Publiceren op internet vanuit Power BIPublish to web from Power BI

Met de Power BI-optie Publiceren op internet kunt u eenvoudig interactieve Power BI-visualisaties online invoegen, bijvoorbeeld in blogberichten, websites, e-mailberichten of sociale media.With Power BI's Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI visualizations online, such as in blog posts, websites, through emails or social media, from any device. U kunt uw gepubliceerde visuele elementen ook eenvoudig bewerken, bijwerken en vernieuwen of het delen ervan opheffen.You can also easily edit, update, refresh, or unshare your published visuals.

Waarschuwing

Als u Publiceren op internet gebruikt, kan het door u gepubliceerde rapport of visuele element door iedereen op internet worden bekeken.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Er is geen verificatie vereist en er kunnen gedetailleerde gegevens worden weergegeven die met uw rapporten worden geaggregeerd.This requires no authentication and includes viewing detail level data your reports aggregate. Voordat u een rapport publiceert, moet u controleren of u de gegevens visualisaties openbaar mag delen.Before publishing a report, make sure it is okay for you to share the data and visualizations publicly. Publiceer geen vertrouwelijke gegevens of eigendomsinformatie.Do not publish confidential or proprietary information. Controleer bij twijfel vóór publicatie de beleidsregels van uw organisatie.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Notitie

Als u uw inhoud veilig wilt insluiten in een interne portal of website, gebruik dan de optie Insluiten of Insluiten in SharePoint Online.To embed your content securely in an internal portal or website, use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Hiermee zorgt u ervoor dat alle machtigingen en gegevensbeveiliging worden afgedwongen wanneer uw gebruikers uw interne gegevens bekijken.This ensures all permissions and data security is enforced when your users are viewing your internal data.

Publiceren op internet gebruikenHow to use Publish to Web

Publiceren op internet is beschikbaar voor rapporten die u kunt bewerken in uw persoonlijke en groepswerkruimten.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. De optie is niet beschikbaar voor rapporten die met u zijn gedeeld of rapporten die op rijniveau zijn beveiligd om gegevens te beveiligen.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row level security to secure data. Zie de sectie Beperkingen hieronder voor een volledige lijst met aanvragen waarbij Publiceren op internet niet wordt ondersteund.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. Bekijk de waarschuwing eerder in dit artikel voordat u Publiceren op internet gebruikt.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

U kunt in de volgende korte video zien hoe deze functie werkt.The following short video shows how this feature works. Probeer het in de onderstaande stappen vervolgens zelf.Then, try it yourself in the steps below.

In de volgende stappen wordt het gebruik van Publiceren op internet beschreven.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Open een rapport in uw werkruimte dat u kunt bewerken en selecteer Bestand > Publiceren op internet.Open a report in your workspace that you can edit and select File > Publish to web.

  PtW1

 2. Bekijk de inhoud van het dialoogvenster en selecteer Een invoegcode maken.Review the dialog content and select Create embed code.

  PtW2

 3. Bekijk de waarschuwing die hier wordt weergegeven en controleer of de gegevens op een openbare website mogen worden geplaatst.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Als dit het geval is, selecteert u Publiceren.If it is, select Publish.

  PtW3

 4. Er wordt een dialoogvenster met een koppeling weergegeven.A dialog appears with a link. U kunt deze koppeling in een e-mailbericht verzenden, in code, zoals een iFrame, insluiten of rechtstreeks in een webpagina of blog of plakken.You can send this link in an email, embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  PtW4

 5. Als u eerder een invoegcode voor een rapport hebt gemaakt en u Publiceren op Internet selecteert, krijgt u de dialoogvensters in stap 2 tot en met 4 niet te zien.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. In plaats daarvan wordt het dialoogvenster Invoegcode weergegeven:Instead, the Embed code dialog appears:

  PtW5

  U kunt slechts één invoegcode per rapport maken.You can only create one embed code for each report.

Tips en trucs voor weergavemodiTips and tricks for view modes

Wanneer u inhoud in een blogbericht wilt invoegen, moet deze doorgaans binnen een bepaalde schermgrootte passen.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. U kunt indien nodig de hoogte en breedte in de iFrame-code aanpassen.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. U moet echter controleren of uw rapport in het opgegeven iFrame-gebied past. U moet dus ook een geschikte weergavemodus instellen wanneer u het rapport bewerkt.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so you also need to set an appropriate View Mode when editing the report.

De volgende tabel bevat richtlijnen over de weergavemodus en hoe deze wordt weergegeven als deze is ingesloten.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

WeergavemodusView Mode Voorbeelden van invoegenHow it looks when embedded
PtW6b Aan pagina aanpassen houdt rekening met de paginahoogte en -breedte van uw rapport.Fit to page respects your report's page height and width. Als u uw pagina instelt op dynamische verhoudingen, zoals 16:9 of 4:3, wordt uw inhoud passend gemaakt binnen het iFrame.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3 your content will scale to fit within the iFrame. Bij opname in een iFrame kan het gebruiken van Passend op pagina leiden tot letterboxing, waarbij een grijze achtergrond wordt weergegeven in de iFrame-gebieden nadat de inhoud passend is gemaakt voor weergave binnen het iFrame.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing, where a gray background is shown in iFrame areas after the content is scaled to fit within the iFrame. Stel de juiste hoogte en breedte voor uw iFrame in om letterboxing te minimaliseren.To minimize letterboxing, set your iFrame's height and width appropriately.
PtW6d Ware grootte zorgt ervoor dat het rapport de grootte zoals ingesteld op de rapportpagina behoudt.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Dit kan ertoe leiden dat er schuifbalken in uw iFrame worden weergegeven.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Stel de hoogte en breedte van het iFrame in om schuifbalken te vermijden.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c Passend in breedte zorgt ervoor dat de inhoud binnen het horizontale gebied van uw iFrame past.Fit to width ensures the content fits within the iFrame's horizontal area. Er wordt wel een rand weergegeven, maar de inhoud wordt zodanig geschaald dat alle beschikbare horizontale ruimte wordt gebruikt.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

Tips en trucs voor de hoogte en breedte van uw iFrameTips and tricks for iFrame height and width

Een invoegcode voor Publiceren op internet ziet er ongeveer als volgt uit:A Publish to web embed code looks like the following:

PtW7

U kunt de breedte en hoogte handmatig bewerken om er zeker van te zijn dat de inhoud precies past op de pagina waarop u deze invoegt.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Als u de weergave beter passend wilt maken, kunt u 56 pixels aan de hoogte van het iFrame toevoegen om het iFrame geschikt te maken voor het huidige formaat van de onderste balk.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the iFrame's height to accommodate the current size of the bottom bar. Als uw rapportagepagina gebruik maakt van dynamische verhoudingen, biedt de onderstaande tabel enkele afmetingen die u kunt gebruiken om het beeld passend te krijgen zonder letterboxing.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

VerhoudingRatio GrootteSize Dimensie (breedte x hoogte)Dimension (Width x Height)
16:916:9 KleinSmall 640 x 416 px640 x 416 px
16:916:9 NormaalMedium 800 x 506 px800 x 506 px
16:916:9 GrootLarge 960 x 596 px960 x 596 px
4:34:3 KleinSmall 640 x 536 px640 x 536 px
4:34:3 NormaalMedium 800 x 656 px800 x 656 px
4:34:3 GrootLarge 960 x 776 px960 x 776 px

Insluitcodes beherenManage embed codes

Als u een invoegcode voor Publiceren op internet hebt gemaakt, kunt u de codes beheren via het menu Instellingen in Power BI.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. Met de optie Invoegcodes beheren kan het beoogde visuele element of rapport voor een code worden verwijderd (waardoor de invoegcode onbruikbaar wordt) of kan de invoegcode worden verkregen.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. Als u de invoegcode voor Publiceren op internet wilt beheren, opent u het tandwiel Instellingen en selecteert u Invoegcodes beheren.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  PtW8

 2. Uw invoegcodes worden weergegeven.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. U kunt een invoegcode ophalen of verwijderen.You can either retrieve or delete an embed code. Als u de invoegcode verwijdert, worden alle koppelen naar het desbetreffende rapport of visuele element uitgeschakeld.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Als u Verwijderen, wordt u gevraagd om een bevestiging.If you select Delete, you’re asked for a confirmation.

  PtW11

Updates voor rapporten en gegevens vernieuwenUpdates to reports, and data refresh

Nadat u de invoegcode voor Publiceren op internet hebt gemaakt en gedeeld, wordt het rapport bijgewerkt met de wijzigingen die u aanbrengt en is de invoegcode onmiddellijk actief.After you create your Publish to web embed code and share it, the report is updated with any changes you make, and the embed code link is immediately active. Iedereen die de koppeling opent, kan het rapport bekijken.Anyone who opens the link can view it. Na deze eerste actie kan het echter ongeveer één uur duren voordat rapporten of visuals zichtbaar zijn voor uw gebruikers.After this initial action, however, updates to reports or visuals can take approximately one hour before becoming visible to your users. Als u wilt dat uw updates onmiddellijk beschikbaar zijn, kunt u de invoegcode verwijderen en een nieuwe maken.If you need your updates to be immediately available, you can delete the embed code and create a new one. Zie de sectie Hoe werkt het verderop in dit artikel voor meer informatie.To learn more, see the How it works section later in this article.

Gegevens vernieuwenData refresh

Vernieuwde gegevens worden automatisch in uw ingevoegde rapport of visuele element verwerkt.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Het kan ongeveer één uur duren voordat vernieuwde gegevens zichtbaar zijn in invoegcodes.It can take approximately one hour for refreshed data to be visible from embed codes. Als u automatisch vernieuwen wilt uitschakelen, selecteert u in het schema voor de gegevensset die door het rapport wordt gebruikt, de optie Niet vernieuwen.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Aangepaste visualsCustom visuals

Aangepaste visuele elementen worden ondersteund in Publiceren op internet.Custom visuals are supported in Publish to web. Wanneer u Publiceren op internet gebruikt, hoeven gebruikers met wie u uw gepubliceerde visual deelt, aangepaste visuals niet in te schakelen om het rapport te bekijken.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual do not need to enable custom visuals to view the report.

BeperkingenLimitations

Publiceren op internet wordt ondersteund voor de meeste gegevensbronnen en rapporten in de Power BI-service. De volgende opties worden momenteel echter niet ondersteund of zijn niet beschikbaar voor Publiceren op internet:Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service, however, the following are not currently supported or available with Publish to web:

 • Rapporten met beveiliging op rijniveau.Reports using row level security.
 • Rapporten die als gegevensbron gebruikmaken van Live Connection, waaronder Analysis Services Tabular dat on-premises wordt gehost, Analysis Services Multidimensional en Azure Analysis Services.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Rapporten die direct of via een organisatie-inhoudspakket met u worden gedeeld.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Rapporten in een groep waarvan u geen lid bent met machtigingen voor bewerken.Reports in a group in which you are not an edit member.
 • R-visuals worden momenteel niet ondersteund in Publiceren op internet-rapporten."R" Visuals are not currently supported in Publish to web reports.
 • Exporteren van gegevens uit de visuals in een rapport dat is gepubliceerd naar internet.Exporting Data from visuals in a report, which has been published to the web.
 • ArcGIS Maps for Power BI-visuals.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Rapporten met DAX-metingen op rapportniveau.Reports containing report-level DAX measures.
 • Gegevensquerymodellen voor eenmalige aanmelding.Single sign-on data query models.
 • Beveiligde vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie.Secure confidential or proprietary information.
 • De mogelijkheid van automatische verificatie die bij de optie Insluiten wordt verstrekt, werkt niet met de Power BI JavaScript-API.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. Gebruik voor de Power BI JavaScript-API de benadering Gebruiker is eigenaar van gegevens voor het insluiten van inhoud.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding. Meer informatie over Gebruiker is eigenaar van gegevens.Learn more about user owns data.

TenantinstellingTenant setting

Power BI-beheerders kunnen de functie voor Publiceren op internet in- of uitschakelen.Power BI administrators can enable or disable the Publish to web feature. Ze kunnen ook de toegang beperken tot specifieke groepen die van invloed kunnen zijn op uw mogelijkheid om een invoegcode te maken.They can also restrict access to specific groups, which can impact your ability to create an embed code.

FunctieFeature Ingeschakeld voor de hele organisatieEnabled for entire organization Uitgeschakeld voor de hele organisatieDisabled for entire organization Specifieke beveiligingsgroepenSpecific security groups
Publiceren op internet in het menu Bestand van het rapport.Publish to web under report's File menu Ingeschakeld voor iedereenEnabled for all Niet voor iedereen zichtbaarNot visible for all Alleen zichtbaar voor gemachtigde gebruikers of groepen.Only visible for authorized users or groups.
Invoegcodes beheren onder InstellingenManage embed codes under Settings Ingeschakeld voor iedereenEnabled for all Ingeschakeld voor iedereenEnabled for all Ingeschakeld voor iedereen.Enabled for all.

Optie * Verwijderen alleen voor gemachtigde gebruikers of groepen.* Delete option only for authorized users or groups.
* Ophalen van codes ingeschakeld voor iedereen.* Get codes enabled for all.
Codes invoegen binnen de beheerportalEmbed codes within admin portal De status geeft een van de volgende opties weer:Status will reflect one of the following:
* Actief* Active
* Niet ondersteund* Not supported
* Geblokkeerd* Blocked
De status geeft Uitgeschakeld weerStatus will display Disabled De status geeft een van de volgende opties weer:Status will reflect one of the following:
* Actief* Active
* Niet ondersteund* Not supported
* Geblokkeerd* Blocked

Als een gebruiker niet is geautoriseerd op basis van de tenantinstelling, wordt de status weergegeven als geschonden.If a user is not authorized based on the tenant setting, status will display as infringed.
Bestaande gepubliceerde rapportenExisting published reports Iedereen ingeschakeldAll enabled Iedereen uitgeschakeldAll disabled Rapporten blijven weergeven voor iedereen.Reports continue to render for all.

Inzicht in de kolom met de invoegcodestatusUnderstanding the embed code status column

De pagina Invoegcodes beheren bevat een statuskolom.The Manage embed codes page includes a status column. De invoegcodes zijn standaard Actief, maar kunnen ook een van de onderstaande statussen hebben.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

StatusStatus BeschrijvingDescription
ActiefActive Het rapport is beschikbaar voor internetgebruikers die het kunnen weergeven en ermee kunnen werken.The report is available for Internet users to view and interact with.
GeblokkeerdBlocked De inhoud van het rapport maakt inbreuk op de Servicevoorwaarden van Power BI.The report content violates the Power BI Terms of Service. Microsoft heeft het rapport geblokkeerd.Microsoft has blocked it. Neem contact op met de ondersteuning als u denkt dat de inhoud ten onrechte is geblokkeerd.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Niet ondersteundNot supported De gegevensset van het rapport maakt gebruik van beveiliging op rijniveau of een andere niet-ondersteunde configuratie.The report's data set is using row level security, or another unsupported configuration. Zie de sectie Beperkingen voor een volledige lijst.See the Limitations section for a complete list.
GeschondenInfringed De invoegcode valt buiten het opgegeven tenantbeleid.The embed code is outside the defined tenant policy. Dit gebeurt meestal wanneer een invoegcode is gemaakt en de tenantinstelling voor Publiceren op internet wordt gewijzigd om de gebruiker die de invoegcode beheert, uit te sluiten.This typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Wanneer de tenantinstelling is uitgeschakeld of wanneer de gebruiker geen invoegcodes meer mag maken, krijgen bestaande invoegcodes de status Geschonden.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status.

Een probleem met Publiceren op internet meldenHow to report a concern with Publish to web content

Als u een probleem wilt melden dat is gerelateerd aan Publiceren op internet-inhoud die is ingesloten in een website of blog, gebruikt u het vlag-pictogram in de onderste balk, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, use the Flag icon in the bottom bar, as shown in the following image. U wordt gevraagd om een e-mail te sturen naar Microsoft waarin u het probleem toelicht.You’ll be asked to send an email to Microsoft explaining your concern. Microsoft evalueert de inhoud op basis van de Servicevoorwaarden voor Power BI en zal passende actie ondernemen.Microsoft will evaluate the content based on the Power BI Terms of Service and take appropriate action.

Als u een probleem wilt melden, selecteert u het vlag-pictogram in de onderste balk van het Publiceren op internet-rapport dat wordt weergegeven.To report a concern, select the flag icon in the bottom bar of the Publish to web report you see.

PtW12

Licenties en prijzenLicensing and Pricing

U kunt Publiceren op internet allen gebruiken als u gebruiker van Microsoft Power BI bent.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Uw rapport kan ook worden weergegeven door personen die geen gebruik van Power BI maken.Your report's viewers do not need to be Power BI users.

Hoe het werkt (technische details)How it works (technical details)

Wanneer u een invoegcode maakt met Publiceren op internet, wordt het rapport zichtbaar voor het internetgebruikers.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Het is openbaar beschikbaar, dus u kunt verwachten dat bezoekers het rapport eenvoudig via sociale media zullen delen.It’s publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Terwijl gebruikers het rapport bekijken, doordat ze de directe openbare URL openen of de ingesloten versie op een webpagina of blog bekijken, worden de rapportdefinitie en de resultaten van de query's die nodig zijn om het rapport weer te geven door Power BI in de cache opgeslagen.As users view the report, either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Dit zorgt ervoor dat duizenden gebruikers het rapport gelijktijdig kunnen bekijken, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.This ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

De cache heeft een lange levensduur. Als u de rapportdefinitie bijwerkt (bijvoorbeeld als u de weergavemodus wijzigt) of de rapportgegevens vernieuwt, duurt het ongeveer een uur voordat wijzigingen worden doorgevoerd in de versie van het rapport die uw gebruikers weergeven.The cache is long-lived, so if you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take approximately one hour before changes are reflected in the version of the report your users view. U kunt daarom het beste uw werkzaamheden ver van tevoren plannen en de invoegcode voor Publiceren op internet alleen maken wanneer u tevreden bent met de instellingen.It is therefore recommended that you stage your work ahead of time, and create the Publish to web embed code only when you’re satisfied with the settings.

Volgende stappenNext steps

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community