Power BI Report Server installerenInstall Power BI Report Server

Lees hoe u Power BI Report Server installeert.Learn how to install Power BI Report Server.

Power BI Report Server downloadenDownload Power BI Report Server

Ga naar de pagina On-premises rapportage met Power BI Report Server en selecteer Gratis proefversie downloaden.On the On-premises reporting with Power BI Report Server page, select Download free trial.

Wanneer u het bestand PowerBIReportServer.exe uitvoert, selecteert u de gratis proefversie of voert u uw productcode in.When you run the PowerBIReportServer.exe file, you select the free trial or you enter your product key. Lees verder voor meer informatie.Read on for details.

Voordat u installeertBefore you install

Voordat u Power BI Report Server installeert, is het raadzaam om de hardware- en softwarevereisten voor het installeren van Power BI Report Server door te lezen.Before you install Power BI Report Server, we recommend you review the Hardware and Software Requirements for installing Power BI Report Server.

Belangrijk

Power BI Report Server kan worden geïnstalleerd in een omgeving met een alleen-lezen domeincontroller (RODC), maar voor de juiste werking van Power BI Report Server is toegang tot een domeincontroller voor lezen en schrijven vereist.While you can install Power BI Report Server in an environment that has a Read-Only Domain Controller (RODC), Power BI Report Server needs access to a Read-Write Domain Controller to function properly. Als Power BI Report Server alleen toegang heeft tot een RODC, kunnen fouten optreden bij het beheren van de service.If Power BI Report Server only has access to a RODC, you may encounter errors when trying to administer the service.

Productcode van Power BI Report ServerPower BI Report Server product key

U kunt de productcode voor Power BI Report Server ophalen uit twee verschillende bronnen:You can get the product key for Power BI Report Server from two different sources:

 • Power BI PremiumPower BI Premium
 • SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Lees verder voor meer informatie.Read on for details.

Power BI PremiumPower BI Premium

Als u Power BI Premium hebt gekocht, vindt u de productcode voor Power BI Report Server op het tabblad Premium-instellingen in de Power BI-beheerportal.If you've purchased Power BI Premium, within the Premium settings tab of the Power BI admin portal, you have access to your Power BI Report Server product key. De beheerportal is alleen beschikbaar voor hoofdbeheerders of gebruikers aan wie de rol Power BI-servicebeheerder is toegewezen.The admin portal is only available to Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role.

Premium-instellingenPremium settings

Als u Power BI Report Server-sleutel selecteert, wordt een dialoogvenster met uw productcode weergegeven.Selecting Power BI Report Server key displays a dialog containing your product key. U kunt deze kopiëren en gebruiken bij de installatie.You can copy it and use it with the installation.

ProductcodeProduct key

SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Als u een SQL Server Enterprise SA-overeenkomst hebt, kunt u uw productcode vinden in het Volume Licensing Service Center.If you have a SQL Server Enterprise SA agreement, you can get your product key from the Volume Licensing Service Center.

Een rapportserver installerenInstall your report server

Het installeren van Power BI Report Server is vrij eenvoudig.Installing Power BI Report Server is straightforward. U hoeft slechts een paar stappen uit te voeren om de bestanden te installeren.There are only a few steps to install the files.

Er is geen SQL Server Database Engine-server nodig tijdens de installatie.You don't need a SQL Server Database Engine server available at the time of install. U hebt die wel nodig om Reporting Services na de installatie te configureren.You will need one to configure Reporting Services after install.

 1. Zoek de locatie van PowerBIReportServer.exe en start het installatieprogramma.Find the location of PowerBIReportServer.exe and launch the installer.

 2. Selecteer Install Power BI Report Server.Select Install Power BI Report Server.

  Power BI Report Server installeren

 3. Kies een editie om te installeren en selecteer vervolgens Next.Choose an edition to install and then select Next.

  Een editie kiezen

  Kies de evaluatie- of ontwikkelaarseditie.Choose either Evaluation or Developer edition.

  Editie 2

  Voer anders de productcode in die u hebt verkregen via de Power BI-service of het servicecentrum voor volumelicenties.Otherwise, enter the product key that you got from either the Power BI service or the Volume License Service Center. Zie het gedeelte Voordat u installeert hierboven als u wilt weten hoe u in het bezit komt van een productcode.For more information about how to get your product key, see the Before you install section above.

 4. Lees de licentievoorwaarden, ga hiermee akkoord en selecteer vervolgens Volgende.Read and agree to the license terms and conditions, then select Next.

  Licentievoorwaarden

 5. U hebt een database-engine nodig om de database van de rapportserver te kunnen opslaan.You need a Database Engine available to store the report server database. Selecteer Next om alleen de rapportserver te installeren.Select Next to install the report server only.

  Alleen bestanden installeren

 6. Geef de installatielocatie op voor de rapportserver.Specify the install location for the report server. Selecteer Install om door te gaan.Select Install to continue.

  Installatiepad opgeven

  Het standaardpad isC:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.The default path is C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.

 7. Als de installatie is voltooid, selecteert u Configure report server om Reporting Services Configuration Manager te starten.After a successful setup, select Configure Report Server to launch the Reporting Services Configuration Manager.

  De rapportserver configureren

Uw rapportserver configurerenConfigure your report server

Nadat u Configure Report Server hebt geselecteerd tijdens de installatie, ziet u het scherm van Reporting Services Configuration Manager.After you select Configure Report Server in the setup, you're presented with Reporting Services Configuration Manager. Zie Reporting Services Configuration Manager voor meer informatie.For more information, see Reporting Services Configuration Manager.

U maakt een rapportserverdatabase om de eerste configuratie van Reporting Services te voltooien.To complete the initial configuration of Reporting Services, you create a report server database. Voor deze stap hebt u een server met een SQL Server-database nodig.A SQL Server Database server is required to complete this step.

Een database maken op een andere serverCreating a database on a different server

Als u de database voor de rapportserver maakt op een databaseserver op een andere computer, wijzigt u het serviceaccount voor de rapportserver in een referentie die wordt herkend op de databaseserver.If you're creating the report server database on a database server on a different machine, change the service account for the report server to a credential that is recognized on the database server.

De rapportserver gebruikt standaard het virtuele serviceaccount.By default, the report server uses the virtual service account. Als u probeert een database op een andere server te maken, kan de volgende fout optreden in de stap voor het toepassen van de verbindingsrechten.If you try to create a database on a different server, you may receive the following error on the Applying connection rights step.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Windows NT user or group '(null)' not found. Check the name again.

U kunt deze fout omzeilen door het serviceaccount te wijzigen in Network Service of een domeinaccount.To work around the error, you can change the service account to either Network Service or a domain account. Als u het serviceaccount wijzigt in Network Service, worden er rechten toegepast in de context van het computeraccount voor de rapportserver.Changing the service account to Network Service applies rights in the context of the machine account for the report server.

Serviceaccount van rapportserver configureren

Zie Configure the Report Server Service Account (SSRS Configuration Manager) (Report Server Service Account (SSRS Configuration Manager) configureren) voor meer informatie.For more information, see Configure the report server service account.

Windows-serviceWindows Service

Tijdens de installatie wordt er ook een Windows-service gemaakt.A windows service is created as part of the installation. Deze wordt weergegeven als Power BI Report Server.It is displayed as Power BI Report Server. De servicenaam is PowerBIReportServer.The service name is PowerBIReportServer.

De Windows-service Report Server

Eigenschappen van de Windows-service Report Server

Standaard-URL-reserveringenDefault URL reservations

URL-reserveringen bestaan uit een voorvoegsel, de hostnaam, de poort en de virtuele map:URL reservations are composed of a prefix, host name, port, and virtual directory:

OnderdeelPart DescriptionDescription
VoorvoegselPrefix Het standaardvoorvoegsel is HTTP.The default prefix is HTTP. Als u eerder een SSL-certificaat (Secure Sockets Layer) hebt geïnstalleerd, wordt er geprobeerd om URL-reserveringen te maken met het voorvoegsel HTTPS.If you previously installed a Secure Sockets Layer (SSL) certificate, Setup tries to create URL reservations that use the HTTPS prefix.
HostnaamHost name De standaardhostnaam is een sterk jokerteken (+).The default host name is a strong wildcard (+). Dit geeft aan dat de rapportserver op de opgegeven poort elke HTTP-aanvraag accepteert voor elke hostnaam die wordt omgezet naar de computer, met inbegrip van https://<computername>/reportserver, https://localhost/reportserver of https://<IPAddress>/reportserver.It specifies that the report server accepts any HTTP request on the designated port for any host name that resolves to the computer, including https://<computername>/reportserver, https://localhost/reportserver, or https://<IPAddress>/reportserver.
PoortPort De standaardpoort is 80.The default port is 80. Als u een andere poort dan poort 80 gebruikt, moet u deze expliciet toevoegen aan de URL wanneer u de webportal opent in een browservenster.If you use any port other than port 80, you have to explicitly add it to the URL when you open web portal in a browser window.
Virtuele mapVirtual directory Standaard worden virtuele mappen gemaakt in de indeling van ReportServer voor de webservice Report Server en Reports voor de webportal.By default, virtual directories are created in the format of ReportServer for the Report Server Web service and Reports for the web portal. Voor de webservice Report Server is reportserver de standaard virtuele map.For the Report Server Web service, the default virtual directory is reportserver. Voor de webportal is de standaard virtuele map reports.For the web portal, the default virtual directory is reports.

Een voorbeeld van de volledige URL-reeks ziet er dan zo uit:An example of the complete URL string might be as follows:

 • https://+:80/reportserver, biedt toegang tot de rapportserver.https://+:80/reportserver, provides access to the report server.
 • https://+:80/reports, biedt toegang tot de webportal.https://+:80/reports, provides access to the web portal.

FirewallFirewall

Als u de rapportserver benadert vanaf een externe computer, moet u ervoor zorgen dat u firewallregels hebt geconfigureerd als er een firewall aanwezig is.If you're accessing the report server from a remote machine, make sure you've configured any firewall rules if there is a firewall present.

Open de TCP-poort die u hebt geconfigureerd voor uw webservice-URL en webportal-URL.Open up the TCP port that you've configured for your Web Service URL and Web Portal URL. Deze zijn standaard geconfigureerd op TCP-poort 80.By default, they're configured on TCP port 80.

Aanvullende configuratieAdditional configuration

Volgende stappenNext steps

AdministratoroverzichtAdministrator overview
De productcode van uw rapportserver zoekenHow to find your report server product key
Install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server (Voor Power BI Report Server geoptimaliseerde versie van Power BI Desktop installeren)Install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server
Een installatie van Reporting Services verifiërenVerify a Reporting Services installation
Het serviceaccount van de rapportserver configurerenConfigure the report server service account
De URL's van de rapportserver configurerenConfigure report server URLs
Configure a report server database connection (De verbinding van een rapportserverdatabase configureren)Configure a report server database connection
Een rapportserver initialiserenInitialize a report server
SSL-verbindingen voor een rapportserver configurerenConfigure SSL connections on a report server
Windows-serviceaccounts en machtigingen configurerenConfigure windows service accounts and permissions
Browser support for Power BI Report Server (Browserondersteuning voor Power BI Report Server)Browser support for Power BI Report Server

Nog vragen?More questions? Misschien dat de community van Power BI het antwoord weet.Try asking the Power BI Community