Een upgrade uitvoeren voor Power BI Report ServerUpgrade Power BI Report Server

Leer hoe u een upgrade uitvoert voor Power BI Report Server.Learn how to upgrade Power BI Report Server.

Downloaden downloadenDownload download

Ga naar On-premises rapportage met de Power BI Report Server om Power BI Report Server en de geoptimaliseerde versie van Power BI Desktop voor Power BI Report Server te downloaden.To download Power BI Report Server, and Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, go to On-premises reporting with Power BI Report Server.

Voordat u begintBefore you begin

Voordat u een upgrade uitvoert van een rapportserver, is het raadzaam de volgende stappen uit te voeren om een back-up van uw rapportserver te maken.Before you upgrade a report server, it is recommended that you perform the following steps to back up your report server.

Een back-up van uw versleutelingsleutels makenBacking up the encryption keys

U moet een back-up van de versleutelingssleutels maken wanneer u voor het eerst een installatie van de rapportserver configureert.You should back up the encryption keys when you configure a report server installation for the first time. U moet ook steeds een back-up van de sleutels maken wanneer u de identiteit van de serviceaccounts of de naam van de computer wijzigt.You should also back up the keys anytime you change the identity of the service accounts or rename the computer. Zie Back-ups van Reporting Services-versleutelingssleutels maken en herstellen voor meer informatie.For more information, see Back Up and Restore Reporting Services Encryption Keys.

Back-ups van de rapportserverdatabases makenBacking up the report server databases

Omdat een rapportserver is een staatloze server is, worden alle toepassingsgegevens opgeslagen in de reportserver- en reportservertempdb- databases die worden uitgevoerd op een exemplaar van SQL Server Database Engine.Because a report server is a stateless server, all application data is stored in the reportserver and reportservertempdb databases that run on a SQL Server Database Engine instance. U kunt een van de ondersteunde methoden voor het maken van back-ups van SQL Server-databases gebruiken om een back-up te maken van de databases reportserver en reportservertempdb.You can back up the reportserver and reportservertempdb databases using one of the supported methods for backing up SQL Server databases. Aanbevelingen die specifiek zijn voor de rapportserverdatabase zijn onder meer:Recommendations that are specific to the report server databases include the following:

 • Gebruik het volledig-herstelmodel om een back-up van de database reportserver te maken.Use the full recovery model to back up the reportserver database.
 • Gebruik het eenvoudig herstelmodel om een back-up van de database reportservertempdb te maken.Use the simple recovery model to back up the reportservertempdb database.
 • U kunt voor elke database verschillend back-upschema's gebruiken.You can use different backup schedules for each database. De enige reden om een back-up te maken van de database reportservertempdb is om te voorkomen dat u deze in het geval van een hardwarefout opnieuw moet maken.The only reason to back up the reportservertempdb is to avoid having to recreate it if there is a hardware failure. In het geval van een hardwarefout is het niet nodig om de gegevens in reportservertempdb te herstellen, maar hebt u wel de tabelstructuur nodig.In the event of hardware failure, it is not necessary to recover the data in reportservertempdb, but you do need the table structure. Als u reportservertempdb kwijtraakt, kunt u de database alleen herstellen door de rapportserverdatabase opnieuw te maken.If you lose reportservertempdb, the only way to get it back is to recreate the report server database. Als u de database reportservertempdb opnieuw maakt, is het belangrijk dat deze dezelfde naam heeft als de primaire rapportserverdatabase.If you recreate the reportservertempdb, it is important that it have the same name as the primary report server database.

Zie Een back-up van SQL Server-databases maken en deze terugzetten voor meer informatie over het maken van back-ups en het terugzetten van relationele SQL Server-databases.For more information about backup and recovery of SQL Server relational databases, see Back Up and Restore of SQL Server Databases.

Een back-up van de configuratiebestanden makenBacking up the configuration files

Power BI-rapportserver gebruikt configuratiebestanden om de toepassingsinstellingen op te slaan.Power BI Report Server uses configuration files to store application settings. U moet een back-up van de bestanden maken wanneer u de server voor het eerst configureert en nadat u eventuele aangepaste extensies hebt geĆÆmplementeerd.You should back up the files when you first configure the server and after you deploy any custom extensions. U moet back-ups maken van onder andere de volgende bestanden:Files to back up include:

 • config.jsonconfig.json
 • RSHostingService.exe.configRSHostingService.exe.config
 • Rsreportserver.configRsreportserver.config
 • Rssvrpolicy.configRssvrpolicy.config
 • Reportingservicesservice.exe.configReportingservicesservice.exe.config
 • Web.config voor de Report Server ASP.NET-toepassingenWeb.config for the Report Server ASP.NET applications
 • Machine.config voor ASP.NETMachine.config for ASP.NET

Een upgrade voor de rapportserver uitvoerenUpgrade the report server

U kunt vrij eenvoudig een upgrade voor Power BI Reports Server uitvoeren.Upgrading Power BI Report Server is straight forward. U hoeft slechts een paar stappen uit te voeren om de bestanden te installeren.There are only a few steps to install the files.

 1. Zoek de locatie van PowerBIReportServer.exe en start het installatieprogramma.Find the location of PowerBIReportServer.exe and launch the installer.

 2. Selecteer Een upgrade voor Power BI Report Server uitvoeren.Select Upgrade Power BI Report Server.

  Een upgrade uitvoeren van Power BI Report ServerUpgrade Power BI Report Server

 3. Lees de licentievoorwaarden, ga hiermee akkoord en selecteer vervolgensUpgrade uitvoeren.Read and agree to the license terms and conditions and then select Upgrade.

  GebruiksrechtovereenkomstLicense agreement

 4. Nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, kunt u Report Server configureren selecteren om Reporting Services Configuration Manager te starten of Sluiten selecteren om het installatieprogramma af te sluiten.After a successful upgrade, you can select Configure Report Server to launch the Reporting Services Configuration Manager, or select Close to exit the installer.

  Upgrade uitvoeren voor de configuratie

Een upgrade uitvoeren voor Power BI DesktopUpgrade Power BI Desktop

Nadat de upgrade voor de rapportserver is uitgevoerd, wilt u ervoor zorgen dat de ontwerpers van de Power BI-rapporten upgraden naar de versie van Power BI Desktop die is geoptimaliseerd voor Power BI Report Server die overeenkomt met de server.After the report server is upgrade, you will want to make sure that any Power BI report authors upgrade to the version of Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server that matches the server.

Volgende stappenNext steps

Nog vragen?More questions? Misschien dat de community van Power BI het antwoord weet.Try asking the Power BI Community