Uw Power BI Embedded-capaciteit in Azure Portal schalenScale your Power BI Embedded capacity in the Azure portal

Dit artikel biedt informatie over het schalen van Power BI Embedded-capaciteit in Microsoft Azure.This article walks through how to scale a Power BI Embedded capacity in Microsoft Azure. Door te schalen kunt u uw capaciteit vergroten of verkleinen.Scaling allows you to increase or decrease the size of your capacity.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u Power BI Embedded-capaciteit hebt gemaakt.This assumes you have created a Power BI Embedded capacity. Als u dat nog niet hebt gedaan, gaat u naar Power BI Embedded-capaciteit maken in Azure Portal om aan de slag te gaan.If you have not, see Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal to get started.

Notitie

Het aanpassen van de schaal kan ongeveer een minuut duren.A scaling operation can take about a minute. Gedurende deze tijd is de capaciteit niet beschikbaar.During this time, the capacity will not be available. Ingesloten inhoud wordt mogelijk niet geladen.Embedded content may fail to load.

Capaciteit schalenScale a capacity

 1. Meld u aan bij Azure Portal.Sign into the Azure portal.

 2. Selecteer Alle services > Power BI Embedded om uw capaciteiten te bekijken.Select All services > Power BI Embedded to see your capacities.

  Alle services in Azure Portal

 3. Selecteer de capaciteit die u wilt schalen.Select the capacity you want to scale.

  Lijst met Power BI Embedded-capaciteiten in Azure Portal

 4. Selecteer Prijscategorie bij Schaal in uw capaciteit.Select Pricing tier under Scale within your capacity.

  De optie Prijscategorie bij Schaal

  De huidige prijscategorie is blauw gemarkeerd.Your current pricing tier is outlined in blue.

  Huidige prijscategorie blauw gemarkeerd

 5. Als u omhoog of omlaag wilt schalen, selecteert u de categorie waarnaar u wilt overstappen.To scale up or down, select the new tier to move to. Wanneer u een nieuwe categorie hebt geselecteerd, wordt deze blauw gemarkeerd.Selecting a new tier places a dashed blue outline around the selection. Selecteer Selecteren om over te stappen naar de nieuwe categorie.Select Select to scale to the new tier.

  Nieuwe categorie selecteren

  Het schalen van de capaciteit kan een of twee minuten duren.Scaling your capacity may take a minute or two to complete.

 6. Controleer of de juiste categorie nu is geselecteerd door naar het tabblad Overzicht te gaan. De huidige prijscategorie wordt vermeld.Confirm your tier by viewing the overview tab. The current pricing tier is listed.

  Huidige categorie bekijken

Volgende stappenNext steps

Als u uw capaciteit wilt onderbreken of starten, ziet u Uw Power BI Embedded-capaciteit onderbreken of starten in Azure Portal.To pause or start your capacity, see Pause and start your Power BI Embedded capacity in the Azure portal.

Als u Power BI-inhoud wilt insluiten in uw toepassing, ziet u Uw Power BI-dashboards, -rapporten en -tegels insluiten.To begin embedding Power BI content within your application, see How to embed your Power BI dashboards, reports, and tiles.

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community