Inhoud van de Power BI-werkruimteverzameling migreren naar Power BI EmbeddedHow to migrate Power BI Workspace Collection content to Power BI Embedded

Informatie over het migreren van Power BI-werkruimteverzameling naar Power BI Embedded en hoe u gebruikmaakt van ontwikkelingen voor het insluiten van inhoud in apps.Learn how to migrate from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded and leverage advances for embedding in apps.

Microsoft introduceerde recentelijk Power BI Embedded, een nieuw, op capaciteit gebaseerd licentiemodel met meer flexibiliteit voor het openen, delen en distribueren van inhoud.Microsoft recently announced Power BI Embedded, a new capacity-based licensing model that increases flexibility for how users access, share and distribute content. De aanbieding zorgt ook voor hogere schaalbaarheid en verbeterde prestaties.The offering also delivers additional scalability and performance.

Met Power BI Embedded beschikt u over één API-gebied, een consistente set mogelijkheden en toegang tot de nieuwste functies van Power BI (zoals dashboards, gateways en werkruimten) wanneer u uw inhoud insluit.With Power BI Embedded, you will have one API surface, a consistent set of capabilities and access to the latest Power BI features – such as dashboards, gateways and workspaces – when embedding your content. Als u verder gaat, kunt u starten met Power BI Desktop en overstappen op implementatie met Power BI Embedded.Moving forward you'll be able to start with Power BI Desktop and move to deployment with Power BI Embedded.

De huidige Power BI-werkruimteverzameling blijft beschikbaar gedurende een beperkte periode.The current Power BI Workspace Collection will continue to be available for a limited time. Klanten die werken onder een Enterprise Agreement hebben toegang tot en met de vervaldatum van hun bestaande overeenkomsten; klanten die Power BI-werkruimteverzameling hebben verkregen via directe of CSP-kanalen behouden toegang tot één jaar na de release van de algemene beschikbaarheid van Power BI Embedded.Customers under an Enterprise Agreement will have access through the expiration of their existing agreements; customers that acquired Power BI Workspace Collection through Direct or CSP channels will maintain access for one year from the General Availability release of Power BI Embedded. In dit artikel vindt u enkele richtlijnen voor het migreren van inhoud van Power BI-werkruimteverzameling naar de nieuwe Power BI Embedded-ervaring en welke wijzigingen u kunt verwachten in uw toepassing.This article will provide some guidance for migrating from Power BI Workspace Collection to the new Power BI Embedded experience and what to expect for changes in your application.

Belangrijk

Hoewel de migratie afhankelijk is van Power BI Embedded, zijn de gebruikers van uw toepassing niet afhankelijk van Power BI als deze een insluittoken gebruiken.While the migration will take a dependency on Power BI Embedded, there is not a dependency on Power BI for the users of your application when using an embed token. Ze hoeven zich niet aan te melden voor Power BI om de ingesloten inhoud in uw toepassing te bekijken.They do not need to sign up for Power BI to view the embedded content in your application. U kunt deze aanpak voor insluiten gebruiken voor Embedded-gebruikers die niet beschikken over Power BI.You can use this embedding approach to Embedded non-Power BI users.

Stroom insluiten

Voordat u aan de slag gaat met de migratie naar de nieuwe Power BI Embedded, kunt u snel een overzicht raadplegen voor hulp bij het instellen van uw nieuwe Power BI Embedded-omgeving met het instelprogramma voor insluiten.Before you get started migrating to the new Power BI Embedded, you can quickly go through a walkthrough that helps you set up your new Power BI Embedded environment using the Embedding setup tool.

Kies de oplossing die het beste bij u past:Choose the solution that is right for you:

Voorbereiden voor de migratiePrepare for the migration

Er zijn enkele dingen die u moet doen om inhoud voor te bereiden op een migratie van Power BI-werkruimteverzameling naar Power BI Embedded.There are a few things you need to do to prepare for migrating from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded. U moet een tenant hebben die beschikbaar is en een gebruiker die een licentie voor Power BI Pro heeft.You will need a tenant available, along with a user that has a Power BI Pro license.

 1. Controleer of u toegang hebt tot een Azure AD-tenant (Azure Active Directory).Make sure you have access to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant.

  U moet bepalen welk tenant-instelling u wilt gebruiken.You need to determine which tenant setup to use.

 2. Maak een gebruiker binnen deze nieuwe tenant die gaat fungeren als het ‘masteraccount’ van uw toepassing.Create a user within this new tenant that will act as your application "master" account. Dit account moet zich aanmelden voor Power BI en moet beschikken over een Power BI Pro-licentie.That account needs to sign up for Power BI and needs to have a Power BI Pro license assigned to it.

Accounts in Azure ADAccounts within Azure AD

De volgende accounts moet binnen uw tenant aanwezig zijn.The following accounts will need to exist within your tenant.

Notitie

Deze accounts moeten over Power BI Pro-licenties beschikken om werkruimten te kunnen gebruiken.These accounts will need to have Power BI Pro licenses in order to use workspaces.

 1. Een beheerder van de tenant.A tenant admin user.

  Het wordt aanbevolen dat deze gebruiker lid is van alle werkruimten die worden gemaakt voor het insluiten van inhoud.It is recommended that this user be a member of all workspaces created for the purpose of embedding.

 2. Accounts voor analisten die inhoud maken.Accounts for analysts that will create content.

  Deze gebruikers moeten waar nodig worden toegewezen aan werkruimten.These users should be assigned to workspaces as needed.

 3. Een masteraccount of Embedded-account voor de toepassing.An application master user account, or Embedded account.

  De referenties voor dit account worden opgeslagen op de back-end van de toepassing en gebruikt voor het verkrijgen van een Azure AD-token voor de Power BI REST API's.The applications backend will store the credentials for this account and use it for acquiring an Azure AD token for use with the Power BI REST APIs. Dit account wordt gebruikt voor het genereren van een insluittoken voor de toepassing.This account will be used to generate the embed token for the application. Dit account moet ook een beheerder zijn van de werkruimten die zijn gemaakt voor het insluiten van inhoud.This account also needs to be an admin of the workspaces created for embedding.

Notitie

Dit is een normaal gebruikersaccount in uw organisatie dat wordt gebruikt voor het insluiten van inhoud.This is just a regular user account in your organization that will be used for the purposes of embedding.

Registratie en machtigingen voor de appApp registration and permissions

U moet een toepassing in Azure AD registreren en bepaalde machtigingen verlenen.You will need to register an application within Azure AD and grant certain permissions.

Een toepassing registrerenRegister an application

U moet uw toepassing registreren bij Azure AD om REST-API-aanroepen te kunnen uitvoeren.You will need to register your application with Azure AD in order to make REST API calls. Hierbij moet u naar de Azure portal gaan om een aanvullende configuratie toe te passen, naast de registratiepagina van de Power BI-app.This includes going to the Azure portal to apply additional configuration in addition to the Power BI app registration page. Zie Een Azure AD-app voor het insluiten van Power BI-inhoud registreren voor meer informatie.For more information, see Register an Azure AD app to embed Power BI content.

U moet de toepassing die gebruikmaakt van het masteraccount registreren.You should register the application using the application master account.

Werkruimten maken (vereist)Create workspaces (Required)

U kunt werkruimten gebruiken voor betere isolatie wanneer uw toepassing wordt gebruikt door meerdere klanten.You can take advantage of workspaces to provide better isolation if your application is servicing multiple customers. Dashboards en rapporten zijn dan per klant geïsoleerd.Dashboards and reports would be isolated between your customers. U kunt vervolgens een Power BI-account per werkruimte gebruiken om het gebruik van de toepassing door de verschillende klanten verder te isoleren.You could then use a Power BI account per workspace to further isolate application experiences between your customers.

Belangrijk

U kunt een persoonlijke werkruimte niet gebruiken om inhoud in te sluiten voor gebruikers die niet over Power BI beschikken.You cannot use a personal workspace to take advantage of embedding to non-Power BI users.

U hebt een gebruiker nodig die een Pro-licentie heeft om een werkruimte in Power BI te kunnen maken.You will need a user that has a Pro license in order to create a workspace within Power BI. De Power BI-gebruiker die de werkruimte maakt, wordt standaard een beheerder van deze werkruimte.The Power BI user that creates the workspace will be an admin of that workspace by default.

Notitie

Het masteraccount van de toepassing moet een beheerder zijn van de werkruimte.The application master account needs to be an admin of the workspace.

Inhoud migrerenContent migration

U kunt de inhoud van uw werkruimteverzamelingen naar Power BI Embedded parallel met uw huidige oplossing migreren. Hiervoor is geen uitvaltijd vereist.Migrating your content from your workspace collections to Power BI Embedded can be done in parallel to your current solution and doesn't require any downtime.

U kunt een hulpprogramma voor migratie gebruiken om u te helpen bij het kopiëren van inhoud van Power BI-werkruimteverzameling naar Power BI Embedded.A migration tool is available for you to use in order to assist with copying content from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded. Met name als u veel inhoud hebt.Especially if you have a lot of content. Zie Hulpprogramma voor migratie in Power BI Embedded voor meer informatie.For more information, see Power BI Embedded migration tool.

Het migreren van inhoud gebeurt hoofdzakelijk via twee API's.Content migration relies mainly on two APIs.

 1. Download PBIX: deze API kan PBIX-bestanden downloaden die na oktober 2016 zijn geüpload naar Power BI.Download PBIX - this API can download PBIX files which were uploaded to Power BI after October 2016.
 2. Import PBIX: deze API kan elk type PBIX-bestand uploaden naar Power BI.Import PBIX - this API uploads any PBIX to Power BI.

Zie Codefragmenten voor het migreren van inhoud in Power BI-werkruimteverzameling voor een aantal gerelateerde codefragmenten.For some related code snippets, see Code snippets for migrating content from Power BI Workspace Collection.

RapporttypenReport types

Er zijn verschillende soorten rapporten en voor elk rapport is een enigszins verschillende migratiestroom vereist.There are several types of reports, each requiring a somewhat different migration flow.

In het cachegeheugen opgeslagen gegevensset en rapportCached dataset & report

In het cachegeheugen opgeslagen gegevenssets verwijzen naar PBIX-bestanden die gegevens in plaats van een live verbinding of DirectQuery-verbinding hebben geïmporteerd.Cached datasets refer to PBIX files that had imported data as opposed to a live connection or DirectQuery connection.

StroomFlow

 1. Roep de Download PBIX API aan vanuit de PaaS-werkruimte.Call Download PBIX API from PaaS workspace.
 2. Sla de PBIX op.Save PBIX.
 3. Roep de Import PBIX aan in de SaaS-werkruimte.Call Import PBIX to SaaS workspace.

DirectQuery-gegevensset en -rapportDirectQuery dataset & report

StroomFlow

 1. Roep GET https://api.powerbi.com/v1.0/collections/{collection_id}/workspaces/{wid}/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources aan en sla de ontvangen verbindingsreeks op.Call GET https://api.powerbi.com/v1.0/collections/{collection_id}/workspaces/{wid}/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources and save connection string received.
 2. Roep de Download PBIX API aan vanuit de PaaS-werkruimte.Call Download PBIX API from PaaS workspace.
 3. Sla de PBIX op.Save PBIX.
 4. Roep de Import PBIX aan in de SaaS-werkruimte.Call Import PBIX to SaaS workspace.
 5. Verbindingsreeks bijwerken door aanroepen - POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.SetAllConnectionsUpdate connection string by calling - POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.SetAllConnections
 6. GW-id en gegevensbron-id ophalen door aanroepen - GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSourcesGet GW and datasource identifiers by calling - GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{dataset_id}/Default.GetBoundGatewayDataSources
 7. Referenties van gebruiker bijwerken door aanroepen - PATCH https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{gateway_id}/datasources/{datasource_id}Update user's credentials by calling - PATCH https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{gateway_id}/datasources/{datasource_id}

Oude gegevensset en rapportOld dataset & reports

Dit zijn gegevenssets/rapporten die zijn gemaakt vóór oktober 2016.These are datasets/reports created before October 2016. Download PBIX biedt geen ondersteuning voor PBIX-bestanden die vóór oktober 2016 zijn geüploadDownload PBIX doesn't support PBIXs which were uploaded before October 2016

StroomFlow

 1. Haal een PBIX-bestand op uit uw ontwikkelomgeving (uw interne bronbeheer).Get PBIX from your development environment (your internal source control).
 2. Roep de Import PBIX aan in de SaaS-werkruimte.Call Import PBIX to SaaS workspace.

Pushgegevensset en rapportPush Dataset & report

Download PBIX biedt geen ondersteuning voor Push API-gegevenssets.Download PBIX doesn't support Push API datasets. Push API-gegevenssets kunnen niet worden overgezet van PaaS naar SaaS.Push API dataset data can't be ported from PaaS to SaaS.

StroomFlow

 1. Roep de Create dataset API aan met de gegevensset Json om een gegevensset te maken in de SaaS-werkruimte.Call "Create dataset" API with dataset Json to create dataset in SaaS workspace.
 2. Maak het rapport voor de gemaakte gegevensset opnieuw*.Rebuild report for the created dataset*.

Er zijn een aantal tijdelijke oplossingen waarmee u het rapport van de Push API toch kunt migreren van PaaS naar SaaS. Probeer hiervoor het volgende.It is possible, using some workarounds, to migrate the push api report from PaaS to SaaS by trying the following.

 1. Upload een PBIX-bestand bij wijze van test naar de PaaS-werkruimte.Uploading some dummy PBIX to PaaS workspace.
 2. Kloon het Push API-rapport en koppel het aan het PBIX-testbestand uit stap 1.Clone the push api report and bind it to the dummy PBIX from step 1.
 3. Download het Push API-rapport met het PBIX-testbestand.Download push API report with the dummy PBIX.
 4. Upload het PBIX-testbestand naar uw SaaS-werkruimte.Upload dummy PBIX to your SaaS workspace.
 5. Maak een pushgegevensset in de SaaS-werkruimte.Create push dataset in your SaaS workspace.
 6. Koppel het rapport opnieuw aan de Push API-gegevensset.Rebind report to push api dataset.

Nieuwe rapporten maken en uploadenCreate and upload new reports

U kunt niet alleen inhoud migreren van de Power BI-werkruimteverzameling, maar ook rapporten en gegevenssets maken met Power BI Desktop en deze rapporten vervolgens publiceren naar een werkruimte.In addition to the content you migrated from the Power BI Workspace Collection, you can create your reports and datasets using Power BI Desktop and then publish those reports to a workspace. De eindgebruiker die de rapporten naar een werkruimte publiceert, moet beschikken over een Power BI Pro-licentie.The end user publishing the reports need to have a Power BI Pro license in order to publish to a workspace.

Uw toepassing opnieuw bouwenRebuild your application

 1. U moet uw toepassing wijzigen met de Power BI REST-API's en de rapportlocatie in powerbi.com.You will need to modify your application to use the Power BI REST APIs and the report location inside powerbi.com.
 2. Maak uw AuthN/AuthZ-verificatie opnieuw met behulp van het masteraccount voor uw toepassing.Rebuild your AuthN/AuthZ authentication using the master account for your application. U een insluittoken gebruiker om deze gebruiker te machtigen om te handelen namens andere gebruikers.You can take advantage of using an embed token to allow this user to act on behalf of other users.
 3. Sluit uw rapporten uit powerbi.com in uw toepassing in.Embed your reports from powerbi.com into your application.

Uw gebruikers toewijzen aan een Power BI-gebruikerMap your users to a Power BI user

In uw toepassing wijst u gebruikers die u in de toepassing naar beheert toe aan een masterreferentie van Power BI voor uw toepassing.Within your application, you will map users that you manage within the application to a master Power BI credential for the purposes of your application. De referenties voor dit masteraccount van Power BI worden opgeslagen in uw toepassing en worden gebruikt voor het maken van insluittokens.The credentials for this Power BI master account will be stored within your application and be used to creating embed tokens.

Wat u moet doen wanneer u klaar bent voor productieWhat to do when you are ready for production

Wanneer u klaar bent voor de productie, moet u het volgende te doen.When you are ready to move to production, you will need to do the following.

 • Als u een afzonderlijke tenant voor ontwikkeling gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de werkruimten, dashboards en rapporten beschikbaar zijn in uw productieomgeving.If you are using a separate tenant for development, then you will need to make sure your workspaces, along with dashboards and reports, are available in your production environment. Bovendien moet u de toepassing maken voor uw productietenant in Azure AD en de juiste app-machtigingen toewijzen, zoals aangegeven in stap 1.You will also need to make sure that you created the application in Azure AD for your production tenant and assigned the proper app permissions as indicated in Step 1.

 • Koop de capaciteit die past bij uw behoeften.Purchase a capacity that fits your needs. Bekijk het technisch document over capaciteitsplanning voor Power BI Embedded-analyses voor meer inzicht in de hoeveelheid en het type capaciteit dat u nodig hebt.To better understand how the amount and type of capacity you need, see the Power BI Embedded analytics capacity planning whitepaper. U kunt capaciteit kopen in Azure.You can purchase capacity in Azure.

 • Bewerk de werkruimte en wijs deze toe aan een Premium-capaciteit onder Geavanceerd.Edit the workspace and assign it to a Premium capacity under advanced.

  Premium-capaciteit

 • Implementeer uw bijgewerkte toepassing naar productie en begin met het insluiten van rapporten uit de Power BI Embedded.Deploy your updated application to production and begin embedding reports from the Power BI Embedded.

Na de migratieAfter migration

Het is aan te raden om op te ruimen in Azure.You should do some cleanup within Azure.

 • Verwijder alle werkruimten uit de geïmplementeerde oplossing in de Azure Embedded van Power BI-werkruimteverzameling.Remove all workspaces off of the deployed solution within the Azure Embedded of Power BI Workspace Collection.
 • Verwijder eventuele werkruimteverzamelingen die zijn opgeslagen in Azure.Delete any Workspace Collections that exist within Azure.

Volgende stappenNext steps

Insluiten met Power BIEmbedding with Power BI
Migratieprogramma voor Power BI-werkruimteverzamelingPower BI Workspace Collection migration tool
Codefragmenten voor het migreren van inhoud van Power BI-werkruimteverzamelingCode snippets for migrating content from Power BI Workspace Collection
Dashboards, rapporten en tegels van Power BI insluitenHow to embed your Power BI dashboards, reports and tiles
Power BI Premium - wat is het?Power BI Premium - what is it?
Git-opslagplaats voor JavaScript-APIJavaScript API Git repo
Git-opslagplaats voor Power BI C#Power BI C# Git repo
Voorbeeld van het insluiten van JavaScriptJavaScript embed sample
Technisch document over analysecapaciteitsplanning voor Power BI-werkruimteverzamelingWorkspace Collection analytics capacity planning whitepaper
Technisch document over Power BI PremiumPower BI Premium whitepaper

Nog vragen?More questions? Misschien dat de community van Power BI het antwoord weet.Try asking the Power BI Community