Registreren voor de Power BI-service als zelfstandige gebruikerSign up for the Power BI service as an individual

Power BI kan uw persoonlijk hulpprogramma voor gegevensanalyse en -visualisatie vormen, maar ook de oplossing zijn voor analyse en besluitvorming voor groepsprojecten, afdelingen en complete bedrijven.Power BI can be your personal data analysis and visualization tool, and can also serve as the analytics and decision engine behind group projects, divisions, or entire corporations. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u zich als afzonderlijke gebruiker kunt registreren voor Power BI.This article explains how to sign up for Power BI as an individual. Zie Power BI-licenties in uw organisatie als u een globale beheerder of factureringsbeheerder bent.If you're a global administrator or billing administrator, see Power BI licensing for your organization.

Wat is Power BI?What is Power BI?

Power BI is een uniform self-service business intelligence-platform voor bedrijven dat een intuïtieve gebruikerservaring combineert met intelligente gegevensvisualisaties om meer inzicht te krijgen in de gegevens.Power BI is a unified self-service and enterprise business intelligence platform that combines an intuitive user experience with intelligent data visualizations to provide greater depth of data insight. Rapporten kunnen worden gedeeld in Microsoft-hulpprogramma's zoals Teams, SharePoint, PowerPoint of in andere productiviteitsproducten.Reports can be shared within Microsoft tools like Teams, SharePoint, PowerPoint, or within other productivity products. Het wordt aangeboden als een online SaaS-aanbieding (software als een service) met twee begeleidende toepassingen: een Microsoft Windows-bureaubladtoepassing met de naam Power BI Desktop voor het maken van rapporten en systeemeigen mobiele BI-apps voor het gebruik van rapporten op iOS-en Android-apparaten.It is offered as an online SaaS (Software as a Service) offering with two companion applications: a Microsoft Windows desktop application called Power BI Desktop for creating reports and native mobile BI apps for consuming reports on iOS and Android devices.

Diagram van schermopnamen van Power BI Desktop, service en mobiel en hun geïntegreerde relaties.

Deze drie elementen, Desktop, de service en de mobiele apps, zijn ontworpen om mensen zakelijke inzichten op te laten doen, deze te delen en te gebruiken op een manier die optimaal aansluit bij hun behoeften of rol.These three elements—Desktop, the service, and the mobile apps—are designed to let people create, share, and consume business insights in the way that serves them, or their role, most effectively.

Registreren voor de Power BI-serviceSigning up for the Power BI service

In dit artikel worden de stappen beschreven voor registratie voor de Power BI-service als zelfstandige gebruiker.This article describes the steps to sign up for the Power BI service as an individual. Als u hulp nodig hebt bij het downloaden van Power BI Desktop of het installeren van de mobiele apps, raadpleegt u de volgende artikelen:If you are looking for help downloading Power BI Desktop or installing the mobile apps, please refer to these articles instead:

Ondersteunde e-mailadressenSupported email addresses

Voordat u het aanmeldingsproces start, is het belangrijk dat u begrijpt welke typen e-mailadressen u kunt gebruiken om zich te registreren voor Power BI:Before you start the sign-up process, it's important to learn which types of email addresses that you can use to sign-up for Power BI:

 • Voor registratie bij Power BI dient u een e-mailadres van uw werk of school te gebruiken.Power BI requires that you use a work or school email address to sign up. U kunt zich niet registreren met e-mailadressen die worden geleverd door e-mailservices voor consumenten of door telecomproviders.You can't sign up using email addresses provided by consumer email services or telecommunication providers. Het betreft onder andere deze e-mailadressen: outlook.com, hotmail.com en gmail.com.This includes outlook.com, hotmail.com, gmail.com, and others. Ontdek, als u geen werk- of school account hebt, alternatieve manieren om u te registreren.If you don't have a work or school account, learn about alternate ways to sign up.

 • U kunt zich registreren voor Power BI met gov- of mil-adressen, maar hiervoor geldt een ander proces.You can sign-up for Power BI with .gov or .mil addresses, but this requires a different process. Zie Uw Amerikaanse overheidsorganisatie registreren in Power BI-service voor meer informatie.For more info, see Enroll your US Government organization in the Power BI service.

