Natuurlijke taal gebruiken door middel van importeren, live-verbinding en DirectQueryUse natural language with import, live connect, and direct query

Met de Q&A-functie in Power BI kunt u snel antwoorden krijgen over uw gegevens door gebruik te maken van natuurlijke taal om vragen over die gegevens te stellen.The Q&A feature in Power BI lets you quickly get answers from your data by using natural language to ask questions about that data. In dit artikel wordt beschreven hoe indexering en caching worden gebruikt om de prestaties voor elke ondersteunde configuratie te verbeteren.This article describes how indexing and caching are used to improve performance for each supported configuration.

Welke gegevensbronnen worden ondersteund in Q&A?What data sources are supported in Q&A?

Voor Q&A worden de volgende configuraties ondersteund:Q&A is supported in the following configurations:

  • Modus ImporterenImport mode
  • Modus Live-verbinding: met behulp van on-premises SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services of Power BI-gegevenssetsLive connect mode – Using on-premises SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services, or Power BI datasets
  • Directe query: Azure Synapse, Azure SQL en SQL Server 2019.Direct Query – Azure Synapse, Azure SQL, and SQL Server 2019. Hoewel andere bronnen in de modus directe query kunnen werken, ondersteunen we deze bronnen niet officieel.Although other sources may work in direct query mode, we do not officially support these sources.

Standaard wordt Q&A ingeschakeld in een rapport als u de Q&A-visual gebruikt.By default, Q&A is enabled inside a report if you use the Q&A visual. Er wordt een prompt weergegeven als u een DirectQuery- of live-verbinding gebruikt.A prompt will appear if you're using Direct Query or Live connect. U kunt de mogelijkheden voor natuurlijke taal voor een rapport expliciet in- of uitschakelen in de opties.You can explicitly turn on/off the natural language capabilities for a report by going into options.

Q&A-bureaubladopties

Zie Beperkingen van Power BI Q&A voor meer informatie.For more information, see Limitations of Power BI Q&A.

Hoe werkt indexeren met Q&A?How does indexing work with Q&A?

Wanneer u Q&A inschakelt, wordt er een index gemaakt om snel realtime-feedback te geven aan de gebruiker en om de vragen van de gebruiker te interpreteren.When you enable Q&A, an index is built to quickly provide real-time feedback to the user and to help interpret the user’s questions. Het kan enige tijd duren voordat de index is gemaakt en deze heeft de volgende elementen en beperkingen.The index can take some time to build and will have the following elements and limitations.

  • Alle kolomnamen en tabellen worden aan de index toegevoegd, tenzij deze expliciet zijn uitgeschakeld in het Q&A-hulpprogramma.All column names and tables are inserted into the index unless it has been explicitly turned off from within the Q&A tooling.
  • Alle tekstwaarden die kleiner zijn dan 100 tekens worden geïndexeerd.All text values fewer than 100 characters will be indexed. Tekstwaarden die groter zijn dan 100 tekens worden niet geïndexeerd.Text values greater than 100 characters won't be indexed.
  • Er worden maximaal vijf miljoen unieke waarden in de Q&A-index opgeslagen.Q&A will store a maximum of 5 million unique values in its index. Als u deze drempelwaarde overschrijdt, bevat de index niet alle mogelijke waarden, wat de nauwkeurigheid van de resultaten van Q&A kan verminderen.If you exceed this threshold, the index won't hold all the potential values which may decrease the accuracy of the results you receive from Q&A.
  • Als er een fout optreedt tijdens het indexeren, blijft de index onvolledig en wordt deze opnieuw gemaakt bij de volgende vernieuwing, zoals wordt beschreven in de volgende sectie.If an error occurs during indexing, the index will remain in a partial state and will be recreated on the next refresh, as described in the next section.

Hoe vaak wordt de index vernieuwd en in de cache opgeslagen?How often is the index refreshed and cached?

In Power BI Desktop wordt de index gemaakt op het moment dat u Q&A gebruikt.In Power BI Desktop, the index is created at the time you use Q&A. Er wordt een klein pictogram weergegeven zodat u weet dat de index wordt samengesteld.A small icon will appear letting you know the index is being built. Gedurende deze periode kan het enige tijd duren om de Q&A-visual en eventuele suggesties te laden.During this time, the Q&A visual, including suggestions, may take some time to load.

In Power BI Service wordt de index opnieuw gemaakt bij het publiceren/herpubliceren en vernieuwen.In Power BI Service, the index is recreated on publish/republish and refresh. De Q&A-index wordt niet altijd automatisch gemaakt en wordt soms on-demand gemaakt om vernieuwing van de gegevensset te optimaliseren.The Q&A index isn't always created automatically and will sometimes be based upon an on-demand basis to optimize the dataset refreshes. Voor DirectQuery indexeren we de gegevens meestal eenmaal per dag om de impact op de DirectQuery-bron te verminderen.For Direct Query, we'll index the data at most once per day to reduce the impact on the Direct Query source.

Volgende stappenNext steps

U kunt op verschillende manieren natuurlijke taal in uw rapporten integreren.You can integrate natural language in your reports in a variety of ways. Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie:For more information, see these articles: