Richtlijnen voor Power BI-visualsGuidelines for Power BI visuals

Voordat u uw Power BI-visual in Microsoft AppSource publiceert, zodat anderen deze kunnen detecteren en gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u de richtlijnen volgt om een geweldige ervaring voor uw gebruikers te creëren.Before you publish your Power BI visual to Microsoft AppSource for others to discover and use, make sure that you follow the guidelines to create a great experience for your users.

Power BI-visuals met aanvullende aankopenPower BI visuals with additional purchases

U kunt Power BI-visuals verzenden die gratis zijn voor Marketplace (Microsoft AppSource).You can submit Power BI visuals that are free to the Marketplace (Microsoft AppSource). U kunt ook Power BI-visuals naar Microsoft AppSource verzenden met de aanduiding 'Mogelijk extra aankoop vereist'.You can also submit to Microsoft AppSource Power BI visuals that have an "additional purchase may be required" price tag. Power BI-visuals met de aanduiding 'Mogelijk extra aankoop vereist' zijn vergelijkbaar met IAP-invoegtoepassingen (in-app aankoop) in de Office Store."Additional purchase may be required" Power BI visuals, are similar to in-app purchase (IAP) add-ins in the Office Store.

Net als bij een gratis Power BI-visual, kan een Power BI IAP-visual ook worden gecertificeerd.Similarly to a free Power BI visual, an IAP Power BI visual can also be certified. Voordat u uw Power BI IAP-visual voor certificering indient, moet u controleren of deze voldoet aan de certificeringsvereisten.Before submitting your IAP Power BI visual for certification, make sure it complies with the certification requirements.

Wat is een Power BI-visual met IAP-functies?What is a Power BI visual with IAP features?

Een Power BI IAP-visual is een gratis visual die gratis functies biedt.An IAP Power BI visual is a free visual that offers free features. Zo'n visual bevat ook enkele geavanceerde functies waarvoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.It also has some advanced features for which extra charges may be applied. In de beschrijving van de Power BI-visual moet de ontwikkelaar informatie geven over de functies waarvoor extra aankopen moeten worden gedaan als u ze wilt gebruiken.In the Power BI visual's description, developers must notify users about the features that require additional purchases to operate. Op dit moment biedt Microsoft geen systeemeigen API's voor de ondersteuning van aankopen van apps en invoegtoepassingen.Currently, Microsoft does not provide native APIs to support the purchase of apps and add-ins.

Voor deze aankopen kunnen ontwikkelaars een extern betalingssysteem gebruiken.Developers may use any third-party payment system for these purchases. Zie ons beleid voor de Store voor meer informatie.For more information, see our store policy.

Belangrijk

Als u uw Power BI-visual bijwerkt van gratis naar 'Mogelijk extra aankoop vereist', moeten gebruikers hetzelfde niveau van gratis functionaliteit als van voor de update krijgen.If you update your Power BI visual from free to "Additional purchase may be required", users must receive the same level of free functionality as before the update. Behalve de bestaande gratis functies kunt u ook optionele, geavanceerde, betaalde functies toevoegen.You may add optional advanced paid features in addition to the existing free features.

WatermerkenWatermarks

U kunt watermerken gebruiken zodat klanten de geavanceerde functies van IAP blijven gebruiken zonder te betalen.You can use watermarks so that customers continue using the IAP advanced features without paying.

Watermerken kunnen worden gebruikt om de volledige functionaliteit van de Power BI-visual te presenteren voordat een aankoop wordt gedaan.Watermarks can be used to showcase the full functionality of the Power BI visual, before a purchase is made.

 • Watermerken kunnen alleen worden gebruikt op betaalde functies die onder een geldige licentie worden gebruikt.Watermarks may only be used on paid features that are used without a valid license.
 • Watermerken zijn niet toegestaan in Power BI-visuals met prijsaanduiding gratis.Watermarks are not allowed in Power BI visuals with a free price tag.
 • Watermerken zijn niet toegestaan in IAP-visuals wanneer de gebruiker gratis functies gebruikt.Watermarks are not allowed in IAP visuals, when the user uses free features.

Pop-upvensterPop-up window

U kunt een pop-upvenster gebruiken om de aanschaf van een licentie uit te leggen wanneer een ongeldige (of verlopen) licentie wordt gebruikt met uw Power BI IAP-visual.You can use a pop-up window to explain how to purchase a license, when an invalid (or expired) license is used with your Power BI IAP visual.

InzendingsprocesSubmission process

Volg het inzendingsproces, en ga vervolgens naar het tabblad Productinstallatie en schakel het selectievakje Mijn product vereist de aanschaf van een service in.Follow the submission process and then navigate to the Product setup tab and check the My product requires the purchase of a service check box.

Nadat de Power BI-visual is gevalideerd en goedgekeurd, wordt bij de prijsopties in de Microsoft AppSource-vermelding voor de Power BI IAP-visual 'Mogelijk extra aankoop vereist' vermeld.After the Power BI visual is validated and approved, the Microsoft AppSource listing for the IAP Power BI visual states, "Additional purchase may be required" under the pricing options.

ContextmenuContext menu

Het contextmenu is het snelmenu dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker een visual aanwijst.Context menu is the right-click menu that is displayed when the user is hovering over a visual. Met alle Power BI-visuals moet er een uniforme ervaring kunnen worden geboden in het contextmenu.All Power BI visuals should enable the context menu to bring a unified experience. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het toevoegen van een contextmenu.Please check this article to learn how to add a context menu.

Een schermopname van een visueel contextmenu in Power BI.A screenshot of a Power BI visual context menu.

In deze sectie worden de specificaties voor het toevoegen van commerciële logo's in Power BI-visuals beschreven.This section describes the specifications for adding commercial logos in Power BI visuals. Commerciële logo’s zijn niet verplicht.Commercial logos are not mandatory. Als ze wel worden toegevoegd, moeten deze richtlijnen worden gevolgd.If added they must follow these guidelines.

Notitie

 • 'Commercieel logo' in dit artikel refereert aan elk pictogram van een commercieel bedrijf zoals is beschreven in de onderstaande afbeeldingen.In this article, 'commercial logo' refers to any commercial company icon as described in the pictures below.
 • Het commerciële Microsoft-logo wordt in dit artikel alleen als voorbeeld gebruikt.The Microsoft commercial logo is used in this article only as an example. Gebruik uw eigen commerciële logo met uw Power BI-visual.Use your own commercial logo with your Power BI visual.

Belangrijk

Commerciële logo's zijn alleen in de bewerkingsmodus toegestaan.Commercial logos are allowed in edit mode only. Commerciële logo's kunnen niet worden weergegeven in de weergavemodus.Commercial logos can't be displayed in view mode.

Type commercieel logoCommercial logo type

Er zijn drie typen commerciële logo's:There are three types of commercial logos:

 • Logo: een logo bestaat uit twee elementen die met elkaar zijn gecombineerd, een pictogram en een naam.Logo - A logo is comprised of two elements locked together, an icon and a name.

  Een schermopname van het Microsoft-logo.

 • Symbool: een grafische afbeelding zonder tekst.Symbol - A graphic without any text.

  Een schermopname van het Microsoft-symbool.

 • Logotype: een logo zonder pictogram dat alleen uit tekst bestaat.Logotype - A logo without an icon, comprised only from text.

  Een schermopname van het Microsoft-logo zonder pictogram.

Kleur commercieel logoCommercial logo color

Wanneer u een commercieel logo gebruikt, moet de kleur van het logo grijs (hexadecimale kleurcode #C8C8C8) zijn.When using a commercial logo, the color of the logo must be grey (hex color #C8C8C8). Voeg geen effecten, zoals kleurovergangen, toe aan het commerciële logo.Don't add effects such as gradients to the commercial logo.

 • LogoLogo

  Een schermopname van het Microsoft-logo in de kleur grijs.

 • Symbool: een grafische afbeelding zonder tekst.Symbol - A graphic without any text.

  Een schermopname van het Microsoft-symbool in de kleur grijs.

 • Logotype: een logo zonder pictogram dat alleen uit tekst bestaat.Logotype - A logo without an icon, comprised only from text.

  Een schermopname van het Microsoft-logo zonder pictogram in de kleur grijs.

Tip

 • Als uw Power BI-visual een afbeelding bevat, kunt u aan een witte achtergrond met marges van 10 pixels uw logo toevoegen.If your Power BI visual contains a graphic, consider adding a white background with 10 px margins to your logo.
 • U kunt voor uw logo slagschaduw (zwart met 30% ondoorzichtigheid) toevoegen.Consider adding dropshadow to your logo (30% opacity black).

Afmeting commercieel logoCommercial logo size

Een Power BI-visual vereist twee commerciële logo's, één voor grote tegels en één voor kleine tegels.A Power BI visual requires two commercial logos, one for large tiles and one for small tiles. Plaats het logo in een begrenzingsvak in de rechterboven- of rechterbenedenhoek met marges van 4 pixels.Place the logo within a bounding box placed at the top or bottom right corner, with 4 px margins.

In de volgende tabel worden de overwegingen met betrekking tot de afmetingen van Power BI-visuals beschreven.The following table describes the size considerations for Power BI visuals.

InstellingenSettings Kleine Power BI-visualSmall Power BI visual Grote Power BI-visualLarge Power BI visual
Breedte van logoLogo width Tot 240 pixelsUp to 240 px Meer dan 240 pixelsGreater than 240 px
Hoogte van logoLogo height Tot 160 pixelsUp to 160 px Meer dan 160 pixelsGreater than 160 px
Afmeting van het begrenzingsvakBounding box size 40 x 15 pixels40 x 15 px 101 x 30 pixels101 x 30 px
Voorbeeld van een commercieel logoCommercial logo example Een schermopname van de kleine versie van het Microsoft Commercial-logo. Een schermopname van het Microsoft Commercial-logo.
Voorbeeld van een begrenzingsvakBounding box example Een schermopname van de afmetingen van een klein logo. Een schermopname van de afmetingen van een groot logo.

Gedrag van een commercieel logoCommercial logo behavior

Commerciële logo's zijn alleen in de bewerkingsmodus toegestaan.Commercial logos are only allowed in edit mode. Wanneer erop wordt geklikt, kan een commercieel logo alleen de volgende functionaliteit bevatten:When clicked, a commercial logo can only include the following functionality:

 • Wanneer u op het commerciële logo klikt, wordt u omgeleid naar uw website.Clicking the commercial logo redirects to your website.

 • Wanneer u op het commerciële logo klikt, wordt een pop-upvenster geopend met aanvullende informatie.Clicking the commercial logo opens a popup window with additional information. Het pop-upvenster moet worden onderverdeeld in twee gedeelten:The popup window should be divided into two sections:

  • Een marketinggedeelte dat het commerciële logo, een visual en marktclassificatie kan omvatten.A marketing area which can include the the commercial logo, a visual and market ratings.
  • Een informatiegedeelte dat informatie en koppelingen kan bevatten.An information area which can include information and links.

Zaken die moeten worden voorkomenThings to avoid

 • Commerciële logo's kunnen niet worden weergegeven in de weergavemodus.Commercial logos cannot be displayed in view mode.

 • Een commercieel logo met animatie kan gedurende maximaal vijf seconden een animatie weer geven.An animated commercial logo can display animation for up to five seconds.

 • Als uw Power BI informatieve pictogrammen (i) in de leesmodus bevat, moeten deze voldoen aan de kleur, de grootte en de locatie van het commerciële logo, zoals hierboven is beschreven.If your Power BI visual includes informative icons (i) in reading mode, they should comply to the color, size, and location of the commercial logo, as described above.

 • Vermijd een kleurrijk of zwart commercieel logo.Avoid a colorful or a black commercial logo. Het commerciële logo moet grijs (hexadecimale kleurcode #C8C8C8) zijn.The commercial logo must be grey (hex color #C8C8C8).

  Een schermopname van een niet-geautoriseerd kleurrijk Microsoft-logo. Een schermopname van een niet-geautoriseerd zwart Microsoft-logo.

 • Een commercieel logo met effecten zoals kleurovergangen of sterke schaduwen.A commercial logo with effects such as gradients or strong shadows.

  Een schermopname van een voorbeeld van een niet-geautoriseerde Microsoft-logostijl.

Aanbevolen proceduresBest practices

U kunt, wanneer u een Power BI-visual publiceert, de volgende aanbevelingen overwegen om gebruikers een fantastische ervaring te bieden.When publishing a Power BI visual, consider the following recommendations in order to provide users a great experience.

Landingspagina van visualVisual landing page

Gebruik de landingspagina om gebruikers te uit te leggen hoe zij uw Power BI-visual kunnen gebruiken en waar ze de licentie kunnen aanschaffen.Use the landing page to clarify to users how they can use your Power BI visual and where to purchase the license. Sluit geen video's in die automatisch worden geactiveerd.Don't include videos that are automatically triggered. Voeg uitsluitend materiaal toe dat helpt de gebruikerservaring te verbeteren, zoals informatie of koppelingen naar details over de aankoop van licenties en instructies voor het gebruik van de IAP-functies.Add only material that helps improve the user's experience, such as information or links to license purchasing details and how to use IAP features.

Licentiesleutel en tokenLicense key and token

Voor het gemak van de gebruiker kunt u boven in het deelvenster Opmaak velden voor licentiesleutels of tokens toevoegen.For the user's convenience, add the license key or token related fields at the top of the format pane.

Veelgestelde vragenFAQ

Voor meer informatie over Power BI-visuals gaat u naar Veelgestelde vragen over Power BI-visuals met extra aankopen.For more information about Power BI visuals, see Frequently asked questions about Power BI visuals with additional purchases.

Volgende stappenNext steps

Meer informatie over het publiceren van Power BI-visuals naar Microsoft AppSource, waar anderen deze kunnen ontdekken en gebruiken.Learn how you can publish your Power BI visual to Microsoft AppSource for others to discover and use.