Privacyverklaring van Power BI Desktop voor Glimlach verzendenPower BI Desktop Send a Smile Privacy Statement

Met ingang van de Power BI Desktop-versie van maart 2018 maakt foutrapportage gebruik van het platform Windows Foutrapportage in plaats van de functie Glimlach verzenden of Frons verzenden.Beginning with the March 2018 version of Power BI Desktop, error reporting uses the Windows Error Reporting platform rather than the Send a Smile or Send a Frown functionality. U kunt meer informatie krijgen over het platform Windows Foutrapportage in de Windows Privacy-blog.You can get more information about the Windows Error Reporting platform in the Windows Privacy blog.

Voor Power BI Desktop-versies van vóór maart 2018For versions of Power BI Desktop prior to March 2018

Bij Microsoft werken we er hard aan uw privacy te beschermen bij het leveren van producten die u de prestaties, het vermogen en het gebruiksgemak bieden die u nodig hebt.At Microsoft, we are working hard to protect your privacy, while delivering products that bring you the performance, power, and convenience you want. Deze privacyverklaring legt veel van de procedures voor het gebruik en de verzameling van gegevens uit van Glimlach verzenden voor Microsoft Power BI Desktop Feedback.This Privacy Statement explains many of the data collection and use practices of Microsoft Power BI Desktop Feedback Send a Smile. De verklaring geldt niet voor andere online of offline sites, producten of services van Microsoft.It doesn’t apply to other online or offline Microsoft sites, products, or services.

Tenzij anders wordt vermeld in deze verklaring, verzendt Glimlach verzenden geen persoonlijke gegevens naar Microsoft.Except as otherwise described in this statement, Send a Smile doesn’t send personal information to Microsoft. Informatie die wordt verzonden naar Microsoft wordt nooit zonder uw toestemming gedeeld buiten Microsoft, haar beheerde dochterbedrijven en haar partners.Information that is sent to Microsoft isn’t shared outside of Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates without your permission.

Met Glimlach verzenden naar Power BI Desktop kunt u een e-mailadres met uw feedback verzenden.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send an email address with your feedback. Dit e-mailadres wordt gebruikt om contact met u op te nemen als Microsoft meer informatie of uitleg over uw aanvraag nodig heeft.This email address is used to contact you if Microsoft needs further information or clarification on your request. U hoeft uw e-mailadres niet te registreren bij Microsoft om Glimlach verzenden te gebruiken.You don’t have to register your email address with Microsoft to use Send a Smile.

Met Glimlach verzenden naar Power BI Desktop kunt u feedback verzenden naar Microsoft en, als u wilt, schermafbeeldingen toevoegen om uw compliment of opmerking toe te lichten.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send feedback to Microsoft and, if you want, include screenshots showing the specific compliment or concern you have. Hoewel Glimlach verzenden niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelt, is het mogelijk dat dergelijke gegevens worden vastgelegd in de feedback of schermafbeeldingen die u verzendt.Although Send a Smile doesn’t intentionally collect personally identifiable information, it is possible that such information might be captured in the feedback or screenshots you provide. Microsoft gebruikt deze informatie niet om u te identificeren.Microsoft doesn’t use this information to identify you.

Glimlach verzenden verzamelt automatisch bepaalde gegevens over uw systeemconfiguratie, standaardcomputerinformatie en basisinformatie over hoe u Microsoft-producten gebruikt.Send a Smile automatically collects some information about your system configuration, standard computer information, and basic information about how you use Microsoft products. Deze informatie wordt verzonden wanneer u ervoor kiest om feedback te verzenden.This information is sent when you choose to send feedback.

Glimlach verzenden verzamelt doorgaans informatie over:Send a Smile generally collects information about:

 • Uw systeemconfiguratie, zoals de besturingssysteemversie en de architectuur die u gebruikt (32-bits of 64-bits).System configuration, such as the operating system version and architecture that you use (32-bit vs. 64-bit).
 • Standaardcomputerinformatie, zoals de versie van Power BI Desktop, Internet Explorer en CLR die u gebruikt.Standard computer information, such as the Power BI Desktop, Internet Explorer version and CLR version that you are using.
 • Uw gebruik van Power BI Desktop-programma’s, zoals de bestandsgegevens van het pakket (landinstellingen van document, status Snel combineren ingeschakeld/uitgeschakeld), ingeschakelde en uitgeschakelde preview-functies, DirectQuery versus importeermodus, huidige werkset en pieken in virtueel geheugen dat in de huidige sessie wordt gebruikt.Power BI Desktop program usage, such as File Package Info (Document Locale, Fast Combine Enabled/Disabled state), Enabled and Disabled Preview Features, DirectQuery vs. Import mode, current Working Set and Peak Virtual Memory used in the current session.

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, worden door Microsoft, haar beheerde dochterondernemingen en partners gebruikt om de services te leveren of transacties uit te voeren die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om aanvullende informatie te vragen over:The personal information we collect from you is used by Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates to provide the services or carry out the transactions you requested or authorized, and it might also be used to request additional information on:

 • feedback die u geeft over het product of de service die u gebruikt;Feedback you provide about the product or service you are using
 • om essentiële updates en meldingen over de software te geven;To provide critical updates and notifications regarding the software
 • ter verbetering van het product of de service, bijvoorbeeld vragen over probleem- en enquêteformulieren.To improve the product or service, for example, bug and survey form inquiries

Behalve zoals beschreven in deze verklaring, wordt persoonlijke informatie die u aanlevert niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.Except as described in this statement, personal information you provide isn’t transferred to third parties without your consent. We huren soms andere bedrijven in om beperkte services namens ons te bieden, zoals:We occasionally hire other companies to provide limited services on our behalf, such as:

 • verpakken, verzenden en leveren van aankopen of andere mailings;Packaging, sending and delivering purchases, and other mailings
 • het beantwoorden van vragen van klanten over producten of services;Answering customer questions about products or services
 • gebeurtenisregistratie verwerken;Processing event registration
 • uitvoeren van statistische analyses van onze services.Performing statistical analysis of our services

We geven deze bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de service te bieden. Zij hebben geen toestemming die informatie voor andere doeleinden te gebruiken.We only provide those companies with the personal information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.

Microsoft kan in de volgende situaties informatie over u en de inhoud van uw berichten bekijken of derden hier toegang toe geven:Microsoft might access or disclose information about you, including the content of your communications, to:

 • om te voldoen aan de wet, wettige verzoeken of juridische processen;Comply with the law or respond to lawful requests or legal process
 • om de rechten of het eigendom van Microsoft of onze klanten te beschermen, waaronder de handhaving van onze overeenkomsten of beleid met betrekking tot uw gebruik van de services;Protect the rights or property of Microsoft or our customers, including the enforcement of our agreements or policies governing your use of the services
 • als we te goeder trouw geloven dat dergelijke toegang of openbaarmaking nodig is om de persoonlijke veiligheid van Microsoft-werknemers, klanten of het publiek te beschermen.Act on a good faith belief that such access or disclosure is necessary to protect the personal safety of Microsoft employees, customers, or the public

Informatie die is verzameld door of verzonden naar Microsoft via Glimlach verzenden kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waarin Microsoft, haar partners, dochterondernemingen of serviceproviders faciliteiten hebben.Information collected by or sent to Microsoft by Send a Smile might be stored and processed in the United States or any other country in which Microsoft or its affiliates, subsidiaries, or service providers maintain facilities. Microsoft houdt zich aan het Safe Harbor Framework zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van handel met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de opslag van gegevens uit de Europese Unie.Microsoft abides by the Safe Harbor Framework as set forth by the United States Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

Beveiliging van uw gegevensSecurity of your information

Microsoft hecht veel belang aan het beveiligen van uw persoonlijke gegevens.Microsoft is committed to helping protect the security of your personal information. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om u te helpen uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik of vrijgave.We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure.

Wijzigingen in deze privacyverklaringChanges to this Privacy Statement

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt door Microsoft.Microsoft might occasionally update this Privacy Statement. De wijzigingsdatum boven aan de privacyverklaring wordt bijgewerkt bij elke revisie.The last updated date at the top of the Privacy Statement is updated with every revision. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te worden gehouden over hoe Microsoft helpt om uw gegevens te beveiligen.We encourage you to periodically review this Privacy Statement to be informed of how Microsoft is helping to protect your information.