Power BI-visuals publiceren in het PartnercentrumPublish Power BI visuals to Partner Center

Als u een Power BI-visual hebt gemaakt, wilt u deze wellicht publiceren in AppSource zodat andere personen deze kunnen vinden en gebruiken.Once you have created your Power BI visual, you may want to publish it to the AppSource for others to discover and use. Raadpleeg Een Power BI-visual ontwikkelen voor meer informatie over het maken van een Power BI-visual.For more information about creating a Power BI visual, see Developing a Power BI visual.

Wat is AppSource?What is AppSource?

AppSource is de plek waar u SaaS-apps en -invoegtoepassingen kunt vinden voor uw Microsoft-producten en -services.AppSource is the place to find SaaS apps and add-ins for your Microsoft products and services.

Schermopname van Power BI-visuals in AppSource.

Verzenden van uw Power BI-visual voorbereidenPreparing to submit your Power BI visual

Voordat u een Power BI Visual verzendt naar AppSource, moet u eerst de Richtlijnen voor Power BI-visuals hebben gelezen en de aangepaste visual hebben getest.Before submitting a Power BI visual to AppSource, make sure you've read the Power BI visuals guidelines and tested your custom visual.

Wanneer u klaar bent om de Power BI-visual te verzenden, controleert u of de visual voldoet aan alle vereisten die hieronder worden vermeld.When you are ready to submit your Power BI visual, verify that your visual meets all the requirements listed below.

ItemItem VereistRequired BeschrijvingDescription
Pbiviz-pakketPbiviz package JaYes Pak de Power BI-visual in een Pbiviz-pakket in dat alle vereiste metagegevens bevat.Pack your Power BI visual into a Pbiviz package containing all the required metadata.
Naam van visuele elementVisual name
WeergavenaamDisplay name
GUIDGUID
VersieVersion
BeschrijvingDescription
Naam en e-mailadres van auteurAuthor name and email
Voorbeeld van PBIX-rapportbestandSample .pbix report file JaYes Ter promotie van uw visual moet u gebruikers helpen om vertrouwd te raken met de visual.To showcase your visual, you should help users to get familiar with the visual. Benadruk het belang van de visual voor de gebruiker, en geef voorbeelden van het gebruik en de opmaakopties.Highlight the value that the visual brings to the user and give examples of usage and formatting options. U kunt aan het eind ook een pagina met hints toevoegen, met een aantal tips en trucs, en dingen om te vermijden.You can also add a "hints" page at the end with some tips and tricks and things to avoid.
Het voorbeeld van een pbix-rapportbestand moet offline werken, zonder externe verbindingen.The sample .pbix report file must work offline, without any external connections.
PictogramIcon JaYes U moet een logo voor het aangepaste visuele element maken. Dit logo wordt in de webwinkel weergegeven.You should include the custom visual logo that will appear in the store front. De ondersteunde bestandsindelingen zijn PNG, JPG, JPEG en GIF.The format can be .png, .jpg, .jpeg or .gif. Het moet exact 300 pixels breed en 300 pixels hoog zijn.It must be exactly 300 px (width) x 300 px (height).
BelangrijkImportant! Lees de handleiding voor AppSource Store-afbeeldingen zorgvuldig, voordat u het pictogram verzendt.Please review the AppSource store images guide carefully, before submitting the icon.
SchermopnamenScreenshots JaYes Voeg minstens één schermopname bij.Provide at least one screenshot. De ondersteunde bestandsindelingen zijn PNG, JPG, JPEG en GIF.The format can be .png, .jpg, .jpeg or .gif. De afmetingen moeten precies 1366 px (breedte) x 768 px (hoogte) zijn.The dimensions must be exactly 1366 px (width) by 768 px (height). Het bestand mag niet groter zijn dan 1024 kB.The size of the file can't be larger than 1024 kb.
Voeg tekstballonnen toe met meer informatie over de toegevoegde waarde van de belangrijkste functies die worden weergegeven in elke schermopname.For greater usage, add text bubbles to articulate the value proposition of key features shown in each screenshot.
Koppeling naar ondersteuning voor de downloadSupport download link JaYes Geef een ondersteunings-URL op voor uw klanten.Provide a support URL for your customers. Deze koppeling wordt ingevoerd als onderdeel van uw Partnercentrum-vermelding en is zichtbaar voor gebruikers als ze de vermelding van uw visual openen in AppSource.This link is entered as part of your Partner Center listing, and is visible to users when they access your visual's listing on AppSource. De URL moet https:// or https:// bevatten.The format of your URL should include https:// or https://.
Koppeling naar privacydocumentPrivacy document link JaYes Geef een koppeling op naar het privacybeleid voor de visual.Provide a link to the visual's privacy policy. Deze koppeling wordt ingevoerd als onderdeel van uw Partnercentrum-vermelding en is zichtbaar voor gebruikers als ze de vermelding van uw visual openen in AppSource.This link is entered as part of your Partner Center listing, and is visible to users when they access your visual's listing on AppSource. De koppeling moet https:// or https:// bevatten.The format of your link should include https:// or https://.
Gebruiksrechtovereenkomst (EULA)End-user license agreement (EULA) JaYes U moet een EULA-bestand opgeven voor de Power BI-visual.You must provide an EULA file for your Power BI visual. U kunt het standaardcontract, contract voor Power BI-visuals of uw eigen EULA gebruiken.You can use the standard contract, Power BI visuals contract, or your own EULA.
Koppeling naar videoVideo link NeeNo Om de interesse van gebruikers voor uw aangepaste visual te vergroten, geeft u een koppeling op naar een video over de visual.To increase the interest of users for your custom visual, provide a link to a video about your visual. De URL moet https:// or https:// bevatten.The format of your URL should include https:// or https://.
GitHub-opslagplaatsGitHub repository NeeNo Deel een openbare koppeling naar een GitHub-opslagplaats met bronnen van uw Power BI-visual en voorbeeldgegevens.Share a public link to a GitHub repository with sources of your Power BI visual and sample data. Op deze manier kunnen andere ontwikkelaars feedback geven en verbeteringen voor uw code voorstellen.This allows other developers an opportunity to provide feedback and propose improvements to your code.

Een app-pakket-XML ophalenGetting an app package XML

Als u een Power BI-visual wilt verzenden, hebt u een app-pakket-XML nodig van het Power BI-team.To submit a Power BI visual you need an app package XML from the Power BI team. Als u het de app-pakket-XML wilt ophalen, verzendt u een e-mailbericht naar het team voor verzendingen van Power BI-visuals (pbivizsubmit@microsoft.com).To get the app package XML, send an email to the Power BI visuals submission team (pbivizsubmit@microsoft.com).

Voordat u het pbiviz-pakket maakt, moet u de volgende velden invullen in het bestand pbiviz.json:Before you create the pbiviz package, you must fill the following fields in the pbiviz.json file:

 • beschrijvingdescription
 • ondersteunings-URLsupportUrl
 • auteurauthor
 • namename
 • e-mailemail

Voeg het .pbiviz-bestand en het .pbix-voorbeeldrapportbestand als bijlagen toe aan uw e-mailbericht.Attach the pbiviz file and the sample report pbix file to your email. Het team van Power BI stuurt u vervolgens een bericht met instructies en een XML-app-pakketbestand dat u moet uploaden.The Power BI team will reply back with instructions and an app package XML file to upload. Dit XML-app-pakket is vereist voor het indienen van het visuele element via het Office-ontwikkelaarscentrum.This XML app package is required in order to submit your visual through the Office developer center.

Notitie

Om de kwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat bestaande rapporten niet worden verbroken, duurt het twee weken extra voordat wijzigingen in bestaande visuele elementen worden doorgevoerd in de productieomgeving na goedkeuring in de store.To improve quality and assure that existing reports are not breaking, updates to existing visuals will take an additional two weeks to reach production environment after approval in the store.

Verzenden naar AppSourceSubmitting to AppSource

Als u de Power BI-visual wilt verzenden naar AppSource, hebt u een app-pakket nodig van het Power BI-team, en moet u deze vervolgens verzenden naar het Partnercentrum.To submit your Power BI visual to AppSource, you need to get an app package from the Power BI team, and then submit it to Partner Center.

Het app-pakket downloadenGetting the app package

U moet een e-mailbericht met het pbiviz-bestand en het pbix-bestand verzenden naar het Power BI-team vóór indiening bij AppSource.You must send an email with the pbiviz file and the pbix file to the Power BI team before submitting to AppSource. Hierdoor kan het Power BI-team de bestanden uploaden naar de openbare shareserver.This allows the Power BI team to upload the files to the public share server. Anders kunnen de bestanden niet worden opgehaald in de store.Otherwise, the store will not be able to retrieve the files.

Het Power BI-team moet bestanden controleren op nieuwe verzendingen van Power BI-visuals, updates in bestaande Power BI-visuals, en oplossingen voor geweigerde verzendingen.The Power BI team has to check files for new Power BI visual submissions, updates to existing Power BI visuals, and fixes to rejected submissions.

Verzenden naar het PartnercentrumSubmitting to Partner Center

Als u de Power BI-visual wilt verzenden naar het Partnercentrum, moet u bij het Partnercentrum zijn geregistreerd.To submit your Power BI visual to Partner Center, you have to be registered with Partner Center. Als u nog niet bent geregistreerd, kunt u Een ontwikkelaarsaccount openen in het Partnercentrum.If you're not yet registered, Open a developer account in Partner Center.

Notitie

Afzonderlijke uitgevers kunnen een van deze methoden gebruiken om een Power BI-visual in te dienen:Individual publishers can use one of these methods to submit a Power BI visual:

 • Als u een oud Verkopersdashboard hebt, kunt u de referenties van dit account blijven gebruiken om u aan te melden bij het Partnercentrum.If you have an old Seller Dashboard account, you can continue using this account's credentials to sign into partner Center.
 • Als u geen oud account hebt voor het Verkopersdashboard en niet bent geregistreerd bij het Partnercentrum, moet u Een ontwikkelaarsaccount openen in het Partnercentrum uw werk-e-mail te gebruiken.If you don't have an old Seller Dashboard account, and are not registered to Partner Center, you'll need to Open a developer account in Partner Center using your work email.

Volg de stappen hieronder om de Power BI-visual te verzenden naar het Partnercentrum.Follow the steps below to submit your Power BI visual to Partner Center. Zie Uw Office-oplossing verzenden naar AppSource via het Partnercentrum voor meer informatie over het inzendingsproces.For more information about the submission process, see Submit your Office solution to AppSource via Partner Center.

 1. Meld u aan bij het Partnercentrum.Log into Partner Center.

 2. Selecteer OFFICE STORE in het linkerdeelvenster.On the left pane, select OFFICE STORE.

 3. Selecteer Overzicht.Select Overview.

 4. Selecteer Nieuwe maken en selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie Power BI-visual.Select Create a new and from the drop-down menu, select Power BI visual.

  Schermopname van het maken van een nieuwe Power BI-visual op het tabblad Office Store in het Partnercentrum.

 5. Voer in het venster Nieuwe Power BI-visual maken een naam in voor de Power BI-visual en selecteer Maken.In the Create a new Power BI visual window, enter a name for your Power BI visual and select Create.

 6. Selecteer Pakketten en upload de app-pakket-XML voor de Power BI-visual.Select Packages and upload your Power BI visual XML app package.

 7. Selecteer Eigenschappen en geef de vereiste informatie op.Select Properties and provide the required information.

 8. Als voor uw product een extra aankoop is vereist, selecteert u Productinstallatie en schakelt u het selectievakje Gekoppelde serviceaanschaf in.If your product requires additional purchase, select Product setup and check the Associated service purchase check box.

 9. Als u de visual wilt certificeren, selecteert u Productinstallatie en schakelt u het selectievakje Power BI-certificering in. (Optioneel)(Optional) If you want to certify your visual, select Product setup and check the Power BI certification check box.

  Tip

  Het Power BI-certificeringsproces kan enige tijd duren.The Power BI certification process might take time. Als u een nieuwe Power BI-visual maakt, wordt u aangeraden de Power BI-visual te publiceren via het Partnercentrum voordat u de certificeringsaanvraag indient.If you're creating a new Power BI visual, we recommend that you publish your Power BI visual via the Partner Center before you request Power BI certification. Dit zorgt ervoor dat de publicatie van de visual niet wordt vertraagd.This ensures that the publishing of your visual is not delayed.

 10. Selecteer Productinstallatie en klik op Controleren en publiceren.Select Product setup and click Review and publish.

Status en gebruik van de inzending bijhoudenTracking submission status and usage

U kunt de validatiebeleidsregels controleren.You can review the validation policies.

 • Na het indienen kunt u de status van uw inzending volgen in het app-dashboard.After submission, you will be able to view the submission status in the app dashboard.

 • Als u wilt weten wanneer uw Power BI-visual beschikbaar is om te worden gedownload van AppSource, raadpleegt u de publicatietijdlijn van Power BI-visuals.To understand when your Power BI visual will be available to download from AppSource, review the Power BI visuals publication timeline.

Het visuele element certificerenCertify your visual

Nadat de visual is gemaakt, kunt u deze desgewenst laten certificeren.Once your visual is created, if you want you can get your visual certified.

Volgende stappenNext steps