Groeperen en binning in Power BI Desktop gebruikenUse grouping and binning in Power BI Desktop

Als in Power BI Desktop visuals worden gemaakt, worden uw gegevens in segmenten (of groepen) geaggregeerd op basis van waarden die in de onderliggende gegevens worden aangetroffen.When Power BI Desktop creates visuals, it aggregates your data into chunks (or groups) based on values found in the underlying data. Dat gaat vaak goed, maar het kan voorkomen dat u de manier waarop deze segmenten worden gepresenteerd, wilt verfijnen.Often that's fine, but there may be times when you want to refine how those chunks are presented. Stel dat u drie categorieën met producten in één grotere categorie wilt onderbrengen (één groep).For example, you might want to place three categories of products in one larger category (one group). Of u wilt bijvoorbeeld verkoopcijfers zien in groepen van 1.000.000 euro in plaats van in delen van 923.983 euro.Or, you might want to see sales figures put into bin-sizes of 1,000,000 dollars, instead of chunks of 923,983-dollar sizes.

In Power BI Desktop kunt u gegevenspunten groeperen, zodat u gegevens en trends in uw visuele elementen beter kunt weergeven, analyseren en onderzoeken.In Power BI Desktop, you can group data points to help you more clearly view, analyze, and explore data and trends in your visuals. U kunt ook de grootte van de opslaglocatie definiëren, zodat u waarden in groepen van gelijke grootte kunt plaatsen. Op die manier kunt u uw gegevens beter en zinvoller visualiseren.You can also define the bin size to put values into equally sized groups that better enable you to visualized data in ways that are meaningful. Deze actie wordt vaak binning genoemd.This action is often called binning.

GroeperenUsing grouping

Als u groeperen wilt gebruiken, selecteert u twee of meer elementen van een visual. Gebruik Ctrl+klikken om meerdere elementen te selecteren.To use grouping, select two or more elements on a visual by using Ctrl+click to select multiple elements. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op een van de elementen voor meervoudige selectie en kies Groeperen in het snelmenu.Then right-click one of the multiple selection elements and choose Group from the context menu.

Opdracht Groeperen, grafiek, Groeperen, Power BI Desktop

Zodra de groep is gemaakt, wordt deze toegevoegd aan de bucket Legenda voor de visual.Once it's created, the group is added to the Legend bucket for the visual. De groep wordt ook weergegeven in de lijst Velden.The group also appears in the Fields list.

De lijsten Legenda en Velden, groeperen, Power BI Desktop

Zodra u een groep hebt, kunt u de leden van die groep eenvoudig bewerken.Once you have a group, you can easily edit the members of that group. Klik met de rechtermuisknop op het veld in de bucket Legenda of in de lijst Velden en kies vervolgens Groepen bewerken.Right-click the field from the Legend bucket or from the Fields list, and then choose Edit Groups.

Opdracht Groepen bewerken, de lijsten Legenda en Velden, Power BI Desktop

In het dialoogvenster Groepen kunt u nieuwe groepen maken of bestaande groepen aanpassen.In the Groups dialog box, you can create new groups or modify existing groups. U kunt ook de naam wijzigen van elke groep.You can also rename any group. Dubbelklik in het vak Groepen en leden op de groepstitel en voer een nieuwe naam in.Just double-click the group title in the Groups and members box, and then enter a new name.

U kunt verschillende dingen met groepen doen.You can do all sorts of things with groups. U kunt items aan een nieuwe of een bestaande groep toevoegen vanuit de lijst Niet-gegroepeerde waarden.You can add items from the Ungrouped values list into a new group or into one of the existing groups. Als u een nieuwe groep wilt maken, selecteert u twee of meer items (met Ctrl+klikken) in het vak Niet-gegroepeerde waarden en klikt u op de knop Groeperen onder dat vak.To create a new group, select two or more items (using Ctrl+click) from the Ungrouped values box, and then select the Group button below that box.

U kunt een niet-gegroepeerde waarde aan een bestaande groep toevoegen. Selecteer hiervoor een van de Niet-gegroepeerde waarden, selecteer vervolgens de bestaande groep waaraan u de waarde wilt toevoegen en klik op de knop Groeperen.You can add an ungrouped value into an existing group: just select the one of the Ungrouped values, then select the existing group to add the value to, and select the Group button. Als u een item uit een groep wilt verwijderen, selecteert u het in het vak Groepen en leden en klikt u vervolgens op Groep opheffen.To remove an item from a group, select it from the Groups and members box, and then select Ungroup. U kunt de niet-gegroepeerde categorieën ook verplaatsen naar de groep Andere of de categorieën niet groeperen.You can also move ungrouped categories into the Other group or leave them ungrouped.

Dialoogvenster Groepen, Power BI Desktop

Notitie

U kunt groepen maken voor elk veld in het veld Velden, zonder dat u meerdere items voor een bestaande visual hoeft te selecteren.You can create groups for any field in the Fields well, without having to select multiple items from an existing visual. Klik met de rechtermuisknop in het veld en selecteer Nieuwe groep in het menu dat wordt weergegeven.Just right-click the field, and select New Group from the menu that appears.

BinningUsing binning

In Power BI Desktop kunt u de grootte van de opslaglocatie voor numerieke en tijdvelden instellen.You can set the bin size for numerical and time fields in Power BI Desktop. U kunt binning gebruiken om de gegevens die in Power BI Desktop worden weergegeven de juiste grootte te geven.You can use binning to right-size the data that Power BI Desktop displays.

Als u een opslaglocatie een bepaalde grootte wilt geven, klikt u met de rechtermuisknop op een veld en selecteert u Nieuwe groep.To apply a bin size, right-click a Field and choose New Group.

Opdracht Nieuwe groep, lijst Velden, Power BI Desktop

Stel in het dialoogvenster Groepen de optie Grootte van opslaglocatie in op de gewenste grootte.From the Groups dialog box, set the Bin size to the size you want.

Grootte van opslaglocatie, dialoogvenster Groepen, Power BI Desktop

Als u OK selecteert, ziet u dat er in het deelvenster Velden een nieuw veld verschijnt, waaraan (opslaglocaties) is toegevoegd.When you select OK, you'll notice that a new field appears in the Fields pane with (bins) appended. Vervolgens kunt u dit veld naar het canvas slepen om de grootte van de opslaglocatie in een visueel element te gebruiken.You can then drag that field onto the canvas to use the bin size in a visual.

Veld voor de grootte van de opslaglocatie slepen, Power BI Desktop

Bekijk deze video als u wilt zien hoe binning werkt.To see binning in action, take a look at this video.

Dat is alles wat u moet weten over binning en groeperen om ervoor te zorgen dat de visuele elementen in uw rapport uw gegevens weergeven zoals u dat wilt.And that's all there is to using grouping and binning to ensure the visuals in your reports show your data just the way you want them to.