Welke voorbeeldgegevens zijn beschikbaar voor gebruik met Power BI?What sample data is available to use with Power BI?

Stel dat u geen ervaring hebt met Power BI en u Power BI wilt uitproberen, maar nog geen gegevens hebt.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Of misschien hebt u een gegevensset.Or maybe you have a dataset. Omdat u (nog) niet begrijpt hoe Power BI werkt, bent u wellicht bang dat u de gegevensset beschadigt.Because you don't understand (yet) how Power BI works, you worry that you might somehow damage your dataset?

Maakt u zich geen zorgen.No need to stress out! ObviEnce (www.obvience.com) en Microsoft hebben voorbeelden gemaakt die u kunt gebruiken totdat vertrouwd bent met Power BI.obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft have created samples for you to use until you feel more comfortable with Power BI. De gegevens zijn geanonimiseerd en representeren verschillende branches: financiën, HR, sales en meer.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more. Deze voorbeelden worden ook gebruikt in de zelfstudies en voorbeelden in onze online documentatie, zodat u de stappen kunt volgen.Also, our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you'll be able to follow along.

Beschikbare voorbeelden

Al deze voorbeelden zijn beschikbaar in verschillende indelingen: als inhoudspakket, als afzonderlijke Excel-werkmap en als PBIX-bestand.Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an individual Excel workbook, and as a .pbix file. U hoeft zich geen zorgen te maken als u niet weet wat dit zijn of hoe u ze verkrijgt.If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. Verderop in dit artikel wordt alles uitgelegd.We'll explain it all later in this article. En voor elk voorbeeld is een rondleiding gemaakt.And for each sample we've created a tour. Rondleidingen zijn artikelen die het verhaal achter het voorbeeld vertellen en waarin verschillende scenario's worden uitgelegd.Tours are articles that tells the story behind the sample and walks you through different scenarios. Een voorbeeld van een scenario is het beantwoorden van vragen voor uw manager, in een ander scenario zoekt mogelijk naar concurrentiegerichte inzichten, maakt u rapporten en dashboards die u deelt of probeert u een zakelijk verschuiving te verklaren.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Maar voordat u aan de slag gaat, verzoeken we u de juridische richtlijnen voor het gebruik van deze voorbeelden te lezen.Before we get started, here are the legal guidelines for using the samples. Vervolgens zullen we de voorbeelden introduceren en laten zien hoe u ze kunt gebruiken.After that, we introduce the samples and show how to use them.

Gebruiksrichtlijnen voor het Power BI-voorbeeld met Excel-werkmappenUsage guidelines for the Power BI sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.All rights reserved. De documenten en de werkmappen worden verstrekt in de huidige staat.The documents and workbooks are provided "as-is." De informatie en inzichten die in de werkmappen worden geformuleerd, inclusief URL's en andere websiteverwijzingen, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Het gebruik van de voorbeelden is op eigen risico.You bear the risk of using it. Bepaalde voorbeelden zijn uitsluitend ter illustratie en zijn fictief.Some examples are for illustration only and are fictitious. Er wordt geen verband met de realiteit bedoeld, noch moet dit hieruit worden afgeleid.No real association is intended or inferred. Microsoft biedt geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie die hier wordt verstrekt.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

De werkmappen bieden u geen enkel wettelijk recht op enige intellectuele eigendom in een Microsoft-product.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. U mag deze werkmap kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

De werkmappen en de bijbehorende gegevens worden verstrekt door obviEnce.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

ObviEnce is een ISV en Intellectual Property (IP) Incubator die zich voornamelijk concentreert op Microsoft Business Intelligence.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. ObviEnce werkt nauw samen met Microsoft om aanbevolen procedures en innovatieve methoden te ontwikkelen voor de ondersteuning bij en implementatie van oplossingen voor Microsoft Business Intelligence.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

De werkmappen en gegevens zijn eigendom van obviEnce LLC en worden uitsluitend gedeeld, inclusief de voorbeeldgegevens uit het bedrijfsleven, om de functionaliteit van Power BI te demonstreren.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

Wanneer de werkmappen en/of de gegevens worden gebruikt, moet altijd de bovenstaande naamsvermelding worden opgenomen (deze wordt ook vermeld op het informatieblad dat is opgenomen in elke werkmap).Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). De werkmap en visualisaties moeten worden voorzien van de volgende copyrightinformatie: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

Als u op een van de onderstaande koppelingen klikt om de Excel-werkmapbestanden of PBIX-bestanden te downloaden, gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden.By clicking any of the links below to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Beschikbare voorbeeldenAvailable samples

Er zijn acht voorbeelden beschikbaar die u kunt gebruiken.Eight samples are available for you to use. Elk voorbeeld vertegenwoordigt een andere branche.Each one represents a different industry.

Voorbeeld van klantwinstgevendheidCustomer Profitability sample Voorbeeld van klantwinstgevendheid

Bekijk het voorbeeld van klantwinstgevendheidTake a tour of the Customer Profitability sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens analyseert een CFO de metrische sleutelgegevens voor de leidinggevenden, producten en klanten van het bedrijf.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. U kunt onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de rentabiliteit van het bedrijf.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Voorbeeld van human resourcesHuman Resources sample Voorbeeld van human resources

Bekijk het voorbeeld van human resourcesTake a tour of the HR sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens concentreert u zich op de strategie van het bedrijf voor het aannemen van personeel door nieuwe werknemers, actieve werknemers en vertrokken werknemers te analyseren.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Door de gegevens te verkennen, neemt u mogelijk trends waar met betrekking tot het vrijwillig ontslag nemen en ontdekt u vooroordelen in de strategie voor het aannemen van personeel.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

Voorbeeld van een IT-uitgavenanalyseIT Spend Analysis sample Voorbeeld van een IT-uitgavenanalyse

Bekijk het voorbeeld van een IT-uitgavenanalyseTake a tour of the IT Spend Analysis sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens worden de geplande kosten voor de IT-afdeling van een bedrijf vergeleken met de daadwerkelijke kosten.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. Deze vergelijking biedt inzicht in hoe goed het bedrijf het jaar heeft gepland en de mogelijkheid om gebieden te onderzoeken die sterk afwijken van de planning.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Het bedrijf in dit voorbeeld hanteert een jaarlijkse planningscyclus en produceert vervolgens elk kwartaal een nieuw overzicht met de laatste prognoses om de wijzigingen in de IT-uitgaven in het fiscale jaar te kunnen analyseren.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Voorbeeld van verkoopkansanalyseOpportunity Analysis sample Voorbeeld van verkoopkansanalyse

Bekijk het voorbeeld van een verkoopkansanalyseTake a tour of the Opportunity Analysis sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens wordt het verkoopkanaal van een softwarebedrijf verkend.This industry sample explores a software company's sales channel. Verkoopmanagers bewaken hun directe verkoopkanalen en verkoopkanalen van partners door per regio de mogelijkheden, de opbrengst, de dealgrootte en het kanaal bij te houden.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Voorbeeld van een inkoopanalyseProcurement Analysis sample Voorbeeld van een inkoopanalyse

Bekijk het voorbeeld van een inkoopanalyseTake a tour of the Procurement Analysis sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens analyseert een CFO de metrische sleutelgegevens voor de leidinggevenden, producten en klanten van het bedrijf.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. U kunt onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de rentabiliteit van het bedrijf.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Voorbeeld van een retailanalyseRetail Analysis sample Voorbeeld van een retailanalyse

Bekijk het voorbeeld van een retailanalyseTake a tour of the Retail Analysis sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens worden de verkoopgegevens uit de detailhandel geanalyseerd van artikelen die in verschillende winkels en gebieden zijn verkocht.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. Met de metrische gegevens vergelijkt u de prestaties van dit jaar met die van vorig jaar voor de volgende gebieden: verkoop, eenheden, brutomarge, afwijkingen en analyses van nieuwe winkels.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Voorbeeld van verkoop en marketingSales and Marketing sample Voorbeeld van verkoop en marketing

Bekijk het voorbeeld van verkoop en marketingTake a tour of the Sales and Marketing sample

In dit voorbeeld met bedrijfsgegevens wordt het productiebedrijf VanArsdel Ltd geanalyseerd. Op basis van deze analyse kan de Chief Marketing Officer de branche en het marktaandeel van VanArsdel in de gaten houden.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. Door het voorbeeld te verkennen, vindt u informatie over het marktaandeel, productvolume, de verkopen en het gevoel over het bedrijf.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Voorbeeld van kwaliteitsanalyse van leveranciersSupplier Quality sample Voorbeeld van kwaliteitsanalyse van leveranciers

Bekijk het voorbeeld van een kwaliteitsanalyse van leveranciersTake a tour of the Supplier Quality sample

Dit voorbeeld met bedrijfsgegevens is gericht op een van de typische uitdagingen voor de toelevering: kwaliteitsanalyse van leveranciers.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. In deze analyse zijn twee primaire gegevensgroepen belangrijk: het totale aantal defecte producten en de totale downtime die deze defecte producten hebben veroorzaakt.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Dit voorbeeld heeft twee hoofddoelen. Het eerste doel is begrijpen wie de beste en de slechtste leveranciers zijn, met betrekking tot kwaliteit. Het tweede doel is identificeren welke fabrieken beter zijn in het vinden en verwijderen van defecte producten om de downtime te minimaliseren.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Nu u weet wat er beschikbaar is,Now you know what's available. is het tijd om uit te leggen hoe u deze voorbeelden verkrijgt.Time to learn how to get ahold of these samples.

De voorbeelden verkrijgenHow to get the samples

Zoals u hierboven hebt gelezen, zijn de voorbeelden beschikbaar in verschillende indelingen: inhoudspakketten, Excel-werkmappen en PBIX-bestanden.As you read above, the samples are available in several formats: content packs, Excel workbooks, and .pbix files. Voor elk van de indelingen wordt beschreven hoe u ze kunt gebruiken, te beginnen met inhoudspakketten.We'll describe how to use each of these formats, starting with content packs.

De Power BI-voorbeelden als inhoudspakkettenThe Power BI samples as content packs

Vanuit Power BI zijn alleen voorbeelden van inhoudspakketten beschikbaar. Voor deze voorbeelden hoeft u Power BI dus niet te verlaten.Content packs are the only sample format that is available from within Power BI; you don't have to leave Power BI to find them. Een inhoudspakket is in wezen een bundel van een of meer dashboards, gegevenssets en rapporten die iemand heeft gemaakt en die kan worden gebruikt in de Power BI-service.A content pack is essentially a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with Power BI service. Mensen maken inhoudspakketten om ze te delen met collega's.People create content packs to share with colleagues. Alle voorbeeldinhoudspakketten van Power BI bevatten een gegevensset, rapport en dashboard.Each of the Power BI sample content packs contains a dataset, report, and dashboard. Inhoudspakketten zijn niet beschikbaar voor Power BI Desktop.Content packs are not available for Power BI Desktop. Zie Inleiding tot inhoudspakketten in Power BI voor meer informatie over inhoudspakketten.If you'd like to learn more about content packs, read Intro to content packs in Power BI.

Een voorbeeldinhoudspakket ophalen en openen in de Power BI-serviceGet and open a sample content pack in Power BI service

 1. Open de Power BI-service (app.powerbi.com) en meld u aan.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Selecteer in de linkerbendehoek Gegevens ophalen.In the bottom-left corner, select Get data.

  Pictogram voor gegevens ophalen

 3. Selecteer op de pagina Gegevens ophalen het pictogram Voorbeelden.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  Pictogram Voorbeelden

 4. Selecteer een van de voorbeelden om een beschrijving van het desbetreffende voorbeeld weer te geven.Select one of the samples to open a description of that sample. Kies vervolgens Verbinding maken.Then choose Connect.

  Selecteer een voorbeeld > selecteer Verbinding maken

 5. Het inhoudspakket wordt geïmporteerd in Power BI en er wordt een nieuw dashboard, nieuw rapport en een nieuwe gegevensset toegevoegd aan de huidige werkruimte.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. De nieuwe inhoud is gemarkeerd met een geel sterretje.The new content is marked with a yellow asterisk. Gebruik de voorbeelden om met Power BI te experimenteren.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Sterretje * voor nieuwe inhoud

Nu over gegevens beschikt, kunt u aan slag.Now that you have data, you're on your way. Probeer enkele zelfstudies waarin de voorbeeldinhoudspakketten worden gebruikt of open de Power BI-service om op verkenning uit te gaan.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open Power BI service and explore.

De Power BI-voorbeelden als Excel-bestandenThe Power BI samples as Excel files

De voorbeeldinhoudspakketten zijn ook beschikbaar als Excel-werkmappen.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. De Excel-werkmappen zijn ontworpen om te worden gebruikt met de Power BI-service.The Excel workbooks are designed to be used with Power BI service.

 1. Gebruik de onderstaande koppelingen om de bestanden afzonderlijk te downloaden of download een zip-bestand met alle voorbeeldbestanden.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. Als u een ervaren gebruiker bent, kunt u de Excel-werkmappen downloaden om de gegevensmodellen te verkennen of te bewerken.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. Sla het gedownloade bestand op.Save the downloaded file. Het maakt wel uit waar u het bestand opslaat.Where you save the file makes a difference.

  • Lokaal Lokaal: als u het bestand opslaat op een lokaal station op uw computer of op een andere locatie binnen uw organisatie, kunt het bestand importeren in Power BI.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Het bestand blijft op het lokale station staan. Het bestand wordt dus eigenlijk niet geïmporteerd in Power BI.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t imported into Power BI. Er wordt een nieuwe gegevensset gemaakt in uw Power BI-site en de gegevens, en in sommige gevallen het gegevensmodel, worden geladen in de gegevensset.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Als het bestand rapporten bevat, worden deze op de Power BI-site weergegeven onder Rapporten.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.
  • OneDrive voor Bedrijven OneDrive - Bedrijven: als u OneDrive voor Bedrijven gebruikt en u aanmeldt met hetzelfde account als voor Power BI, is OneDrive voor Bedrijven verreweg de beste plek om uw werk in Excel, Power BI of een CSV-bestand gesynchroniseerd te houden met uw gegevensset, rapporten en dashboards in Power BI.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Omdat zowel Power BI als OneDrive zich in de cloud bevinden, maakt Power BI ongeveer om het uur verbinding met uw bestand in OneDrive.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Als er wijzigingen worden gevonden, worden uw gegevensset, rapporten en dashboards in Power BI automatisch bijgewerkt.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.
  • OneDrive Persoonlijk OneDrive - Persoonlijk: als u de bestanden opslaat in uw eigen OneDrive-account, geniet u veelal dezelfde voordelen als met OneDrive voor Bedrijven.OneDrive Personal OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. Het belangrijkste verschil is dat wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het bestand (met Gegevens ophalen > Bestanden > OneDrive - Persoonlijk), u zich bij OneDrive moet aanmelden met uw Microsoft-account. Dit is doorgaans een ander account dan het account dat u gebruikt om u aan te melden bij Power BI.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Wanneer u zich met uw Microsoft-account aanmeldt bij OneDrive, moet u ervoor zorgen dat u het selectievakje Aangemeld blijven inschakelt.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Op deze manier kan er om het uur verbinding via Power BI worden gemaakt met uw bestand en zorgt u ervoor dat uw gegevensset in Power BI wordt gesynchroniseerd.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.
  • SharePoint-teamsites SharePoint - Teamsites: u kunt uw Power BI-bestanden op vergelijkbare manier op SharePoint - Teamsites opslaan als op OneDrive voor Bedrijven.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Het grootste verschil is de manier waarop u vanuit Power BI verbinding maakt met het bestand.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. U kunt een URL opgeven of verbinding maken met de hoofdmap.You can specify a URL or connect to the root folder.
 3. Open de Power BI-service (app.powerbi.com) en meld u aan.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

  Tip

  U bent op een punt aanbeland dat u mogelijk een nieuw dashboard wilt maken en dit wilt vernoemen naar het bestand dat u wilt importeren.At this point you may want to create a new dashboard and name it after the file you plan on importing. Anders wordt er bij het importeren van de Excel-gegevensset geen nieuw dashboard met de naam van het voorbeeld gemaakt, maar wordt er in plaats daarvan een tegel toegevoegd aan het dashboard dat u momenteel hebt geopend.Otherwise, when you import the Excel dataset, Power BI won't create a new dashboard named after the sample but instead will add a tile to the dashboard that you currently have open. Als u die tegel selecteert, wordt u omgeleid naar het rapport van de gegevensset.Selecting that tile will take you to the dataset's report. Op zich is dit geen probleem, aangezien u later altijd nog een nieuw dashboard kunt maken, maar het scheelt u een stap of twee wanneer u meteen met een nieuw dashboard start.This isn't a major big deal as you can always create a new dashboard later, but starting with a new dashboard saves you a step or two.

 4. Selecteer in de linkerbendehoek Gegevens ophalen.In the bottom-left corner, select Get data.

  Pictogram voor gegevens ophalen

 5. Selecteer op de pagina Gegevens ophalen achtereenvolgens Bestanden > Ophalen.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Bestanden > Ophalen

 6. Navigeer naar de locatie waar u het voorbeeld hebt gedownload en opgeslagen.Navigate to the location where you downloaded and saved the sample.

  Locatie waar u het voorbeeld hebt opgeslagen

 7. Selecteer het bestand, in dit geval Procurement Analysis Sample.xlsx, dat is opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven en kies Verbinding maken.Select the file, in this case Procurement Analysis Sample.xlsx, which was saved on OneDrive for Business, and choose Connect.

  OneDrive voor Bedrijven > Verbinding maken

 8. Kies of u de gegevens wilt importeren of dat u de werkmap wilt overzetten naar Power BI om deze op exact dezelfde manier weer te geven als in Excel Online.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  Importeren of Verbinding maken

 9. Als u Importeren selecteert, wordt de voorbeeldwerkmap in Power BI geïmporteerd en wordt deze toegevoegd als een nieuwe gegevensset met de naam Procurement Analysis Sample.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dataset named Procurement Analysis Sample. Als de werkmap Power View-werkbladen, -tabellen, -bereiken of een gegevensmodel bevat, wordt er ook een rapport (met dezelfde naam) in Power BI gemaakt.If the workbook has any Power View sheets, tables or ranges, or a data model, Power BI also creates a report (with the same name). En als u nog geen dashboard hebt geopend, wordt er ook een nieuw dashboard in Power BI gemaakt.And if you don't already have a dashboard open, Power BI creates a new dashboard. (Als er wel een dashboard is geopend wanneer u op Gegevens ophalen klikt, wordt er een nieuwe lege tegel op dat dashboard weergegeven.(If you had a dashboard open when you clicked Get Data, you'll see a new blank tile on that dashboard. Wanneer u op deze tegel klikt, wordt u omgeleid naar het rapport voor de gegevensset die u zojuist hebt toegevoegd.)Clicking that tile will take you to the report for the dataset you just added). De nieuwe inhoud is vernoemd naar het voorbeeld en is gemarkeerd met een geel sterretje.The new content is named after the sample and is marked with a yellow asterisk.

 10. Zodra het scherm Uw gegevensset is gereed.When the Your dataset is ready! wordt weergegeven, selecteert u Gegevensset weergeven of Snelle inzichten verkrijgen, maar u kunt ook het linkernavigatievenster in Power BI gebruiken om het bijbehorende rapport of dashboard te zoeken en te openen.screen appears, select View dataset or Get Quick Insights or use your Power BI left navbar to locate and open the associated report or dashboard.

  Gegevensset weergeven

(Optioneel) De Excel-voorbeelden in Excel bekijken(Optional) Take a look at the Excel samples from inside Excel itself

Wilt u begrijpen hoe de gegevens in een Excel-werkmap worden geconverteerd naar Power BI-gegevenssets en -rapporten?Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Wanneer u de Excel-voorbeelden opent in Excel en de werkbladen daar verkent, verschaft dit enige inzicht.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Wanneer u een voorbeeldwerkmap voor het eerst in Excel opent, is het mogelijk dat er twee waarschuwingen worden weergegeven.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. De eerste waarschuwing geeft aan dat de werkmap is geopend in de beveiligde weergave.The first warning says the workbook is in Protected View. Selecteer Bewerken inschakelen.Select Enable Editing. De tweede waarschuwing geeft aan dat de werkmap externe verbindingen bevat.The second warning may say that the workbook has external data connections. Selecteer Inhoud inschakelen.Select Enable Content.

 • Elke werkmap bevat meerdere Power View-werkbladen.Each workbook contains several Power View sheets. Als u de Power View-werkbladen wilt weergeven in Excel, moet u de invoegtoepassing Power View inschakelen door een pakket met registersleutels te downloaden.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Waar bevinden de daadwerkelijke gegevens zich?So where's the actual data? Deze bevinden zich in het Power Pivot-gegevensmodel.It's in the Power Pivot data model. U hebt geen Power View-werkbladen nodig om de gegevens te kunnen bekijken.You don't need the Power View sheets to see the data. Selecteer op het tabblad PowerPivot de optie Beheren.On the PowerPivot tab, select Manage.

  Wordt het tabblad PowerPivot niet weergegeven?Don't see the Power Pivot tab? Schakel de invoegtoepassing Power Pivot in.Enable the Power Pivot add-in.

  In Power Pivot kunt u de gegevens in alle onderliggende tabellen en in alle DAX-formules bekijken.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Het tabblad Gegevens bevat informatie over obviEnce, het bedrijf dat het voorbeeld heeft gemaakt.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

De Power BI-voorbeelden als PBIX-bestandenThe Power BI samples as .pbix files

De voorbeeldinhoudspakketten zijn ook beschikbaar als PBIX-bestanden.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. De PBIX-bestanden zijn ontworpen voor gebruik met Power BI Desktop.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. Gebruik de onderstaande koppelingen om de bestanden afzonderlijk te downloaden.Download the files individually using the links below. Als u deze koppelingen selecteert, wordt het bestand automatisch opgeslagen in de map Downloads.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. Selecteer in Power BI Desktop achtereenvolgens Bestand > Openen en navigeer naar de locatie waar u het PBIX-voorbeeld hebt opgeslagen.From Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix.

  Bestand > Openen in Power BI Desktop

 3. Selecteer het PBIX-bestand om het in Power BI Desktop te openen.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Volgende stappenNext steps

Basisconcepten voor ontwerpers in de Power BI-serviceBasic concepts for designers in the Power BI service

Zelfstudie: verbinding maken met de Power BI-voorbeeldenTutorial: Connect to the Power BI samples

Gegevensbronnen voor Power BIData sources for Power BI

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community