Zelfstudie: Aan de slag met de Power BI-serviceTutorial: Get started creating in the Power BI service

Deze zelfstudie is een inleiding tot een aantal functies van de Power BI-service.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. U kunt daarmee verbinding maken met gegevens, een rapport en een dashboard maken en vragen stellen over uw gegevens.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. U kunt veel meer doen in de Power BI-service. Deze zelfstudie is alleen maar bedoeld om de smaak naar meer op te wekken.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Als u wilt weten hoe de Power BI-service aansluit bij de andere Power BI-aanbiedingen, is het een goed idee om Wat is Power BI? te lezen.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

Bent u een lezer in plaats van maker van rapporten?Are you a report reader rather than a creator? Dan is Navigeren in de Power BI-service een goed startpunt voor u.Getting around in the Power BI service is a good starting place for you.

Schermopname van het voorbeelddashboard Financieel.

In deze zelfstudie voert u de volgende stappen uit:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Meld u aan bij uw Power BI Online-account of registreert u zich als u nog geen account hebt.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • De Power BI-service openen.Open the Power BI service.
 • Enkele gegevens ophalen en deze openen in de rapportweergave.Get some data and open it in report view.
 • Deze gegevens gebruiken om visualisaties te maken en deze op te slaan als een rapport.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Een dashboard maken door tegels van het rapport vast te maken.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Andere visualisaties toevoegen aan uw dashboard met behulp van Q&A (query's uitvoeren in natuurlijke taal).Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • Wijzig het formaat, schik de tegels opnieuw en bewerk de details voor de tegels op het dashboard.Resize, rearrange, and edit details for the tiles on the dashboard.
 • Resources opschonen door het verwijderen van de gegevensset, het rapport en het dashboard.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

Aanmelden voor de Power BI-serviceSign up for the Power BI service

U hebt een Power BI Pro-licentie nodig om een werkruimte te maken.You need a Power BI Pro license to create content in Power BI. Als u geen Power BI-account hebt, kunt u zich aanmelden voor een gratis Power BI Pro-proefversie voordat u begint.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Stap 1: Gegevens ophalenStep 1: Get data

Wanneer u een Power BI-rapport wilt maken, kunt u vaak het beste beginnen in Power BI Desktop.Often when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. Power BI Desktop is krachtiger.Power BI Desktop offers more power. U kunt gegevens transformeren, vormgeven en modelleren voordat u begint met het ontwerpen van het rapport.You can transform, shape, and model data, before you start designing report. Dit keer maken we echter een geheel nieuw rapport in de Power BI-service.This time though, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

In deze zelfstudie worden de gegevens opgehaald uit een eenvoudig Microsoft Excel-bestand.In this tutorial, we get data from a simple Microsoft Excel file. Doet u mee?Want to follow along? Download het bestand met financiële voorbeelden.Download the Financial Sample file.

 1. Open om te beginnen de Power BI-service (app.powerbi.com) in uw browser.To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) in your browser.

  Hebt u geen account?Don’t have an account? Geen probleem, u kunt zich aanmelden voor een gratis proefversie van Power BI ProNo worries, you can sign up for a free Power BI Pro trial

 2. Selecteer Mijn werkruimte in het navigatievenster.Select My workspace in the navigation pane.

 3. Selecteer in Mijn werkruimte de opties Nieuw > Een bestand uploaden.In My workspace, select New > Upload a file.

  De pagina Gegevens ophalen wordt geopend.The Get Data page opens.

 4. Zorg ervoor dat in de sectie Nieuwe inhoud maken de optie Bestanden is geselecteerd en selecteer vervolgens de locatie waar u het Excel-bestand hebt opgeslagen.Under the Create new content section, make sure Files is selected, then select the location where you saved the Excel file.

  Schermopname van Nieuw inhoud maken > Bestanden.

 5. Blader naar het bestand op uw computer en kies Openen.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. Voor deze zelfstudie selecteren we Importeren om het Excel-bestand toe te voegen als een gegevensset die we vervolgens kunnen gebruiken om rapporten en dashboards te maken.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. Als u Uploaden selecteert, wordt de hele Excel-werkmap geüpload naar Power BI, waar u deze kunt openen en bewerken in Excel Online.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel Online.

  Schermopname van het kiezen van Importeren.

 7. Wanneer uw gegevensset gereed is, selecteert u Meer opties (...) naast uw gegevensset voor Financieel voorbeeld en selecteert u vervolgens Rapport maken.When your dataset is ready, select More options (...) next to your Financial Sample dataset, then select Create report.

 8. Open de rapporteditor.open the report editor.

  Schermopname van Alle inhoud > Rapport maken.

  Het rapportcanvas is leeg.The report canvas is blank. Aan de rechterkant zien we de deelvensters Filters, Visualisaties en Velden.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Schermopname van een leeg rapportcanvas.

  Tip

  Selecteer in de linkerbovenhoek de knop voor globale navigatie om het navigatiedeelvenster samen te vouwen.Select the global navigation button in the upper-left corner to collapse the navigation pane. Op die manier is er meer ruimte voor uw canvas.That way your canvas has more room.

  Knop voor globale navigatie.

 9. U bevindt zich momenteel in de bewerkingsweergave.You're currently in Editing view. Zoals u kunt zien, is in de menubalk de optie Leesweergave beschikbaar.Notice the Reading view option in the menu bar.

  Schermopname van de optie Leesweergave.

  In de weergave Bewerken kunt u uw rapporten maken en aanpassen omdat u de eigenaar en maker van het rapport bent.While in Editing view, you can modify reports, because you're the owner and creator of the report. Wanneer u uw rapport met collega’s deelt, kunnen zij het rapport vaak alleen in de leesweergave gebruiken.When you share your report with colleagues, often they can only interact with the report in Reading view. Ze zijn gebruikers van rapporten in uw Mijn werkruimte.They are consumers of reports in your My workspace.

Stap 2: Een grafiek in een rapport makenStep 2: Create a chart in a report

Nu u verbinding met de gegevens hebt gemaakt, kunt u gaan verkennen.Now that you've connected to data, start exploring. Wanneer u iets interessants hebt gevonden, kunt u dit opslaan op het rapportcanvas.When you've found something interesting, you can save it on the report canvas. Vervolgens kunt u het vastmaken aan een dashboard om het te bewaken en te zien hoe het in de loop van de tijd verandert.Then you can pin it to a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Maar zover is het nog niet.But first things first.

 1. Eerst gaat u in de rapporteditor naar het deelvenster Velden aan de rechterkant van de pagina om een visualisatie te bouwen.In the report editor, start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Selecteer het veld Brutoverkoop en vervolgens het veld Datum.Select the Gross Sales field, then the Date field.

  Schermopname van de lijst Velden.

  Power BI analyseert de gegevens en maakt vervolgens een kolomdiagram.Power BI analyzes the data and creates a column chart visualization.

  Notitie

  Als u het veld Datum eerst hebt geselecteerd in plaats van Brutoverkopen, wordt een tabel weer geven.If you selected the Date field first instead of Gross Sales, you see a table. Maakt u zich geen zorgen.No worries! In de volgende stap wijzigt u de visualisatie.We're going to change the visualization in the next step.

  Naast sommige velden staat het sigmasymbool, omdat Power BI heeft gedetecteerd dat ze numerieke waarden bevatten.Some fields have sigma symbols next to them because Power BI detected that they contain numeric values.

  Velden met het sigmasymbool.

 2. Probeer de gegevens eens op een andere manier weer te geven.Let's switch to a different way of displaying this data. Lijndiagrammen zijn goede visuals om waarden gedurende een bepaalde periode weer te geven.Line charts are good visuals for displaying values over time. Selecteer het pictogram Lijndiagram in het deelvenster Visualisaties.Select the Line chart icon from the Visualizations pane.

  Schermopname van de rapporteditor waarvoor een lijndiagram is geselecteerd.

 3. Dit diagram lijkt interessant, dus laten we deze vastmaken aan een dashboard.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Beweeg de muisaanwijzer over de visualisatie en selecteer het pictogram voor vastmaken.Hover over the visualization and select the pin icon.

  Schermopname van het pictogram Vastmaken.

 4. Omdat dit een nieuw rapport is, wordt u gevraagd dit rapport op te slaan voordat u een visualisatie aan een dashboard kunt vastmaken.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Geef uw rapport een naam (bijvoorbeeld Financieel voorbeeldrapport) en selecteer vervolgens Opslaan.Give your report a name (for example, Financial Sample report), then Save.

  U bekijkt het rapport nu in de leesweergave.Now you're looking at the report in Reading view.

 5. Selecteer het pictogram Vastmaken opnieuw.Select the Pin icon again.

 6. Selecteer Nieuw dashboard en geef het de naam Financieel voorbeelddashboard.Select New dashboard and name it Financial Sample dashboard, for example.

  Schermopname van Dashboardnaam opgeven.

  U ontvangt het bericht (in de rechterbovenhoek) dat de visualisatie als tegel aan uw dashboard is toegevoegd.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  Schermopname van het dialoogvenster Aan dashboard vastgemaakt.

  Nu u deze visualisatie hebt vastgemaakt, wordt deze opgeslagen op uw dashboard.Now that you've pinned this visualization, it's stored on your dashboard. De gegevens blijven up-to-date zodat u in één oogopslag de meest recente waarde kunt volgen.The data stays up-to-date so you can track the latest value at a glance. Als u in het rapport het type visualisatie wijzigt nadat u deze hebt vastgemaakt, blijft de visualisatie op het dashboard ongewijzigd.However, if you change the visualization type in the report, the visualization on the dashboard doesn't change.

 7. Selecteer Naar het dashboard gaan om uw nieuwe dashboard met het lijndiagram te bekijken dat u er als tegel aan hebt vastgemaakt.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Schermopname van een dashboard met vastgemaakte visualisatie.

 8. Selecteer de nieuwe tegel op uw dashboard.Select the new tile on your dashboard. Met Power BI keert u terug naar het rapport in de leesweergave.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Als u wilt terugkeren naar de bewerkingsweergave, selecteert u Meer opties (...) in de menubalk > Bewerken.To switch back to Editing view, select More options (...) in the menu bar > Edit.

  Schermopname van het selecteren van Bewerken om het rapport te bewerken.

  Terug in de Bewerkingsweergave, kunt u tegels blijven verkennen en vastmaken.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

Stap 3: Verkennen met Q&AStep 3: Explore with Q&A

Als u uw gegevens snel wilt verkennen, kunt u een vraag stellen in het Q&A-vak.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. Met Q&A kunt u query's in natuurlijke taal over uw gegevens vragen.Q&A lets you ask natural-language queries about your data. In een dashboard bevindt het vak Q&A zich bovenaan (Stel een vraag over uw gegevens) onder de menubalk.In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data) under the menu bar. In een rapport bevindt het zich in de bovenste menubalk (Een vraag stellen).In a report, it's in the top menu bar (Ask a question).

 1. Selecteer Mijn werkruimte in de zwarte koptekstbalk in Power BI om terug te gaan naar het dashboard.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI header bar.

  Schermopname van Terug naar Mijn werkruimte.

 2. Selecteer uw dashboard in Mijn werkruimte.In My workspace, select your dashboard.

  Schermopname van het selecteren van uw dashboard.

 3. Selecteer Een vraag stellen over uw gegevens.Select Ask a question about your data. Q&A toont automatisch een aantal suggesties.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  Schermopname van het Q&A-canvas.

  Notitie

  Als u de suggesties niet ziet, schakelt u Nieuwe Q&A-ervaring in.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

  Schermopname van het inschakelen van een nieuwe Q&A-ervaring.

 4. Sommige suggesties retourneren één waarde.Some suggestions return a single value. Selecteer bijvoorbeeld wat zijn de gemiddelde kosten van goederen.For example, select what is the average cog.

