Gegevensbronnen in Power BI DesktopData sources in Power BI Desktop

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met gegevens uit veel verschillende bronnen.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Onderaan op deze pagina vindt u een volledige lijst met beschikbare gegevensbronnen.A full list of available data sources is at the bottom of this page.

Als u verbinding wilt maken met gegevens, selecteert u Gegevens ophalen op het lint Start.To connect to data, select Get Data from the Home ribbon. Als u de pijl-omlaag selecteert of de tekst Gegevens ophalen op de knop, wordt het menu met meest voorkomende gegevenstypen weergegeven, zoals in de volgende afbeelding:Selecting the down arrow, or the Get Data text on the button, shows the Most Common data types menu shown in the following image:

Gegevens ophalen in Power BI

Als u Meer... selecteertSelecting More… in het menu Meest voorkomend, wordt het venster Gegevens ophalen weergegeven.from the Most Common menu displays the Get Data window. U kunt het venster Gegevens ophalen ook weergeven (en het menu Meest voorkomend omzeilen) door de pictogramknop Gegevens ophalen rechtstreeks te selecteren.You can also bring up the Get Data window (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon button directly.

Knop Gegevens ophalen

Notitie

Het Power BI-team breidt de beschikbare gegevensbronnen voor Power BI Desktop en de Power BI-service voortdurend uit.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Daarom ziet u vaak vroege versies van gegevensbronnen waaraan wordt gewerkt en die worden aangeduid als bèta of preview.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Een gegevensbron die wordt gemarkeerd als bèta of preview, heeft beperkte ondersteuning en functionaliteit en dient niet te worden gebruikt in een productieomgeving.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

GegevensbronnenData Sources

Gegevenstypen zijn ingedeeld in de volgende categorieën:Data types are organized in the following categories:

 • AlleAll
 • BestandFile
 • DatabaseDatabase
 • Power BIPower BI
 • AzureAzure
 • OnlineservicesOnline Services
 • OverigeOther

De categorie Alle omvat alle gegevenstypen uit alle categorieën.The All category includes all data connection types from all categories.

De categorie Bestand biedt de volgende gegevensverbindingen:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Tekst/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • MapFolder
 • PDFPDF
 • SharePoint-mapSharePoint Folder

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Bestand.The following image shows the Get Data window for File.

Gegevens ophalen > Bestand

De categorie Database biedt de volgende gegevensverbindingen:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server-databaseSQL Server Database
 • Access-databaseAccess Database
 • SQL Server Analysis Services-databaseSQL Server Analysis Services Database
 • Oracle-databaseOracle Database
 • IBM DB2-databaseIBM DB2 Database
 • IBM Informix-database (bèta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL-databaseMySQL Database
 • PostgreSQL-databasePostgreSQL Database
 • Sybase-databaseSybase Database
 • Teradata-databaseTeradata Database
 • SAP HANA-databaseSAP HANA Database
 • SAP Business Warehouse-toepassingsserverSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse-berichtenserverSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • AtScale-kubussen (bèta)AtScale cubes (Beta)
 • BI-connectorBI Connector
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (bèta)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (bèta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (bèta)Jethro (Beta)
 • Kyligence Enterprise (bèta)Kyligence Enterprise (Beta)
 • MarkLogic (bèta)MarkLogic (Beta)

Notitie

Sommige databaseconnectors moet u eerst inschakelen door Bestand > Opties en instellingen > Opties te selecteren en vervolgens Voorbeeldfuncties en de connector in te schakelen.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Als u geen van de hierboven genoemde connectors ziet en ze wel wilt gebruiken, controleert u de instellingen voor Voorbeeldfuncties.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Houd er ook rekening mee dat een gegevensbron die wordt gemarkeerd als bèta of preview, beperkte ondersteuning en functionaliteit heeft en niet dient te worden gebruikt in een productieomgeving.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Database.The following image shows the Get Data window for Database.

Gegevens ophalen > Databases

De categorie Power BI biedt de volgende gegevensverbindingen:The Power BI category provides the following data connections:

 • Power BI-gegevenssetsPower BI datasets
 • Power BI-gegevensstromenPower BI dataflows

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Power BI.The following image shows the Get Data window for Power BI.

Gegevens ophalen > Power BI

De categorie Azure biedt de volgende gegevensverbindingen:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL-databaseAzure SQL Database
 • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
 • Microsoft Azure Analysis Services-databaseAzure Analysis Services database
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure-tabelopslagAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DB (bèta)Azure Cosmos DB (Beta)
 • Azure Data Lake Storage Gen2 (Bèta)Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Interactive QueryHDInsight Interactive Query
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Cost Management (bèta)Azure Cost Management (Beta)

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Gegevens ophalen > Azure

De categorie Onlineservices biedt de volgende gegevensverbindingen:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online-lijstSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (on-premises)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Microsoft Azure Consumption Insights (bèta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (bèta)Azure DevOps (Beta)
 • Azure DevOps Server (bèta)Azure DevOps Server (Beta)
 • Salesforce-objectenSalesforce Objects
 • Salesforce-rapportenSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (bèta)appFigures (Beta)
 • Data.World - Gegevensset ophalen (bèta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • FacebookFacebook
 • GitHub (bèta)GitHub (Beta)
 • MailChimp (bèta)MailChimp (Beta)
 • Marketo (bèta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (bèta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One - PRM (bèta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • Planview Projectplace (bèta)Planview Projectplace (Beta)
 • QuickBooks Online (bèta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (bèta)SparkPost (Beta)
 • Stripe (bèta)Stripe (Beta)
 • SweetIQ (bèta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One - CMT (bèta)Planview Enterprise One - CMT (Beta)
 • Twilio (bèta)Twilio (Beta)
 • tyGraph (bèta)tyGraph (Beta)
 • Webtrends (bèta)Webtrends (Beta)
 • Zendesk (bèta)Zendesk (Beta)
 • Emigo Data Source (bèta)Emigo Data Source (Beta)
 • Entersoft Business Suite (bèta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Intune Data Warehouse (bèta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (bèta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (bèta)TeamDesk (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (Bèta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Onlineservices.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Gegevens ophalen > Onlineservices

De categorie Overige biedt de volgende gegevensverbindingen:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • SharePoint-lijstSharePoint List
 • OData-feedOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop-bestand (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • R-scriptR Script
 • Python-scriptPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • BI360 - Budgeting & Financial Reporting (bèta)BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)
 • DenadoDenado
 • Information Grid (bèta)Information Grid (Beta)
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (bèta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (bèta)Roamler (Beta)
 • SurveyMonkey (bèta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)List (bèta)Tenforce (Smart)List (Beta)
 • Workforce Dimensions (bèta)Workforce Dimensions (Beta)
 • Lege queryBlank Query

In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen voor Overige.The following image shows the Get Data window for Other.

Gegevens ophalen > Overige

Notitie

Op dit moment is het niet mogelijk om verbinding te maken met aangepaste gegevensbronnen die zijn beveiligd met Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Verbinding maken met een gegevensbronConnecting to a Data Source

Als u verbinding wilt maken met een gegevensbron, selecteert u de gegevensbron in het venster Gegevens ophalen en selecteert u Verbinding maken.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. In de volgende afbeelding is Web geselecteerd in de categorie Overige.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Verbinding maken met web

Er wordt een verbindingsvenster weergegeven dat specifiek is voor het type gegevensverbinding.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Als referenties zijn vereist, wordt u gevraagd ze op te geven.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. In de volgende afbeelding ziet u hoe een URL wordt ingevoerd om verbinding te maken met een webgegevensbron.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Web-URL invoeren

Nadat u de URL of de gegevens voor de bronverbinding hebt ingevoerd, selecteert u OK.When the URL or resource connection information is entered, select OK. Power BI Desktop maakt de verbinding met de gegevensbron en toont de beschikbare gegevensbronnen in de Navigator.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and presents the available data sources in the Navigator.

Navigator-scherm

U kunt de gegevens laden door de knop Laden onderaan in het deelvenster Navigator te selecteren of de query bewerken voordat gegevens worden geladen door de knop Bewerken te selecteren.You can either load the data by selecting the Load button at the bottom of the Navigator pane, or edit the query before loading data by selecting the Edit button.

Dat is alles wat u hoeft te weten om verbinding te maken met gegevensbronnen in Power BI Desktop!That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Probeer verbinding te maken met onze groeiende lijst gegevensbronnen en kom regelmatig terug. We blijven deze lijst voortdurend uitbreiden.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Volgende stappenNext steps

U kunt allerlei handelingen uitvoeren met Power BI Desktop.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over de vele mogelijkheden:For more information on its capabilities, check out the following resources: