Implementatie voor migratie naar Power BI plannenPlan deployment to migrate to Power BI

In dit artikel wordt fase 2beschreven die betrekking heeft op het plannen van de migratie voor één Power BI-oplossing.This article describes Stage 2, which is concerned with planning the migration for a single Power BI solution.

Afbeelding van de fasen van een Power BI-migratie. Fase 2 wordt in dit artikel uitgelicht.

Notitie

Zie Overzicht van Power BI-migratie voor een volledige uitleg van de bovenstaande grafiek.For a complete explanation of the above graphic, see Power BI migration overview.

De focus van fase 2 ligt op het definiëren van de manier waarop de vereisten die zijn gedefinieerd in fase 1, worden gebruikt voor het migreren van een oplossing naar Power BI.The focus of Stage 2 is on defining how the requirements that were defined in Stage 1 are used to migrate a solution to Power BI.

De uitvoer van fase 2 omvat zoveel mogelijk specifieke beslissingen om het implementatieproces te begeleiden.The output from Stage 2 includes as many specific decisions as possible to guide the deployment process.

Besluitvorming van deze aard is een herhalend en niet-lineair proces.Decision-making of this nature is an iterative and non-linear process. Er heeft al planning plaatsgevonden in de stappen voorafgaand aan de migratie.Some planning will have already occurred in the pre-migration steps. Ervaringen die voortkomen uit het testen van een werkbaar concept (beschreven in fase 3) kunnen worden ingezet voor de implementatieplanning.Learnings from a proof of concept (described in Stage 3) may occur in parallel with deployment planning. Zelfs tijdens het maken van de oplossing (beschreven in fase 4), is het mogelijk dat er aanvullende informatie aan het licht komt die invloed heeft op beslissingen ten aanzien van de implementatie.Even while creating the solution (described in Stage 4), additional information may arise that influences deployment decisions.

Belangrijk

Fasen 1-5 vertegenwoordigen activiteiten die betrekking hebben op één specifieke oplossing.Stages 1-5 represent activities related to one specific solution. Er zijn beslissingen en activiteiten op het niveau van de organisatie/tenant die van invloed zijn op het proces op het niveau van de oplossing.There are decisions and activities at the organizational/tenant level which impact the process at the solution level. Enkele van deze planningsactiviteiten op een hoger niveau worden besproken in het artikel Overzicht van Power BI-migratie.Some of those higher-level planning activities are discussed in the Power BI migration overview article. Raadpleeg indien van toepassing de beslissingen op organisatieniveau voor efficiëntie en consistentie.When appropriate, defer to the organizational-level decisions for efficiency and consistency.

Tip

De onderwerpen die in dit artikel worden besproken, zijn ook van toepassing op een standaard Power BI-implementatieproject.The topics discussed in this article also apply to a standard Power BI implementation project.

Power BI-product kiezenChoose Power BI product

Een van de eerste beslissingen is het kiezen van het Power BI-product.One of the first decisions is to choose the Power BI product. Het is een beslissing tussen de Power BI-service en de Power BI Report Server.It's a decision between the Power BI service or Power BI Report Server. Zodra de inhoud is gepubliceerd, komen er veel extra opties beschikbaar, zoals insluiten, mobiele levering en e-mailabonnementen.Once content has been published, many additional options become available, such as embedding, mobile delivery, and email subscriptions.

Zie sectie 3 van het Technisch document over het plannen van een Power BI Enterprise-implementatie voor meer informatie over overwegingen met betrekking tot architectuur.For more information about architectural considerations, see Section 3 of the Planning a Power BI enterprise deployment whitepaper.

Waarschuwing

Als u geneigd bent om te vertrouwen op het gebruik van Power BI Desktop-bestanden die zijn opgeslagen in een bestandssysteem, moet u er rekening mee houden dat dit geen optimale aanpak is.If you're tempted to rely on using Power BI Desktop files stored in a file system, be aware that it's not an optimal approach. Het gebruik van de Power BI-service (of Power BI Report Server) heeft aanzienlijke voordelen als het gaat om beveiliging, inhoudsdistributie en samenwerking.Using the Power BI service (or Power BI Report Server) has significant advantages for security, content distribution, and collaboration. De mogelijkheid om activiteiten te beoordelen en controleren is ook ingeschakeld door de Power BI-service.The ability to audit and monitor activities is also enabled by the Power BI service.

