Wat is Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Power BI Desktop is een gratis toepassing die u op uw lokale computer kunt installeren en waarmee u verbinding kunt maken met gegevens, gegevens kunt transformeren en gegevens kunt visualiseren.Power BI Desktop is a free application you can install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met verschillende bronnen met gegevens en deze gegevens combineren (ook wel modelleren genoemd) in een gegevensmodel waarmee u visuals kunt maken en verzamelingen met visuals kunt maken die u als rapporten kunt delen met andere personen binnen uw organisatie.With Power BI Desktop, you can connect to multiple different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model that lets you build visuals, and collections of visuals you can share as reports, with other people inside your organization. De meeste gebruikers die aan business intelligence-projecten werken, gebruiken Power BI Desktop om rapporten maken en gebruiken vervolgens de Power BI-service om hun rapporten met anderen te delen.Most users who work on Business Intelligence projects use Power BI Desktop to create reports, and then use the Power BI service to share their reports with others.

Power BI Desktop

Power BI Desktop wordt het meest gebruikt voor de volgende taken:The most common uses for Power BI Desktop are the following:

  • Verbinding maken met gegevensConnect to data
  • Deze gegevens transformeren en opschonen om een gegevensmodel te makenTransform and clean that data, to create a data model
  • Visuals maken, zoals diagrammen en grafieken, die de gegevens visueel weergevenCreate visuals, such as charts or graphs, that provide visual representations of the data
  • Rapporten (van een of meer rapportpagina's) maken die verzamelingen zijn van visualsCreate reports that are collections of visuals, on one or more report pages
  • Rapporten delen met anderen behulp van de Power BI-serviceShare reports with others using the Power BI service

De personen die meestal verantwoordelijk zijn voor dergelijke taken, worden ook wel gegevensanalisten (of analisten) of business intelligence-professionals (ook wel makers van rapporten) genoemd.People most often responsible for such tasks are often considered data analysts (sometimes just referred to as analysts) or Business Intelligence professionals (often referred to as report creators). Veel personen die zichzelf niet als analist of maker van rapporten zien, gebruiken Power BI Desktop om aantrekkelijke rapporten te maken, of om gegevens op te halen uit diverse bronnen en vervolgens gegevensmodellen te maken, die ze met hun collega's en organisaties kunnen delen.However, many people who don't consider themselves an analyst or a report creator use Power BI Desktop to create compelling reports, or to pull data from various sources and build data models, which they can share with their coworkers and organizations.

Met Power BI Desktop kunt u complexe en visueel rijke rapporten maken van gegevens uit meerdere bronnen, die u allemaal in één rapport kunt opnemen dat u vervolgens kunt delen met anderen in uw organisatie.With Power BI Desktop you can create complex and visually rich reports, using data from multiple sources, all in one report that you can share with others in your organization.

Verbinding maken met gegevensConnect to data

Als u aan de slag wilt met Power BI Desktop, moet u eerst verbinding maken met gegevens.To get started with Power BI Desktop, the first step is to connect to data. Via Power BI Desktop kunt u verbinding maken met allerlei gegevensbronnen.There are many different data sources you can connect to from Power BI Desktop. Als u een verbinding wilt maken met gegevens, selecteert u het tabblad Start op het lint en selecteert u vervolgens Gegevens ophalen > Meer.To connect to data, simply select the Home ribbon, then select Get Data > More. In de volgende afbeelding ziet u het venster Gegevens ophalen dat wordt weergegeven. Hierin worden de vele categorieën weergegeven waarmee u in Power BI Desktop verbinding kunt maken.The following image shows the Get Data window that appears, showing the many categories to which Power BI Desktop can connect.

Gegevens ophalen in Power BI

Wanneer u een gegevenstype selecteert, wordt u gevraagd om gegevens (zoals de URL en de referenties) in te voeren die in Power BI Desktop nodig zijn om namens u verbinding te kunnen maken met de gegevensbron.When you select a data type, you're prompted for information, such as the URL and credentials, necessary for Power BI Desktop to connect to the data source on your behalf.

Verbinding met een SQL Server-database maken in Power BI Desktop

Wanneer u verbinding met een of meer gegevensbronnen maakt, wilt u de gegevens wellicht transformeren, zodat ze nuttig voor u zijn.Once you connect to one or more data sources, you may want to transform the data so it's useful for you.

Gegevens transformeren en opschonen, en een model makenTransform and clean data, create a model

In Power BI Desktop kunt u gegevens opschonen en transformeren met behulp van de ingebouwde Query-editor.In Power BI Desktop, you can clean and transform data using the built-in Query Editor. Met Query-editor kunt u wijzigingen aanbrengen in uw gegevens. Zo kunt u het gegevenstype wijzigen, kolommen verwijderen of gegevens uit meerdere bronnen combineren.With Query Editor you can make changes to your data, such as changing a data type, removing columns, or combining data from multiple sources. U kunt dit proces een beetje vergelijken met beeldhouwen: u kunt beginnen met een groot blok klei (of gegevens) en vervolgens kleine delen afschaven of juist toevoegen, totdat de gewenste vorm ontstaat.It's a little bit like sculpting - you can start with a large block of clay (or data), then shave pieces off or add others as needed, until the shape of the data is how you want it.

Query-editor in Power BI Desktop

Elke stap die u uitvoert bij het transformeren van gegevens (zoals het wijzigen van de naam van een tabel, het transformeren van een gegevenstype of het verwijderen van kolommen), wordt vastgelegd met Query-editor. Elke keer dat deze query verbinding maakt met de gegevensbron, worden deze stappen uitgevoerd zodat de gegevens altijd op de door u opgegeven manier worden vormgegeven.Each step you take in transforming data (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) is recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specified.

In de volgende afbeelding ziet u het deelvenster Query-instellingen voor een query die is vormgegeven en is omgezet in een model.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped, and turned into a model.

Als de gegevens op de gewenste manier zijn vormgegeven, kunt u visuals maken.Once your data is how you want it, you can create visuals.

Visuals makenCreate visuals

Als u een gegevensmodel hebt, kunt u velden naar het rapportcanvas slepen om visuals te maken.Once you have a data model, you can drag fields onto the report canvas to create visuals. Een visual is een grafische weergave van de gegevens in het model.A visual is a graphic representation of the data in your model. Met de volgende visual wordt een eenvoudig kolomdiagram aangegeven.The following visual shows a simple column chart.

Een visual in Power BI Desktop

Er zijn veel verschillende typen visuals waaruit u kunt kiezen in Power BI Desktop.There are many different types of visuals to choose from in Power BI Desktop. Als u een visual wilt maken of wijzigen, selecteert u het pictogram voor de visual in het deelvenster Visualisaties.To create or change a visual, just select the visual icon from the Visualizations pane. Als u een visual op het rapportcanvas hebt geselecteerd, verandert de geselecteerde visual in het type dat u hebt geselecteerd.If you have a visual selected on the report canvas, the selected visual changes to the type you selected. Als u geen visual hebt geselecteerd, wordt op basis van de selectie een nieuwe visual gemaakt.If no visual is selected, a new visual is created based on your selection.

Het deelvenster Visualisaties in Power BI Desktop

Rapporten makenCreate reports

Het komt vaker voor dat u een verzameling met visuals wilt maken waarmee verschillende aspecten worden weergegeven van de gegevens op basis waarvan u het model in Power BI Desktop gemaakt.More often, you'll want to create a collection of visuals that show various aspects of the data you have used to create your model in Power BI Desktop. Een verzameling met visuals in één Power BI Desktop-bestand wordt een rapport genoemd.A collection of visuals, in one Power BI Desktop file, is called a report. Een rapport kan uit een of meer pagina's bestaan, net zoals een Excel-bestand uit een of meer werkbladen kan bestaan.A report can have one or more pages, just like an Excel file can have one or more worksheets. In de volgende afbeelding ziet u de eerste pagina van een Power BI Desktop-rapport met de naam Overzicht (u ziet het tabblad aan de onderkant van de afbeelding).In the following image you see the first page of a Power BI Desktop report, named Overview (you can see the tab near the bottom of the image). Dit rapport bestaat uit tien pagina's.In this report, there are ten pages.

Power BI Desktop-rapport met tien pagina's

Rapporten delenShare reports

Wanneer het rapport met anderen kan worden gedeeld, kunt u het rapport publiceren naar de Power BI-service en het beschikbaar maken voor iedereen in uw organisatie die een licentie heeft voor Power BI.Once a report is ready to share with others, you can Publish the report to the Power BI service, and make it available to anyone in your organization who has a Power BI license. Als u een Power BI Desktop-rapport wilt publiceren, selecteert u de knop Publiceren op het tabblad Start van het lint in Power BI Desktop.To publish a Power BI Desktop report, you select the Publish button from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Een rapport publiceren vanuit Power BI Desktop

Als u Publiceren selecteert, wordt in Power BI Desktop met behulp van uw Power BI-account verbinding met de Power BI-service gemaakt. Vervolgens wordt u gevraagd waar in de Power BI-service u het rapport wilt delen (bijvoorbeeld in uw werkruimte, in een teamwerkruimte of op een andere locatie in de Power BI-service).Once you select Publish, Power BI Desktop connects you to the Power BI service using your Power BI account, and then prompts you to select where in the Power BI service you would like to share the report, such as your workspace, a team workspace, or some other location in the Power BI service. U moet over een licentie voor Power BI beschikken om rapporten te delen met de Power BI-service.You must have a Power BI license to share reports to the Power BI service.

Volgende stappenNext steps

Als u aan de slag wilt met Power BI Desktop, moet u eerst de toepassing downloaden en installeren.To get started with Power BI Desktop, the first thing you need is to download and install the application. U kunt Power BI Desktop op twee manieren downloaden:There are two ways to get Power BI Desktop: