Siri-snelkoppelingen gebruiken in de mobiele Power BI-app voor iOSUsing Siri Shortcuts in Power BI Mobile iOS App

Gebruik Siri-snelkoppelingen voor rechtstreekse toegang tot de Power BI-inhoud die u nodig hebt.Use Siri Shortcuts to directly access the Power BI content you need.

Gebruik de integratie van Siri-snelkoppelingen om eenvoudig en snel toegang te krijgen tot uw veelgebruikte rapporten of dashboards.To get easy and quick access to your frequently used reports or dashboards, use the Siri Shortcuts integration. Maak een snelkoppeling naar uw item, zodat u Siri kunt vragen het te starten wanneer u de gegevens wilt bekijken.Create a shortcut to your item, and then you can ask Siri to launch it whenever you need look at the data.

Siri-snelkoppeling voor een rapport of dashboard makenCreate Siri shortcut for a report or dashboard

Er zijn drie manieren om Siri-snelkoppelingen naar uw rapporten en dashboards te maken:There are three ways to create Siri shortcuts to your reports and dashboards:

  • Er wordt een banner met de optie Toevoegen aan Siri toegevoegd aan uw veelgebruikte rapporten en dashboards.A banner with an Add to Siri option will be added to your frequently used reports and dashboards. Tik op de actie om de pagina Toevoegen aan Siri te openen.Tap the action to open the Add to Siri page.

  • Gebruik de actie Siri-snelkoppeling in het actiemenu (...) Rapport of Dashboard.Use the Siri shortcut action on the Report or Dashboard actions menu (...).

  • Gebruik de Voorgestelde snelkoppelingen in de apparaatinstellingen (Apparaatinstelling > Siri en zoeken).Use the Suggested shortcuts in the device settings (Device Setting > Siri & Search). U kunt met de plusknop (+) een snelkoppeling naar het item toevoegen aan het voorstel.You can add a shortcut to the item in the suggestion by using the plus (+) button.

    Een snelkoppeling maken

Voor een Power BI-rapport wordt de pagina die u tijdens het maken van de snelkoppeling bekijkt, vastgelegd als snelkoppeling.For a Power BI report, the shortcut will capture the current page that you're viewing when creating the shortcut.

Met alle opties wordt de pagina Toevoegen aan Siri geopend.All options will open the Add to Siri page. Op deze pagina moet u een zin opnemen die u later wilt gebruiken in Siri om het rapport of dashboard te openen.In this page, you will need to record a phrase that you will use later with Siri to open the report or dashboard.

De pagina Toevoegen aan Siri

Siri-sneltoetsen gebruiken om rapport of dashboard weer te gevenUse Siri Shortcuts to view report or dashboard

Na het maken van een snelkoppeling kunt u steeds via Siri toegang vragen tot het dashboard of rapport waarvoor u de snelkoppeling hebt gemaakt.Once you create a shortcut, every time you’d like to access the dashboard or report that you created a shortcut for, just ask Siri. Activeer Siri en bied de zin aan die u voor de snelkoppeling hebt opgenomen.Activate Siri and provide the phrase you recorded for the shortcut. Via Siri wordt Power BI gestart met het aangevraagde rapport of dashboard.Siri will launch Power BI and land on the requested report or dashboard.

Voor een Power BI-rapport komt u terecht op de pagina die is vastgelegd toen u de snelkoppeling maakte.For a Power BI report, you will land on the page captured when you created the shortcut.

Via Siri wordt Power BI gestart om de snelkoppeling te openen

De zin voor een Siri-snelkoppeling bewerkenEdit Siri shortcut phrase

U kunt de zin voor uw snelkoppeling bewerken met behulp van de knop Siri-snelkoppeling op het actiemenu (...) Rapport of Dashboard. De pagina Siri-snelkoppeling wordt geopend met de optie Zin opnieuw opnemen.You can edit your shortcut phrase by using the Siri shortcut button on the Report or Dashboard actions menu (...). The Siri shortcut page will be opened with an option to Re-Record phrase.

Een Siri-snelkoppeling verwijderenDelete Siri shortcut

Als u een snelkoppeling wilt verwijderen, gaat u naar het item en klik u in het actiemenu (...) op de actie Siri-snelkoppeling.To delete a shortcut, go to the item, and from the actions menu (...), tap the Siri shortcut action. De pagina Siri-snelkoppeling wordt geopend.The Siri shortcut page will open. Kies Snelkoppeling verwijderen.Choose Delete Shortcut.

Notitie

De integratie van Siri-snelkoppelingen met de mobiele Power BI-app is beschikbaar voor iPhones en iPads met iOS12 en later.Siri Shortcuts integration with Power BI app is available for iPhone and iPad running on iOS12 and later.

Volgende stappenNext steps

Verkrijg meer informatie over de mobiele Power BI-app door het volgende te doen:Learn more about the Power BI mobile app by doing the following: