Het bijgewerkte lint in Power BI Desktop gebruikenUse the updated ribbon in Power BI Desktop

Het ontwerp van het lint in Power BI Desktop is aangepast. Het uiterlijk en de ervaring zijn nu beter afgestemd op andere Microsoft-producten, zoals Microsoft Office.Power BI Desktop has revised its ribbon to better align its appearance and experience with other Microsoft products, such as Microsoft Office.

Het nieuwe lint in Power BI Desktop

Het bijgewerkte lint inschakelenHow to enable the updated ribbon

Het bijgewerkte lint is algemeen verkrijgbaar vanaf de release van Power BI Desktop van mei 2020.The updated ribbon is generally available beginning with the May 2020 release of Power BI Desktop. Vanaf de update van maart 2020 is het bijgewerkte lint standaard ingeschakeld.Starting with the March 2020 update, the updated ribbon is on by default.

Functies van het bijgewerkte lintFeatures of the updated ribbon

De voordelen van het bijwerken van het lint zijn bedoeld om uw ervaring tijdens het gebruik van Power BI Desktop, alsook andere Microsoft-producten, eenvoudig en vertrouwd te maken.The benefits of updating our ribbon are intended to make the experience across Power BI Desktop, as well as other Microsoft products, easy and familiar.

Het nieuwe lint in Power BI Desktop

Deze voordelen kunnen worden gegroepeerd in de volgende categorieën:These benefits can be grouped into the following categories:

 • Verbeterd uiterlijk en verbeterde organisatie: pictogrammen en functies op het bijgewerkte Power BI Desktop-lint zijn afgestemd op het uiterlijk en de organisatie van lintitems in Office-toepassingen.Improved look, feel, and organization - icons and functionality in the updated Power BI Desktop ribbon are aligned to the look, feel, and organization of ribbon items found in Office applications.

  Verbeterd uiterlijk

 • Een intuïtieve themagalerie: de galerie met thema's, die u vindt op het lint Weergave, heeft het vertrouwde uiterlijk van de PowerPoint-themagalerie.An intuitive Themes gallery - the Themes gallery, found in the View ribbon, has the familiar look and feel of the PowerPoint themes gallery. Als zodanig laten de afbeeldingen op het lint zien hoe de themawijzigingen eruit zien als ze worden toegepast op het rapport, zoals kleurencombinaties en lettertypen.As such, the images in the ribbon show you what the theme changes will look like if applied to your report, such as the color combinations and fonts.

  Betere thema's

 • Dynamische lintinhoud op basis van uw weergave: op het bestaande lint voor Power BI Desktop werden pictogrammen en opdrachten die niet beschikbaar waren, grijs weergegeven, wat de ervaring niet optimaal maakte.Dynamic ribbon content based on your view - in the existing ribbon for Power BI Desktop, icons or commands that weren't available were simply grayed out, creating a less-than-optimal experience. Op het bijgewerkte lint worden pictogrammen dynamisch weergegeven en gerangschikt, zodat u altijd weet welke opties beschikbaar zijn voor u, in context.With the updated ribbon, icons are dynamically displayed and arranged, so that you always know which options are available to you, in context.

 • Een samengevouwen lint met één regel bespaart ruimte: een ander voordeel van het bijgewerkte lint is de mogelijkheid om het lint samen te vouwen tot één regel, waarna lintitems dynamisch worden weergegeven op basis van uw context.A single-line ribbon, when collapsed, saves you space - another benefit of the updated ribbon is the ability to collapse the ribbon itself into a single line, dynamically displaying ribbon items based on your context.

  Samengevouwen lint

 • Keytips voor navigatie en selectieknoppen: u kunt op Alt + Windows-toets drukken om keytips te activeren om gemakkelijker door het lint te navigeren.Keytips to navigate and select buttons - to help navigate the ribbon, you can press Alt + Windows Key to activate keytips. Nadat u de keytips hebt geactiveerd, kunt u op de weergegeven toetsen op het toetsenbord drukken om te navigeren.Once activated, you can press the shown keys on your keyboard to navigate.

  Keytips

 • Tekenreeksen met aangepaste notatie: naast het instellen van tekenreeksen met aangepaste notatie in het deelvenster Eigenschappen kunt u deze ook instellen op het lint.Custom format strings - in addition to setting custom format strings in the Properties pane, you can also set them in the ribbon. Selecteer de meting of de kolom die u wilt aanpassen. Afhankelijk van uw selectie wordt er een contextgevoelig tabblad Meethulpmiddelen of Kolomhulpmiddelen weergegeven.Select the measure or column you want to customize and a Measure tools or Column tools contextual tab appears, depending on your selection. In het opmaakgedeelte van dat tabblad kunt u uw tekenreeks met aangepaste notatie rechtstreeks in de vervolgkeuzelijst typen.In that tab's formatting section, you can type your custom format string directly into the dropdown box.

  Tekenreeksen met aangepaste notatie

 • Toegankelijkheid: de titelbalk, het lint en het menu Bestand zijn volledig toegankelijk.Accessibility - the title bar, ribbon, and file menu are fully accessible. Druk op CTRL + F6 om naar het lintgedeelte te navigeren.Press Ctrl + F6 to navigate to the ribbon section. Daar kunt u Tab gebruiken om tussen de bovenste en onderste balken te schakelen en de pijltoetsen gebruiken om tussen elementen te schakelen.Once there, you can use Tab to move between the top and bottom bars, and use arrow keys to move between elements.

Naast deze zichtbare wijzigingen stelt een bijgewerkt lint ons ook in staat om in de toekomst updates door te voeren in Power BI Desktop en het bijbehorende lint, zoals bijvoorbeeld:In addition to those visible changes, an updated ribbon also lets us make future updates to Power BI Desktop, and its ribbon, such as the following:

 • Meer flexibele en intuïtieve besturingselementen maken op het lint, zoals de galerie met visualsCreate more flexible and intuitive controls in the ribbon, such as the visuals gallery
 • De zwarte en donkergrijze Office-thema’s toevoegen aan Power BI DesktopAdd the black and dark gray Office themes to Power BI Desktop
 • Toegankelijkheid verbeterenImprove accessibility

Volgende stappenNext steps

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met allerlei andere gegevens.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over gegevensbronnen:For more information on data sources, check out the following resources: