Filters en markeren in Power BI-rapportenFilters and highlighting in Power BI reports

In dit artikel wordt beschreven hoe u filtert en markeert in de Power BI-service.This article introduces you to filtering and highlighting in the Power BI service. De ervaring is echter nagenoeg hetzelfde als in Power BI Desktop.The experience is almost exactly the same in Power BI Desktop. Filters zorgen ervoor dat alleen die gegevens worden weergegeven waarop u zich wilt concentreren.Filters remove all but the data you want to focus on. Markeren is geen vorm van filteren.Highlighting isn't filtering. Hiermee worden geen gegevens verwijderd, maar wordt een subset van de zichtbare gegevens gemarkeerd. De gegevens die niet gemarkeerd zijn, blijven zichtbaar maar zijn lichter van kleur.It doesn't remove data, but instead highlights a subset of the visible data; the data that isn't highlighted remains visible but dimmed.

Er zijn veel verschillende manieren om rapporten in Power BI te filteren en te markeren.There are many different ways you can filter and highlight reports in Power BI. Wanneer al deze informatie in één artikel zou worden gepresenteerd, zou dit alleen maar tot verwarring leiden. Daarom hebben we deze in de volgende secties opgesplitst:Putting all of that information in one article would get confusing, so we've broken it into these sections:

Wist u dat?Did you know? Power BI heeft een nieuwe filterervaring.Power BI has a new filter experience. Lees meer over de nieuwe filterervaring in Power BI-rapporten.Read more about the new filter experience in Power BI reports.

Nieuwe filterfunctionaliteit

Inleiding tot het deelvenster FiltersIntro to the Filters pane

U kunt filters toepassen in het deelvenster Filters of door rechtstreeks in het rapport selecties te maken in slicers.You can apply filters in the Filters pane or by making selections in slicers directly on the report itself. Het deelvenster Filters bevat de tabellen en velden die in het rapport worden gebruikt en de filters die zijn toegepast, indien van toepassing.The Filters pane shows the tables and fields used in the report and the filters that have been applied, if any.

Het deelvenster Filters

Er zijn vier soorten filters.There are four types of filters.

  • Paginafilter wordt toegepast op alle visuals op een rapportpaginapage filter applies to all the visuals on the report page
  • Visualfilter wordt toegepast op één visual op een rapportpagina.visual filter applies to a single visual on a report page. U ziet filters op het niveau van visuals alleen als u een visual op het rapportcanvas hebt geselecteerd.You only see visual level filters if you've selected a visual on the report canvas.
  • Rapportfilter wordt toegepast op alle pagina's in een rapportreport filter applies to all pages in the report
  • Gedetailleerde filter wordt toegepast op één item in een rapportdrillthrough filter applies to a single entity in a report

U kunt zowel in de lees- als de bewerkingsweergave zoeken in pagina-, visual- en rapportfilters, om de gewenste waarde te zoeken en te selecteren.You can search in page, visual, and report filters, in Reading or Editing view, to find and select the value you want.

Zoeken in een filter

Als naast het filter het woord All staat, betekent dit dat alle waarden in het veld zijn opgenomen in het filter.If the filter has the word All next to it, that means all the values in the field are included in the filter. Zo betekent Chain (All) (Keten (Alle)) in onderstaande schermopname dat deze rapportpagina gegevens bevat over alle winkelketens.For example, Chain(All) in the screenshot below means this report page includes data about all the store chains. Het filter op rapportniveau FiscalYear is 2013 or 2014 (Boekjaar is 2013 of 2014) betekent daarentegen dat het rapport alleen gegevens voor de boekjaren 2013 en 2014 bevat.On the other hand, the report-level filter FiscalYear is 2013 or 2014 tells us that the report only includes data for the fiscal years of 2013 and 2014.

Filters in lees- of bewerkingsweergaveFilters in Reading or Editing view

U kunt in twee modi met rapporten werken: in de leesweergave en de bewerkingsweergave.There are two modes for interacting with reports: Reading view and Editing view. De beschikbare filtermogelijkheden zijn afhankelijk van de modus waarin u werkt.The filtering capabilities available to you depend on which mode you're in.

  • In de bewerkingsweergave kunt u filters voor rapporten, pagina’s, visuals en drillthrough toevoegen.In Editing view, you can add report, page, drillthrough, and visual filters. Wanneer u het rapport opslaat, worden de filters samen met het rapport opgeslagen, zelfs als u het rapport in een mobiele app opent.When you save the report, the filters are saved with the report, even if you open it in a mobile app. Personen die het rapport in de leesweergave bekijken, kunnen de filters gebruiken die u hebt toegevoegd, maar kunnen geen nieuwe filters toevoegen.People looking at the report in Reading view can interact with the filters you added, but can't add new filters.
  • In de leesweergave kunt u de filters gebruiken die al beschikbaar zijn in het rapport. Daarnaast kunt u de door u aangebrachte selecties opslaan.In Reading view, you can interact with any filters that already exist in the report, and save the selections you make. U kunt geen nieuwe filters toevoegen.You can't add new filters.

Filters in leesweergaveFilters in Reading view

Als u alleen in de leesweergave toegang hebt tot een rapport, ziet het deelvenster Filters er ongeveer als volgt uit:If you only have access to a report in Reading view, the Filters pane looks similar to this:

Filters in leesweergave

Deze pagina van het rapport bevat dus zes filters op paginaniveau en één filter op rapportniveau.So this page of the report has six page-level filters and one report-level filter.

Elke visual kan filters hebben voor alle velden in de visual, en de auteur van het rapport kan meer filters toevoegen.Each visual can have filters for all the fields in the visual, and a report author may add more. In de onderstaande afbeelding ziet u een bellendiagram waarop zes filters zijn toegepast.In the image below, the bubble chart has six filters.

Filter op visualniveau

Verken de gegevens in de leesweergave door de bestaande filters te wijzigen.In Reading view, explore the data by modifying the existing filters. De wijzigingen die u aanbrengt, worden samen met het rapport opgeslagen, zelfs als u het rapport in een mobiele app opent.The changes you make are saved with the report, even if you open the report in a mobile app. Tijdens een rondleiding door het deelvenster Filters van het rapport leert u hoe u dit doet.Learn how when you take a tour of the report Filters pane

Wanneer u het rapport afsluit, worden uw filters opgeslagen.When you exit the report, your filters are saved. Als u uw filters ongedaan wilt maken en wilt terugkeren naar de standaardfilters, slicers, zoomwaarden en sorteervolgorde die door de auteur van het rapport zijn ingesteld, selecteert u Standaardinstelling herstellen in de bovenste menubalk.To undo your filtering and return to the default filtering, slicing, drill, and sorting set by the report author, select Reset to default from the top menubar.

Standaardpictogram herstellen

Filters in de bewerkingsweergaveFilters in Editing view

Wanneer u over eigenaarsmachtigingen voor een rapport beschikt en het rapport opent in de leesweergave, ziet u dat Filters slechts een van de vele beschikbare deelvensters is.When you have owner permissions for a report and open it in Editing view, you see that Filters is just one of several editing panes available.

Het deelvenster Filters in de bewerkingsweergave

Net als in de leesweergave ziet u dat deze pagina van het rapport zes filters op paginaniveau en één filter op rapportniveau heeft.As in Reading view, we see this page of the report has six page-level filters and one report-level filter. En als u het bellendiagram selecteert, ziet u dat er zes filters op visualniveau zijn toegepast.And by selecting the bubble chart, we'd see it has six visual level filters applied.

In de leesweergave kunt u meer doen met filters en markeringen.We can do more with filters and highlighting in Editing view. U kunt voornamelijk nieuwe filters toevoegen.Mainly, we can add new filters. Meer informatie over Een filter toevoegen aan een rapport en nog veel meer.Learn how to Add a filter to a report and much more.

Ad-hocmarkeringenAd hoc highlighting

Selecteer een waarde of aslabel in een visual om de andere visuals op de pagina te markeren.Select a value or axis label in a visual to highlight the other visuals on the page. Als u de markering wilt verwijderen, selecteert u de waarde opnieuw of selecteert u een lege ruimte in dezelfde visual.To remove the highlighting, select the value again, or select any empty space in the same visual. Markeren is een leuke manier om snel de impact van gegevens te verkennen.Highlighting is a fun way to quickly explore data impacts. Zie Interacties tussen visuals als u de werking wilt verfijnen van dit type kruislings toegepaste markeringen.To fine-tune how this type of cross-highlighting works, see Visual interactions.

Kruislings markeren

Volgende stappenNext steps

De nieuwe filterervaring in Power BI-rapportenThe new filter experience in Power BI reports

Een filter toevoegen aan een rapport (in de bewerkingsweergave)Add a filter to a report (in Editing view)

Een overzicht van de rapportfiltersTake a tour of report filters

Change how report visuals cross-filter and cross-highlight each other (Wijzigen hoe visuele rapportelementen elkaar kruislings filteren en markeren)Change how report visuals cross-filter and cross-highlight each other

Nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community