Ingesloten analyses met Power BIEmbedded analytics with Power BI

De Power BI-service (SaaS) en de Power BI Embedded-service in Azure (PaaS) bevatten API's voor het insluiten van uw dashboards en rapporten.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Wanneer u inhoud insluit, hebt u hiermee toegang tot de nieuwste functies van Power BI, zoals dashboards, gateways en werkruimten.When embedding content, this gives you access to the latest Power BI features such as dashboards, gateways, and workspaces.

U kunt het installatieprogramma voor insluiten uitvoeren om snel aan de slag te gaan en een voorbeeldtoepassing te downloaden.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Kies de oplossing die het beste bij u past:Choose the solution that is right for you:

Voorbeeld van PBIE

API's gebruikenUse APIs

Er zijn twee hoofdscenario's voor het insluiten van Power BI-inhoud:There are two main scenarios for embedding Power BI content:

  • Inhoud insluiten voor gebruikers van uw organisatie (die een Power BI-licentie hebben).Embedding for your organization's users (who have Power BI licenses).

  • Inhoud insluiten voor uw gebruikers en klanten zonder dat een Power BI-licentie is vereist.Embedding for your users and customers without requiring Power BI licenses.

U kunt beide scenario’s uitvoeren met de Power BI REST API.The Power BI REST API allows for both scenarios.

Voor klanten en gebruikers zonder een Power Bi-licentie kunt u met dezelfde API dashboards en rapporten insluiten in uw aangepaste toepassing voor zowel uw organisatie als uw klanten.For customers and users without Power BI licenses, you can embed dashboards and reports into your custom application, using the same API to either service your organization or your customers. Uw klanten zien de gegevens die met de toepassing worden beheerd.Your customers see the application-managed data. De Power BI-gebruikers in uw organisatie hebben daarnaast aanvullende opties om hun gegevens rechtstreeks in Power BI of in de context van de ingesloten toepassing weer te geven.Also, your organization's Power BI users have additional options to view their data directly in Power BI or in the embedded application's context. U kunt profiteren van de JavaScript- en REST-API's voor uw behoeften bij het insluiten van inhoud.You can take full advantage of the JavaScript and REST APIs for your embedding needs.

Zie het Insluitvoorbeeld voor JavaScript als u wilt begrijpen hoe insluiten werkt.To understand how embedding works, see the JavaScript embed sample.

Inhoud insluiten voor uw organisatieEmbedding for your organization

Met het insluiten van inhoud voor uw organisatie kunt u Power BI-service uitbreiden.Embedding for your organization allows you to extend the Power BI service. Voor dit type insluiting moeten de gebruikers van uw toepassing zich aanmelden bij de Power BI-service om de inhoud weer te geven.This type of embedding requires your application's users sign into the Power BI service to view the content. Als iemand in uw organisatie zich heeft aangemeld, heeft hij alleen toegang tot zijn eigen dashboards en rapporten of de dashboards en rapporten die met hem zijn gedeeld in de Power BI-service.Once someone in your organization signs in, they only have access to dashboards and reports that they own or that someone shared with them in the Power BI service.

Voorbeelden van insluitingen voor uw organisatie zijn interne toepassingen, zoals SharePoint Online, Microsoft Teams-integratie (hiervoor moet u beheerdersrechten hebben) en Microsoft Dynamics.Organization embedding examples include internal applications such as SharePoint Online, Microsoft Teams integration (you must have Admin rights), and Microsoft Dynamics.

Zie voor informatie over insluiten voor uw organisatie Zelfstudie: Power BI-inhoud insluiten in een toepassing voor uw organisatie.To embed for your organization, see Tutorial: Embed Power BI content into an application for your organization.

Mogelijkheden voor selfservice, zoals bewerken, opslaan en meer, zijn beschikbaar via de JavaScript-API wanneer u inhoud insluit voor Power BI-gebruikers.Self-service capabilities, such as edit, save, and more, are available through the JavaScript API when embedding for Power BI users.

U kunt het installatieprogramma voor insluiten uitvoeren om aan de slag te gaan en een voorbeeldtoepassing te downloaden waarmee u een rapport voor uw organisatie leert integreren.You can go through the Embedding setup tool to get started and download a sample application that walks you through integrating a report for your organization.

Inhoud voor uw klanten insluitenEmbedding for your customers

Door inhoud voor uw klanten in te sluiten kunt u dashboards en rapporten insluiten voor gebruikers die geen Power BI-account hebben.Embedding for your customers lets you embed dashboards and reports for users who don't have a Power BI account. Dit type insluiting wordt ook wel aangeduid als Power BI Embedded.This type of embedding is also known as Power BI Embedded.

Power BI Embedded is een Microsoft Azure-service waarmee onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) en ontwikkelaars snel visuals, rapporten en dashboards in een toepassing kunnen insluiten.Power BI Embedded is a Microsoft Azure service that lets independent software vendors (ISVs) and developers quickly embed visuals, reports, and dashboards into an application. Deze insluiting vindt plaats via een op capaciteit gebaseerd model waarvoor per uur kosten in rekening worden gebracht.This embedding is done through a capacity-based, hourly metered model.

Stroom voor het insluiten van inhoud voor uw klanten

Power BI Embedded biedt voordelen voor ISV's, ontwikkelaars en klanten.Power BI Embedded has benefits for an ISV, their developers, and customers. Een ISV kan bijvoorbeeld gratis visuals maken met Power BI Desktop.For example, an ISV can start creating visuals for free with Power BI Desktop. ISV's kunnen creaties ook sneller op de markt brengen omdat ze minder tijd hoeven te besteden aan het ontwikkelen van visuals én ze onderscheiden zich van de concurrentie omdat ze een verfrissende gegevenservaring bieden.By minimizing visual analytic development efforts, ISVs achieve faster time to market and stand out from competitors with differentiated data experiences. ISV's kunnen er ook voor kiezen extra kosten in rekening te brengen voor de meerwaarde die de ingesloten analysemogelijkheden bieden.ISVs can also opt to charge a premium for the additional value they create with embedded analytics.

Met Power BI Embedded hebben uw klanten geen voorkennis over Power BI nodig.With Power BI Embedded, your customers don't need to know anything about Power BI. U kunt twee verschillende methoden gebruiken om een ingesloten toepassing te maken:You can use two different methods to create an embedded application:

  • Power BI Pro-accountPower BI Pro account
  • Service-principalService principal

Het Power BI Pro-account fungeert als het hoofdaccount van uw toepassing (dit is vergelijkbaar met een proxyaccount).The Power BI Pro account acts as your application's master account (think of it as a proxy account). Met dit account kunt u ook insluittokens genereren die toegang bieden tot de Power BI-dashboards en -rapporten van uw toepassing.This account allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

Met een service-principal kan Power BI-inhoud worden ingesloten in een toepassing met behulp van een token dat alleen voor een app kan worden gebruikt.Service principal can embed Power BI content into an application using an app-only token. Daarnaast kunt u hiermee insluittokens genereren die toegang bieden tot de Power BI-dashboards en -rapporten van uw toepassing.It also allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

Ontwikkelaars die Power BI Embedded gebruiken, kunnen hun tijd besteden aan het bouwen van de kernfunctionaliteit van hun toepassing in plaats van aan het ontwikkelen van visuals en analysemogelijkheden.Developers using Power BI Embedded can spend time focused on building their application's core functionality rather than spending time developing visuals and analytics. Ze kunnen snel reageren op verzoeken van klanten om dashboards en rapporten en ze kunnen eenvoudig inhoud insluiten aan de hand van volledig gedocumenteerde API's en SDK's.They can rapidly meet customer report and dashboard demands and embed easily with fully documented APIs and SDKs. Door het verkennen van gegevens eenvoudig te maken in apps, kunnen ISV's ervoor zorgen dat klanten op welk apparaat dan ook snel goede beslissingen kunnen nemen in de juiste context.By enabling easy-to-navigate data exploration in apps, ISVs allow customers to make quick, data-driven decisions in context from any device.

Belangrijk

Hoewel voor het insluiten van inhoud de Power BI-service is vereist, hoeven uw klanten niet over een Power BI-account te beschikken om de ingesloten inhoud van uw toepassing weer te geven.While embedding requires the Power BI service, your customers do not need to have a Power BI account to view your application's embedded content.

Wanneer u klaar bent om tot productie over te gaan, moet uw werkruimte worden toegewezen aan een capaciteit.When you're ready to move to production, your workspace must be assigned to a capacity. Maak een Power BI Embedded-capaciteit in Microsoft Azure voor gebruik met uw toepassingen.Create a Power BI Embedded capacity in Microsoft Azure, to use with your applications.

Zie Power BI-inhoud insluiten voor meer informatie over het insluiten van inhoud.For embedding details, see How to embed Power BI content.

Volgende stappenNext steps

U kunt nu proberen om Power BI-inhoud in te sluiten in een toepassing of Power BI-inhoud in te sluiten voor uw klanten.You can now try to embed Power BI content into an application, or try to embed Power BI content for your customers.

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community