Bepalen hoe werkruimtebeheer moet worden benaderdDecide on workspace management approach

Werkruimten zijn een kernconcept van de Power BI-service, waardoor het werkruimtebeheer een belangrijk onderdeel is van de planning.Workspaces are a core concept of the Power BI service, which makes workspace management an important aspect of planning. Te stellen vragen:Questions to ask include:

 • Is er een nieuwe werkruimte nodig voor deze nieuwe oplossing?Is a new workspace needed for this new solution?
 • Zijn er afzonderlijke werkruimten nodig om ontwikkel-, test- en productiemogelijkheden te kunnen bieden?Will separate workspaces be needed to accommodate development, test, and production?
 • Worden er afzonderlijke werkruimten gebruikt voor gegevens en rapporten of is één werkruimte voldoende?Will separate workspaces be used for data and reports, or will a single workspace be sufficient? Afzonderlijke werkruimten hebben talrijke voordelen, met name voor het beveiligen van gegevenssets.Separate workspaces have numerous advantages, especially for securing datasets. Indien nodig, kunnen deze afzonderlijk worden beheerd door de gebruikers die rapporten publiceren.When necessary, they can be managed separately from those users who publish reports.
 • Wat zijn de beveiligingsvereisten voor de werkruimte?What are the security requirements for the workspace? Het is van invloed op het plannen van werkruimterollen.It influences planning for workspace roles. Als een app wordt gebruikt door inhoudsgebruikers, worden machtigingen voor de app afzonderlijk van de werkruimte beheerd.If an app will be used by content consumers, permissions for the app are managed separately from the workspace. Afzonderlijke machtigingen voor alleen-lezengebruikers van de app zorgen ervoor dat dit soort gebruikers eenvoudiger aan de beveiligingseisen voor rapporten of dashboards kunnen voldoen.Distinct permissions for app viewers allow additional flexibility in meeting security requirements for read-only consumers of reports or dashboards.
 • Kunnen bestaande groepen worden gebruikt voor het beveiligen van de nieuwe inhoud?Can existing groups be used for securing the new content? Zowel Azure Active Directory- als Microsoft 365-groepen worden ondersteund.Both Azure Active Directory and Microsoft 365 groups are supported. Door gebruik te maken van groepen die zijn uitgelijnd met de bestaande processen, in plaats van toewijzingen aan individuele gebruikers, wordt het machtigingenbeheer aanzienlijk vereenvoudigd.When aligned with existing processes, using groups makes permissions management easier than assignments to individual users.
 • Zijn er beveiligingsoverwegingen met betrekking tot externe gastgebruikers?Are there any security considerations related to external guest users? Mogelijk moet u samenwerken met uw Azure Active Directory-beheerder en uw Power BI-beheerder om de toegang voor gastgebruikers te configureren.You may need to work with your Azure Active Directory administrator and your Power BI administrator to configure guest user access.

Tip

Overweeg om een werkruimte te maken voor een specifieke bedrijfsactiviteit of een specifiek bedrijfsproject.Consider creating a workspace for a specific business activity or project. Misschien bent u geneigd om werkruimten te structureren op basis van uw organisatiestructuur (zoals een werkruimte per afdeling), maar deze benadering blijkt vaak te breed te zijn.You may be tempted to start off structuring workspaces based on your organizational structure (such as a workspace per department), but this approach frequently ends up being too broad.

Bepalen hoe inhoud wordt gebruiktDetermine how content will be consumed

Het is handig om te weten hoe gebruikers het liefst rapporten en dashboards bekijken.It's helpful to understand how consumers of a solution prefer to view reports and dashboards. Te stellen vragen:Questions to ask include:

Bepalen of er andere inhoud kan worden gemaaktDecide if other content may be created

Er zijn enkele belangrijke beslissingen die moeten worden genomen om gebruikers toe te staan nieuwe inhoud te maken, zoals:There are several key decisions to be made related to allowing consumers to create new content, such as:

 • Kunnen gebruikers nieuwe rapporten maken op basis van de gepubliceerde gegevensset?Will consumers be allowed to create new reports from the published dataset? Deze mogelijkheid kan worden ingeschakeld door gegevensset Samenstellingsmachtiging aan een gebruiker toe te wijzen.This capability can be enabled by assigning dataset build permission to a user.
 • Als consumenten een rapport willen aanpassen, kunnen ze een kopie opslaan en deze aan hun eisen aanpassen?If consumers want to customize a report, can they save a copy of it and personalize it to meet their needs?

Waarschuwing

Hoewel Kopie opslaan een handige functie is, moet deze met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt als het rapport bepaalde afbeeldingen of koptekst-/voettekstberichten bevat.Although the Save a copy capability is a nice feature, it should be used with caution when the report includes certain graphics or header/footer messages. Omdat logo's, pictogrammen en tekstberichten vaak onderhevig zijn aan eisen op het gebied van huisstijl of compliance, is het van belang om goed in de gaten te houden hoe deze worden geleverd en gedistribueerd.Since logos, icons, and textual messages often relate to branding requirements or regulatory compliance, it's important to carefully control how they're delivered and distributed. Als de functie Kopie opslaan wordt gebruikt, maar de oorspronkelijke afbeeldingen of koptekst-/voettekstberichten niet worden gewijzigd door de nieuwe auteur, kan dit tot verwarring leiden over wie het rapport werkelijk heeft opgesteld.If Save a copy is used, but the original graphics or header/footer messages remain unchanged by the new author, it can result in confusion about who actually produced the report. Het kan ook de betekenis van de huisstijl verminderen.It can also reduce the meaningfulness of the branding.

Behoeften aan Premium-capaciteit evaluerenEvaluate needs for Premium capacity

Er zijn extra mogelijkheden beschikbaar wanneer een werkruimte wordt opgeslagen op een Premium-capaciteit.Additional capabilities are available when a workspace is stored on a Premium capacity. Hier volgen enkele redenen waarom werkruimten op een Premium-capaciteit van voordeel kunnen zijn:Here are several reasons why workspaces on Premium capacity can be advantageous:

 • Inhoud kan worden geopend door gebruikers die geen Power BI Pro-licentie hebben.Content can be accessed by consumers who don't have a Power BI Pro license.
 • Ondersteuning voor grotere gegevenssets.Support for large datasets.
 • Ondersteuning voor frequentere gegevensvernieuwingen.Support for more frequent data refreshes.
 • Ondersteuning voor het gebruik van de volledige functieset van gegevensstromen.Support for using the full feature set of dataflows.
 • Enterprise-functies, inclusief implementatiepijplijnen en het XMLA-eindpunt.Enterprise features, including deployment pipelines and the XMLA endpoint.
 • Ondersteuning voor gepagineerde rapporten (wanneer de werkbelasting is ingeschakeld).Support for paginated reports (when the workload is enabled).

Methode voor ophalen gegevens bepalenDetermine data acquisition method

De gegevens die voor een rapport nodig zijn, kunnen van invloed zijn op verschillende beslissingen.The data required by a report may influence several decisions. Te stellen vragen:Questions to ask include:

 • Kan een bestaande gedeelde Power BI-gegevensset worden gebruikt of moet een nieuwe Power BI-gegevensset worden gemaakt die geschikt is voor deze oplossing?Can an existing Power BI shared dataset be used, or is the creation of a new Power BI dataset appropriate for this solution?
 • Moet een bestaande gedeelde gegevensset worden uitgebreid met nieuwe gegevens of metingen om aan extra behoeften te voldoen?Does an existing shared dataset need to be augmented with new data or measures to meet additional needs?
 • Welke modus voor gegevensopslag is het meest geschikt?Which data storage mode will be most appropriate? Opties zijn onder andere Import, DirectQuery, Composite en Live Connection.Options include Import, DirectQuery, Composite, or Live Connection.
 • Moeten aggregaties worden gebruikt om de queryprestaties te verbeteren?Should aggregations be used to enhance query performance?
 • Is het maken van een gegevensstroom nuttig en kan deze fungeren als een bron voor een groot aantal gegevenssets?Will creation of a dataflow be useful and can it serve as a source for numerous datasets?
 • Moet een nieuwe gatewaygegevensbron worden geregistreerd?Will a new gateway data source need to be registered?

Bepaal waar de oorspronkelijke inhoud wordt opgeslagenDecide where original content will be stored

Naast het plannen van de doelbestemming voor de implementatie, is het ook belangrijk om te plannen waar de oorspronkelijke inhoud (of broninhoud) wordt opgeslagen, zoals:In addition to planning the target deployment destination, it's also important to plan where the original—or source—content will be stored, such as:

 • Geef een goedgekeurde locatie op voor het opslaan van de originele Power BI Desktop-bestanden (.pbix).Specify an approved location for storing the original Power BI Desktop (.pbix) files. In het ideale geval is deze locatie alleen beschikbaar voor personen die de inhoud bewerken.Ideally, this location is available only to people who edit the content. Het moet worden uitgelijnd met de manier waarop de beveiliging is ingesteld in de Power BI-service.It should align with how security is set up in the Power BI service.
 • Gebruik een locatie voor de oorspronkelijke Power BI Desktop-bestanden met versiegeschiedenis of broncodebeheer.Use a location for original Power BI Desktop files that includes versioning history or source control. Met versiegeschiedenis kan de auteur van de inhoud, indien nodig, een eerdere bestandsversie terugzetten.Versioning permits the content author to revert to a previous file version, if necessary. OneDrive voor bedrijven of SharePoint zijn geschikt voor dit doel.OneDrive for Business or SharePoint work well for this purpose.
 • Geef een goedgekeurde locatie op voor het opslaan van niet-gecentraliseerde brongegevens, zoals platte bestanden of Excel-bestanden.Specify an approved location for storing non-centralized source data, such as flat files or Excel files. Dit moet een pad zijn dat een van de auteurs van de gegevensset zonder fouten kan bereiken en waarvan regelmatig een back-up wordt gemaakt.It should be a path that any of the dataset authors can reach without error and is backed up regularly.
 • Geef een goedgekeurde locatie op voor inhoud die is geëxporteerd uit de Power BI-service.Specify an approved location for content exported from the Power BI service. Het doel is om ervoor te zorgen dat de beveiliging die is gedefinieerd in de Power BI-service niet per ongeluk wordt omzeild.The goal is to ensure that security defined in the Power BI service isn't inadvertently circumvented.

Belangrijk

Het opgeven van een beveiligde locatie voor oorspronkelijke Power BI Desktop-bestanden is vooral belangrijk als deze geïmporteerde gegevens bevatten.Specifying a protected location for original Power BI Desktop files is particularly important when they contain imported data.

Het inspanningsniveau beoordelenAssess the level of effort

Als er voldoende informatie beschikbaar is over de vereisten (die zijn beschreven in fase 1) en het planningsproces voor de oplossingsimplementatie, is het mogelijk om het inspanningsniveau te beoordelen.Once sufficient information is available from the requirements (which were described in Stage 1) and the solution deployment planning process, it's now possible to assess the level of effort. Er kan dan een projectplan met taken, een tijdlijn en verantwoordelijkheid worden geformuleerd.It's then possible to formulate a project plan with tasks, timeline, and responsibility.

Tip

Arbeidskosten (salarissen) vormen doorgaans de hoogste kosten van organisaties.Labor costs—salaries and wages—are usually among the highest expenses in most organizations. Hoewel het lastig kan zijn om een nauwkeurige schatting te maken, leveren productiviteitsverbeteringen een uitstekend rendement op investeringen (ROI) op.Although it can be difficult to accurately estimate, productivity enhancements have an excellent return on investment (ROI).

Volgende stappenNext steps

In het volgende artikel van deze serie over Power BI-migratie vindt u meer informatie over fase 3, die is gericht op het testen van een werkbaar concept om risico's te beperken en zo snel mogelijk in te spelen op onbekende factoren als u naar Power BI migreert.In the next article in this Power BI migration series, learn about Stage 3, which is concerned with conducting a proof of concept to mitigate risk and address unknowns as early as possible when migrating to Power BI.

Andere nuttige informatiebronnen zijn o.a.:Other helpful resources include:

Ervaren Power BI-partners zijn beschikbaar om uw organisatie te helpen het migratieproces te laten slagen.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Als u een Power BI-partner wilt inschakelen, gaat u naar de Power BI-partnerportal.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.