Verbinding maken met Excel in Power BI DesktopConnect to Excel in Power BI Desktop

Verbinding maken met een Excel-werkmap vanuit Power BI Desktop is erg eenvoudig. Dit artikel begeleidt u stapsgewijs door de procedure.Connecting to an Excel workbook from Power BI Desktop is straightforward, and this article walks you through the steps.

In Power BI Desktop selecteert u op het lint Start de opties Gegevens ophalen > Excel.In Power BI Desktop, select Get Data > Excel from the Home ribbon.

Selecteer werkmap in het dialoogvenster Openen dat wordt weergegeven.Select your workbook from the Open dialog that appears.

De gegevens worden vanuit de werkmap gepresenteerd op andere gegevenselementen in het venster Navigator.Power BI Desktop presents the tables on other data elements from the workbook in the Navigator window. Wanneer u een tabel in het linkerdeelvenster selecteert, wordt er een voorbeeld van de gegevens in het rechterdeelvenster weergegeven.When you select a table in the left pane, a preview of the data appears in the right pane.

Met de knop Laden kunt u de gegevens importeren. Als u de gegevens wilt bewerken met Query-editor voordat u ze in Power BI Desktop laadt, selecteert u de knop Bewerken.You can select the Load button to import the data, or if you want to edit the data using Query Editor before bringing it into Power BI Desktop, select the Edit button.

Wanneer u de gegevens laadt, wordt het venster Laden weergegeven en tevens de activiteit die is gekoppeld aan het laden van de gegevens.When you load the data, Power BI Desktop displays the Load window and displays the activity associated with loading the data.

Als u klaar bent, worden in het deelvenster Velden, aan de rechterkant van het bureaublad, de tabellen en velden weergegeven die zijn geïmporteerd vanuit uw Excel-werkmap.When complete, Power BI Desktop displays the tables and fields it imported from your Excel workbook in the Fields pane, on the right side of the Desktop.

Dat is alles.And that’s it!

U bent nu klaar om de geïmporteerde gegevens uit de Excel-werkmap in Power BI Desktop te gebruiken om visuele elementen of rapporten te maken of te werken met andere gegevens waarmee u verbinding wilt maken en importeren, zoals andere Excel-werkmappen, databases of een andere gegevensbron.You’re now ready to use the imported data from your Excel workbook in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Volgende stappenNext steps

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met allerlei andere gegevens.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over gegevensbronnen:For more information on data sources, check out the following resources: