Wat is Power BI Embedded in Azure?What is Power BI Embedded in Azure?

Power BI Embedded dient ter vereenvoudiging van de manier waarop ISV's en ontwikkelaars de Power BI-functionaliteit gebruiken met ingesloten analyse.Power BI Embedded is intended to simplify how ISVs and developers use Power BI capabilities with embedded analytics. Met Power BI Embedded kunt u eenvoudiger gebruikmaken van de Power BI-functionaliteit: u kunt hiermee namelijk snel prachtige visuals, rapporten en dashboards toevoegen aan uw apps.Power BI Embedded simplifies Power BI capabilities by helping you to quickly add stunning visuals, reports, and dashboards to your apps. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop apps die zijn gebouwd in Microsoft Azure gebruikmaken van services als Machine Learning en IoT.Similar to the way apps built on Microsoft Azure use services like Machine Learning and IoT. Door het verkennen van gegevens eenvoudig te maken in hun apps, kunnen ISV's ervoor zorgen dat hun klanten snel goede beslissingen kunnen nemen in de juiste context.By enabling easy-to-navigate data exploration in their apps, ISVs allow their customers to make quick, informed decisions in context.

In mei 2017 is aangekondigd dat de Power BI- en Power BI Embedded-service zouden worden samengevoegd.In May 2017, we announced the convergence of the Power BI and Power BI Embedded services. Door deze samenvoeging is er één API-gebied ontstaan met een consistente reeks mogelijkheden en toegang tot de nieuwste functies van beide services.The convergence delivered one API surface, a consistent set of capabilities and access to the latest features across both services. Daarnaast is er een op capaciteiten gebaseerd prijsmodel geïntroduceerd wat het gebruik van Power BI heeft vergemakkelijkt.Additionally, we introduced a capacity-based pricing model, simplifying how Power BI is consumed.

Met Power BI Embedded hebben ISV's en ontwikkelaars meer mogelijkheden om aan de hand van Power BI-API's intelligence in te sluiten in hun apps.With Power BI Embedded, ISVs and developers have added flexibility in how they embed intelligence in their apps using the Power BI APIs. ISV's en ontwikkelaars hoeven zich minimaal in te zetten, ze kunnen apps sneller op de markt brengen én ze kunnen zich onderscheiden door in hun apps gebruik te maken van de uitmuntende analyse-engine van Microsoft.ISVs and developers can take advantage of minimized development efforts to achieve faster time to market and differentiate themselves by infusing Microsoft’s world-class analytics engine in their app. Daarnaast kunnen ontwikkelaars er meer tijd aan besteden om te zorgen dat hun oplossing voldoet aan de eisen van klanten in plaats van dat ze functies voor visuele analyses hoeven te ontwikkelen.Equally, developers can spend time focusing on their solution to meet customer demands, instead of developing visual analytics features. Bovendien kunt u met Power BI Embedded werken in de bekende ontwikkelomgevingen die u al gebruikt (Visual Studio en Azure).Additionally, Power BI Embedded enables you to work within the familiar development environments – Visual Studio and Azure – you already use.

Hebt u een bestaande app met ingesloten Power BI-inhoud en gebruikt u Power BI Premium?Do you have an existing app with embedded Power BI content using Power BI Premium? Als u een ISV of ontwikkelaar bent die apps levert, of als u werkt bij een organisatie die deze apps gebruikt, hoeft u geen actie te ondernemen.If you're an ISV or developer delivering apps or an organization using them, no action is needed. Uw klanten en u kunnen de apps zonder enige onderbreking blijven gebruiken.You and your customers can continue using these apps without interruption. Als u een bestaande app op basis van Power BI Workspace Collections hebt en u wilt profiteren van het samengevoegde API-gebied en de nieuwe, op capaciteit gebaseerde Azure-SKU's, raadpleegt u de documentatie voor hulp bij migratie.If you have an existing app built on Power BI Workspace Collections and are interested in taking advantage of the converged API surface and the new capacity-based Azure SKUs, visit documentation for migration guidance.

Power BI Embedded vergelijken met Power BI PremiumComparing Power BI Embedded with Power BI Premium

Power BI Embedded is voor onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) en voor ontwikkelaars die toepassingen bouwen voor hun klanten.Power BI Embedded is for independent software vendors (ISVs) and for developers who build applications for their customers. De oplossing kan als externe service voor business intelligence worden gebruikt zodat u toepassingsgegevens kunt visualiseren in plaats van die service zelf nog te bouwen.It can be used as a third-party business intelligence service that enables you to visualize application data, rather than building that service yourself. Power BI Embedded is een PaaS-oplossing (Platform-as-a-Service) voor analyses; hiermee kunnen ontwikkelaars rapporten en dashboards voor hun klanten insluiten in een toepassing.Power BI Embedded is a platform-as-a-service (PaaS) analytics solution, where developers can embed reports and dashboards into an application for their customers. Power BI Premium is een SaaS-oplossing (Software-as-a-Service) voor analyses waarmee organisaties in één weergave alle meest kritieke zakelijke gegevens kunnen bekijken.Power BI Premium is a software-as-a-service (SaaS) analytics solution that gives your organization a single view of their most critical business data.

Power BI Embedded is een functie waarvoor u per gebruik betaalt. Voor Power BI Premium wordt een vast bedrag per maand in rekening gebracht.Power BI Embedded is a pay-as-you-go feature, while Power BI Premium requires a monthly fee. Bekijk deze video voor meer informatie over de verschillen tussen de oplossingen.You can view this video to learn more about how they compare.

Gebruiksvriendelijke hulpprogramma'sEasy-to-use tools

Met Power BI Embedded kunt u zich richten op waar u het beste in bent: fantastische apps bouwen.Power BI Embedded allows you to focus on what you do best: building great apps. U kunt met Power BI Embedded uitstekend beheren en ontwikkelen aan de hand van de hulpprogramma's en vaardigheden waarover u al beschikt.You can manage and develop with Power BI Embedded using tools and skills you already have.

  • Azure Portal: een webtoepassing voor het beheren van alle Azure-servicesThe Azure portal: A web-based application for managing all Azure services
  • Visual Studio Code: een gratis te downloaden open-source code-editor voor Windows, macOS en Linux die ondersteuning biedt voor extensiesVisual Studio Code: a free, downloadable, open source, code editor for Windows, macOS, and Linux that supports extensions
  • Power BI Desktop: een gratis te downloaden hulpprogramma voor het maken van uitgebreide interactieve rapporten met visuele analysesPower BI Desktop: a free, downloadable tool to create rich, interactive reports with visual analytics

Dankzij de REST API kunt u met Power BI Embedded met alle talen ontwikkelen.Using the REST API, Power BI Embedded allows developing with any language.

Contact met het technische team van Power BIEngage with the Power BI engineering team

Volgende stappenNext steps

Zie de pagina met prijzen voor gegevens over het capaciteitsknooppunt.See the pricing page for capacity node details.

Zie Power BI Embedded-capaciteit maken in Azure Portal voor het maken van Power BI Embedded-capaciteitTo create a Power BI Embedded capacity, see Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal

Zie Uw Power BI-dashboards, -rapporten en -tegels insluiten als u Power BI-inhoud wilt insluiten.To begin embedding your Power BI content, see How to embed your Power BI dashboards, reports, and tiles.