Voorwaardelijke opmaak in tabellen gebruikenUse conditional formatting in tables

Met voorwaardelijke opmaak voor tabellen in Power BI Desktop kunt u aangepaste celkleuren opgeven, inclusief kleurovergangen, op basis van veldwaarden.With conditional formatting for tables in Power BI Desktop, you can specify customized cell colors, including color gradients, based on field values. U kunt ook celwaarden weergeven met gegevensbalken of KPI-pictogrammen, of als actieve webkoppelingen.You can also represent cell values with data bars or KPI icons, or as active web links. U kunt voorwaardelijke opmaak toepassen op elk tekst- of gegevensveld, mits u de opmaak baseert op een veld met numerieke waarden, kleurnamen, hexadecimale code of web-URL-waarden.You can apply conditional formatting to any text or data field, as long as you base the formatting on a field that has numeric, color name or hex code, or web URL values.

Als u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen, selecteert u een tabel- of matrix-visualisatie in Power BI Desktop.To apply conditional formatting, select a Table or Matrix visualization in Power BI Desktop. Klik in het gedeelte Velden van het deelvenster Visualisaties met de rechtermuisknop, of selecteer de pijl-omlaag naast het veld in Waarden, waarop u opmaak wilt toepassen.In the Fields section of the Visualizations pane, right-click or select the down-arrow next to the field in the Values well that you want to format. Selecteer Voorwaardelijke opmaak en selecteer vervolgens het type opmaak dat moet worden toegepast.Select Conditional formatting, and then select the type of formatting to apply.

Het menu Voorwaardelijke opmaak

Notitie

Met voorwaardelijke opmaak overschrijft u elke aangepaste achtergrond- of tekstkleur die u toepast op de cel met voorwaardelijke opmaak.Conditional formatting overrides any custom background or font color you apply to the conditionally formatted cell.

Als u voorwaardelijke opmaak uit een visualisatie wilt verwijderen, klikt u op Voorwaardelijke opmaak verwijderen in het vervolgkeuzemenu van het veld. Selecteer vervolgens het type opmaak dat u wilt verwijderen.To remove conditional formatting from a visualization, select Remove conditional formatting from the field's drop-down menu, and then select the type of formatting to remove.

Het menu Voorwaardelijke opmaak verwijderen

In de volgende gedeelten worden de voorwaardelijke-opmaakopties behandeld.The following sections describe each conditional formatting option. U kunt meer dan één optie combineren in een tabelkolom.You can combine more than one option in a single table column.

Achtergrond- of tekstkleur opmakenFormat background or font color

Als u de achtergrond- of tekstkleur van een cel wilt opmaken, selecteert u Voorwaardelijke opmaak voor een veld en selecteert u vervolgens Achtergrondkleur of Tekstkleur in het vervolgkeuzemenu.To format cell background or font color, select Conditional formatting for a field, and then select either Background color or Font color from the drop-down menu.

Achtergrondkleur of Tekstkleur selecteren

Het dialoogvenster Achtergrondkleur of Tekstkleur wordt geopend, met de naam van het veld dat u wilt opmaken in de titel.The Background color or Font color dialog box opens, with the name of the field you're formatting in the title. Nadat u opties voor voorwaardelijke opmaak hebt geselecteerd, selecteert u OK.After selecting conditional formatting options, select OK.

Dialoogvensters Achtergrondkleur en Tekstkleur

De opties Achtergrondkleur en Tekstkleur zijn hetzelfde, maar beïnvloeden respectievelijk de achtergrondkleur en tekstkleur van de cel.The Background color and Font color options are the same, but affect the cell background color and font color, respectively. U kunt dezelfde of een andere voorwaardelijke opmaak toepassen op de tekstkleur en de achtergrondkleur van een veld.You can apply the same or different conditional formatting to a field's font color and background color. Als u de tekst van een veld en de achtergrond dezelfde kleur geeft, is de tekst niet meer te zien en ziet u in de tabelkolom dus alleen kleuren.If you make a field's font and background the same color, the font blends into the background so the table column shows only the colors.

Kleuren op basis van kleurschaalColor by color scale

Als u de achtergrond- of tekstkleur wilt opmaken op basis van de kleurschaal, selecteert u in het dialoogvenster Opmaken op van Achtergrondkleur of Tekstkleur de optie Kleurenschaal.To format cell background or font color by color scale, in the Format by field of the Background color or Font color dialog box, select Color scale. Selecteer onder Op basis van veld het veld waarop u de opmaak wilt baseren.Under Based on field, select the field to base the formatting on. U kunt de opmaak baseren op het huidige veld of op een willekeurig veld in uw model met numerieke gegevens of kleurgegevens.You can base the formatting on the current field, or on any field in your model that has numerical or color data.

Geef onder Samenvatting het aggregatietype op dat u wilt gebruiken voor het geselecteerde veld.Under Summarization, specify the aggregation type you want to use for the selected field. Selecteer onder Standaardopmaak een opmaak die op lege waarden moet worden toegepast.Under Default formatting, select a formatting to apply to blank values.

Kies onder Minimum en Maximum of het kleurenschema moet worden toegepast op basis van de laagste en hoogste veldwaarden, of op aangepaste waarden die u invoert.Under Minimum and Maximum, choose whether to apply the color scheme based on the lowest and highest field values, or on custom values you enter. Open de vervolgkeuzelijst en selecteer de kleurstalen die u wilt toepassen op de minimale en maximale waarden.Drop down and select the colors swatches you want to apply to the minimum and maximum values. Schakel het selectievakje Afwijken in om ook een middelste waarde en kleur op te geven.Select the Diverging check box to also specify a Center value and color.

Celachtergrond instellen met kleurenschaal

Een voorbeeldtabel met de kleurenschaalachtergrond als opmaakoptie in de kolom Betaalbaarheid ziet er als volgt uit:An example table with color scale background formatting on the Affordability column looks like this:

Voorbeeldtabel met een afwijkende achtergrondkleurenschaal

De voorbeeldtabel met de kleurenschaaltekst als opmaakoptie in de kolom Betaalbaarheid ziet er als volgt uit:The example table with color scale font formatting on the Affordability column looks like this:

Voorbeeldtabel met een afwijkende tekstkleurenschaal

Kleur op regelsColor by rules

Als u de achtergrond- of tekstkleur wilt opmaken op basis van regels, selecteert u in het dialoogvenster Opmaken op van Achtergrondkleur of Tekstkleur de optie Regels.To format cell background or font color by rules, in the Format by field of the Background color or Font color dialog box, select Rules. Nogmaals: in Op basis van veld ziet u het veld waarop u de opmaak wilt baseren en in Samenvatting ziet u het aggregatietype voor het veld.Again, Based on field shows the field to base the formatting on, and Summarization shows the aggregation type for the field.

Voer onder Regels een of meer waardebereiken in en stel voor elk bereik een kleur in.Under Rules, enter one or more value ranges, and set a color for each one. Elk waardebereik heeft een voorwaarde met een If-waarde, een voorwaarde met een And-waarde en een kleur.Each value range has an If value condition, an and value condition, and a color. Celachtergronden en teksten binnen elk waardebereik krijgen de opgegeven kleur.Cell backgrounds or fonts in each value range are colored with the given color. Het volgende voorbeeld bevat drie regels:The following example has three rules:

Kleur op regels

Een voorbeeldtabel met een op regels gebaseerde achtergrondkleur in de kolom Betaalbaarheid ziet er als volgt uit:An example table with rules-based background color formatting on the Affordability column looks like this:

Voorbeeldtabel met kleur op regels

Kleuren op basis van kleurwaardenColor by color values

Als u een veld of meting hebt met gegevens over de kleurnaam of hexadecimale waarde, kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken om deze kleuren automatisch toe te passen op de achtergrond of tekstkleur van een kolom.If you have a field or measure with color name or hex value data, you can use conditional formatting to automatically apply those colors to a column's background or font color. U kunt ook aangepaste logica gebruiken om kleuren toe te passen op de tekst of de achtergrond.You can also use custom logic to apply colors to the font or background.

In het veld kunnen alle kleurwaarden worden gebruikt die in de CSS-kleurenspecificaties staan op https://www.w3.org/TR/css-color-3/.The field can use any color values listed in the CSS color spec at https://www.w3.org/TR/css-color-3/. Deze kleurwaarden kunnen bestaan uit:These color values can include:

  • hexadecimale codes van 3, 6 of 8 cijfers. Voorbeeld: #3E4AFF.3, 6 or 8-digit hex codes, for example #3E4AFF. Zorg ervoor dat u het symbool # aan het begin van de code opneemt.Make sure you include the # symbol at the start of the code.
  • RGB- of RGBA-waarden, zoals RGBA(234, 234, 234, 0.5).RGB or RGBA values, like RGBA(234, 234, 234, 0.5).
  • HSL- of HSLA-waarden, zoals HSLA(123, 75%, 75%, 0.5).HSL or HSLA values, like HSLA(123, 75%, 75%, 0.5).
  • Kleurnamen, zoals Green, SkyBlue of PeachPuff.Color names, such as Green, SkyBlue, or PeachPuff.

In de volgende tabel is er een kleurnaam gekoppeld aan elke status:The following table has a color name associated with each state:

Statustabel met kleurnamen

Als u de kolom Kleur wilt opmaken op basis van de veldwaarden, selecteert u Voorwaardelijke opmaak voor het veld Kleur en selecteert u vervolgens Achtergrondkleur of Tekstkleur.To format the Color column based on its field values, select Conditional formatting for the Color field, and then select Background color or Font color.

Selecteer in het dialoogvenster Achtergrondkleur of Tekstkleur de optie Veldwaarde van de vervolgkeuzelijst Opmaken op.In the Background color or Font color dialog box, select Field value from the Format by drop-down field.

Opmaken door veldwaarde

Een voorbeeldtabel met een op kleurveldwaarden gebaseerde achtergrondkleur in het veld Kleur ziet er als volgt uit:An example table with color field value-based Background color formatting on the Color field looks like this:

Voorbeeldtabel met achtergrondopmaak op basis van de veldwaarde

Als u ook Veldwaarde gebruikt voor het opmaken van de tekstkleur van de kolom, is het resultaat een effen kleur in de kolom Kleur:If you also use Field value to format the column's Font color, the result is a solid color in the Color column:

Achtergrond en tekst opmaken op basis van de veldwaarde

Kleur op basis van een berekeningColor based on a calculation

U kunt een berekening maken die verschillende waarden oplevert op basis van de bedrijfslogicavoorwaarden die u selecteert.You can create a calculation that outputs different values based on business logic conditions you select. Het maken van een formule gaat meestal sneller dan het maken van meerdere regels in het dialoogvenster voor voorwaardelijke opmaak.Creating a formula is usually faster than creating multiple rules in the conditional formatting dialog.

Met de volgende formule worden hexadecimale kleurwaarden bijvoorbeeld toegepast op een nieuwe kolom voor de betaalbaarheid, op basis van bestaande kolomwaarden voor betaalbaarheid:For example, the following formula applies hex color values to a new Affordability rank column, based on existing Affordability column values:

Formuleberekening

Als u de kleuren wilt toepassen, kiest u voor voorwaardelijke opmaak in Achtergrondkleur of Tekstkleur voor de kolom Betaalbaarheid. Baseer de opmaak op de veldwaarde van de kolom Betaalbaarheidspositie.To apply the colors, select Background color or Font color conditional formatting for the Affordability column, and base the formatting on the Field value of the Affordability rank column.

Achtergrondkleur op basis van een berekende kolom

De voorbeeldtabel met een achtergrondkleur voor Betaalbaarheid die wordt gebaseerd op de berekende betaalbaarheidspositie ziet er als volgt uit:The example table with Affordability background color based on calculated Affordability rank looks like this:

Voorbeeldtabel met een kleur op basis van een berekende waarde

Er zijn veel meer variaties die u kunt maken door gewoon gebruik te maken van uw eigen verbeelding en enkele berekeningen.You can create many more variations, just by using your imagination and some calculations.

Gegevensbalken toevoegenAdd data bars

Als u gegevensbalken wilt weergeven op basis van celwaarden, selecteert u Voorwaardelijke opmaak voor het veld Betaalbaarheid. Selecteer dan Gegevensbalken in het vervolgkeuzemenu.To show data bars based on cell values, select Conditional formatting for the Affordability field, and then select Data bars from the drop-down menu.

In het dialoogvenster Gegevensbalken is de optie Alleen balk weergeven standaard niet ingeschakeld; de tabelcellen tonen dus zowel de balken als de daadwerkelijke waarden.In the Data bars dialog, the Show bar only option is unchecked by default, so the table cells show both the bars and the actual values. Als u alleen de gegevensbalken wilt weergeven, schakelt u het selectievakje bij Alleen balk weergeven in.To show the data bars only, select the Show bar only check box.

U kunt minimale en maximale waarden opgeven, net als gegevensbalkkleuren en -richtingen en askleuren.You can specify Minimum and Maximum values, data bar colors and direction, and axis color.

Het dialoogvenster Gegevensbalken

Als er gegevensbalken zijn toegepast op de kolom Betaalbaarheid, ziet de voorbeeldtabel er als volgt uit:With data bars applied to the Affordability column, the example table looks like this:

Voorbeeldtabel met gegevensbalken

Pictogrammen toevoegenAdd icons

Als u pictogrammen wilt weergeven op basis van celwaarden, selecteert u Voorwaardelijke opmaak voor het veld en selecteert u vervolgens Pictogrammen in de vervolgkeuzelijst.To show icons based on cell values, select Conditional formatting for the field, and then select Icons from the drop-down menu.

Selecteer in het dialoogvenster Pictogrammen onder Opmaken op de optie Regels of Veldwaarde.In the Icons dialog, under Format by, select either Rules or Field value.

Als u wilt opmaken op basis van regels, selecteert u de methode Op basis van veld of Samenvatting en selecteert u het pictogram Indeling, Uitlijning of Stijl en een of meer regels.To format by rules, select a Based on field, Summarization method, Icon layout, Icon alignment, icon Style, and one or more Rules. Voer onder Regels een of meer regels in met een voorwaarde met een If-waarde en een And-waarde. Selecteer dan een pictogram dat op elke regel moet worden toegepast.Under Rules, enter one or more rules with an If value condition and an and value condition, and select an icon to apply to each rule.

Als u wilt opmaken op basis van veldwaarden, selecteert u de methode Op basis van veld of Samenvatting en selecteert u het pictogram Indeling en Uitlijning.To format by field values, select a Based on field, Summarization method, Icon layout, and Icon alignment.

In het volgende voorbeeld worden pictogrammen toegevoegd op basis van drie regels:The following example adds icons based on three rules:

Dialoogvenster Pictogrammen

Selecteer OK.Select OK. Als er pictogrammen zijn toegepast op de kolom Betaalbaarheid op basis van regels, ziet de voorbeeldtabel er als volgt uit:With icons applied to the Affordability column by rules, the example table looks like this:

Voorbeeldtabel met pictogrammen

Opmaken als web-URL'sFormat as web URLs

Als u een kolom of meting hebt die website-URL's bevat, kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken om deze URL's toe te passen op velden als actieve koppelingen.If you have a column or measure that contains website URLs, you can use conditional formatting to apply those URLs to fields as active links. De volgende tabel bevat bijvoorbeeld de kolom Website met website-URL's voor elke status:For example, the following table has a Website column with website URLs for each state:

Tabel met de web-URL-kolom

Als u elke statusnaam als een actieve koppeling wilt weergeven op de website, selecteert u Voorwaardelijke opmaak voor het veld Status en selecteert u vervolgens Web-URL.To display each state name as a live link to its website, select Conditional formatting for the State field, and then select Web URL. Selecteer in het dialoogvenster Web-URL onder Op basis van veld de optie Website. Selecteer vervolgens OK.In the Web URL dialog box, under Based on field, select Website, and then select OK.

Als er Web-URL-opmaak wordt toegepast op het veld Status, is elke statusnaam een actieve koppeling naar de bijbehorende website.With Web URL formatting applied to the State field, each state name is an active link to its website. In de volgende voorbeeldtabel is er web-URL-opmaak toegepast op de kolom Status. Er worden ook voorwaardelijke gegevensbalken en achtergrondkleuren toegepast op de kolom Betaalbaarheid.The following example table has Web URL formatting applied to the State column, and conditional Data bars and Background formatting applied to the Affordability column.

Tabel met web-URL, gegevensbalken en achtergrondkleuren

Totalen en subtotalenTotals and subtotals

Vanaf de release van april 2020 kunt u regels voor Voorwaardelijke opmaak toepassen op totalen en subtotalen voor zowel tabel- als matrixvisuals.Beginning with the April 2020 release, you can apply conditional formatting rules to totals and subtotals, for both table and matrix visuals.

U past de regels voor Voorwaardelijke opmaak toe met behulp van de vervolgkeuzelijst Toepassen op in Voorwaardelijke opmaak, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.You apply the conditional formatting rules by using the Apply to drop-down in conditional formatting, as shown in the following image.

Totalen en subtotalen opmaken

U moet de drempelwaarden en bereiken voor de regels voor Voorwaardelijke opmaak handmatig instellen.You must manually set the thresholds and ranges for conditional formatting rules. Voor matrices verwijzen Waarden naar het laagste zichtbare niveau van de matrixhiërarchie.For matrices, Values will refer to the lowest visible level of the matrix hierarchy.

Overwegingen en beperkingenConsiderations and limitations

Er zijn enkele overwegingen voor het werken met voorwaardelijke tabelopmaak:There are a few considerations to keep in mind when working with conditional table formatting:

  • Voorwaardelijke opmaak wordt alleen toegepast op de waarden van tabel- en matrixvisuals en is niet van toepassing op subtotalen, eindtotalen en de rij Totaal.Conditional formatting applies only to the values of Table or Matrix visuals, and doesn't apply to any subtotals, grand totals, or the Total row.
  • Tabellen zonder groepering worden weergegeven als één rij die geen ondersteuning biedt voor voorwaardelijke opmaak.Any table that doesn't have a grouping is displayed as a single row that doesn't support conditional formatting.
  • U kunt geen opmaak met kleurovergangen toepassen met automatische maximale en minimale waarden (en ook geen op regels gebaseerde opmaak met percentageregels) als uw gegevens NaN-waarden bevatten.You can't apply gradient formatting with automatic maximum/minimum values, or rule-based formatting with percentage rules, if your data contains NaN values. NaN betekent 'geen getal', meestal veroorzaakt door een fout met delen door nul.NaN means "Not a number," most commonly caused by a divide by zero error. U kunt de DIVIDE () DAX-functie gebruiken om deze fouten te voorkomen.You can use the DIVIDE() DAX function to avoid these errors.
  • Voor voorwaardelijke opmaak moet een aggregatie of meting worden toegepast op de waarde.Conditional formatting needs an aggregation or measure to be applied to the value. Daarom ziet u 'eerste' of 'laatste' in het voorbeeld Kleuren met waarde.That's why you see 'First' or 'Last' in the Color by value example. Als u een rapport maakt op basis van een multidimensionale kubus van Analysis Service, kunt u geen kenmerk voor voorwaardelijke opmaak gebruiken, tenzij de eigenaar van de kubus een meting heeft gebouwd waarmee de waarde wordt aangeleverd.If you're building your report against an Analysis Service multidimensional cube, you won't be able to use an attribute for conditional formatting unless the cube owner has built a measure that provides the value.

Volgende stappenNext steps

Zie Tips en trucs voor het gebruik van kleuren in Power BI voor meer informatie over kleuropmaakFor more information about color formatting, see Tips and tricks for color formatting in Power BI