Voorbeelden voor Power BI-visualsSamples of Power BI visuals

U kunt deze Power BI-visuals downloaden, gebruiken en wijzigen vanuit GitHub.You can download, use, and modify these Power BI visuals from GitHub. Deze voorbeelden laten zien hoe u veelvoorkomende situaties kunt afhandelen bij het ontwikkelen met Power BI.These samples illustrate how to handle common situations when developing with Power BI.

SlicersSlicers

Een slicer beperkt het deel van de gegevens dat wordt weergegeven in andere visualisaties in een rapport.A slicer narrows the portion of data shown in other visualizations in a report. Slicers zijn een van de manieren waarop u gegevens kunt filteren in Power BI.Slicers are one of several ways to filter data in Power BI.

Chiclet-slicerChiclet Slicer
Een afbeelding of tekstknoppen weergeven die als een filter in het canvas fungeren voor andere visualsDisplay image or text buttons that act as an in-canvas filter on other visuals
TijdlijnslicerTimeline slicer
Grafische datumbereikselector die filtert op datumGraphical date range selector that filters by date
Voorbeeld van slicerSlicer sample
Toont het gebruik van de geavanceerde filter-APIDemonstrates the use of the Advanced Filtering API

GrafiekenCharts

Doe inspiratie op in onze galerie met staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, woordwolken en nog veel meer.Be inspired with our gallery, including bar charts, pie charts, Word Cloud, and others.

AsterdiagramAster Plot
Een variatie op een standaardringdiagram, waarin een tweede waarde wordt gebruikt om een zwaaihoek te bewerkstelligenA twist on a standard donut chart that uses a second value to drive sweep angle
Uitgebreid staafdiagram Bullet chart
Een staafdiagram met extra visuals waarmee context wordt gegeven, die kan worden gebruikt voor het bijhouden van doelstellingenA bar chart with extra visual elements that provide context useful for tracking goals
ChordChord
Een methode voor grafische weergave van de relatie tussen gegevens in een matrixA graphical method that displays the relationships between data in a matrix
PuntdiagramDot plot
Geeft de frequentieverdeling op een prachtige manier weerShows the distribution of frequencies in a great looking way
Dual KPIDual KPI
Geeft een efficiënt beeld van twee metingen over een bepaalde periode, waarbij de trend voor de metingen op een gemeenschappelijke tijdlijn wordt weergegevenEfficiently visualizes two measures over time, showing their trend on a joint timeline
Verbeterde spreidingsgrafiekEnhanced Scatter
Verbeteringen in het bestaande spreidingsdiagramImprovements on the existing scatter chart
KrachtgrafiekForce Graph
Diagram met kromme paden waarvan de lay-out wordt bepaald door aantrekkende en afstotende krachten. Dit diagram kan worden gebruikt om verbindingen tussen entiteiten weer te gevenForce layout diagram with curved path, which is useful to show connections between entities
GanttGantt
Een staafdiagram waarin een projecttijdlijn of -schema met resources wordt weergegevenA bar chart that illustrates a project timeline or schedule with resources
TabelheatmapTable Heatmap
Gemakkelijk en intuïtief gegevens vergelijken met behulp van kleuren in een tabelCompare data easily and intuitively using colors in a table
HistogramHistogram chart
Hiermee wordt de verdeling van gegevens over een ononderbroken interval of een bepaalde periode weergegevenVisualizes the distribution of data over a continuous interval or certain time period
LineDot-grafiekLineDot chart
Een lijndiagram waarin de punten worden weergegeven in een animatie. Hiermee kunt u gegevens goed onder de aandacht brengen bij een publiekAn animated line chart with animated dots that engage an audience with data
MekkodiagramMekko chart
Een combinatie van een 100% gestapeld kolomdiagram en een 100% gestapeld staafdiagram die tot één weergave zijn samengevoegdA mix of 100% stacked column chart and 100% stacked bar chart combined into one view
Multi-KPIMulti KPI
Een krachtige multi-KPI-visualisatie met een sleutel-KPI en meerdere sparklines aan ondersteunende gegevensA powerful Multi KPI visualization with a key KPI along with multiple sparklines of supporting data
Power KPIPower KPI
Een krachtige KPI-indicator met een grafiek met meerdere lijnen en labels voor de huidige datum, waarde en afwijkingenA powerful KPI Indicator with multi-line chart and labels for current date, value, and variances
Power KPI MatrixPower KPI Matrix
Balanced scorecards en een onbeperkt aantal metrische gegevens en KPI's in een compacte, eenvoudig te lezen lijstMonitor balanced scorecards and unlimited number of metrics and KPIs in a compact, easy to read list
Pulse-grafiekPulse chart
Dit lijndiagram met opmerkingen over belangrijke gebeurtenissen is ideaal wanneer u gegevens van achtergrondinformatie wilt voorzienThis line chart annotated with key events is perfect for telling stories with data
RadardiagramRadar chart
Meerdere metingen worden weergegeven langs een categorische as, wat nuttig is om kenmerken te vergelijkenPresents multiple measures plotted over a categorical axis, which is useful to compare attributes
SankeydiagramSankey chart
Stroomdiagram waarbij de breedte van de reeks zich verhoudt tot de hoeveelheid van de stroomFlow diagram where the width of the series is proportional to the quantity of the flow
StroomgrafiekStream graph
Een gestapeld vlakdiagram met een vloeiende interpolatie, dat wordt vaak gebruikt om waarden over een bepaalde periode weer te gevenA stacked area chart with smooth interpolation, which is often used to display values over time
ZonnestraalgrafiekSunburst chart
Ringdiagram met meerdere niveaus om hiërarchische gegevens weer te gevenMultilevel donut chart for visualizing hierarchical data
TornadodiagramTornado chart
Het relatieve belang van variabelen voor twee groepen vergelijkenCompare the relative importance of variables between two groups
WoordwolkWord Cloud
Een leuke visual maken van veelvoorkomende tekst in uw gegevensCreate a fun visual from frequent text in your data