  Via Q&A wordt een antwoord gezocht dat vervolgens als kaart-visualisatie wordt weergegeven.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

 5. Selecteer Visueel element vastmaken en maak deze visualisatie vast aan het dashboard Financieel voorbeeld.Select Pin visual and pin this visualization to the Financial Sample dashboard.

  Schermopname van het vastmaken van het visuele element.

 6. Ga terug naar Q&A en selecteer Alle suggesties weergeven.Go back to Q&A and select Show all suggestions.

 7. Selecteer totale winst per land.Select total profit by country.

  Schermopname van de totale winst per land.

 8. Maak de kaart ook vast het dashboard Financieel voorbeeld.Pin the map to the Financial Sample dashboard, too.

 9. Selecteer op het dashboard de kaart die u zojuist hebt vastgemaakt.On the dashboard, select the map you just pinned. Zoals u ziet wordt Q&A opnieuw geopend?See how it opens Q&A again?

 10. Plaats de cursor na per land in het vak Q&A en typ als balk.Place the cursor after by country in the Q&A box and type as bar. Power BI maakt direct een staafdiagram met de resultaten.Power BI creates a bar chart with the results.

  Schermopname van een visualisatie van een staafdiagram.

 11. Maak ook het staafdiagram vast aan het dashboard Financieel voorbeeld.Pin the bar chart to your Financial Sample dashboard, too.

 12. Selecteer Q&A afsluiten om terug te gaan naar uw dashboard, waar u de nieuwe tegels ziet die u gemaakt hebt.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Schermopname van een dashboard met vastgemaakte Q&A-visuals.

  Hoewel u de kaart in Q&A hebt gewijzigd in een staafdiagram, blijft de tegel een kaart omdat de tegel een kaart was toen u deze vastmaakte.You see that even though you changed the map to a bar chart in Q&A, that tile remained a map because it was a map when you pinned it.

Stap 4: Tegels verplaatsenStep 4: Reposition tiles

We kunnen de tegels opnieuw rangschikken om beter gebruik te maken van de dashboardruimte.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Sleep de rechterbenedenhoek van de lijndiagramtegel Brutoverkoop omhoog, totdat deze op dezelfde hoogte wordt uitgelijnd als de tegel Verkoop en laat deze vervolgens los.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  Schermopname van het wijzigen van het formaat van de tegel.

  De twee tegels hebben nu dezelfde hoogte.Now the two tiles are the same height.

 2. Selecteer Meer opties (...) voor de tegel Gemiddelde KPV-kosten > Details bewerken.Select More options (...) for the Average of COGS tile > Edit details.

  Schermopname van het menu Meer opties voor een tegel.

 3. Typ in het vak Titel de tekst Gemiddelde kosten van verkochte goederen > Toepassen.In the Title box, type Average Cost of Goods Sold > Apply.

  Schermopname van het dialoogvenster Details bewerken.

 4. Schik de andere visuals opnieuw om ze passend te maken.Rearrange the other visuals to fit together.

  Dat ziet er beter uit.That looks better.

  Schermopname van het opnieuw geschikte dashboard.

Resources opschonenClean up resources

Nu u de zelfstudie hebt voltooid, kunt u de gegevensset, het rapport en het dashboard verwijderen.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Selecteer Mijn werkruimte in de zwarte koptekstbalk in Power BI.Select My workspace in the black Power BI header bar.

 2. Selecteer Meer opties (...) naast de gegevensset Financieel voorbeeld > Verwijderen.Select More options (...) next to the Financial Sample dataset > Delete.

  Schermopname van het verwijderen van de gegevensset.

  U ziet de waarschuwing Alle rapporten en dashboardtegels met gegevens van deze gegevensset worden ook verwijderd.You see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 3. Selecteer Verwijderen.Select Delete.

Volgende stappenNext steps

Verken deze verzamelingen met Microsoft Learn-inhoud voor Power BI:Explore these collections of Microsoft Learn content for Power BI: