Voorbeelden voor Power BI downloadenGet samples for Power BI

Stel dat u geen ervaring hebt met Power BI en u Power BI wilt uitproberen, maar nog geen gegevens hebt.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Of misschien wilt u rapporten zien die een deel van de mogelijkheden van Power BI illustreren.Or maybe you'd like to see reports that illustrate some of the capabilities of Power BI. Wij zorgen ervoor.We've got you covered.

Power BI biedt diverse voorbeelden voor verschillende doeleinden:Power BI offers different kinds of samples, for different purposes:

 • Een Power BI-rapport (PBIX-bestand) dat u kunt weergeven in de galerie met gegevensoverzichten, openen en bekijken in Power BI Desktop, of uploaden naar de Power BI-service.A Power BI report (.pbix file) that you can view in the Data Stories Gallery, open and explore in Power BI Desktop, or upload to the Power BI service.
 • Een voorbeeld-app die u kunt downloaden van AppSource, ook rechtstreeks in de Power BI-service.A sample app that you download from AppSource, also right in the Power BI service. Apps kunnen onder meer dashboards, rapporten en gegevenssets bevatten.Apps include dashboards, reports, and datasets. U kunt deze wijzigen en vervolgens distribueren naar uw collega's.You can modify them, then distribute them to your colleagues.
 • Acht oorspronkelijke ingebouwde voorbeelden in de Power BI-service in de vorm van inhoudspakketten, met dashboards, rapporten en gegevenssets.Eight original built-in samples in the Power BI service as content packs, with dashboards, reports, and datasets. U installeert deze rechtstreeks in de Power BI-service.You install them right in the Power BI service. De ingebouwde voorbeelden zijn ook beschikbaar als Power BI-rapporten (.pbix) en Excel-werkmappen (.xlsx).The built-in samples are also available as Power BI reports (.pbix) and Excel workbooks (.xlsx).
 • Excel-werkmap versies van de ingebouwde voorbeelden, met het gegevensmodel en de Power View-bladen.Excel workbook versions of the built-in samples, containing the data model and Power View sheets. U kunt het gegevensmodel bekijken of bewerken in Excel, en de Excel-werkmap gebruiken als gegevensbron voor een Power BI-rapport.You can explore or edit the data model in Excel, use the Excel workbook as a data source for a Power BI report. U kunt de werkmap ook uploaden als een Excel-bestand en de visuele elementen en draaitabellen van Excel weergeven in Power BI-rapporten.You can also upload the workbook as an Excel file and display the Excel visuals and PivotTables in Power BI reports.
 • Ook een voorbeeld van een werkmap met financiële gegevens , een eenvoudige Excel-tabel zonder opmaak, kan worden gedownload.Also a Financial data sample workbook, a simple flat table in an Excel file available for download. Deze tabel bevat geanonimiseerde gegevens van fictieve producten, met verkoopcijfers per segment en per land.It contains anonymized data with fictitious products, with sales divided by segments and countries. Hiervan kunt u eenvoudig een gegevensbron voor een Power BI-rapport maken.It makes a useful basic data source for a Power BI report.

Deze voorbeelden worden ook gebruikt in de zelfstudies en voorbeelden in onze online documentatie, zodat u de stappen kunt volgen.Our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you can follow along.

PBIX-voorbeeldbestand Sales & ReturnsSales & Returns sample .pbix file

PBIX-voorbeeldbestand Sales & Returns

Het voorbeeldrapport Sales & ReturnsThe Sales & Returns sample report

Power BI-rapportontwerpers Miguel Myers en Chris Hamill hebben het PBIX-bestand Sales & Returns gemaakt om de vele nieuwe functies, waaronder knoppen, drillthrough, voorwaardelijk opmaak, what-if en aangepaste knopinfo, in Power BI te demonstreren.Power BI report designers Miguel Myers and Chris Hamill created the Sales & Returns .pbix file to demonstrate many new features in Power BI, including buttons, drill through, conditional formatting, what-if, and customized tooltips.

Het scenario voor dit rapport is een bedrijf dat skateboards met Microsoft-thema's verkoopt.The scenario for this report is a company that sells Microsoft-themed skateboards. Ze willen hun actuele verkoop- en retourcijfers bekijken en analyseren hoe ze hun bedrijfsactiviteiten moeten aanpassen.They want to see the state of their sales and returns, and analyze how they should modify their operations.

U kunt dit op de volgende manieren onderzoeken:You can explore it these ways:

Voorbeeld-app van AppSourceSample app from AppSource

De app Sales & Marketing is beschikbaar via Microsoft AppSource.The Marketing and Sales app is available from Microsoft AppSource. Een app is een Power BI-inhoudstype waarmee gerelateerde dashboards en rapporten worden gecombineerd.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports. Een app kan één of meer dashboards en één of meer rapporten hebben, die allemaal zijn gebundeld.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. U kunt de app Sales & Marketing downloaden van Apps in de Power BI-service of door naar AppSource in uw browser te gaan.You can download the Marketing and Sales app from Apps in the Power BI service, or by going to AppSource in your browser.

Nadat u de app hebt geïnstalleerd, ziet u deze in uw verzameling apps.After you install it, you see it in your collection of apps.

De app-tegel van Sales & Marketing

Wanneer u de app opent, selecteert u Verkennen met voorbeeldgegevens.When you open it, select Explore with sample data.

De app verkennen

U ziet de app-weergave met het dashboard en de afzonderlijke rapportpagina's in het navigatiedeelvenster.You see the app view, with the dashboard and individual report pages in the navigation pane.

App-navigatiedeelvenster

Omdat u de app hebt geïnstalleerd, kunt u ook de werkruimte openen en de elementen van de app bewerken.Because you installed it, you can also open the workspace and edit the elements of the app. Selecteer het potloodpictogram Bewerken om de werkruimte te openen.Select the Edit pencil icon to open the workspace.

De app bewerken

Nu ziet u het dashboard, het rapport en de gegevensset van de app in de lijstweergave van de werkruimte.Now you see the dashboard, report, and dataset from the app in the list view of the workspace. Hier in de werkruimte kunt u elk element bewerken.Here in the workspace, you can edit each of them.

Werkruimte van Sales & Marketing

Desgewenst kunt u deze app distribueren naar iemand in uw organisatie.If you want to, you can distribute this app to anyone in your organization. Selecteer App bijwerken.Select Update app.

Knop App bijwerken

Voltooi het tabblad Configuratie, inclusief het kiezen van een app-themakleur.Complete the Setup tab, including choosing an App theme color.

App-configuratie selecteren

Voltooi de tabbladen Navigatie en Machtiging en selecteer App bijwerken.Complete the Navigation and Permission tabs, then select Update app.

App bijwerken selecteren om deze te publiceren

Lees meer over het publiceren van apps in Power BI.Read more about publishing apps in Power BI.

Acht originele voorbeeldenEight original samples

Er zijn acht originele voorbeelden beschikbaar die u kunt gebruiken.Eight original samples are available for you to use. Elk voorbeeld vertegenwoordigt een andere branche.Each sample represents a different industry. U kunt elk voorbeeld op verschillende manieren gebruiken:You can engage with each in different formats:

Het bedrijf obviEnce (www.obvience.com) en Microsoft ontwikkelen samen voorbeelden die u met Power BI kunt gebruiken.The company obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft teamed up to create samples for you to use with Power BI. De gegevens zijn geanonimiseerd en representeren verschillende branches: financiën, HR, sales en meer.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more.

Beschikbare voorbeelden

Al deze voorbeelden zijn beschikbaar in verschillende indelingen: als inhoudspakket, als Excel-werkmap en als Power BI-bestand (.pbix).Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an Excel workbook, and as a Power BI .pbix file. U hoeft zich geen zorgen te maken als u niet weet wat dit zijn of hoe u ze verkrijgt.If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. In dit artikel wordt alles uitgelegd.This article explains it all. Voor elk voorbeeld hebben we een rondleiding gemaakt.For each of these samples, we've created a tour. Rondleidingen zijn artikelen die het verhaal achter het voorbeeld vertellen en waarin verschillende scenario's worden uitgelegd.Tours are articles that tell the story behind the sample and walk you through different scenarios. Een voorbeeld van een scenario is het beantwoorden van vragen voor uw manager, in een ander scenario zoekt mogelijk naar concurrentiegerichte inzichten, maakt u rapporten en dashboards die u deelt of probeert u een zakelijk verschuiving te verklaren.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Voordat u aan de slag gaat, verzoeken we u de juridische richtlijnen voor het gebruik van deze voorbeelden te lezen.Before we get started, here are the legal guidelines for using these samples. Vervolgens zullen we de voorbeelden introduceren en laten zien hoe u ze kunt gebruiken.After that, we introduce the samples and show how to use them.

Gebruiksrichtlijnen voor de voorbeeld-Excel-werkmappenUsage guidelines for the sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.All rights reserved. De documenten en de werkmappen worden verstrekt in de huidige staat.The documents and workbooks are provided "as-is." De informatie en inzichten die in de werkmappen worden geformuleerd, inclusief URL's en andere websiteverwijzingen, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Het gebruik van de voorbeelden is op eigen risico.You bear the risk of using it. Bepaalde voorbeelden zijn uitsluitend ter illustratie en zijn fictief.Some examples are for illustration only and are fictitious. Er wordt geen verband met de realiteit bedoeld, noch moet dit hieruit worden afgeleid.No real association is intended or inferred. Microsoft biedt geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie die hier wordt verstrekt.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

De werkmappen bieden u geen enkel wettelijk recht op enige intellectuele eigendom in een Microsoft-product.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. U mag deze werkmap kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

De werkmappen en de bijbehorende gegevens worden verstrekt door obviEnce.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

ObviEnce is een ISV en Intellectual Property (IP) Incubator die zich voornamelijk concentreert op Microsoft Business Intelligence.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. ObviEnce werkt nauw samen met Microsoft om aanbevolen procedures en innovatieve methoden te ontwikkelen voor de ondersteuning bij en implementatie van oplossingen voor Microsoft Business Intelligence.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

De werkmappen en gegevens zijn eigendom van obviEnce LLC en worden uitsluitend gedeeld, inclusief de voorbeeldgegevens uit het bedrijfsleven, om de functionaliteit van Power BI te demonstreren.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

Wanneer de werkmappen en/of de gegevens worden gebruikt, moet altijd de bovenstaande naamsvermelding worden opgenomen (deze wordt ook vermeld op het informatieblad dat is opgenomen in elke werkmap).Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). De werkmap en visualisaties moeten worden voorzien van de volgende copyrightinformatie: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

Als u op een van de volgende koppelingen klikt om de Excel-werkmapbestanden of PBIX-bestanden te downloaden, gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden.By clicking any of the following links to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Voorbeeld van klantwinstgevendheidCustomer Profitability sample Voorbeeld van klantwinstgevendheid

Bekijk het voorbeeld van klantwinstgevendheidTake a tour of the Customer Profitability sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens analyseert een CFO de metrische sleutelgegevens voor de leidinggevenden, producten en klanten van het bedrijf.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. U kunt onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de rentabiliteit van het bedrijf.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Voorbeeld van human resourcesHuman Resources sample Voorbeeld van human resources

Bekijk het voorbeeld van human resourcesTake a tour of the HR sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens concentreert u zich op de strategie van het bedrijf voor het aannemen van personeel door nieuwe werknemers, actieve werknemers en vertrokken werknemers te analyseren.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Door de gegevens te verkennen, neemt u mogelijk trends waar met betrekking tot het vrijwillig ontslag nemen en ontdekt u vooroordelen in de strategie voor het aannemen van personeel.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

Voorbeeld van een IT-uitgavenanalyseIT Spend Analysis sample Voorbeeld van een IT-uitgavenanalyse

Bekijk het voorbeeld van een IT-uitgavenanalyseTake a tour of the IT Spend Analysis sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens worden de geplande kosten voor de IT-afdeling van een bedrijf vergeleken met de daadwerkelijke kosten.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. Deze vergelijking biedt inzicht in hoe goed het bedrijf het jaar heeft gepland en de mogelijkheid om gebieden te onderzoeken die sterk afwijken van de planning.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Het bedrijf in dit voorbeeld hanteert een jaarlijkse planningscyclus en produceert vervolgens elk kwartaal een nieuw overzicht met de laatste prognoses om de wijzigingen in de IT-uitgaven in het fiscale jaar te kunnen analyseren.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Voorbeeld van verkoopkansanalyseOpportunity Analysis sample Voorbeeld van verkoopkansanalyse

Bekijk het voorbeeld van een verkoopkansanalyseTake a tour of the Opportunity Analysis sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens wordt het verkoopkanaal van een softwarebedrijf verkend.This industry sample explores a software company's sales channel. Verkoopmanagers bewaken hun directe verkoopkanalen en verkoopkanalen van partners door per regio de mogelijkheden, de opbrengst, de dealgrootte en het kanaal bij te houden.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Voorbeeld van een inkoopanalyseProcurement Analysis sample Voorbeeld van een inkoopanalyse

Bekijk het voorbeeld van een inkoopanalyseTake a tour of the Procurement Analysis sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens analyseert een CFO de metrische sleutelgegevens voor de leidinggevenden, producten en klanten van het bedrijf.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. U kunt onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de rentabiliteit van het bedrijf.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Voorbeeld van een retailanalyseRetail Analysis sample Voorbeeld van een retailanalyse

Bekijk het voorbeeld van een retailanalyseTake a tour of the Retail Analysis sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens worden de verkoopgegevens uit de detailhandel geanalyseerd van artikelen die in verschillende winkels en gebieden zijn verkocht.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. Met de metrische gegevens vergelijkt u de prestaties van dit jaar met die van vorig jaar voor de volgende gebieden: verkoop, eenheden, brutomarge, afwijkingen en analyses van nieuwe winkels.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Voorbeeld van verkoop en marketingSales and Marketing sample Voorbeeld van verkoop en marketing

Bekijk het voorbeeld van verkoop en marketingTake a tour of the Sales and Marketing sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens wordt het productiebedrijf VanArsdel Ltd geanalyseerd. Op basis van deze analyse kan de Chief Marketing Officer de branche en het marktaandeel van VanArsdel in de gaten houden.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. Door het voorbeeld te verkennen, vindt u informatie over het marktaandeel, productvolume, de verkopen en het gevoel over het bedrijf.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Voorbeeld van kwaliteitsanalyse van leveranciersSupplier Quality sample Voorbeeld van kwaliteitsanalyse van leveranciers

Bekijk het voorbeeld van een kwaliteitsanalyse van leveranciersTake a tour of the Supplier Quality sample

Dit voorbeeld met bedrijfsgegevens is gericht op een van de typische uitdagingen voor de toelevering: kwaliteitsanalyse van leveranciers.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. In deze analyse zijn twee primaire gegevensgroepen belangrijk: het totale aantal defecte producten en de totale downtime die deze defecte producten hebben veroorzaakt.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Dit voorbeeld heeft twee hoofddoelen. Het eerste doel is begrijpen wie de beste en de slechtste leveranciers zijn, met betrekking tot kwaliteit. Het tweede doel is identificeren welke fabrieken beter zijn in het vinden en verwijderen van defecte producten om de downtime te minimaliseren.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Ingebouwde inhoudspakketten installerenInstall built-in content packs

Laten we beginnen met de inhoudspakketten.Let's start with the content packs. De ingebouwde voorbeelden zijn beschikbaar in de Power BI-service. U hoeft Power BI niet te verlaten om ze te vinden.The built-in samples are available in the Power BI service; you don't have to leave Power BI to find them. Een inhoudspakket is een bundel van een of meer dashboards, gegevenssets en rapporten die iemand heeft gemaakt en die kan worden gebruikt in de Power BI-service.A content pack is a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with the Power BI service. Elk voorbeeldinhoudspakket van Power BI bevat een gegevensset, rapport en dashboard.Each Power BI sample content pack contains a dataset, report, and dashboard. Inhoudspakketten zijn nog beschikbaar, maar worden afschaft.Content packs are still available, but are being deprecated. Deze zijn niet beschikbaar voor Power BI Desktop.They aren't available for Power BI Desktop.

 1. Open de Power BI-service (app.powerbi.com) en meld u aan.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Navigeer naar uw werkruimte of een andere werkruimte waarin u het voorbeeld wilt installeren.Navigate to your My Workspace, or another workspace where you want to install the sample.

 3. Selecteer in de linkerbendehoek Gegevens ophalen.In the bottom-left corner, select Get data.

  Pictogram voor gegevens ophalen

 4. Selecteer Voorbeelden op de pagina Gegevens ophalen die wordt weergegeven.On the Get Data page that appears, select Samples.

  Voorbeelden op Gegevens ophalen

 5. Selecteer een van de voorbeelden om een beschrijving van het desbetreffende voorbeeld weer te geven, en kies Verbinding maken.Select one of the samples to open a description of that sample, and choose Connect.

  Selecteer een voorbeeld > selecteer Verbinding maken

 6. Het inhoudspakket wordt geïmporteerd in Power BI en er wordt een nieuw dashboard, nieuw rapport en een nieuwe gegevensset toegevoegd aan de huidige werkruimte.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Gebruik de voorbeelden om met Power BI te experimenteren.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Nieuwe inhoud in werkruimte

Nu over gegevens beschikt, kunt u aan slag.Now that you have data, you're on your way. Probeer enkele zelfstudies waarin de voorbeeldinhoudspakketten worden gebruikt of open de Power BI-service om op verkenning uit te gaan.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open the Power BI service and explore.

Originele Power BI-voorbeeldbestanden downloadenDownload original sample Power BI files

De voorbeeldinhoudspakketten zijn ook beschikbaar als PBIX-bestanden.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. De PBIX-bestanden zijn ontworpen voor gebruik met Power BI Desktop.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. Gebruik de onderstaande koppelingen om de bestanden afzonderlijk te downloaden.Download the files individually using the links below. Als u deze koppelingen selecteert, wordt het bestand automatisch opgeslagen in de map Downloads.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. Selecteer in Power BI Desktop Bestand > Openen en navigeer naar de locatie waar u het PBIX-voorbeeldbestand hebt opgeslagen.In Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix file.

 3. Selecteer het PBIX-bestand om het in Power BI Desktop te openen.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Excel-voorbeeldbestanden downloadenDownload sample Excel files

De voorbeeldinhoudspakketten zijn ook beschikbaar als Excel-werkmappen.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. De Excel-werkmappen zijn ontworpen om te worden gebruikt met de Power BI-service.The Excel workbooks are designed to be used with the Power BI service.

 1. Gebruik de onderstaande koppelingen om de bestanden afzonderlijk te downloaden of download een zip-bestand met alle voorbeeldbestanden.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. Als u een ervaren gebruiker bent, kunt u de Excel-werkmappen downloaden om de gegevensmodellen te verkennen of te bewerken.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. Sla het gedownloade bestand op.Save the downloaded file. Het maakt wel uit waar u het bestand opslaat.Where you save the file makes a difference.

  Lokaal Lokaal: Als u het bestand opslaat op een lokaal station op uw computer of op een andere locatie binnen uw organisatie, kunt het bestand importeren in Power BI.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Het bestand blijft op het lokale station staan en wordt dus eigenlijk niet geïmporteerd in Power BI.Your file remains on your local drive, so the whole file isn't imported into Power BI. Er wordt een nieuwe gegevensset gemaakt in uw Power BI-site en de gegevens, en in sommige gevallen het gegevensmodel, worden geladen in de gegevensset.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Als het bestand rapporten bevat, worden deze op de Power BI-site weergegeven onder Rapporten.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.

  OneDrive voor Bedrijven OneDrive - Bedrijven: als u OneDrive voor Bedrijven gebruikt en u aanmeldt met hetzelfde account als voor Power BI, is OneDrive voor Bedrijven verreweg de beste plek om uw werk in Excel, Power BI of een CSV-bestand gesynchroniseerd te houden met uw gegevensset, rapporten en dashboards in Power BI.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Omdat zowel Power BI als OneDrive zich in de cloud bevinden, maakt Power BI ongeveer om het uur verbinding met uw bestand in OneDrive.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Als er wijzigingen worden gevonden, worden uw gegevensset, rapporten en dashboards in Power BI automatisch bijgewerkt.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.

  SharePoint-teamsites SharePoint - Teamsites: u kunt uw Power BI-bestanden op vergelijkbare manier op SharePoint - Teamsites opslaan als op OneDrive voor Bedrijven.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Het grootste verschil is de manier waarop u vanuit Power BI verbinding maakt met het bestand.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. U kunt een URL opgeven of verbinding maken met de hoofdmap.You can specify a URL or connect to the root folder.

 3. Open de Power BI-service (app.powerbi.com) en meld u aan.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 4. Navigeer naar uw werkruimte of naar een andere werkruimte, of maak alleen een werkruimte voor het voorbeeld.Navigate to your My Workspace or to another workspace, or create a workspace just for the sample.

 5. Selecteer Gegevens ophalen, linksonder in het navigatiedeelvenster.In the bottom-left corner of the navigation pane, select Get data.

  Pictogram voor gegevens ophalen

 6. Selecteer op de pagina Gegevens ophalen die wordt weergegeven, achtereenvolgens de optie Bestanden > Ophalen.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Bestanden > Ophalen

 7. Selecteer de locatie waar u het voorbeeld hebt gedownload en opgeslagen.Select the location where you downloaded and saved the sample.

  Locatie waar u het voorbeeld hebt opgeslagen

 8. Selecteer het bestand.Select the file. Afhankelijk van waar u het bestand hebt opgeslagen, selecteert u Verbinding maken of Openen.Depending on where you saved the file, select Connect or Open.

 9. Kies of u de gegevens wilt importeren of dat u de werkmap wilt overzetten naar Power BI om deze op exact dezelfde manier weer te geven als in Excel Online.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  Importeren of Verbinding maken

 10. Als u Importeren selecteert, wordt de voorbeeldwerkmap geïmporteerd en toegevoegd als een nieuw dashboard, nieuw rapport of nieuwe gegevensset met de naam Procurement Analysis Sample.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dashboard, report, and dataset, in this case each named Procurement Analysis Sample.

  • Omdat de werkmap Power View-werkbladen bevat, maakt Power BI een rapport met een pagina voor elk Power BI-werkblad.Because the workbook has Power View sheets, Power BI creates a report with a page for each Power BI sheet.
  • Power BI maakt een nieuw dashboard met een nieuwe lege tegel.Power BI creates a new dashboard with a new blank tile. Als u deze tegel selecteert, gaat u naar het rapport dat u zojuist hebt toegevoegd.Selecting that tile takes you to the report you just added.
 11. Open het rapport.Open the report. Selecteer verschillende elementen van het rapport om de werking te leren kennen.Select different elements of the report to explore their interactions.

  Rapport weergeven

Excel-voorbeelden verkennen in ExcelExplore Excel samples inside Excel

(Optioneel) Wilt u begrijpen hoe de gegevens in een Excel-werkmap worden geconverteerd naar Power BI-gegevenssets en -rapporten?(Optional) Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Wanneer u de Excel-voorbeelden opent in Excel en de werkbladen daar verkent, verschaft dit enige inzicht.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Wanneer u een voorbeeldwerkmap voor het eerst in Excel opent, is het mogelijk dat er twee waarschuwingen worden weergegeven.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. De eerste waarschuwing geeft aan dat de werkmap is geopend in de beveiligde weergave.The first warning says the workbook is in Protected View. Selecteer Bewerken inschakelen.Select Enable Editing. De tweede waarschuwing geeft aan dat de werkmap externe verbindingen bevat.The second warning may say that the workbook has external data connections. Selecteer Inhoud inschakelen.Select Enable Content.

 • Elke werkmap bevat meerdere Power View-werkbladen.Each workbook contains several Power View sheets. Als u de Power View-werkbladen wilt weergeven in Excel, moet u de invoegtoepassing Power View inschakelen door een pakket met registersleutels te downloaden.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Waar bevinden de daadwerkelijke gegevens zich?So where's the actual data? Deze bevinden zich in het Power Pivot-gegevensmodel.It's in the Power Pivot data model. U hebt geen Power View-werkbladen nodig om de gegevens te kunnen bekijken.You don't need the Power View sheets to see the data. Selecteer op het tabblad PowerPivot de optie Beheren.On the PowerPivot tab, select Manage.

  Wordt het tabblad PowerPivot niet weergegeven?Don't see the Power Pivot tab? Schakel de invoegtoepassing Power Pivot in.Enable the Power Pivot add-in.

  In Power Pivot kunt u de gegevens in alle onderliggende tabellen en in alle DAX-formules bekijken.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Het tabblad Gegevens bevat informatie over obviEnce, het bedrijf dat het voorbeeld heeft gemaakt.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

Volgende stappenNext steps

Basisconcepten voor ontwerpers in de Power BI-serviceBasic concepts for designers in the Power BI service

Zelfstudie: verbinding maken met de Power BI-voorbeeldenTutorial: Connect to the Power BI samples

Gegevensbronnen voor Power BIData sources for Power BI

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community