Richtlijnen voor het oplossen van problemen met relatiesRelationship troubleshooting guidance

Dit artikel is geschreven voor iedereen die gegevensmodellen maakt met Power BI Desktop.This article targets you as a data modeler working with Power BI Desktop. Het biedt richtlijnen voor het oplossen van specifieke problemen die u mogelijk ondervindt bij het ontwikkelen van modellen en rapporten.It provides you with guidance on how to troubleshoot specific issues you may encounter when developing models and reports.

Notitie

Dit artikel bevat geen inleiding tot modelrelaties.An introduction to model relationships is not covered in this article. Als u niet volledig vertrouwd bent met relaties, de eigenschappen ervan of het configureren ervan, is het aan te raden eerst het artikel Modelrelaties in Power BI Desktop te lezen.If you're not completely familiar with relationships, their properties or how to configure them, we recommend that you first read the Model relationships in Power BI Desktop article.

Het is ook belangrijk dat u enig begrip hebt van het ontwerpen van stervormige schema's.It's also important that you have an understanding of star schema design. Zie Meer informatie over stervormige schema's en het belang daarvan voor Power BI voor meer informatie.For more information, see Understand star schema and the importance for Power BI.

Controlelijst voor probleemoplossingTroubleshooting checklist

Wanneer een rapportvisual is geconfigureerd om velden uit twee (of meer) tabellen te gebruiken, en niet het juiste resultaat (of geen enkel resultaat) bevat, heeft het probleem mogelijk te maken met modelrelaties.When a report visual is configured to use fields from two (or more) tables, and it doesn't present the correct result (or any result), it's possible that the issue is related to model relationships.

In dit geval is hier een algemene controlelijst die u kunt volgen.In this case, here's a general troubleshooting checklist to follow. U kunt de controlelijst stapsgewijs doorlopen totdat u het probleem (of de problemen) hebt geïdentificeerd.You can progressively work through the checklist until you identify the issue(s).

  1. Schakel de visual over naar een tabel of matrix, of open het deelvenster Gegevens weergeven. Het is eenvoudiger om problemen op te lossen wanneer u het queryresultaat voor u hebtSwitch the visual to a table or matrix, or open the "See Data" pane—it's easier to troubleshoot issues when you can see the query result
  2. Als het queryresultaat leeg is, schakelt u over naar de gegevensweergave, en controleert u of de tabellen zijn geladen met rijen gegevensIf there's an empty query result, switch to Data view—verify that tables have been loaded with rows of data
  3. Schakel over naar de modelweergave. Hier kunt u eenvoudig de relaties bekijken en snel de bijbehorende eigenschappen bepalenSwitch to Model view—it's easy to see the relationships and quickly determine their properties
  4. Controleer of relaties tussen de tabellen bestaanVerify that relationships exist between the tables
  5. Controleer of de eigenschappen van de kardinaliteit juist zijn geconfigureerd. De configuratie zou onjuist kunnen zijn als een kolom aan de 'veel'-zijde momenteel unieke waarden bevat en onjuist is geconfigureerd als een kolom aan de 'één'-zijdeVerify that cardinality properties are correctly configured—they could be incorrect if a "many"-side column presently contains unique values, and has been incorrectly configured as a "one"-side
  6. Controleer of de relaties actief zijn (ononderbroken lijn)Verify that the relationships are active (solid line)
  7. Controleer of de filterrichtingen ondersteuning bieden voor doorgeven (pijlkoppen interpreteren)Verify that the filter directions support propagation (interpret arrow heads)
  8. Controleer of de juiste kolommen zijn gerelateerd. Selecteer de relatie, of beweeg de muisaanwijzer over de relatie om de gerelateerde kolommen te zienVerify that the correct columns are related—either select the relationship, or hover the cursor over it, to reveal the related columns
  9. Controleer of de gerelateerde gegevenstypen voor de kolommen gelijk (of minstens compatibel) zijn. U kunt een tekstkolom relateren aan een kolom met hele getallen, maar via filteren worden er dan geen overeenkomsten gevonden om door te gevenVerify that the related column data types are the same, or at least compatible—it's possible to relate a text column to a whole number column, but filters won't find any matches to propagate
  10. Schakel over naar de gegevensweergave en controleer of er overeenkomende waarden zijn in gerelateerde kolommenSwitch to Data view, and verify that matching values can be found in related columns

Handleiding voor het oplossen van problemenTroubleshooting guide

Hier volgt een lijst met problemen, samen met mogelijke oplossingen.Here's a list of issues together with possible solutions.

ProbleemIssue Mogelijke reden(en)Possible reason(s)
In de visual worden geen resultaten weergegevenThe visual displays no result - Het model moet nog worden geladen met gegevens- The model is yet to be loaded with data
- Er bestaan geen gegevens binnen de filtercontext- No data exists within the filter context
- Beveiliging op rijniveau is afgedwongen- Row-level security is enforced
- Er worden geen relaties doorgegeven tussen tabellen. Volg de bovenstaande controlelijst- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
- Beveiliging op rijniveau is afgedwongen, maar er is geen bidirectionele relatie voor doorgeven ingeschakeld. Raadpleeg RLS (beveiliging op rijniveau) met Power BI Desktop- Row-level security is enforced, but a bi-directional relationship isn't enabled to propagate—see Row-level security (RLS) with Power BI Desktop
In de visual wordt voor elke groepering dezelfde waarde weergegevenThe visual displays the same value for each grouping - Er bestaan geen relaties- Relationships don't exist
- Er worden geen relaties doorgegeven tussen tabellen. Volg de bovenstaande controlelijst- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
In de visual worden resultaten weergegeven, maar deze kloppen nietThe visual displays results, but they aren't correct - Visual is onjuist geconfigureerd- Visual is incorrectly configured
- Metingslogica is onjuist- Measure logic is incorrect
- Modelgegevens moeten worden vernieuwd- Model data needs to be refreshed
- Brongegevens zijn onjuist- Source data is incorrect
- Relatiekolommen zijn onjuist gerelateerd (bijvoorbeeld de kolom ProductID is toegewezen aan CustomerID)- Relationship columns are incorrectly related (for example, ProductID column maps to CustomerID)
- Het is een relatie tussen twee DirectQuery-tabel, en de kolom aan de 'één'-zijde van een relatie bevat dubbele waarden- It's a relationship between two DirectQuery tables, and the "one"-side column of a relationship contains duplicate values
Er worden lege groeperingen of slicer-/filteritems weergegeven, en de bronkolommen bevatten geen lege waardenBLANK groupings or slicer/filter items appear, and the source columns don't contain BLANKs - Het is een sterke relatie en een kolom aan de 'veel'-zijde bevat waarden die niet zijn opgeslagen in een kolom aan de 'één'-zijde. Raadpleeg Modelrelaties in Power BI Desktop (sterke relaties)- It's a strong relationship, and "many"-side column contain values not stored in the "one"-side column—see Model relationships in Power BI Desktop (Strong relationships)
- Het is een sterke één-op-één-relatie, en gerelateerde kolommen bevatten lege waarden. Raadpleeg Modelrelaties in Power BI Desktop (sterke relaties)- It's a strong one-to-one relationship, and related columns contain BLANKs—see Model relationships in Power BI Desktop (Strong relationships)
- Een niet-actieve relatiekolom aan de 'veel'-zijde bevat lege waarden, of waarden die niet zijn opgeslagen aan de 'één'-zijde- An inactivate relationship "many"-side column stores BLANKs, or has values not stored on the "one"-side
Er ontbreken gegevens in de visualThe visual is missing data - Er zijn onjuiste/onverwachte filters toegepast- Incorrect/unexpected filters are applied
- Beveiliging op rijniveau is afgedwongen- Row-level security is enforced
- Het is een zwakke relatie en gerelateerde kolommen bevatten lege waarden, of er zijn problemen met de gegevensintegriteit. Raadpleeg Modelrelaties in Power BI Desktop (zwakke relaties)- It's a weak relationship, and there are BLANKs in related columns, or data integrity issues—see Model relationships in Power BI Desktop (Weak relationships)
- Het is een relatie tussen twee DirectQuery-tabellen. De relatie is geconfigureerd om referentiële integriteit aan te nemen, maar er zijn problemen met de gegevensintegriteit (niet overeenkomende waarden in gerelateerde kolommen)- It's a relationship between two DirectQuery tables, the relationship is configured to assume referential integrity, but there are data integrity issues (mismatched values in related columns)
Beveiliging op rijniveau wordt niet juist afgedwongenRow-level security is not correctly enforced - Er worden geen relaties doorgegeven tussen tabellen. Volg de bovenstaande controlelijst- Relationships aren't propagating between tables—follow checklist above
- Beveiliging op rijniveau is afgedwongen, maar er is geen bidirectionele relatie voor doorgeven ingeschakeld. Raadpleeg RLS (beveiliging op rijniveau) met Power BI Desktop- Row-level security is enforced, but a bi-directional relationship isn't enabled to propagate—see Row-level security (RLS) with Power BI Desktop

Volgende stappenNext steps

Bekijk de volgende resources voor meer informatie over dit artikel:For more information related to this article, check out the following resources: