Rapportthema's gebruiken in Power BI DesktopUse report themes in Power BI Desktop

Met rapportthema's in Power BI Desktop past u ontwerpwijzigingen toe op uw hele rapport. U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfskleuren gebruiken, pictogrammen wijzigen, of een nieuwe indeling voor visuals toepassen.With Power BI Desktop report themes, you can apply design changes to your entire report, such as using corporate colors, changing icon sets, or applying new default visual formatting. Wanneer u een rapportthema toepast, worden voor alle visuals in het rapport de standaardkleuren en -indeling van het geselecteerde thema gebruikt.When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme as their defaults. Er zijn enkele uitzonderingen van toepassing, die later in dit artikel worden beschreven.A few exceptions apply, which are described later in this article.

Rapportthema's kunnen worden geselecteerd door naar het lint Weergave te navigeren en vervolgens de vervolgkeuzepijl in de sectie Thema's van het lint te selecteren en vervolgens het gewenste thema te selecteren.Report themes can be selected by navigating to the View ribbon, then selecting the drop-down arrow button in the Themes section of the ribbon, then selecting the theme you want. Beschikbare thema's zijn vergelijkbaar met thema's in andere Microsoft-producten, zoals Microsoft PowerPoint.Available themes are similar to themes seen in other Microsoft products, such as Microsoft PowerPoint.

Rapportthema's

Er zijn twee typen rapportthema's, ingebouwde rapportthema's en aangepaste rapportthemabestanden.There are two types of report themes: built-in report themes and custom report theme files.

 • Ingebouwde rapportthema's bieden verschillende soorten vooraf gedefinieerde kleurenschema's die zijn geïnstalleerd met Power BI Desktop.Built-in report themes provide different kinds of predefined color schemes that are installed with Power BI Desktop. U selecteert ingebouwde rapportthema's rechtstreeks vanuit het Power BI Desktop-menu.You select built-in report themes directly from the Power BI Desktop menu.

 • Aangepaste rapportthema's worden gemaakt door een huidig thema aan te passen en het vervolgens op te slaan als een aangepast thema of om uw eigen thema aan te passen met behulp van een JSON-bestand.Custom report themes are created by adjusting a current theme then saving it as a custom theme, or creating your own customize theme using a JSON file. Het JSON-bestand biedt gedetailleerde controle over veel aspecten van een rapportthema, zoals verderop in dit artikel wordt beschreven.The JSON file provides granular control over many aspects of a report theme, as described later in this article.

Laten we bespreken hoe rapportthema's werken en vervolgens ingaan op hoe u aangepaste rapportthema's maakt.Let's discuss how report themes work, then jump into how to create customized report themes.

Hoe rapportthema's werkenHow report themes work

Als u een rapportthema wilt toepassen op een Power BI-bureaubladrapport, kunt u kiezen uit de volgende opties:To apply a report theme to a Power BI Desktop report, you can select from the following options:

We zullen achtereenvolgens elk van deze opties bekijken.We'll take a look at each of these options in turn.

Notitie

Thema's kunnen alleen worden toegepast als Power BI Desktop wordt gebruikt.Themes can only be applied when using Power BI Desktop. U kunt geen thema's toepassen op bestaande rapporten in de Power BI-service.You cannot apply themes to existing reports within the Power BI service.

Ingebouwde rapportthema’sBuilt-in report themes

Ga als volgt te werk om beschikbare ingebouwde rapportthema’s te selecteren:To select from the available built-in report themes:

 1. Selecteer de vervolgkeuzeknop Thema Thema wisselen op het lint Weergave.Select the Themes drop-down arrow button Switch Theme from the View ribbon.

  Een rapportthema selecteren

 2. Selecteer een van de opgenomen thema's in de vervolgkeuzelijst.Select from among the included themes from the drop-down menu that appears.

  Een rapportthema selecteren

  Het rapportthema wordt nu toegepast op het rapport.Your report theme is now applied to the report.

  De volgende tabel bevat de beschikbare ingebouwde rapportthema's.The following table shows the available built-in report themes.

  Ingebouwd rapportthemaBuilt-in report theme StandaardkleurenschemaDefault color sequence
  StandaardDefault Standaard
  HighriseHighrise Highrise
  LeidinggevendeExecutive Leidinggevende
  FrontierFrontier Frontier
  InnoverenInnovate Innoveren
  BloeiBloom Bloei
  TidalTidal Tidal
  TemperatuurTemperature Temperatuur
  ZonlichtSolar Zonlicht
  DivergentDivergent Divergent
  StormStorm Storm
  KlassiekClassic Klassiek
  StadsparkCity park Stadspark
  LeslokaalClassroom Leslokaal
  Geschikt voor kleurenblindheidColorblind safe Geschikt voor kleurenblindheid
  ElektrischElectric Elektrisch
  Hoog contrastHigh contrast Hoog contrast
  ZonsondergangSunset Zonsondergang
  SchemeringTwilight Schemering
 3. U kunt ook bladeren door de verzameling thema's die zijn gemaakt door leden van de Power BI-community door Themagalerie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Thema's.You can also browse the collection of themes created by members of the Power BI Community, by selecting Theme gallery from the Themes drop-down.

  Themagalerie

  In de galerie kunt u een thema selecteren dat u wilt en het bijbehorende JSON-bestand downloaden.From the gallery, you can select a theme you like and download its associated JSON file.

  Als u het gedownloade bestand wilt installeren, selecteert u Bladeren naar thema's in de vervolgkeuzelijst Thema's, navigeert u naar de locatie waar u het JSON-bestand hebt gedownload en selecteert u het om het thema als nieuw thema in Power BI Desktop te importeren.To install the downloaded file, select Browse for themes from the Themes drop-down, navigate to the location where you downloaded the JSON file, and select it to import the theme into Power BI Desktop as a new theme.

  Als dit is gelukt, geeft Power BI een dialoogvenster weer met de bevestiging dat het importeren is gelukt.When successful, Power BI shows a dialog that the import was successful.

  Het importeren van het thema is voltooid

Rapportthema's aanpassenCustomize report themes

U kunt bijna alle elementen die worden vermeld in de sectie Opmaak van het deelvenster Visualisaties, aanpassen en standaardiseren. Dit doet u door aanpassingen rechtstreeks door te voeren in Power BI Desktop of via een JSON-rapportthemabestand.You can customize and standardize nearly all the elements that are listed in the Format section of the Visualizations pane, either through customizations made directly in Power BI Desktop, or through a report theme JSON file. Het doel is om u volledige en gedetailleerde controle te bieden over het standaarduiterlijk van uw rapporten.The goal is to give you full control over your report's default look and feel, on a granular level.

De twee manieren om rapportthema's aan te passen, zijn de volgende:The two ways to customize report themes are the following:

Laten we elk van deze benaderingen op zijn beurt bekijken in de volgende secties.Let's take a look at each of these approaches, in turn, in the following sections.

Een thema maken en aanpassen in Power BI DesktopCreate and customize a theme in Power BI Desktop

Als u een thema rechtstreeks wilt aanpassen in Power BI Desktop, kunt u een thema selecteren dat in de buurt komt van wat u wilt en een paar aanpassingen uitvoeren.To customize a theme directly in Power BI Desktop, you can select a theme that's close to what you like, and make a few adjustments. Selecteer eerst het thema dat in de buurt komt van wat u wilt (of begin gewoon met een willekeurig thema en pas daar vanaf aan) en neem de volgende stappen:First select the theme that's close (or just begin with any theme, and customize away from there), and take the following steps:

 1. Selecteer in het lint Weergave de vervolgkeuzeknop Thema's en selecteer Huidig thema aanpassen.From the View ribbon, select the Themes drop down button and select Customize current theme.

  Het thema aanpassen

 2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u allerlei wijzigingen in het huidige thema kunt aanbrengen en vervolgens uw instellingen als een nieuw thema kunt opslaan.A dialog appears, where you can make all sorts of changes to the current theme, and then, can save your settings as a new theme.

  Het huidige thema aanpassen

Aanpasbare thema-instellingen komen voor in de volgende categorieën, zoals is te zien in het venster Thema aanpassen:Customizable theme settings are found in the following categories, reflected in the Customize theme window:

 • Naam en kleuren: De instellingen voor themanaam en -kleur omvatten themakleuren, gevoelskleuren, uiteenlopende kleuren en structurele kleuren (geavanceerd).Name and colors: Theme name and color settings include theme colors, sentiment colors, divergent colors, and structural colors (Advanced).
 • Text: De tekstinstellingen bestaan onder andere uit het lettertype, de lettergrootte en -kleur, waarmee de standaardwaarden voor de primaire tekstklasse worden ingesteld voor labels, titels, kaarten en KPI's, en de rijkoppen.Text: Text settings include font family, size, and color, which sets the primary text class defaults for labels, titles, cards and KPIs, and tab headers.
 • Visuals: Visuele instellingen omvatten achtergrond, rand, koptekst en knopinfo.Visuals: Visual settings include background, border, header, and tooltips.
 • Pagina: Instellingen voor pagina-elementen omvatten achtergronden.Page: Page element settings include wallpaper and background.
 • Filterdeelvenster: Instellingen voor filterdeelvensters omvatten achtergrondkleuren, transparantie, kleur van lettertype en pictogram, filterkaarten.Filter pane: Filter pane settings include background color, transparency, font and icon color, size, filter cards.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, selecteert u Toepassen en opslaan om uw thema op te slaan.After you make your changes, select Apply and save to save your theme. Uw thema kan nu worden gebruikt in het huidige rapport, en kan worden geëxporteerd.Your theme can now be used in the current report, and exported.

Door het huidige thema op deze manier aan te passen, kunt u thema’s snel en gemakkelijk aanpassen.Customizing the current theme in this way makes it quick and easy to customize themes. U kunt echter meer verfijnde aanpassingen aanbrengen in thema's. Hiervoor moet het JSON-bestand van het thema worden gewijzigd.However, you can make finer adjustments to themes, which require modifying the theme's JSON file.

Tip

U kunt de meest algemene opties voor rapportthema's aanpassen met behulp van de besturingselementen in het dialoogvenster Thema aanpassen.You can customize the most common report theme options by using the controls in the Customize theme dialog. Om nog meer controle te krijgen, kunt u desgewenst het JSON-bestand van een thema exporteren en handmatig afgestemde aanpassingen maken door de instellingen in dat bestand te wijzigen.For even more control, you can optionally export a theme's JSON file and make fine-tuned adjustments by manually modifying the settings in that file. U kunt de naam van het verfijnde JSON-bestand wijzigen, en het bestand later importeren.You can rename that fine-tuned JSON file and later import it.

Aangepaste rapportthemabestanden importerenImport custom report theme files

U kunt ook een aangepast themabestand voor rapporten importeren door de volgende stappen te volgen:You can also import a custom report theme file, by taking the following steps:

 1. Selecteer het lint Weergave en selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst Thema's en selecteer Bladeren naar Thema's.Select the View ribbon, then from the Themes drop down button, select Browse for themes.

  Thema importeren

  In het volgende venster kunt u bladeren naar de locatie van het JSON-themabestand.A window appears that lets you browse to the location of the JSON theme file.

 2. In de volgende afbeelding zijn enkele bestanden voor feestdagenthema's beschikbaar.In the following image, a handful of holiday theme files are available. We kiezen een vakantiethema voor maart, St Patricks Day.json.We'll choose a holiday theme for March, St Patricks Day.json.

  Vakantiethema

  Zodra het themabestand is geladen, wordt een bericht hierover weergegeven in Power BI Desktop.When the theme file has loaded successfully, Power BI Desktop displays a success message.

  Het importeren van het thema is voltooid

Inleiding tot JSON-rapportthemabestandenIntroduction to report theme JSON files

Wanneer u het JSON-basisbestand opent dat wordt vermeld in de vorige sectie (St Patricks Day.json), wordt dit als volgt weergegeven:When you open the basic JSON file mentioned in the previous section (St Patricks Day.json), it appears as follows:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

Dit JSON-rapportthemabestand heeft de volgende regels:This report theme JSON file has the following lines:

 • name: De naam van het rapportthema.name: The report theme name. Dit veld is het enige vereiste veld.This field is the only required field.
 • dataColors: De lijst met hexadecimale kleurcodes die moeten worden gebruikt voor gegevens in Power BI Desktop-visuals.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use for data in Power BI Desktop visuals. Deze lijst kan zo veel of zo weinig kleuren bevatten als u wilt.This list can have as many or as few colors as you want.
 • achtergrond, firstLevelElements en tableAccent (enzovoort): Kleurklassen.background, firstLevelElements, and tableAccent (etc.): Color classes. Met kleurklassen kunt u een groot aantal structurele kleuren tegelijk instellen in het rapport.Color classes enable you to set many structural colors in your report at once.

U kunt dit JSON-bestand gebruiken als basis voor het maken van uw eigen aangepaste rapportthemabestand om te importeren.You can use this JSON file as a basis to create your own custom report theme file to import. Als u alleen de basiskleuren van uw rapport wilt aanpassen, wijzigt u de naam en hexadecimale codes in het bestand.If you want to adjust only the basic colors of your report, change the name and hex codes in the file.

In een JSON-rapportthemabestanden definieert u alleen de opmaak die u wilt wijzigen.In a report theme JSON file, you define only the formatting that you want to change. Wat u niet opgeeft in het JSON-bestand, wordt hersteld naar de standaardwaarden voor Power BI Desktop.Whatever you don't specify in the JSON file reverts to the Power BI Desktop default settings.

Het maken van een JSON-bestand heeft veel voordelen.The advantages of creating a JSON file are many. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat voor alle grafieken tekengrootte 12 moet worden gebruikt, dat bepaalde visuals een specifieke lettertypefamilie gebruiken, of dat gegevenslabels voor bepaalde grafiektypen moeten worden uitgeschakeld.For example, you can specify that all charts use a font size of 12, that certain visuals use a particular font family, or that data labels are turned off for specific chart types. Door een JSON-bestand te gebruiken kunt u een rapportthemabestand maken dat uw grafieken en rapporten standaardiseert, zodat u de rapporten van uw organisatie eenvoudig consistent kunt houden.By using a JSON file, you can create a report theme file that standardizes your charts and reports, making it easy for your organization's reports to be consistent.

Raadpleeg Indeling van JSON-rapportthemabestand voor meer informatie over de indeling van het JSON-bestand.For more information about the format of the JSON file, see Report theme JSON file format.

Notitie

Het wijzigen van een aangepast thema voor een JSON-rapport via het dialoogvenster Thema aanpassen is veilig.Modifying a custom JSON report theme with the Customize theme dialog box is safe. In het dialoogvenster worden geen thema-instellingen gewijzigd die niet kunnen worden beheerd. De wijzigingen die in het rapportthema zijn aangebracht, worden ter plekke bijgewerkt.The dialog will not modify theme settings that it cannot control, and will update the changes made to the report theme in-place.

Hoe de kleuren van een rapportthema in uw rapporten behouden blijvenHow report theme colors stick with your reports

Als u het rapport publiceert in de Power BI-service, blijven de kleuren van het rapportthema behouden.When you publish your report to the Power BI service, your report theme colors stay with it. De sectie Gegevenskleuren van het deelvenster Opmaak komt overeen met uw rapportthema.The Data colors section of the Format panel reflects your report theme.

Ga als volgt te werk om de beschikbare kleuren in een rapportthema weer te geven:To view the available colors in a report theme:

 1. Selecteer een visual.Select a visual.

 2. Selecteer in de sectie Indeling van het deelvenster Visualisatie de optie Gegevenskleuren.From the Format section of the Visualization pane, select Data colors.

 3. Selecteer de vervolgkeuzelijst van een item om de informatie over Themakleuren van het rapportthema weer te geven.Select the drop-down of an item to view the Theme colors information of the report theme.

  Themakleuren

In ons voorbeeld kunt u, nadat u de vele groene en bruine kleuren uit het rapportthema St. Patrick's Day hebt toegepast, de themakleuren bekijken.In our example, after you apply the multitude of green and brown colors from the St. Patrick's Day report theme, view the theme colors. Ziet u al dat groen?See all that green? Dit komt doordat de kleuren deel uitmaken van het rapportthema dat is geïmporteerd en toegepast.That's because those colors were part of the report theme that we imported and applied.

De kleuren in het kleurenpalet zijn relatief ten opzichte van het huidige thema.The colors in the color palette are relative to the current theme. Stel dat u bijvoorbeeld de derde kleur van de bovenste rij selecteert voor een gegevenspunt.For example, suppose you select the third color of the top row for a data point. Als u later overschakelt naar een ander thema, wordt de kleur van het gegevenspunt automatisch bijgewerkt naar de derde kleur van de bovenste rij in het nieuwe thema, net zoals wanneer u van thema wisselt in Microsoft Office.Later, if you change to a different theme, that data point's color updates automatically to the third color of the top row in the new theme, just as you'd see when changing themes in Microsoft Office.

Als u thema's voor een rapport instelt, worden de standaardkleuren gewijzigd die in het hele rapport in visuals worden gebruikt.Setting a report themes changes the default colors used in visuals throughout the report. Power BI houdt een lijst bij met honderden kleuren, om ervoor te zorgen dat visuals ruim voldoende unieke kleuren hebben om te worden weergegeven in een rapport.Power BI maintains a list consisting of hundreds of colors, to ensure visuals have plenty of unique colors to display in a report. Wanneer Power BI kleuren toewijst aan de serie van een visual, worden kleuren geselecteerd op basis van de volgorde waarin reekskleuren wordt toegewezen.When Power BI assigns colors to a visual's series, colors are selected on a first-come, first-served basis as series colors are assigned. Wanneer u een thema importeert, wordt de toewijzing van kleuren voor de gegevensreeks opnieuw ingesteld.When you import a theme, the mapping of colors for data series is reset.

Power BI houdt de kleur voor een dynamische reeks bij en gebruikt dezelfde kleur voor de waarde in andere visuals.Power BI tracks the color for a dynamic series, and uses the same color for the value in other visuals. In een dynamische reeks kan het aantal reeksen dat in visuals wordt weergegeven, worden gewijzigd op basis van metingen, waarden of andere aspecten.In a dynamic series, the number of series presented in visuals may change based on measures, values, or other aspects. Als u bijvoorbeeld Winst per regio in een rapport weergeeft, is het aantal verkoopregio's dat u hebt misschien vijf, maar het kunnen er ook negen zijn.For example, if you show Profit by Region in a report, the number of sales regions you have might be five, or it might be nine. Het aantal regio's is dynamisch, daarom wordt het beschouwd als een dynamische reeks.The number of regions is dynamic, so it's considered a dynamic series.

Bij een statische reeks is het aantal reeksen echter bekend.Conversely, for static series, the number of series is known. Bijvoorbeeld opbrengsten als Winst en Omzet zijn een statische reeks.For example, Profit and Revenue revenue are static series. In statische reeksen wijst Power BI kleuren toe op index in de themapaletten.In static series, Power BI assigns colors by index within the theme palettes. U kunt de toewijzing van de standaardkleur onderdrukken door een kleur te selecteren in het opmaakvenster onder Gegevenskleuren.You can override the default color assignment by selecting a color from the formatting pane under Data colors. Mogelijk moet u de selecties van uw slicer wijzigen om alle potentiële reekswaarden weer te geven en ook de kleuren ervan in te stellen.You may have to change your slicer selections to see all potential series values, and set their colors as well. Als u een kleur expliciet instelt voor één visual met behulp van het deelvenster Eigenschappen, is het geïmporteerde thema niet van toepassing op een van de expliciet gedefinieerde kleuren.If you explicitly set a color explicitly a single visual using the Properties pane, the imported theme does not apply to any of those explicitly defined colors.

Als u wilt toestaan dat het thema wordt toegepast op de expliciet geselecteerde kleuren, gebruikt u Herstellen naar standaardwaarde in het gedeelte Gegevenskleuren van de visual waarop de kleur expliciet is ingesteld, om de toepassing van de expliciete kleur ongedaan te maken en ervoor te zorgen dat het thema wordt toegepast.To allow the theme to apply to those explicitly selected colors, use Revert to default in the Data Colors section the visual to which the color has been explicitly set, to undo the explicit color application and allow the theme to apply.

Situaties waarin de rapportthemakleuren niet behouden blijven in uw rapportenSituations when report theme colors won't stick to your reports

Stel, u past een aangepaste kleurenset (of één kleur) toe op een bepaald gegevenspunt in een visual met behulp van de optie Aangepaste kleur in de kleurkiezer.Suppose you apply a custom color set (or individual color) to a particular data point in a visual by using the Custom color option in the color picker. Wanneer u een rapportthema toepast, wordt deze aangepaste kleur van het gegevenspunt niet overschreven.When you apply a report theme, it does not override that customized data point color.

Of stel dat u de kleur van een gegevenspunt handmatig wilt instellen met behulp van de sectie Themakleuren.Or, suppose you want to manually set the color of a data point color by using the Theme colors section. Deze kleuren worden niet bijgewerkt wanneer u een nieuw rapportthema toepast.When you apply a new report theme, those colors are not updated. Als u de standaardkleuren terug wilt, zodat ze worden bijgewerkt wanneer u een nieuw rapportthema kiest, selecteert u Standaardinstellingen herstellen of selecteert u een kleur uit het palet Themakleuren in de kleurkiezer.To get your default colors back, so they'll update when you apply a new report theme, select Revert to default, or select a color from the Theme colors palette in the color picker.

Standaardinstelling herstellen

Veel Power BI-visuals worden niet toegepast op rapportthema's.Many Power BI visuals won't apply to report themes.

Aangepaste rapportthemabestanden die u momenteel kunt gebruikenCustom report theme files you can use right now

Wilt u aan de slag gaan met rapportthema's?Want to get started with report themes? Bekijk de aangepaste rapportthema's in de themagalerie of probeer de volgende kant-en-klare aangepaste JSON-rapportthemabestanden uit. Deze kunt u downloaden en importeren in uw Power BI Desktop-rapport:Check out the custom report themes in the themes gallery or try the following ready-made custom report theme JSON files, which you can download and import into your Power BI Desktop report:

Hier volgen nog enkele rapportthema's die u als uitgangspunt kunt nemen:Here are a few more report themes you can use as starting points:

Met rapportthema’s kunt u van uw Power BI Desktop-rapporten een kleurrijke weerspiegeling van uzelf, uw organisatie, of het huidige seizoen of een actuele feestdag maken.Report themes can make your Power BI Desktop reports a colorful reflection of you, your organization, or even the current season or holiday.

Rapportthema's exporterenExport report themes

U kunt het momenteel toegepaste rapportthema rechtstreeks vanuit Power BI Desktop naar een JSON-bestand exporteren.You can export the currently applied report theme directly from Power BI Desktop to a JSON file. Als u een rapportthema hebt geëxporteerd, kunt u het thema opnieuw gebruiken in andere rapporten.After you export a report theme, you can then re-use it in other reports. Met deze optie kunt u het JSON-bestand exporteren voor de meeste ingebouwde thema's.This option lets you export the JSON file for most of the built-in themes. De enige uitzonderingen zijn de basisthema's, Klassiek en Standaard, waarop andere thema's worden gebouwd bij het importeren.The only exceptions are the base themes, Classic and Default, which other themes build upon when imported.

Ga als volgt te werk om het momenteel toegepaste thema te exporteren uit Power BI Desktop:To export the currently applied theme from Power BI Desktop:

 1. Selecteer achtereenvolgens Bestand > Opties en instellingen > Opties.Select File > Options and settings > Options.

 2. Selecteer in de sectie Preview-functies de optie Huidige thema aanpassen, en selecteer vervolgens OK.In the Preview features section, select Customize current theme, and then select OK.

  U wordt mogelijk gevraagd om Power BI Desktop opnieuw op te starten om de preview-functie in te schakelen.You might be prompted to restart Power BI Desktop for the preview feature to be enabled. Nadat u opnieuw hebt opgestart, kunt u het momenteel toegepaste thema gaan exporteren.After you restart, you can begin exporting the currently applied theme.

 3. Selecteer op het Start-lint achtereenvolgens Thema wisselen > Huidige thema exporteren.From the Home ribbon, select Switch theme > Export current theme.

 4. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar een map waarin het JSON-bestand moet worden opgeslagen, en selecteer vervolgens Opslaan.From the Save As dialog box, browse to a directory in which to save the JSON file, and then select Save.

Indeling van JSON-bestand voor RapportthemaReport theme JSON file format

In de basis heeft het JSON-themabestand maar één vereiste regel: name.At its most basic level, the theme JSON file has only one required line: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

Behalve name is alles optioneel, wat betekent dat u vrij bent om de eigenschappen toe te voegen die u specifiek in het themabestand wilt verwerken en voor de rest de standaardinstellingen van Power BI kunt gebruiken.Other than name, everything else is optional, which means you're free to only add the properties you specifically want to format to the theme file, and continue to use Power BI's defaults for the rest.

Themakleuren instellenSetting theme colors

Onder name kunt u de volgende eigenschappen met betrekking tot de gegevenskleur toevoegen:Under name, you can add the following basic data color-related properties:

 • dataColors: De lijst met hexadecimale kleurcodes die moeten worden gebruikt voor het kleuren van vormen die gegevens vertegenwoordigen in Power BI Desktop-visuals.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use to color shapes that represent data in Power BI Desktop visuals. Deze lijst kan zo veel of zo weinig kleuren bevatten als u wilt.This list can have as many or as few colors as you want. Nadat alle kleuren uit deze lijst zijn gebruikt en u in de visual nog steeds meer kleuren nodig hebt, wordt het standaardkleurenpalet van Power BI weer gebruikt.Once all colors from this list have been used, if the visual still needs more colors, it reverts back to using Power BI's default color palette.
 • goed, neutraal, slecht: Met deze eigenschappen worden de statuskleuren in de watervalgrafiek en de KPI-visual ingesteld.good, neutral, bad: These properties set the status colors used by the waterfall chart and the KPI visual.
 • maximum, centrum, minimum, null: Met deze kleuren worden de verschillende kleurovergangen in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak ingesteld.maximum, center, minimum, null: These colors set the various gradient colors in the conditional formatting dialog box.

Een basisthema waarmee deze kleuren worden gedefinieerd, kan er als volgt uitzien:A basic theme that defines these colors might appear as follows:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Structurele kleuren instellenSetting structural colors

Vervolgens kunt u verschillende kleurklassen toevoegen, zoals achtergrond en firstLevelElements.Next, you can add various color classes, such as background and firstLevelElements. Deze kleuren klassen stellen de structurele kleuren voor elementen in het rapport in, zoals de rasterlijnen van assen, markeringskleuren en achtergrondkleuren voor visuals.These color classes set the structural colors for elements in the report, such as axis gridlines, highlight colors, and background colors for visual elements.

In de volgende tabel worden de zes kleurklassen weergegeven die u kunt opmaken.The following table shows the six color classes you can format. De Kleurklasse-namen komen overeen met de namen in de subsectie 'Geavanceerd' van de sectie 'Naam en kleuren' in het dialoogvenster Thema aanpassen.The Color class names correspond to the names in the "Advanced" subsection of the "Name and Colors" section in the Customize theme dialog box.

KleurklasseColor class Wat er wordt opgemaaktWhat it formats
firstLevelElementsfirstLevelElements
foreground (afgeschaft)foreground (deprecated)
Geeft achtergrondkleur een label (met externe gegevenspunten)Labels background color (when outside data points)
Kleur van de trendlijnTrend line color
Standaardkleur van een tekstvakTextbox default color
Tabel- en matrixwaarden en lettertypekleurenTable and matrix values and totals font colors Data bars axis color
Labels van kaartgegevensCard data labels
Kleur van meterwaarde van bijschriftGauge callout value color
Kleur van KPI-doelKPI goal color
Kleur van KPI-tekstKPI text color
Itemkleur van slicer (in Focusmodus)Slicer item color (when in focus mode)
Lettertypekleur in vervolgkeuzelijst van slicerSlicer dropdown item font color
Lettertypekleur van numerieke invoer in slicerSlicer numeric input font color
Lettertypekleur van slicerheaderSlicer header font color
Lijnkleur van spreidingsdiagramverhoudingScatter chart ratio line color
Lijnkleur van lijndiagramvoorspellingLine chart forecast line color
Lijnkleur van mapleiderMap leader line color
Tekstkleur van filterpaneel en kaartFilter pane and card text color
secondLevelElementssecondLevelElements
foregroundNeutralSecondary (afgeschaft)foregroundNeutralSecondary (deprecated)
'lichte' secundaire tekstklassen"light" secondary text classes
Kleuren van labelLabel colors
Kleur van de legendalabelsLegend label color
Kleur van de aslabelAxis label color
Lettertypekleur van tabel- en matrixheaderTable and matrix header font color
Lijnkleur van meterdoel en doelleiderGauge target and target leader line color
Kleur van KPI-trendasKPI trend axis color
Schuifregelaarkleur van slicerSlicer slider color
Lettertypekleur van sliceritemSlicer item font color
Kleur van slicercontourSlicer outline color
Kleur bij aanwijzen lijndiagramLine chart hover color
Kleur kaarttitel met meerdere rijenMulti-row card title color
Lijnkleur van lintgrafiekRibbon chart stroke color
Randkleur van shape-kaartShape map border color
Lettertypekleur van knoptekstButton text font color
Lijnkleur van knoppictogramButton icon line color
Contourkleur van knoppictogramButton outline color
thirdLevelElementsthirdLevelElements
backgroundLight (afgeschaft)backgroundLight (deprecated)
Askleur van rasterlijnAxis gridline color
Kleur van tabel- en matrixrasterTable and matrix grid color
Achtergrondkleur van slicerheader (in Focusmodus)Slicer header background color (when in focus mode)
Contourkleur van kaart met meerdere rijenMulti-row card outline color
Opvulkleur van vormShape fill color
Achtergrondkleur van meterboogGauge arc background color
Achtergrond kleur van toegepaste filterkaartApplied filter card background color
Wanneer achtergrond = FFFFFF:When background = FFFFFF:
Opvulkleur van knop uitgeschakeldDisabled button fill color
Contourkleur van knop uitgeschakeldDisabled button outline color
thirdLevelElementsfourthLevelElements
foregroundNeutralTertiary (afgeschaft)foregroundNeutralTertiary (deprecated)
gedimde kleur legendalegend dimmed color
Labelkleur van kaartcategorieCard category label color
Categorielabelkleur kaart met meerdere rijenMulti-row card category labels color
Kleur van de balk van kaart met meerdere rijenMulit-row card bar color
Opvulkleur conversieverhouding trechterdiagramFunnel chart conversion rate stroke color
Lettertypekleur van knop uitgeschakeldDisabled button text font color
Lijnkleur van knoppictogram uitgeschakeldDisabled button icon line color
backgroundbackground Labelt achtergrondkleur (binnen gegevenspunten)Labels background color (when inside data points)
Achtergrondkleur van items in vervolgkeuzelijst slicerSlicer dropdown items background color
Lijnkleur van ringdiagramDonut chart stroke color
Lijnkleur van treemapTreemap stroke color
Achtergrondkleur van combinatiegrafiekCombo chart background color
Opvulkleur van knopButton fill color
Achtergrondkleur van filtervenster en beschikbare filterkaartenFilter pane and available filter card background color
secondaryBackgroundsecondaryBackground
backgroundNeutral (afgeschaft)backgroundNeutral (deprecated)
Contourkleur van tabel- en matrixrasterTable and matrix grid outline color
Standaardkleur van shape-kaartShape map default color
Opvulkleur van lint in lintgrafiek (wanneer optie serieovereenkomst is uitgeschakeld)Ribbon chart ribbon fill color (when match series option is turned off)
Wanneer achtergrond != FFFFFF:When background != FFFFFF:
Opvulkleur van knop uitgeschakeldDisabled button fill color
Contourkleur van knop uitgeschakeldDisabled button outline color
tableAccenttableAccent Hiermee wordt de contourkleur van het tabel- en matrixraster overgeschreven, indien aanwezigOverrides table and matrix grid outline color when present

Dit is een voorbeeldthema waarmee de kleurklassen worden ingesteld:Here's a sample theme that sets the color classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

Tip

Als u een 'donker thema' of een ander kleurrijk thema maakt dat van de typische stijl met 'zwarte' firstLevelElements op een 'witte' achtergrond afwijkt, moet u ook de waarden voor andere structurele kleuren en de kleuren voor de primaire tekstklassen instellen.If you are authoring a "dark theme" or other colorful theme that diverges from the typical "black" firstLevelElements on "white" background style, be sure to also set the values for other structural colors and the primary text class colors. Op die manier zorgt u ervoor dat gegevenslabels in grafieken met een labelachtergrond overeenkomen met de verwachte stijl en leesbaar zijn, en dat de rasterlijnen van de as zichtbaar zijn.This will ensure that (for example) data labels on charts with a label background will match the anticipated style and be readable, as well as ensuring axis gridlines are visible.

Standaardwaarden voor opgemaakte tekst instellenSetting formatted text defaults

Vervolgens kunt u tekstklassen toevoegen aan het JSON-bestand.Next up, you can add text classes to your JSON file. Tekstklassen zijn vergelijkbaar met kleurklassen, maar zijn zo ontworpen dat u de lettertypegrootte, -kleur en -familie voor groepen tekst in uw rapport kunt bijwerken.Text classes are similar to color classes, but are designed to allow you to update the font size, color, and family for groups of text across your report.

Er zijn twaalf tekstklassen, maar u hoeft slechts vier klassen, genaamd primaire klassen, in te stellen om alle tekstopmaak in het rapport te wijzigen.There are 12 text classes, but you need to set only four classes, called primary classes, to change all of the text formatting in your report. Deze vier primaire klassen kunnen worden ingesteld in het dialoogvenster Thema aanpassen onder het kopje 'Tekst': 'Algemeen' komt overeen met label, 'Titel' met titel, 'Kaarten en KPI's' met bijschrift en 'Rijkoppen' met koptekst.These four primary classes can be set in the Customize theme dialog box under the "Text" section: "General" corresponds to label, "Title" to title, "Cards and KPIs" to callout, and "Tab headers" to header.

Andere tekstklassen, beschouwd als secundaire klassen, ontlenen hun eigenschappen automatisch aan de bijbehorende primaire klassen.Other text classes, considered secondary classes, automatically derive their properties from their associated primary classes. Vaak selecteert een secundaire klasse een lichtere tint tekstkleur of een procentueel groter of kleiner tekstformaat ten opzichte van de primaire klasse.Often, a secondary class selects a lighter shade of text color, or a percentage large or smaller text size compared to the primary class.

Neem de klasse label als voorbeeld.Take the label class as an example. De standaardopmaak voor de klasse label is Segoe UI, #252423 (een donkergrijze kleur), en 12 punten.The default formatting for the label class is Segoe UI, #252423 (a dark grey color), and 12 point. Deze klasse wordt gebruikt om de waarden in de tabel en matrix op te maken.This class is used to format the values in the table and matrix. De totalen in een tabel of matrix krijgen meestal een soortgelijke opmaak, maar zijn vetgedrukt op basis van de klasse vetgedrukt label, zodat ze opvallen. U hoeft deze klasse echter niet op te geven in het JSON-themabestand. Dit gebeurt automatisch in Power BI.Typically, the totals in a table or matrix have similar formatting, but are bolded with the bold label class so they stand out. However, you don't need to specify that class in the theme JSON; Power BI does so automatically. Als u later besluit om labels op te geven met een lettertype van 14 punten in uw thema, hoeft u niet ook de klasse vetgedrukt label bij te werken, omdat deze klasse de tekstopmaak overneemt van de klasse label.Later, if you decide to specify labels that have a 14-point font in your theme, you don't need to also update the bold label class, because it inherits text formatting from the label class.

In de volgende tabel wordt de volgende informatie weergegeven:The following table shows the following information:

 • Elk van de vier primaire tekstklassen, wat er wordt opgemaakt, en de bijbehorende standaardinstellingenEach of the four primary text classes, what it formats, and its default settings
 • Elke secundaire klasse, wat er wordt opgemaakt en de standaardinstelling die uniek is in vergelijking met de primaire klasseEach secondary class, what it formats, and its default setting that's unique compared to the primary class
Primaire klassePrimary class Secundaire klassenSecondary classes JSON-klassenaamJSON class name StandaardinstellingenDefault settings Bijbehorende visuele objectenAssociated visual objects
BijschriftCallout N.v.t.N/A bijschriftcallout DINDIN
#252423#252423
45pt45pt
Labels van kaartgegevensCard data labels
KPI-indicatorenKPI indicators
KoptekstHeader N.v.t.N/A koptekstheader Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold
#252423#252423
12pt12pt
Headers belangrijkste beïnvloedersKey influencers headers
TitelTitle titeltitle DINDIN
#252423#252423
12pt12pt
Titel van categorieasCategory axis title
Titel van waardeasValue axis title
Kaarttitel met meerdere rijen*Multi-row card title *
KoptekstslicerSlicer header
- Grote titelLarge title largeTitlelargeTitle 14pt14pt Visuele titelVisual title
LabelLabel labellabel Segoe UISegoe UI
#252423#252423
10pt10pt
Tabel- en matrixkolomkoppenTable and matrix column headers
MatrixrijkoppenMatrix row headers
Tabel- en matrixrasterTable and matrix grid
Tabel- en matrixwaardenTable and matrix values
- SemiboldSemibold semiboldLabelsemiboldLabel Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold Profieltekst van belangrijkste beïnvloedersKey influencers profile text
- GrootLarge largeLabellargeLabel 12pt12pt Gegevenslabels voor kaart met meerdere rijenMulti-row card data labels
- KleinSmall smallLabelsmallLabel 9pt9pt Labels van referentielijn*Reference line labels *
Labels van datumbereik van slicerSlicer date range labels
Tekststijl van numerieke invoer in slicerSlicer numeric input text style
Zoekvak van slicerSlicer search box
Beïnvloedingstekst van belangrijkste beïnvloedersKey influencers influencer text
- LichtLight lightLabellightLabel #605E5C#605E5C LegendatekstLegend text
KnoptekstButton text
Labels van categorieasCategory Axis labels
Gegevenslabels van trechterdiagramFunnel chart data labels
Labels van conversieverhouding in trechterdiagramFunnel chart conversion rate labels
MeterdoelGauge target
Categorielabel van spreidingsdiagramScatter chart category label
Slicer-itemsSlicer items
- VetBold boldLabelboldLabel Segoe UI BoldSegoe UI Bold Subtotalen van matrixMatrix subtotals
Eindtotalen van matrixMatrix grand totals
Totalen van tabelTable totals
- Groot en lichtLarge and Light largeLightLabellargeLightLabel #605E5C#605E5C
12pt12pt
Categorielabels van kaartCard category labels
MeterlabelsGauge labels
Categorielabels kaart met meerdere rijenMulti-row card category labels
- Klein en lichtSmall and Light smallLightLabelsmallLightLabel #605E5C#605E5C
9pt9pt
GegevenslabelsData labels
Aslabels van waardeValue axis labels

* Gemarkeerde items zijn ook gekleurd op basis van de eerste gegevenskleur van het rapportthema.* Starred items are also colored based on the first data color of the report theme.

Tip

De lichte variaties van tekstklassen ontlenen hun lichte kleur aan de structurele kleuren die hierboven zijn gedefinieerd.The light variations of text classes take their light color from the structural colors defined above. Als u een donker thema wilt maken, moet u er ook voor zorgen dat u de kleuren 'firstLevelElements' (die overeenkomt met de primaire tekstkleur), 'secondLevelElements' (die overeenkomt met de verwachte 'lichte' kleur voor tekst) en 'achtergrond' (met voldoende contrast voor de kleuren van elementen op eerste en tweede niveau) worden ingesteld.If you are authoring a "dark theme," be sure to also set the colors "firstLevelElements" (matching the primary text color), "secondLevelElements" (matching the anticipated "light" color for text), and "background" (with sufficient contrast to both first- and second-level elements colors).

Hier volgt een voorbeeldthema waarin alleen de primaire tekstklassen zijn ingesteld:Here's an example theme that sets only the primary text classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Omdat secundaire klassen hun eigenschappen overnemen van de primaire klassen, hoeft u ze niet in te stellen in het themabestand.Because secondary classes inherit from the primary classes, you don't need to set them in your theme file. Als de overnameregels u echter niet bevallen (bijvoorbeeld als u niet wilt dat uw totalen een vetgedrukte versie zijn van de waarden in de tabel), kunt u de secundaire klassen in het themabestand ook expliciet opmaken, net zoals u de primaire klassen kunt opmaken.However, if you don't like the inheritance rules (for example, if you don't want your totals to be a bolded version of the values in a table), you can explicitly format the secondary classes in the theme file, just like you can format the primary classes.

Standaardwaarden voor visuele eigenschappen instellen (visualStyles)Setting visual property defaults (visualStyles)

Als u ten slotte een uitgebreid JSON-bestand wilt maken met gedetailleerder opmaakbeheer van alle visuals in een rapport, kunt u een sectie visualStyles toevoegen aan het JSON-bestand om de details van de opmaak te nesten.Lastly, to create an extended-format JSON file, with more detailed and granular control over all visual formatting in a report, add a visualStyles section to the JSON file to nest the formatting specifics. Hier volgt een sjabloonvoorbeeld van de sectie visualStyles:Here's a templated example of the visualStyles section:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

Voor de secties visualName en cardName gebruikt u een specifieke visual en een kaartnaam.For the visualName and cardName sections, use a specific visual and card name. Momenteel is de styleName altijd een asterisk (*), maar in een toekomstige versie kunt u verschillende stijlen voor uw visuals maken en deze namen geven (net als de functie voor de tabel en matrix).Currently, the styleName is always an asterisk (*), but in a future release you'll be able to create different styles for your visuals and give them names (similar to the table and matrix style feature). propertyName is de naam van een specifieke opmaakoptie en propertyValue is de waarde voor deze opmaakoptie.propertyName is the name of the formatting option and propertyValue is the value for that formatting option.

Gebruik voor visualName en cardName een sterretje als u wilt dat deze instelling wordt toegepast op alle visuals of kaarten die een eigenschap hebben.For visualName and cardName, use an asterisk in quotes if you want that setting to apply to all visuals or cards that have a property. Als u een asterisk gebruikt voor zowel de visual als de kaartnaam, past u in feite een instelling globaal toe in uw rapport, bijvoorbeeld een lettertypegrootte of specifieke lettertypefamilie voor alle tekst in alle visuals.If you use an asterisk for both the visual and card name, you're effectively applying a setting globally in your report, such as a font size or specific font family for all text across all visuals.

Hier volgt een voorbeeld waarin een aantal eigenschappen wordt ingesteld via de stijlen van visuals:Here's an example that sets a few properties through the visual styles:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

In dit voorbeeld wordt gebruikgemaakt van de volgende instellingen:This example makes the following settings:

 • Schakelt tekstterugloop overal inTurns on word wrap everywhere
 • Stelt de stijl van rasterlijnen in op gestippeld voor alle visuals met een categorieasSets the gridline style to dotted for all visuals with a category axis
 • Stelt bepaalde opmaak in voor de beschikbare en toegepaste filterkaarten (u ziet dat de opmaak gebruikmaakt van $id om verschillende versies van de filterkaarten in te stellen)Sets some formatting for the available and applied filter cards (note the format using "$id" to set the different versions of the filter cards)
 • Stelt de belgrootte voor spreidingsdiagrammen in op -10.Sets the bubble size for scatter charts to -10.

Notitie

U hoeft alleen de opmaakelementen op te geven die u wilt aanpassen.You need only specify the formatting elements you want to adjust. Eventuele opmaakelementen die niet in het JSON-bestand zijn opgenomen, worden hersteld naar de standaardwaarden en -instellingen.Any formatting elements that aren't included in the JSON file revert to their default values and settings.

Lijst met visualStyles-definitiesvisualStyles definition list

De tabellen in deze sectie definiëren namen van visuals (visualName), kaartnamen (cardName), eigenschapsnamen (propertyName) en de opsommingen die nodig zijn om uw JSON-bestand te maken.The tables in this section define visual names (visualName), card names (cardName), property names (propertyName), and the enumerations that are necessary to create your JSON file.

waarden voor visualNamevisualName values
areaChartareaChart
barChartbarChart
basicShapebasicShape
cardcard
clusteredBarChartclusteredBarChart
clusteredColumnChartclusteredColumnChart
columnChartcolumnChart
comboChartcomboChart
donutChartdonutChart
filledMapfilledMap
funnelfunnel
gaugegauge
hundredPercentStackedBarCharthundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnCharthundredPercentStackedColumnChart
imageimage
kpikpi
lineChartlineChart
lineClusteredColumnComboChartlineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChartlineStackedColumnComboChart
mapmap
multiRowCardmultiRowCard
pieChartpieChart
pivotTablepivotTable
ribbonChartribbonChart
scatterChartscatterChart
shapeMapshapeMap
slicerslicer
stackedAreaChartstackedAreaChart
tableExtableEx
treemaptreemap
waterfallChartwaterfallChart

De volgende tabel definieert cardName-waarden.The following table defines cardName values. De eerste waarde in elke cel is het JSON-bestand.The first value in each cell is the JSON file term. De tweede waarde is de naam van de kaart zoals deze wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Power BI Desktop.The second value is the name of the card as seen in the Power BI Desktop user interface.

waarden voor cardNamecardName values
axis: Meter-asaxis: Gauge axis
breakdown: Uitsplitsingbreakdown: Breakdown
bubbles: Bellenbubbles: Bubbles
calloutValue: Waarde van bijschriftcalloutValue: Callout Value
card: Kaartcard: Card
cardTitle: KaarttitelcardTitle: Card Title
categoryAxis: X-ascategoryAxis: X-Axis
categoryLabels: CategorielabelscategoryLabels: Category labels
columnFormatting: VeldopmaakcolumnFormatting: Field formatting
columnHeaders: KolomkoppencolumnHeaders: Column headers
dataLabels: GegevenslabelsdataLabels: Data labels
fill: Opvullenfill: Fill
fillPoint: UitvulpuntfillPoint: Fill point
forecast: Prognoseforecast: Forecast
general: Algemeengeneral: General
goals: Doelstellingengoals: Goals
grid: Rastergrid: Grid
header: Koptekstheader: Header
imageScaling: SchalenimageScaling: Scaling
indicator: Indicatorindicator: Indicator
items: Itemsitems: Items
labels: Gegevenslabelslabels: Data labels
legend: Legendalegend: Legend
lineStyles: VormenlineStyles: Shapes
mapControls: KaartbesturingselementenmapControls: Map controls
mapStyles: KaartstijlenmapStyles: Map styles
numericInputStyle: Numerieke invoernumericInputStyle: Numeric inputs
percentBarLabel: Label voor de conversieverhoudingpercentBarLabel: Conversion Rate Label
plotArea: TekengebiedplotArea: Plot Area
plotAreaShading: Arcering van symmetrieplotAreaShading: Symmetry shading
ratioLine: VerhoudingslijnratioLine: Ratio line
referenceLine: Constante lijnreferenceLine: Constant Line
ribbonChart: LintenribbonChart: Ribbons
rotation: Rotatierotation: Rotation
rowHeaders: RijkoppenrowHeaders: Row headers
selection: Selectiebesturingselementenselection: Selection Controls
sentimentColors: GevoelskleurensentimentColors: Sentiment colors
shape: Vormshape: Shape
slider: Schuifregelaarslider: Slider
status: Kleurcoderingstatus: Color coding
subTotals: SubtotalensubTotals: Subtotals
target: Doeltarget: Target
total: Eindtotaaltotal: Grand total
trend: Trendlijntrend: Trend Line
trendline: Trendastrendline: Trend axis
valueAxis: Y-asvalueAxis: Y-Axis
values: Waardenvalues: Values
wordWrap: TekstterugloopwordWrap: Word wrap
xAxisReferenceLine: Constante lijn voor de X-asxAxisReferenceLine: X-Axis Constant Line
y1AxisReferenceLine: Constante lijny1AxisReferenceLine: Constant Line
zoom: In- en uitzoomenzoom: Zoom

Eigenschappen binnen elke kaartProperties within each card

Het volgende gedeelte definieert de eigenschappen binnen elke kaart.The following section defines the properties within each card. De kaartnaam wordt gevolgd door elke eigenschapnaam.The card name is followed by each property name. Voor elke eigenschap: de naam die u ziet, een beschrijving van wat de opmaakoptie doet en het type opmaakoptie worden weergegeven.For each property: the name you see if the formatting pane is displayed, a description of what the formatting option does, and the type of the formatting option. Op deze manier weet u welke soort waarden u kunt gebruiken in uw themabestand.This approach lets you know what kind of values you can use in your theme file.

Wanneer u dateTime gebruikt, moet de datum een ISO-datum tussen enkele aanhalingstekens zijn met datetime aan het begin.When you're using dateTime, the date must be an ISO date in single quotes, with datetime at the beginning. Zie het volgende voorbeeld:See the following example:

"datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z""datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'"

Booleaanse waarden zijn true of false.Booleans are either true or false. Tekenreeksen moeten tussen dubbele aanhalingstekens staan, zoals bij "dit is een tekenreeks".Strings must be in double quotes, as in "this is a string". Getallen zijn alleen de waarde zelf en worden niet tussen aanhalingstekens gezet.Numbers are just the value itself, not in quotes.

Voor kleuren wordt de volgende indeling gebruikt, waarbij in het volgende voorbeeld uw aangepaste hexadecimale code de tijdelijke aanduiding FFFFFF vervangt:Colors use the following format, where your custom hexadecimal code replaces "FFFFFF" is in the following example:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

Een opsomming, die meestal wordt gebruikt voor opmaakopties voor vervolgkeuzemenu's, betekent dat het kan worden ingesteld op elke van de opties die u in het deelvenster ziet, bijvoorbeeld 'RightCenter' voor een legendapositie of 'Data value, percent of total' voor een taartgrafiek.An enumeration, most commonly used for drop-down formatting options, means it can be set to any of the options seen in the pane, for example "RightCenter" for legend position or "Data value, percent of total" for pie data label. De opsommingsopties worden weergegeven onder de eigenschappenlijst.The enumeration options are shown below the property list.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
    "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

Inventarisaties in het JSON-bestandEnumerations in the JSON file

De volgende sectie definieert de opsommingen die u in het JSON-bestand kunt gebruiken.The following section defines the enumerations that you can use in the JSON file.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Beperkingen en overwegingenLimitations and considerations

Als u gebruikmaakt van een van onze oorspronkelijke thema's, het klassieke thema of een aangepast thema dat u hebt geïmporteerd, kan de tekstsectie in het dialoogvenster voor het thema niet worden geconfigureerd.If you're using one of our original themes, the "Classic" theme, or a custom theme that you imported on top of one of these, the text section of the theme dialog box isn't available for configuring.

Voorbeelden van ingebouwde thema's die door deze beperking worden beïnvloed, zijn:Built-in themes that are affected by this limitation include the following themes:

 • KlassiekClassic
 • StadsparkCity park
 • LeslokaalClassroom
 • Geschikt voor kleurenblindheidColorblind safe
 • ElektrischElectric
 • Hoog contrastHigh contrast
 • ZonsondergangSunset
 • SchemeringTwilight

Als u een van de betrokken thema's gebruikt en u de tekstinstellingen niet hoeft te wijzigen, kunt u de andere tabbladen van het dialoogvenster zonder problemen gebruiken.If you're using one of the affected themes and you don't need to modify the text settings, you can safely use the other tabs of the dialog box with no issues. Als u echter de tekstklassen wilt gebruiken met een van de betrokken thema's, hebt u een aantal opties:However, if you want to use the text classes with one of the affected themes, you have a couple options:

 • De snelste en eenvoudigste manier om de tekstklassen in te schakelen, is door de standaard themaopties te selecteren.The quickest and easiest way to enable the text classes is to select the Default theme options.
 • Als u uw huidige aangepaste thema wilt blijven gebruiken, schakelt u het teksttabblad als volgt in:If you want to keep your current custom theme, to enable the text tab:
  1. Exporteer uw huidige thema.Export your current theme.
  2. Selecteer het standaardthema.Select the default theme.
  3. Importeer het aangepaste thema dat u in de eerste stap hebt geëxporteerd.Import the custom theme you exported in the first step.

De tekst in het rapport ziet er anders uit, maar u kunt het teksttabblad in het dialoogvenster Thema gebruiken.The text in your report will look different, but you will be able to access the text tab in the theme dialog box.