Gegevens naar een Power BI-gegevensset pushenPush data into a Power BI dataset

Met de Power BI-API kunt u gegevens pushen naar een Power BI-gegevensset.The Power BI API lets you push data into a Power BI dataset. In dit artikel laten we u zien hoe u een gegevensset voor Verkoopmarketing met een producttabel pusht naar een bestaande gegevensset.In this article, we show you how to push a Sales Marketing dataset containing a Product table into an existing dataset.

Voordat u aan de slag gaat, hebt u een Azure Active Directory (Azure AD) en een Power BI-account nodig.Before getting started, you need an Azure Active Directory (Azure AD) and a Power BI account.

Stappen om gegevens naar een gegevensset te pushenSteps to push data into a dataset

Het volgende gedeelte bevat een algemene bespreking van Power BI API-bewerkingen die gegevens pushen.The next section is a general discussion of Power BI API operations that push data.

Power BI API-bewerkingen om gegevens te pushenPower BI API operations to push data

Met de REST-API voor Power BI kunt u gegevensbronnen pushen naar Power BI.With the Power BI REST API, you can push data sources to Power BI. Wanneer een app rijen toevoegt aan een gegevensset, worden dashboardtegels automatisch bijgewerkt met de nieuwe gegevens.When an app adds rows to a dataset, dashboard tiles update automatically with the new data. Gebruik de bewerkingen PostDataset en PostRows om gegevens te pushen.To push data, use the PostDataset and PostRows operations. Als u een gegevensset zoekt, gebruikt u de bewerking Gegevenssets ophalen.To find a dataset, use the Get Datasets operation. U kunt een groeps-id doorvoeren om met een groep te werken voor elk van deze bewerkingen.You can pass a group ID to work with a group for any of these operations. Gebruik de bewerking Groepen ophalen om een lijst met groeps-id's op te halen.To get a group ID list, use the Get Groups operation.

Met de volgende bewerkingen kunt u gegevens naar een gegevensset pushen:Here are the operations to push data into a dataset:

U maakt u een gegevensset in Power BI door een JSON-tekenreeks (JavaScript Object Notation) door te geven aan de Power BI-service.You create a dataset in Power BI by passing a JavaScript Object Notation (JSON) string to the Power BI service. Zie Inleiding tot JSON voor meer informatie over JSON.To learn more about JSON, see Introducing JSON.

De JSON-tekenreeks voor een gegevensset heeft de volgende indeling:The JSON string for a dataset has the following format:

JSON-object voor Power BI-gegevenssetPower BI Dataset JSON object

{"name": "dataset_name", "tables":
  [{"name": "", "columns":
    [{ "name": "column_name1", "dataType": "data_type"},
     { "name": "column_name2", "dataType": "data_type"},
     { ... }
    ]
   }
  ]
}

Voor de voorbeeldgegevensset Sales Marketing moet u een JSON-tekenreeks doorgeven zoals hieronder wordt weergegeven.For our Sales Marketing dataset example, you would pass a JSON string as shown below. In dit voorbeeld is SalesMarketing de naam van de gegevensset en Product is de naam van de tabel.In this example, SalesMarketing is the dataset name, and Product is the table name. Nadat u de tabel hebt gedefinieerd, definieert u het tabelschema.After defining the table, you define the table schema. Voor de gegevensset SalesMarketing bevat het tabelschema de volgende kolommen: ProductID, Manufacturer, Category, Segment, Product en IsCompete.For the SalesMarketing dataset, the table schema has these columns: ProductID, Manufacturer, Category, Segment, Product, and IsCompete.

Voorbeeld van JSON-object voor gegevenssetExample dataset object JSON

{
  "name": "SalesMarketing",
  "tables": [
    {
      "name": "Product",
      "columns": [
      {
        "name": "ProductID",
        "dataType": "int"
      },
      {
        "name": "Manufacturer",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Category",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Segment",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "Product",
        "dataType": "string"
      },
      {
        "name": "IsCompete",
        "dataType": "bool"
      }
      ]
    }
  ]
}

Voor een Power BI-tabelschema kunt u de volgende gegevenstypen gebruiken.For a Power BI table schema, you can use the following data types.

Gegevenstypen voor Power BI-tabellenPower BI table data types

GegevenstypeData type BeperkingenRestrictions
Int64Int64 Int64.MaxValue en Int64.MinValue zijn niet toegestaan.Int64.MaxValue and Int64.MinValue not allowed.
DoubleDouble Double.MaxValue en Double.MinValue zijn niet toegestaan.Double.MaxValue and Double.MinValue values not allowed. NaN wordt niet ondersteund. +Infinity en -Infinity worden niet ondersteunt door sommige functies (bijvoorbeeld Min, Max).NaN not supported.+Infinity and -Infinity not supported in some functions (for example, Min, Max).
BooleanBoolean GeenNone
Datum/tijdDatetime Tijdens het laden van gegevens worden waarden met breuken voor de dag afgerond tot veelvouden van 1/300 seconde (3,33 ms).During data loading, we quantize values with day fractions to whole multiples of 1/300 seconds (3.33 ms).
TekenreeksString Momenteel zijn maximaal 128.000 tekens toegestaan.Currently allows up to 128 K characters.

Meer informatie over het pushen van gegevens naar Power BILearn more about pushing data into Power BI

Als u gegevens in een gegevensset wilt pushen, raadpleegt u Stap 1: Een app registreren met Azure AD in het navigatievenster.To get started pushing data into a dataset, see Step 1: Register an app with Azure AD in the nav pane.

Volgende stappenNext steps

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community