Gegevensbronnen voor gepagineerde rapporten in Power BI Report ServerPaginated report data sources in Power BI Report Server

Gepagineerde rapporten van Reporting Services in Power BI Report Server ondersteunen dezelfde gegevensbronnen die worden ondersteund in SQL Server Reporting Services.Reporting Services paginated reports in Power BI Report Server support the same data sources that are supported in SQL Server Reporting Services. Zie de lijst met gegevensbronnen die worden ondersteund door Reporting Services.See the list of Data sources supported by Reporting Services.

Verbinding maken met Oracle-gegevensbronnen met behulp van UseInstalledUICultureConnect to Oracle data sources with UseInstalledUICulture

Om verbinding te maken met Oracle-gegevensbronnen maakt Power BI Report Server gebruik van de Oracle-gegevensprovider voor .NET (ODP.NET), die NLS-agnostisch is.To connect to Oracle data sources, Power BI Report Server uses the Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) which is NLS agnostic.

De rapportserver maakt standaard gebruik van de UI-cultuur van de eerste client om ODP.NET te laden.By default, the report server uses the first client's UI culture to load ODP.NET. Als gevolg hiervan zijn alle volgende verbindingen met Oracle vanaf de rapportserver ook in deze oorspronkelijke UI-cultuur, totdat de service opnieuw wordt gestart.As a result, all subsequent connections to Oracle from the report server will be in that initial UI culture until restart of the service. Deze aanpak kan problemen veroorzaken bij de weergave van een rapport, vanwege verschillen in de indeling van de UI-culturen.This approach can cause issues rendering a report due to mismatches in UI culture formatting.

We hebben een configuratie-instelling geïntroduceerd met de naam UseInstalledUICulture, om een betere ervaring te bieden in Power BI Report Server.To offer a better experience in Power BI Report Server, we have introduced a configuration setting named UseInstalledUICulture. Wanneer UseInstalledUICulture is ingesteld op True, laadt de rapportserver ODP.NET altijd in de UI-cultuur van de server, in plaats van in de cultuur van de eerste client.When UseInstalledUICulture is set to true, the report server always loads ODP.NET in the server’s UI Culture instead of the first client’s culture. Deze instelling is vanaf de servicerelease van maart 2020 beschikbaar in Power BI Report Server.This setting is available in Power BI Report Server starting with the March 2020 Service Release.

Als u de functie wilt inschakelen, wijzigt u de vermelding voor de ORACLE-extensie in het bestand rsreportserver.config zoals hieronder.To enable the feature, modify ORACLE extension entry rsreportserver.config file like below.

<Extension Name="ORACLE" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.OracleClientConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions">
    <Configuration>
        <UseInstalledUICulture>true</UseInstalledUICulture>
    </Configuration>
</Extension>

Volgende stappenNext steps

Nu u verbinding hebt met uw gegevensbron,kunt u een gepagineerd rapport maken.Now that you've connected to your data source, create a paginated report.

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community