Aanmelden voor de Power BI-serviceSign up for the Power BI service

Volg deze stappen om u te registreren voor een Power BI-account.Follow these steps to sign up for a Power BI account. Nadat u dit proces hebt voltooid, beschikt u over een gratis Power BI-licentie, die u kunt gebruiken om de Power BI-service zelfstandig te proberen via Mijn werkruimte, om inhoud te gebruiken uit een Power BI-werkruimte die is toegewezen aan een Power BI Premium-capaciteit of om een persoonlijke Power BI Pro-proefversie te starten.Once you complete this process you will have a Power BI (free) license which you can use to try the Power BI service on your own using My Workspace, consume content from a Power BI workspace assigned to a Power BI Premium capacity, or initiate an individual Power BI Pro trial. Zie Power BI Free vs Pro voor meer informatie.For more information, see Power BI features by license type.

De exacte stappen voor het registreren kunnen variëren, afhankelijk van uw organisatie en waarop u klikt om het proces te starten.The exact steps for sign up can vary depending on your organization and what you click to start the process. Daarom is het mogelijk dat niet alle onderstaande schermen worden weergegeven.For this reason, you may not be presented with all of the screens shown below. Er zijn veel verschillende manieren om u te registreren voor de Power BI-service als zelfstandige gebruiker. De stappen in dit artikel zijn van toepassing op de twee meest voorkomende.There are many different ways to sign up for the Power BI service as an individual, and the steps in this article apply to the two most common.

 • u selecteert de knop Gratis proberen of Gratis beginnen1.you select a Try free or Start free button1.

 • u ontvangt een e-mail met een koppeling naar een Power BI-dashboard, -rapport of -app.you receive an email with a link to a Power BI dashboard, report, or app. U hebt zich nog niet aangemeld bij uw Power BI-account.You haven't previously signed in to your Power BI account.

  1U vindt de knoppen van het type Gratis proberen op powerbi.microsoft.com, in gerelateerde Microsoft-producten en in documentatie- en marketingartikelen.1You'll find the Try free type of buttons on powerbi.microsoft.com, in related Microsoft products, and in documentation and marketing articles.

Stap 1Step 1

 • Selecteer Gratis beginnen of Gratis proberen op powerbi.microsoft.com.Select Start free or Try free from powerbi.microsoft.com. Mogelijk moet u twee keer een knop selecteren.You may have to select a button twice.

  Schermopname van de Power B I-service met powerbi.com in een webbrowser.

 • U kunt ook een e-mail met een koppeling naar een Power BI-dashboard, -rapport of -app selecteren.Or, select an email link to a Power BI dashboard, report, or app.

  Schermopname van Power BI-service met een e-mail die wordt verzonden vanaf powerbi.com.

 1. Microsoft 365 detecteert u en registreert dat er al een Microsoft-service voor u is geïnstalleerd.Microsoft 365 recognizes you and knows that you already have a Microsoft service installed. Selecteer Aanmelden.Select Sign in.

  Schermopname van de Power BI-service waaruit blijkt dat Microsoft de e-mail herkent.

 2. Mogelijk wordt een van deze dialoogvensters weergegeven.You may receive one of these dialog boxes.

  • Als u hierom wordt gevraagd, meldt u zich aan met het account van uw organisatie.If you're prompted, sign in using your organizational account.

   Schermopname van Power BI-service met de vraag om een nieuw e-mailadres in te voeren.

  • Controleer, als u een dergelijk bericht krijgt, of u een werk- of school-e-mailadres gebruikt en niet een consumentadres zoals Hotmail, Gmail of Outlook.If you get a message like this, make sure that you are using a work or school email address and not a consumer address like hotmail, gmail, or outlook. Zie bovenstaande ondersteunde e-mailadressen.See supported email addresses, above.

   Schermopname van Power BI-service met de vraag om het e-mailadres te bevestigen.

  • Als u een dergelijk bericht krijgt, moet u de voorwaarden doornemen.If you get a message like this, review the terms and conditions. Als u akkoord gaat, selecteert u Start.If you agree, select Start.

   Schermopname van de Power BI-service met de vraag om aan te melden voor Aan de slag.

 3. U kunt ook enkele collega's uitnodigen om met u mee te doen.Optionally, invite some colleagues to join you.

  Schermopname van de Power BI-service met het venster Meer personen uitnodigen.

 4. Op dit punt moet u mogelijk wachten, indien Microsoft een nieuwe tenant instelt.At this point, you may have to wait if Microsoft is setting up a new tenant. Zo niet, dan wordt de Power BI-service in uw browser geopend.Otherwise, the Power BI service opens in your browser.

  Schermopname van de Power BI-service met het startscherm van Power BI.

Registreren voor een afzonderlijke proefversie van Power BI ProSign up for an individual trial of Power BI Pro

U hebt zich voor de eerste keer aangemeld bij uw Power BI-account.Congratulations on signing into your Power BI account for the first time! U hebt nu een gratis licentie2.You now have a free license2. Wanneer u begint met het verkennen van de Power BI-service, ziet u pop-ups waarin u wordt gevraagd of u wilt upgraden naar een afzonderlijke proefversie van Power BI Pro.As you start to explore the Power BI service, you'll see pop-ups asking if you want to upgrade to an individual trial of Power BI Pro. Voor sommige functies van de Power BI-service is een Pro-licentie vereist.Some features of the Power BI service require a Pro license. Als u een afzonderlijke gratis 60-daagse proefversie van Power BI Pro wilt starten, selecteert u Proefversie starten.If you'd like to start a free 60 day individual trial of Power BI Pro, select Start trial.

Schermopname van de Power BI-service met het venster Power BI-proefversie.

2 In sommige organisaties kan uw standaard Power BI-account een Power BI Pro-licentie zijn.2 In some organizations, your default Power BI account may be a Power BI Pro license. Sommige versies van Microsoft 365 bevatten bijvoorbeeld een Power BI Pro-licentie.For example, some versions of Microsoft 365 include a Power BI Pro license. Zie Welke licentie heb ik? voor meer informatie over het opzoeken van uw gebruikerslicentie.To learn how to look up your user license, see what license do I have?

Vervaldatum van de proefversieTrial expiration

Wanneer uw gratis proefversie van Power BI Pro verloopt, wordt uw licentie teruggezet naar een (gratis) Power BI-licentie.When your free individual trial of Power BI Pro expires, your license changes back to a Power BI (free) license. De proefversie kan niet worden verlengd.The trial cannot be extended. U hebt niet langer toegang tot functies waarvoor een Power BI Pro-licentie is vereist.You will no longer have access to features that require a Power BI Pro license. Zie Functies per licentietype voor meer informatie.For more information, see Features by license type.

Als een (gratis) Power BI-licentie voldoende is, hoeft u niets anders te doen.If a Power BI (free) license is sufficient, you don't have to do anything else. Als u gebruik wilt maken van Power BI Pro-functies, koopt u een Pro-licentie door Nu kopen te selecteren of door naar Prijzen van Power BI te gaan.To take advantage of Power BI Pro features, purchase a Pro license by selecting Buy now or visiting Power BI pricing.

Schermopname van de Power BI-service met het dialoogvenster van Power BI-proefversie.

Als de self-service aankoop niet beschikbaar is, neemt u contact op met uw beheerder over het aanschaffen van een Power BI Pro-licentie.If self-service purchase is not available, contact your administrator about purchasing a Power BI Pro license.

Problemen met het registratieproces oplossenTroubleshooting the sign-up process

In de meeste gevallen kunt u zich registreren voor Power BI door het beschreven proces te volgen.In most cases, you can sign up for Power BI by following the described process. Hieronder staan enkele problemen waardoor u zich mogelijk niet kunt aanmelden, met mogelijke tijdelijke oplossingen.Some of the issues that may prevent you from signing up are described below, with possible workarounds.

Persoonlijke e-mailadressen U probeert zich aan te melden met een persoonlijk e-mailadres (bijvoorbeeld nancy@gmail.com) en u ontvangt een bericht dat vergelijkbaar is met een van de volgende berichten:Personal email addresses You attempt to sign up using a personal email addresses (for example nancy@gmail.com) and you receive a message similar to one of these:

U hebt een persoonlijke e-mailadres ingevoerd: Voer uw zakelijke e-mailadres in, zodat we uw bedrijfsgegevens veilig kunnen opslaan.You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

ofor

Dat ziet eruit als een persoonlijke e-mailadres. Voer uw zakelijke e-mailadres in zodat we u kunnen koppelen aan anderen in uw bedrijf. En u hoeft zich geen zorgen te maken. We delen uw adres met niemand.That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don't worry. We won't share your address with anyone.

Oplossing Power BI biedt geen ondersteuning voor e-mailadressen van e-mailservices voor consumenten of die afkomstig zijn van telecomproviders.Solution Power BI doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers. U kunt de registratie alsnog proberen te voltooien door een e-mailadres te gebruiken dat is toegewezen door uw werk of school.To finish signing up, try again using an email address assigned by your work or school.

Als u zich nog steeds niet kunt registreren en u er geen bezwaar tegen hebt om een meer geavanceerde registratie te voltooien, kunt u zich registreren voor een nieuw proefabonnement op Microsoft 365 en gebruikt u dat e-mailadres voor de registratie.If you still can't sign up and are willing to complete a more advanced setup process, you can register for a new Microsoft 365 trial subscription and use that email address to sign up.

U kunt ook zich ook door een bestaande gebruiker als gast laten uitnodigen.You can also have an existing user invite you as a guest.

Aanmelden voor selfservice is uitgeschakeld Self-service sign up is disabled
U probeert u aan te melden en ontvangt een bericht zoals dit:You attempt to sign up and receive a message similar to this:

De registratie kan niet worden voltooid. Uw IT-afdeling heeft registratie voor Microsoft Power BI uitgeschakeld. Neem contact met ze op om de registratie te voltooien.We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft Power BI. Contact them to complete signup.

Oplossing Solution
Registreren voor Power BI via selfservice is uitgeschakeld.Self-service sign up for Power BI has been disabled. Neem contact op met uw IT-afdeling of helpdesk en vraag deze om deze instructies te volgen om een licentie aan u toe te wijzen.To finish signing up, contact your IT department or help desk and ask them to follow these instructions to assign you a license.

Dit probleem kan ook optreden als u zich via een partner hebt geregistreerd voor Microsoft 365.You may also experience this problem if you signed up for Microsoft 365 through a partner. In dat geval neemt u contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor het leveren van Microsoft 365.In which case, contact the organization responsible for providing you with Microsoft 365.

Uw e-mailadres is geen Microsoft 365-id U ziet bij de registratie een bericht dat vergelijkbaar is met het volgende:Your email address isn't a Microsoft 365 ID You attempt to sign up and receive a message like this:

We kunnen u niet vinden op contoso.com. Gebruikt u een andere id op het werk of school? Probeer aan te melden met die id. Als dit niet werkt, neemt u contact op met uw IT-afdeling.We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.

Oplossing Uw organisatie gebruikt id's (die verschillen van uw e-mailadres) voor aanmelding bij Microsoft 365 en andere Microsoft-services.Solution Your organization uses IDs (that are different than your email address) to sign in to Microsoft 365 and other Microsoft services. Bijvoorbeeld: uw e-mailadres is zalan.bola@contoso.com, maar uw id is zalanb@contoso.com.For example, your email address might be zalan.bola@contoso.com but your ID is zalanb@contoso.com.

Gebruik de id die uw organisatie aan u heeft toegewezen voor aanmelding bij Microsoft 365 of andere Microsoft-services om uw registratie te voltooien.To finish signing up, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Microsoft 365 or other Microsoft services. Als u niet weet wat dit is, kunt u contact opnemen met uw Globale beheerder.If you don't know what this is, contact your Global administrator.

Als u zich nog steeds niet kunt registreren en u er geen bezwaar tegen hebt om een meer geavanceerde registratie te voltooien, kunt u zich registreren voor een nieuw proefabonnement op Microsoft 365 en gebruikt u dat e-mailadres voor de registratie.If you still can't sign up and are willing to complete a more advanced setup process, you can register for a new Microsoft 365 trial subscription and use that email address to sign up.

Uw wachtwoord wordt niet herkend wanneer u zich aanmeldt bij Power BIPower BI sign in doesn't recognize your password

Oplossing Soms moet u het een paar keer proberen.Solution Sometimes it takes a few tries. Als u het wachtwoord meerdere keren hebt geprobeerd en u zich nog steeds niet kunt aanmelden, kunt u uw browser uitvoeren in de modus Incognito (Chrome) of InPrivate (Microsoft Edge).If you retry your password several times and you still can't log in, try running your browser in Incognito (Chrome) or InPrivate (Edge) mode.

Volgende stappenNext steps

Power BI-functies op licentietype Power BI features by license type
Tips voor het vinden van HelpTips for finding help

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community