Gebruik de functie Analyseren om schommelingen in rapportvisuals te verklarenUse the Analyze feature to explain fluctuations in report visuals

VAN TOEPASSING OP: jaPower BI-service voor zakelijke gebruikers jaPower BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaars neePower BI Desktop neeEen Pro- of Premium-licentie is vereistAPPLIES TO: yesPower BI service for business users yesPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

In rapportvisuals ziet u vaak een grote toename, gevolgd door flink afgenomen waarden. Vraagt u zich ook wel eens af waardoor deze schommelingen worden veroorzaakt?Often in report visuals, you see a large increase and then a sharp drop in values, and wonder about the cause of such fluctuations. Met Analyseren in de Power BI-service kunt u met slechts enkele klikken de oorzaak van het probleem achterhalen.With Analyze in the Power BI service, you can learn the cause with just a few clicks.

Kijk eens naar de volgende visual. Hierin wordt Totaal eenheden per Maand en Fabrikant weergegeven.For example, consider the following visual that shows Total units by Month and Manufacturer. VanArsdel doet het beter dan de concurrenten, maar geeft in juni 2014 een forse dip te zien.VanArsdel is outperforming its competitors but has a deep dip in June 2014. In dergelijke gevallen kunt u de gegevens verkennen om te achterhalen wat er is veranderd.In such cases you can explore the data, to help explain the change that occurred.

Visual met toenamen en afnamen

U kunt in Power BI-service vragen om toenames, afnames of ongewone distributies in visuals te verklaren en een snelle, geautomatiseerde, inzichtelijke analyse over uw gegevens te krijgen.You can ask the Power BI service to explain increases, decreases, or unusual distributions in visuals, and get fast, automated, insightful analysis about your data. Klik met de rechtermuisknop op een gegevenspunt en selecteer Analyseren > Leg de afname uit (toename, als de vorige staaf lager is) of Analyseren > Zoeken waar de distributie verschilt. U krijgt het inzicht te zien in een gebruiksvriendelijk venster.Right-click on a data point, and select Analyze > Explain the decrease (or increase, if the previous bar was lower), or Analyze > Find where this distribution is different and the insight is delivered to you in an easy-to-use window.

Inzichten in een visual

De functie Analyseren is contextueel en gebaseerd op het gegevenspunt dat er onmiddellijk aan vooraf gaat, zoals de vorige staaf of kolom.The Analyze feature is contextual, and is based on the immediately previous data point - such as the previous bar, or column.

Notitie

De functie is een preview-versie en kan nog worden gewijzigd.This feature is in preview, and is subject to change. De inzichtfunctie is standaard ingeschakeld (u hoeft geen preview-vak aan te vinken om de functie in te schakelen).The insight feature is enabled and on by default (you don't need to check a Preview box to enable it).

Welke factoren en categorieën worden gekozen?Which factors and categories are chosen

Na onderzoek van verschillende kolommen selecteert en toont Power BI de factoren die de grootste verandering in de relatieve bijdrage laten zien.After examining different columns, Power BI selects and displays those factors that show the biggest change to relative contribution. Bij elke kolom worden de waarden met de grootste verandering in de bijdrage benoemd in de beschrijving.For each, the values which had the most significant change to contribution are called out in the description. Daarnaast worden de waarden benoemd met de grootste daadwerkelijke toename en afname.In addition, the values that had the largest actual increases and decreases are also called out.

Gebruik de schuifbalk om alle inzichten weer te geven die door Power BI zijn gegenereerd.To see all of the insights generated by Power BI, use the scrollbar. De volgorde wordt zodanig gerangschikt dat de belangrijkste bijdrager als eerste wordt weergegeven.The order is ranked with the most significant contributor displayed first.

Inzichten gebruikenUsing insights

Klik met de rechtermuisknop op een gegevenspunt in een staaf- of lijndiagram en selecteer Analyseren om inzicht te krijgen in trends die in visuals zichtbaar zijn.To use insights to explain trends seen on visuals, right-click on any data point in a bar or line chart, and select Analyze. Kies vervolgens de optie die wordt weergegeven: Leg de toename uit, Leg de afname uit of Leg het verschil uit.Then choose the option that appears: explain the increase, explain the decrease, or explain the difference.

Vervolgens worden de gegevens met machine-learningalgoritmen geanalyseerd en wordt in een venster een visual en een beschrijving weergegeven. Hieraan ziet u welke categorieën de meeste invloed hebben gehad op de toename, afname of het verschil.Power BI then runs its machine learning algorithms over the data, and populates a window with a visual and a description that describes which categories most influenced the increase or decrease or difference. In dit voorbeeld is het eerste inzicht een watervalgrafiek.For this example, the first insight is a waterfall chart.

pop-upvenster met inzichten

Als u de kleine pictogrammen onder aan de waterval selecteert, kunt u ervoor kiezen of in de inzichten een spreidingsdiagram, een gestapeld kolomdiagram of lintdiagram wordt weergegeven.By selecting the small icons at the bottom of the waterfall visual, you can choose to have insights display a scatter chart, stacked column chart, or a ribbon chart.

drie visuals met inzichten

Gebruik de pictogrammen met duim omhoog of duim omlaag boven aan de pagina om feedback te geven over de visual en de functie.Use the thumbs up and thumbs down icons at the top of the page to provide feedback about the visual and the feature.

pictogrammen duim omhoog en duim omlaag

U kunt inzichten gebruiken als uw rapport in lees- of bewerkweergave is. U kunt er dan gegevens mee analyseren en visuals mee maken die u makkelijk aan uw rapporten kunt toevoegen.You can use insights when your report is in Reading or Editing view, making it versatile for both analyzing data, and for creating visuals you can easily add to your reports. Als u het rapport in de bewerkweergave hebt geopend, ziet u een pictogram met plusteken naast de duimpictogrammen.If you have the report open in Editing view, you'll see a plus icon next to the thumb icons. Selecteer het pluspictogram om het inzicht aan uw rapport toe te voegen als een nieuwe visual.Select the plus icon to add the insight to your report as a new visual.

drie visuals met inzichten

Details van de geretourneerde resultatenDetails of the results returned

De informatie die wordt geretourneerd door de inzichten is bedoeld om aan te geven wat het verschil was tussen twee perioden.The details returned by insights are intended to highlight what was different between the two time periods, to help you understand the change between them.

Het algoritme bekijkt als het ware alle kolommen in het model en berekent het verschil in de kolommen vóór en na een bepaald punt. Op die manier wordt bepaald hoeveel verandering er is geweest; de kolommen met de grootste verandering worden geretourneerd.The algorithm can be thought of as taking all the other columns in the model, and calculating the breakdown by that column for the before and after time periods, determining how much change occurred in that breakdown, and then returning those columns with the biggest change. Zo is bijvoorbeeld Staat geselecteerd in de watervalgrafiek, omdat de bijdrage van Louisiana, Texas en Colorado in juni en juli met 13% is afgenomen tot 19%. Dit was de grootste bijdrage tot de afname in Totaal eenheden.For example, State was selected in the waterfall insight above, as the contribution made by Louisiana, Texas, and Colorado fell 13% to 19% from June to July, and contributed the most to the decrease in Total units.

Voor elk geretourneerd inzicht kunnen er vier visuals worden weergegeven.For each insight returned, there are four visuals that can be displayed. Drie van die visuals zijn bedoeld om de verandering in de bijdrage tussen de twee perioden aan te tonen.Three of those visuals are intended to highlight the change in contribution between the two periods. Hiermee kunt u bijvoorbeeld zien wat de oorzaak was van de stijging tussen kwartaal 2 en kwartaal 3.For example, for the explanation of the increase from Qtr 2 to Qtr 3. In het lintdiagram wordt de verandering zowel voor als na het geselecteerde gegevenspunt weergegeven.The ribbon chart shows change both before and after the selected data point.

Het spreidingsplotThe scatter plot

Kleine schermopname met het geselecteerde spreidingsplotpictogram

In de visual met het spreidingsplot ziet u de waarde van de meting in de eerste periode (op de x-as) in combinatie met de waarde van de meting in de tweede periode (op de y-as) voor alle waarden in de kolom (Staat in dit geval).The scatter plot visual shows the value of the measure in the first period (on the x-axis) against the value of the measure in the second period (on the y-axis), for each value of the column (State in this case). Gegevenspunten bevinden zich in de groene regio als ze zijn toegenomen en in de rode regio als ze zijn afgenomen.Data points are in the green region if they have increased, and in the red region if they have decreased.

De stippellijn is de best passende lijn door de punten. De gegevenspunten boven deze lijn zijn toenames boven de trend en de punten eronder afnames.The dotted line shows the best fit, and data points above this line increased by more than the overall trend, and those below it by less.

Spreidingsplot met stippellijn

De gegevensitems zonder waarde voor beide perioden worden niet weergegeven in het spreidingsplot.Data items whose value was blank in either period will not appear on the scatter plot.

De 100% gestapelde kolomdiagramThe 100% stacked column chart

Kleine schermopname met het geselecteerde kolomdiagrampictogram

Het 100% gestapelde kolomdiagram toont de waarde van de bijdrage aan het totaal (100%) voor het geselecteerde gegevenspunt en het vorige punt.The 100% stacked column chart visual shows the value of the contribution to the total (100%), for the selected data point and the previous. Hierdoor kunnen de bijdragen van alle gegevenspunten met elkaar worden vergeleken.This allows side-by-side comparison of the contribution for each data point. In dit voorbeeld wordt de feitelijke bijdrage voor de geselecteerde waarde voor Texas weergegeven in de knopinfo.In this example, the tooltips show the actual contribution for the selected value of Texas. Aangezien de lijst met staten lang is, kan door middel van knopinfo de details worden bekeken.Because the list of states is long, tooltips help you see the details. In de knopinfo ziet u dat Texas met ongeveer hetzelfde percentage heeft bijgedragen tot Totaal eenheden (31% en 32%), maar dat het werkelijk aantal Totaal eenheden is gedaald van 89 tot 71.By using the tooltips, we see that Texas contributed about the same percent to the total units (31% and 32%), but the actual number of total units decreased from 89 to 71. Langs de y-as wordt een percentage afgezet, geen totaal, en elke kolom geeft een percentage weer, geen waarde.Remember, the Y axis is a percentage, not a total, and each column band is a percentage, not a value.

100% gestapelde kolomdiagram

De lintgrafiekThe ribbon chart

Kleine schermopname met het geselecteerde lintgrafiekpictogram

In de visual met de lintgrafiek ziet u de waarde van de meting vóór en na een specifiek punt.The ribbon chart visual shows the value of the measure before and after. Het is vooral handig bij het weergeven van de veranderingen in bijdragen wanneer de volgorde van de inzenders verandert (bijvoorbeeld LA is gezakt van plaats twee naar elf).It's particularly useful in showing the changes in contributions when the ordering of contributors changed (for example, LA dropped from number two contributor to number eleven). En hoewel TX wordt voorgesteld door een breed lint aan de bovenkant, waarmee wordt aangegeven dat het vóór en na de belangrijkste bijdrager is, laat de afname zien dat de waarde van de bijdrage tijdens de geselecteerde periode en daarna is afgenomen.And, though TX is represented by a wide ribbon at the top signifying that it is the most significant contributor before and after, the drop shows that the value of the contribution dropped both during the selected period and after.

lintgrafiek

De watervalgrafiekThe waterfall chart

Kleine schermopname met het geselecteerde watervalgrafiekpictogram

De vierde visual is een watervalgrafiek, met daarin de daadwerkelijke toename of afname in een bepaalde periode.The fourth visual is a waterfall chart, showing actual increases or decreases between the periods. Deze visual laat één belangrijke bijdrager zien tot de afname voor juni 2014 - in dit geval Staat.This visual clearly shows one significant contributor to the decrease for June 2014 -- in this case, State. En het bijzondere van de invloed van Staat op het totale aantal eenheden is dat afnames in Louisiana, Texas en Colorado de belangrijkste rol hebben gespeeld.And the particulars of State's influence on total units are that declines in Louisiana, Texas, and Colorado played the most significant role.

watervalgrafiek

Overwegingen en beperkingenConsiderations and limitations

Deze inzichten zijn gebaseerd op de wijziging vanaf het voorgaande gegevenspunt. Ze zijn dus niet beschikbaar als u het eerste gegevenspunt in een visual selecteert.Since these insights are based on the change from the previous data point, they aren't available when you select the first data point in a visual.

Analyseren is niet beschikbaar voor alle typen visuals.Analyze is not available for all visual types.

In de volgende lijst vindt u een aantal scenario's die momenteel niet worden ondersteund voor Analyseren: toename/afname/verschil verklaren:The following list is the collection of currently unsupported scenarios for Analyze - explain the increase/decrease/difference:

  • TopN-filtersTopN filters
  • Opname-/uitsluitingsfiltersInclude/exclude filters
  • MaateenheidfiltersMeasure filters
  • Niet-numerieke metingenNon-numeric measures
  • Het gebruik van Waarde weergeven alsUse of "Show value as"
  • Gefilterde metingen: met gefilterde metingen voert u berekeningen op visueel niveau uit, waarbij een specifiek filter wordt toegepast (bijvoorbeeld Total Sales for France). Deze metingen worden gebruikt voor enkele van de visuals die met de inzichtenfunctie zijn gemaaktFiltered measures - filtered measures are visual level calculations with a specific filter applied (for example, Total Sales for France), and are used on some of the visuals created by the insights feature
  • Categorische kolommen op de X-as, tenzij er een scalaire kolomsortering wordt gedefinieerd.Categorical columns on X-axis unless it defines a sort by column that is scalar. Als er een hiërarchie wordt gebruikt, moet elke kolom in de actieve hiërarchie aan deze voorwaarde voldoenIf using a hierarchy, then every column in the active hierarchy has to match this condition

Volgende stappenNext steps

Watervalgrafieken Waterfall charts
Spreidingsdiagrammen Scatter charts
Kolomdiagrammen Column charts
LintgrafiekenRibbon charts