Een Power BI-rapport maken voor Power BI Report ServerCreate a Power BI report for Power BI Report Server

U kunt Power BI-rapporten on-premises opslaan en beheren in de webportal van Power BI Report Server, net zoals u Power BI-rapporten kunt opslaan in de cloud in de Power BI-service (https://powerbi.com) ).You can store and manage Power BI reports on premises in the Power BI Report Server web portal, just as you can store Power BI reports in the cloud in the Power BI service (https://powerbi.com). U maakt rapporten in Power BI Desktop en publiceert deze naar de webportal.You create and edit reports in Power BI Desktop, and publish them to the web portal. Gebruikers in uw organisatie kunnen de rapporten weergeven in een browser of in een mobiele Power BI-app op een mobiele apparaat.Then report readers in your organization can view them in a browser or in a Power BI mobile app on a mobile device.

Power BI-rapport in de webportal

Nu volgen vier snelle stappen om u op weg te helpen.Here are four quick steps to get you started.

Stap 1: Voor Power BI Report Server geoptimaliseerde versie van Power BI Desktop installerenStep 1: Install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server

Als u al Power BI-rapporten hebt gemaakt in Power BI Desktop, bent u bijna klaar om Power BI-rapporten te maken voor Power BI Report Server.If you've already created Power BI reports in Power BI Desktop, then you're almost ready to create Power BI reports for Power BI Report Server. Het is raadzaam om de versie van Power BI Desktop te installeren die is geoptimaliseerd voor Power BI Report Server, zodat u zeker weet dat de server en app altijd zijn gesynchroniseerd. U kunt beide versies van Power BI Desktop op dezelfde computer installeren.We recommend installing the version of Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server so you know the server and the app are always in sync. You can have both versions of Power BI Desktop on the same computer.

 1. Selecteer in de webportal voor rapportserver de pijl Downloaden > Power BI Desktop.In the report server web portal, select the Download arrow > Power BI Desktop.

  Power BI Desktop downloaden van de webportal

  Of ga naar de startpagina van Power BI Report Server en selecteer Geavanceerde downloadopties.Or go to the Power BI Report Server home page and select Advanced download options.

 2. Selecteer Downloaden in het downloadcentrum.In the Download Center page, select Download.

 3. Selecteer het volgende, afhankelijk van uw computer:Depending on your computer, select:

  • PBIDesktopRS.msi (de 32-bits versie) ofPBIDesktopRS.msi (the 32-bit version) or

  • PBIDesktopRS_x64.msi (de 64-bits versie).PBIDesktopRS_x64.msi (the 64-bit version).

 4. Nadat u het installatieprogramma hebt gedownload, voert u de installatiewizard voor Power BI Desktop uit.After you download the installer, run the Power BI Desktop Setup Wizard.

 5. Selecteer aan het einde van de installatie de optie Power BI Desktop nu starten.At the end of the installation, check Start Power BI Desktop now.

  Het programma wordt automatisch gestart en u kunt aan de slag.It starts automatically and you're ready to go. U hebt de juiste versie als Power BI Desktop (oktober 2020) wordt vermeld in de titelbalk.You can tell you have the right version because Power BI Desktop (October 2020) is in the title bar.

  Power BI Desktop oktober 2020

 6. Als u niet bekend bent met Power BI Desktop, is het misschien een goed idee om de video's op het welkomstscherm te bekijken.If you're not familiar with Power BI Desktop, consider watching the videos on the welcome screen.

  Welkomstscherm van Power BI Desktop

Stap 2: Een gegevensbron selecterenStep 2: Select a data source

U kunt verbinding maken met allerlei gegevensbronnen.You can connect to a variety of data sources. Lees hier meer informatie over het maken van verbinding met gegevensbronnen (Engelstalig).Read more about connecting to data sources.

 1. Selecteer Gegevens ophalen op het welkomstscherm.From the welcome screen, select Get Data.

  U kunt de optie Gegevens ophalen ook selecteren op het tabblad Start.Or on the Home tab, select Get Data.

 2. Selecteer uw gegevensbron, in dit voorbeeld Analysis Services.Select your data source -- in this example, Analysis Services.

  Gegevensbron selecteren

 3. Voer een waarde in voor Server en eventueel voor Database.Fill in Server , and optionally, Database. Zorg ervoor dat Live verbinding maken is geselecteerd > OK.Make sure Connect live is selected > OK.

  Servernaam

 4. Kies de rapportserver waarop u de rapporten wilt opslaan.Choose the report server where you'll save your reports.

  Rapportserver selecteren

Stap 3: Het rapport ontwerpenStep 3: Design your report

Nu wordt het pas echt leuk: U gaat de visualisaties of visuele elementen maken die uw gegevens het best illustreren.Here's the fun part: You get to create visuals that illustrate your data.

U kunt bijvoorbeeld een trechterdiagram maken van klanten en waarden groeperen op jaarlijkse omzet.For example, you could create a funnel chart of customers and group values by yearly income.

Een rapport ontwerpen

 1. Selecteer Trechterdiagram bij Visualisaties.In Visualizations , select Funnel chart.
 2. Sleep het veld dat moet worden geteld naar het vak Waarden.Drag the field to be counted to the Values well. Als het niet een numeriek veld is, wordt het type waarde automatisch gewijzigd in Aantal van.If it's not a numeric field, Power BI Desktop automatically makes it a Count of the value.
 3. Sleep het veld waarop u wilt groeperen naar het vak Groep.Drag the field to group on to the Group well.

Hier kunt u nog veel meer lezen over het ontwerpen van een Power BI-rapport.Read much more about designing a Power BI report.

Stap 4: Het rapport opslaan op de rapportserverStep 4: Save your report to the report server

Wanneer uw rapport klaar is, kunt u het opslaan op de Power BI-rapportserver die u hebt gekozen in stap 2.When your report is ready, you save it to the Power BI Report Server you chose in Step 2.

 1. Selecteer in het menu Bestand de optie Opslaan als > Power BI Report Server.On the File menu, select Save as > Power BI Report Server.

  Opslaan op de rapportserver

 2. Nu kunt u het rapport bekijken in de webportal.Now you can view it in the web portal.

  Het rapport bekijken in de webportal

Notitie

Als u ervoor kiest het rapport in de toekomst te bewerken, zijn de rapportgegevens die u in het bureaublad ziet, altijd gegevens die in het cachegeheugen zijn geplaatst toen het rapport voor het eerst werd gemaakt.If you choose to edit the report in the future, the report data you see in the desktop will always be the cached data from when the report was initially created. Als u bij het bewerken van het rapport de nieuwste gegevens wilt zien, moet u de gegevens in de Power BI Desktop-toepassing vernieuwen.To view the latest data when editing the report, you must refresh the data in your Power BI Desktop application.

Volgende stappenNext steps

Power BI DesktopPower BI Desktop

Er zijn heel interessante informatiebronnen voor het maken van rapporten in Power BI Desktop.There are so many great resources for creating reports in Power BI Desktop. Deze koppeling is een goed startpunt.This link is a good starting point.

Power BI Report ServerPower BI Report Server

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community