren en distribuerenInstall and distribute template apps in your organization

Bent u een Power BI-analist?Are you a Power BI analyst? In dat geval leest u in dit artikel hoe u sjabloon-apps kunt installeren om in verbinding te komen met de vele services waarmee u uw bedrijfsactiviteiten uitvoert, zoals Salesforce, Microsoft Dynamics en Google Analytics.If so, this article explains how you can install template apps to connect to many of the services you use to run your business, such as Salesforce, Microsoft Dynamics, and Google Analytics. U kunt de vooraf gemaakte dashboards en rapporten van de sjabloon-app wijzigen om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen en deze als app naar uw collega's distribueren.You can then modify the template app's pre-built dashboard and reports to suit the needs of your organization, and distribute them to your colleagues as apps.

Geïnstalleerde Power BI-apps

Zie Een sjabloon-app maken in Power BI als u meer wilt weten over het maken van sjabloon-apps die u buiten uw organisatie kunt distribueren.If you're interested in creating template apps yourself for distribution outside your organization, see Create a template app in Power BI. Power BI-partners kunnen Power BI-apps bouwen met weinig of geen code en deze beschikbaar stellen voor Power BI-klanten.With little or no coding, Power BI partners can build Power BI apps and make them available to Power BI customers.

VereistenPrerequisites

Als u een sjabloon-app wilt installeren, aanpassen en distribueren, hebt u het volgende nodig:To install, customize, and distribute a template app, you need:

Een sjabloon-app installerenInstall a template app

 1. Selecteer in de Power BI-service in het navigatievenster Apps > Apps ophalen.In the nav pane in the Power BI service, select Apps > Get apps.

  Apps ophalen

 2. Selecteer Sjabloon-appsin de marketplace voor Power BI apps die wordt weergegeven.In the Power BI apps marketplace that appears, select Template apps. Alle sjabloon-apps die beschikbaar zijn in AppSource worden weergegeven.All the template apps available in AppSource will be shown. Blader naar de sjabloon-app die u zoekt of krijg een gefilterde selectie met behulp van het zoekvak.Browse to find the template app you're looking for, or get a filtered selection by using the search box. Als u een deel van de naam van de sjabloon-app of een categorie zoals Financiën, Analytics, Marketing, enzovoort, typt, kunt u het gezochte item gemakkelijker vinden.Typing part of the name of the template app, or of a category such as finance, analytics, marketing, etc., will make it easier to find the item you're looking for.

  Zoeken in AppSource

 3. Wanneer u de sjabloon-app die u zoekt heeft gevonden, klikt u erop.When you find the template app you're looking for, click it. De aanbieding voor de sjabloon-app wordt weergegeven.The template app offer will display. Klik op GET IT NOW.Click GET IT NOW.

  Aanbieding voor de sjabloon-app

 4. Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt de optie Installeren.In the dialog box that appears, select Install.

  App installeren

  De app is geïnstalleerd, samen met een werkruimte met dezelfde naam als alle artefacten die nodig zijn voor verdere aanpassingen.The app is installed, along with a workspace of the same name that has all the artifacts needed for further customization.

  Notitie

  Als u een installatiekoppeling gebruikt voor een app die niet in AppSource wordt vermeld, wordt u in het dialoogvenster voor validatie gevraagd uw keuze te bevestigen.If you use an installation link for an app that isn't listed on AppSource, a validation dialog box will ask you to confirm your choice.

  Als u een sjabloon-app wilt installeren die niet wordt vermeld op AppSource, moet u de relevante machtigingen aanvragen bij uw beheerder. Zie de Instellingen voor sjabloon-apps in de Power BI-beheerportal voor meer informatie.To be able to install a template app that is not listed on AppSource, you need to request the relevant permissions from your admin. See the Template app settings in Power BI admin portal for details.

  Wanneer de installatie is voltooid, krijgt u een melding dat de nieuwe app gereed is.When the installation finishes successfully, a notification tells you that your new app is ready.

  Naar de app

Verbinding maken met gegevensConnect to data

 1. Selecteer Naar de app.Select Go to app.

 2. Selecteer in het venster Aan de slag met uw nieuwe app Verkennen.On the Get started with your new app window, select Explore.

  Welkomstscherm van de sjabloon-app

  De app wordt geopend met voorbeeldgegevens.The app opens, showing sample data.

 3. Selecteer de koppeling Uw gegevens koppelen op de banner bovenaan de pagina.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  De koppeling Uw gegevens koppelen in de GitHub-app

  Hiermee opent u een dialoogvenster of een reeks dialoogvensters waarin u de gegevensbron van de voorbeeldgegevens kunt wijzigen in uw eigen gegevensbron.This opens a dialog or series of dialogs where you change the data source from the sample data to your own data source. Over het algemeen betekent dit dat u parameters van de gegevensset en referenties van de gegevensbron opnieuw definieert.This generally means redefining dataset parameters and data source credentials. Raadpleeg Bekende beperkingen.See Known limitations.

  In het onderstaande voorbeeld zijn twee dialoogvensters betrokken bij het maken van verbinding met gegevens.In the example below, connecting to data involves two dialogs.

  Verbinding maken met gegevensdialoogvensters

  Wanneer u klaar bent met het invullen van de verbindingsdialoogvensters, wordt het verbindingsproces gestart.Once you've finished filling out the connection dialogs, the connection process starts. Met een banner wordt aangegeven dat de gegevens worden vernieuwd en dat u in de tussentijd naar voorbeeldgegevens kijkt.A banner informs you that the data is being refreshed, and that in the meantime you are viewing sample data.

  Voorbeeldgegevens weergeven

  Uw rapportgegevens worden eenmaal per dag automatisch vernieuwd, tenzij u dit hebt uitgeschakeld tijdens het aanmeldingsproces.Your report data will automatically refresh once a day, unless you disabled this during the sign-in process. U kunt desgewenst ook uw eigen vernieuwingsplanning instellen om de rapportgegevens up-to-date te houden.You can also set up your own refresh schedule to keep the report data up to date if you so desire.

De app aanpassen en delenCustomize and share the app

Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw gegevens en de vernieuwing van gegevens is voltooid, kunt u de rapporten en dashboards aanpassen die in de apps zijn opgenomen, en de app delen met uw collega's.After you've connected to your data and data refresh is complete, you can customize any of the reports and dashboards the apps includes, as well as share the app with your colleagues. Houd er echter rekening mee dat eventuele wijzigingen die u aanbrengt, worden overschreven wanneer u de app bijwerkt met een nieuwe versie, tenzij u de gewijzigde items opslaat onder andere namen.Remember, however that any changes you make will be overwritten when you update the app with a new version, unless you save the items you changed under different names. Zie informatie over overschrijven.See details about overwriting.

Als u uw app wilt aanpassen en delen, selecteert u het potloodpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.To customize and share your app, select the pencil icon at the top right corner of the page.

App bewerken

Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van artefacten in de werkruimte het artikelFor information about editing artifacts in the workspace, see

Zodra u klaar bent met het maken van wijzigingen in de artefacten in de werkruimte, kunt u de app publiceren en delen.Once you are done making any changes you wish to the artifacts in the workspace, you are ready to publish and share the app. Zie Uw app publiceren om te leren hoe u dit doet.See Publish your app to learn how to do this.

Een sjabloon-app bijwerkenUpdate a template app

Van tijd tot tijd brengen makers van sjabloon-apps nieuwe versies van hun sjabloon-apps uit, via AppSource, directe koppeling of beide.From time to time, template app creators release new improved versions of their template apps, via either AppSource, direct link, or both.

Als u de app oorspronkelijk hebt gedownload vanaf AppSource, krijgt u op twee manieren bericht wanneer een nieuwe versie van de sjabloon-app beschikbaar wordt:If you originally downloaded the app from AppSource, when a new version of the template app becomes available, you get notified in two ways:

 • Er wordt een banner voor updates weergegeven in de Power BI-service om u te laten weten dat er een nieuwe app-versie beschikbaar is.An update banner appears in the Power BI service informing you that a new app version is available. Updatemelding van sjabloon-appTemplate app update notification

 • U ontvangt een melding in het deelvenster Meldingen van Power BI.You receive a notification in Power BI's notification pane.

  Updatemelding van sjabloon-app

Notitie

Als u de app oorspronkelijk hebt ontvangen via een directe koppeling in plaats van via AppSource, is de enige manier om te weten te komen of een nieuwe versie beschikbaar is, door contact op te nemen met de maker van de sjabloon-app.If you originally got the app via direct link rather than through AppSource, the only way to know when a new version is available is to contact the template app creator.

Als u de update wilt installeren, klikt u op Downloaden op de meldingsbanner of in het meldingscentrum, of zoekt u de app weer op in AppSource en kiest u Nu downloaden.To install the update, either click Get it on the notification banner or in the notification center, or find the app again in AppSource and choose Get it now. Als u een directe koppeling voor de update hebt gekregen van de maker van de sjabloon-app, klikt u gewoon op de koppeling.If you got a direct link for the update from the Template app creator, simply click the link.

U wordt gevraagd of u de huidige versie wilt overschrijven, of dat u de nieuwe versie wilt installeren in een nieuwe werkruimte.You will be asked whether you wish to overwrite the current version, or to install the new version in a new workspace. Standaard is Overschrijven geselecteerd.By default, "overwrite" is selected.

Een sjabloon-app bijwerken

 • Een bestaande versie overschrijven: hiermee wordt de bestaande werkruimte overschreven met de bijgewerkte versie van de sjabloon-app.Overwrite an existing version: Overwrites the existing workspace with the updated version of the template app. Zie informatie over overschrijven.See details about overwriting.

 • Installeren in een nieuwe werkruimte: hiermee wordt een nieuwe versie van de werkruimte en app geïnstalleerd die u moet opnieuw configureren (dat wil zeggen, verbinding maken met gegevens, navigatie en machtigingen definiëren).Install to a new workspace: Installs a fresh version of the workspace and app that you need to reconfigure (that is, connect to data, define navigation and permissions).

Gedrag voor overschrijvenOverwrite behavior

 • Bij het overschrijven worden de rapporten, de dashboards en de gegevensset in de werkruimte bijgewerkt en niet de app zelf.Overwriting updates the reports, dashboards, and dataset inside the workspace, not the app. Wanneer u overschrijft, worden de navigatie van de app, de instellingen en de machtigingen niet gewijzigd.Overwriting doesn't change app navigation, setup, and permissions.

 • Nadat u de werkruimte hebt bijgewerkt, moet u de app bijwerken om wijzigingen voor de werkruimte toe te passen in de app.After you update the workspace, you need to update the app to apply changes from the workspace to the app.

 • Bij het overschrijven blijven geconfigureerde parameters en verificatie behouden.Overwriting keeps configured parameters and authentication. Na de update wordt automatisch gestart met het vernieuwen van de gegevensset.After update, an automatic dataset refresh starts. Tijdens deze vernieuwing worden in de app, rapporten en dashboards voorbeeldgegevens weergegeven.During this refresh, the app, reports, and dashboards present sample data.

  Voorbeeldgegevens

 • Tijdens het overschrijven worden er altijd voorbeeldgegevens weergegeven tot het vernieuwen is voltooid.Overwriting always presents sample data until the refresh is complete. Als de auteur van de sjabloon-app wijzigingen heeft aangebracht aan de gegevensset of parameters, zien gebruikers van de werkruimte en app de nieuwe gegevens pas wanneer de vernieuwing is voltooid.If the template app author made changes to the dataset or parameters, users of the workspace and app will not see the new data until the refresh is complete. In plaats daarvan blijven ze de voorbeeldgegevens zien gedurende deze periode.Rather, they will continue to see sample data during this time.

 • Als u overschrijft, worden nooit nieuwe rapporten en dashboards overschreven die u hebt toegevoegd aan de werkruimte.Overwriting never deletes new reports or dashboards you've added to the workspace. Alleen de oorspronkelijke rapporten en dashboards worden overschreven met wijzigingen van de oorspronkelijke auteur.It only overwrites the original reports and dashboards with changes from the original author.

Belangrijk

Vergeet niet om de app bij te werken na het overschrijven, om wijzigingen aan te brengen in de rapporten en dashboards voor de gebruikers van de organisatie-app.Remember to update the app after overwriting to apply changes to the reports and dashboard for your organizational app users.

Volgende stappenNext steps

Werkruimten maken met uw collega's in Power BICreate workspaces with your colleagues in Power BI