Voor uw telefoon geoptimaliseerde Power BI-rapporten weergevenView Power BI reports optimized for your phone

Van toepassing op:Applies to:

iPhone Android-telefoon
iPhonesiPhones Android-telefoonsAndroid phones

Als u een Power BI-rapport op uw telefoon weergeeft, controleert Power BI of het rapport is geoptimaliseerd voor telefoons.When you view a Power BI report on your phone, Power BI checks to see if the report has been optimized for phones. Als dat zo is, opent Power BI het geoptimaliseerde rapport automatisch in de staande weergave.If it has, Power BI automatically opens the optimized report in portrait view.

Rapport in de staande modus

Als er geen voor de telefoon geoptimaliseerd rapport bestaat, wordt het rapport geopend in de niet-geoptimaliseerde liggende weergave.If a phone-optimized report doesn't exist, the report still opens, but in the non-optimized landscape views. Een voor de telefoon geoptimaliseerd rapport wordt ook in de niet-geoptimaliseerde weergave met de indeling van het oorspronkelijke rapport weergegeven als u uw telefoon kantelt.Even in a phone-optimized report, if you turn your phone sideways, the report opens in the non-optimized view with the original report layout. Als slechts enkele pagina’s zijn geoptimaliseerd, ziet u een bericht in de portretweergave met de mededeling dat het rapport in de liggende modus beschikbaar is.If only some pages are optimized, you see a message in portrait view, indicating the report is available in landscape.

Niet-geoptimaliseerde rapportpagina

Alle andere functies van Power BI-rapporten werken nog steeds in voor de telefoon geoptimaliseerde rapporten.All the other features of Power BI reports still work in phone-optimized reports. Meer informatie over wat u kunt doen in:Read more about what you can do in:

De rapportpagina filteren op een telefoonFilter the report page on a phone

Als u een voor de telefoon geoptimaliseerd rapport hebt waarvoor filters zijn gedefinieerd, kunt u deze filters gebruiken wanneer u het rapport op een telefoon bekijkt.If a phone-optimized report has filters defined, when you view the report on a phone you can use those filters. Het rapport wordt op uw telefoon geopend en is gefilterd op de waarden zoals die zijn gefilterd in het webrapport.The report opens on your phone, filtered to the values being filtered in the report on the web. U ziet een bericht waarin staat dat er op de pagina filters actief zijn.You see a message that there are active filters on the page. U kunt de filters op uw telefoon wijzigen.You can change the filters on your phone.

 1. Tik op het filterpictogramTap the filter icon Filterpictogram op telefoon onder aan de pagina.at the bottom of the page.

 2. Gebruik basis- of geavanceerde filters om de resultaten waarin u geïnteresseerd bent te bekijken.Use basic or advanced filtering to see the results you're interested in.

  Geavanceerde filter voor Power BI-rapporten op de telefoon

Visuele elementen kruislings markerenCross-highlight visuals

Kruislings visuals markeren in de staande weergave werkt hetzelfde als in de Power BI-service en op telefoons in de liggende weergave: Wanneer u gegevens in een visual selecteert, worden de gerelateerde gegevens in de andere visuals op die pagina's uitgelicht.Cross highlighting visuals in portrait view works the way it does in the Power BI service, and on phones in landscape view: When you select data in one visual, it highlights related data in the other visuals on that page.

Meer informatie over filteren en markeren in Power BI.Read more about filtering and highlighting in Power BI.

Visuele elementen selecterenSelect visuals

Wanneer u een visueel element selecteert in een rapport op de telefoon, wordt dit visuele element gemarkeerd en wordt erop gefocust. Canvasgebaren werken niet meer.In phone reports when you select a visual, the phone report highlights that visual and focuses on it, neutralizing canvas gestures.

Als het visuele element is geselecteerd, kunt u verschillende dingen doen, zoals schuiven binnen het visuele element.With the visual selected, you can do things like scroll within the visual. Om de selectie van een visueel element ongedaan te maken, tikt u op een willekeurige plek buiten het visuele element.To de-select a visual, just touch anywhere outside the visual area.

Visuele elementen openen in de focusmodusOpen visuals in focus mode

Rapporten op de telefoon biedt ook een focusmodus: U krijgt een grotere weergave van één visual en kan deze gemakkelijker verkennen.Phone reports also offer a focus mode: You get a bigger view of a single visual and explore it more easily.

 • Tik in een rapport op de telefoon op het beletselteken ( ... ) in de rechterbovenhoek van een visueel element > Uitvouwen voor focusmodus.In a phone report, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner of a visual > Expand to focus mode.

  Uitvouwen voor focusmodus

Wat u in de focusmodus doet, wordt doorgevoerd in het rapportcanvas en omgekeerd.What you do in focus mode carries over to the report canvas and vice versa. Als u bijvoorbeeld een waarde in een visueel element markeert en vervolgens teruggaat naar het hele rapport, wordt het rapport gefilterd op de waarde die u in het visuele element hebt gemarkeerd.For example, if you highlight a value in a visual, then return to the whole report, the report is filtered to the value you highlighted in the visual.

Sommige handelingen zijn alleen mogelijk in de focusmodus vanwege beperkingen door het scherm:Some actions are only possible in focus mode, due to screen size constraints:

 • Inzoomen op de weergegeven gegevens in een visueel element.Drill down into the information displayed in a visual. Lees hieronder meer over het in- en uitzoomen in een rapport op de telefoon.Read more about drilling down and up in a phone report, below.

 • De waarden in het visuele element sorteren.Sort the values in the visual.

 • Herstellen: Hiermee wist u stappen die u hebt gemaakt op een visueel element en keert u terug naar de definitie die is ingesteld bij het maken van het rapport.Revert: Clear exploration steps you've taken on a visual and revert to the definition set when the report was created.

  Als u alle stappen op een visueel element ongedaan wilt maken, tikt u op het beletselteken ( ... ) > Herstellen.To clear all exploration from a visual, tap the ellipsis (...) > Revert.

  Ongedaan maken

  Herstellen is beschikbaar op het niveau van het rapport om alle stappen op alle visuele elementen ongedaan te maken, of op het niveau van het visuele element om alle stappen op het geselecteerde visuele element te wissen.Revert is available at the report level, clearing exploration from all visuals, or at the visual level, clearing exploration from the selected visual.

Inzoomen op een visueel elementDrill down in a visual

Als hiërarchieniveaus zijn gedefinieerd in een visueel element, u kunt inzoomen op de gedetailleerde informatie die wordt weergegeven in een visueel element. Vervolgens kunt u weer uitzoomen.If hierarchy levels are defined in a visual, you can drill down into the detailed information displayed in a visual, then back up. U kunt inzoomen op een visueel element toevoegen in de Power BI-service of in Power BI Desktop.You add drill-down to a visual either in the Power BI service or in Power BI Desktop.

Er zijn een paar verschillende doorklikmogelijkheden:There are few types of drill-down:

Inzoomen op een waardeDrill down on a value

 1. Tik lang op een gegevenspunt (tik en houd het item ingedrukt) in een visual.Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Er wordt knopinfo weergegeven en als er een hiërarchie is gedefinieerd, toont de voettekst van de knopinfo een pijl-omlaag en -omhoog om uit en in te zoomen.Tooltip will show up, and if hierarchy is defined, then the tooltip footer will show drill down and up arrow.

 3. Tik op de pijl-omlaag om in te zoomenTap on the down arrow for drill-down

  Tik op Inzoomen

 4. Tik op de pijl-omhoog om uit te zoomen.Tap on the up arrow for drill-up.

Inzoomen op het volgende niveauDrill to next level

 1. Tik in een rapport op de telefoon op het beletselteken ( ... ) in de rechterbovenhoek > Uitvouwen voor focusmodus.In a report on a phone, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner > Expand to focus mode.

  Uitvouwen voor focusmodus

  In dit voorbeeld geven de balken de waarden voor de staten weer.In this example, the bars show the values for states.

 2. Tik op het verkenpictogramTap the explore icon Verkenpictogram in de linkerbenedenhoek.in the lower left.

  Verkenmodus

 3. Tik op Volgende niveau weergeven of Uitbreiden naar het volgende niveau.Tap Show next level or Expand to next level.

  Uitbreiden naar het volgende niveau

  Nu geven de balken de waarden voor steden weer.Now the bars show the values for cities.

  Uitgevouwen niveaus

 4. Als u op de pijl in de linkerbovenhoek tikt, gaat u terug naar het rapport op de telefoon en blijven de waarden naar het lagere niveau uitgevouwen.If you tap the arrow in the upper-left corner, you return to the phone report with the values still expanded to the lower level.

  Nog steeds uitgevouwen naar het lagere niveau

 5. Om terug te gaan naar het oorspronkelijke niveau, tikt u weer op het beletselteken ( ... ) > Herstellen.To go back up to the original level, tap the ellipsis (...) again > Revert.

  Ongedaan maken

Inzoomen op basis van een waardeDrill through from a value

Zoom op een rapportpagina via verbonden waarden in op andere rapportpagina’s.Drill through connects values in one report page, with other report pages. Als u vanaf een andere rapportpagina op een gegevenspunt inzoomt, worden de waarden van het gegevenspunt gebruikt om op de ingezoomde pagina te filteren of zullen deze waarden worden weergegeven in de context van de geselecteerde gegevens.When you drill through from a data point to another report page, the data point values are used to filter the drilled through page, or it will be in the context of the selected data. Ontwerpers van rapporten kunnen inzoomen definiëren wanneer ze het rapport maken.Report authors can define drill through when they create the report.

 1. Tik lang op een gegevenspunt (tik en houd het item ingedrukt) in een visual.Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Er wordt knopinfo weergegeven en als er een doorklikmogelijkheid is gedefinieerd, toont de voettekst van de knopinfo een pijl voor detailweergave.Tooltip will show up, and if drill through is defined, then the tooltip footer will show drill through arrow.

 3. Tik op de pijl voor een detailweergaveTap on the arrow for drill through

  Tik op Analyseren

 4. Kies op welke rapportpagina u wilt inzoomenChoose which report page to drill through

  Rapportpagina kiezen

 5. Gebruik de knop Terug en de app-header om terug te gaan naar de pagina waar u bent begonnen.Use the back button, at the app header to go back to the page you started from.

Volgende stappenNext steps