WebGLWebGL

Met WebGL kan in webinhoud een API op basis van OpenGL ES 2.0 worden gebruikt voor 2D- en 3D-rendering in een HTML-canvas.WebGL lets web content use an API based on OpenGL ES 2.0 to do 2D and 3D rendering in an HTML canvas.

WereldkaartGlobe Map
Weergavelocaties op een interactieve 3D-kaartPlot locations on an interactive 3D map

R-visualsR visuals

Deze voorbeelden laten zien hoe u de analytische en visuele kracht van R-visuals en R-scripts kunt bundelen.These samples demonstrate how to harness the analytic and visual power of R visuals and R scripts.

Association RulesAssociation rules
Relaties tussen schijnbaar niet-gerelateerde gegevens opsporen met behulp van if-then-instructiesUncover relationships between seemingly unrelated data using if-then statements
ClusteringClustering
Vergelijkbare groepen in uw gegevens zoeken met behulp van het k-means algoritmeFind similarity groups in your data using k-means algorithm
Clustering met uitschietersClustering with outliers
Vergelijkbare groepen en uitschieters in uw gegevens zoekenFind similarity groups and outliers in your data
Correlatie-grafiekCorrelation plot
De variabelen met de hoogste correlatie in een gegevenstabel markerenHighlight the most correlated variables in a data table
BeslissingsboomstructuurDecision tree chart
Schematisch boomstructuurdiagram voor het bepalen van statistische waarschijnlijkheid met recursieve partitioneringSchematic tree-shaped diagram for determining statistical probability using recursive partitioning
Prognose maken van TBATSForecasting TBATS
Tijdreeksprognose voor reeksen met meerdere seizoensgebondenheden met behulp van het TBATS-modelTime-series forecasting for series that have multiple seasonalities using the TBATS model
Prognose maken met ARIMAForecasting with ARIMA
Toekomstige waarden voorspellen op basis van historische gegevens met behulp van Autoregressive Integrated Moving Avg (ARIMA)Predict future values based on historical data using Autoregressive Integrated Moving Avg (ARIMA)
TrechterdiagramFunnel plot
Uitschieters in uw gegevens vinden met behulp van een trechterdiagramFind outliers in your data using a funnel plot
Detectie van uitschietersOutliers detection
Uitschieters in uw gegevens vinden met de meest geschikte methode en weergaveFind outliers in your data using the most appropriate method and plot
Spline-grafiekSpline chart
Ruis in gegevens visualiseren en begrijpenVisualize and understand noisy data
TijdreeksontledingsgrafiekTime series decomposition chart
De tijdreeksonderdelen begrijpen met behulp van seizoen- en trendontleding met LoessUnderstand the time series components using "Seasonal and Trend decomposition using Loess"
Tijdreeks- en prognosediagramTime series forecasting chart
Een exponentieel vereffeningsmodel gebruiken om toekomstige waarden te voorspellen op basis van eerder geobserveerde waardenUsing exponential smoothing model to predict future values based on previously observed values

Volgende stappenNext steps

Als u wilt experimenteren met het maken van Power BI-visuals, raadpleegt u Zelfstudie: Een Power BI-visual ontwikkelen.To try out creating Power BI visuals, see Tutorial: Developing a Power BI visual.