Een gegevensstroom makenCreating a dataflow

Een gegevensstroom is een verzameling entiteiten (entiteiten zijn vergelijkbaar met tabellen) die worden gemaakt en beheerd in werkruimten in de Power BI-service.A dataflow is a collection of entities (entities are similar to tables) that are created and managed in workspaces in the Power BI service. Een entiteit/tabel is een set velden die worden gebruikt voor het opslaan van gegevens, vergelijkbaar met een tabel in een database.An entity/Table is a set of fields that are used to store data, much like a table within a database. U kunt rechtstreeks vanuit de werkruimte waarin de gegevensstroom is gemaakt entiteiten/tabellen toevoegen en bewerken, maar ook schema's voor gegevensvernieuwing beheren.You can add and edit entities/tables in your dataflow, as well as manage data refresh schedules, directly from the workspace in which your dataflow was created.

Als u een gegevensstroom wilt maken, start u de Power BI-service in een browser en selecteert u in het navigatievenster aan de linkerkant een werkruimte (gegevensstromen zijn niet beschikbaar in Mijn werkruimte in de Power BI-service). Zie het onderstaande scherm voor meer informatie.To create a dataflow, launch the Power BI service in a browser then select a workspace (dataflows are not available in my-workspace in the Power BI service) from the nav pane on the left, as shown in the following screen. U kunt ook een nieuwe werkruimte maken, waarin u dan een nieuwe gegevensstroom maakt.You can also create a new workspace in which to create your new dataflow. een gegevensstroom startenstart a dataflow

Er zijn meerdere manieren om te maken of bouwen op een nieuwe gegevensstroom:There are a multiple of ways to create or build on top of a new dataflow:

In de volgende secties vindt u een overzicht van de verschillende manieren om een gegevensstroom te maken.The following sections explore each of these ways to create a dataflow in detail.

Een gegevensstroom maken met behulp van het definiëren van nieuwe entiteitenCreate a dataflow using define new entities

Met de optie Nieuwe entiteiten definiëren kunt u een nieuwe entiteit/tabel definiëren en verbinding maken met een nieuwe gegevensbron.Using the Define new entities option lets you define a new entity/table and connect to a new data source. een connector kiezen choose a connector

Wanneer u een gegevensbron selecteert, wordt u gevraagd de verbindingsinstellingen op te geven, met inbegrip van het account dat moet worden gebruikt bij het maken van verbinding met de gegevensbron, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.When you select a data source, you're prompted to provide the connection settings, including the account to use when connecting to the data source, as shown in the following image. azure sql-connectorazure sql connector

Als er eenmaal verbinding is, kunt u aangeven welke gegevens u wilt gebruiken voor uw entiteit.Once connected, you can select which data to use for your entity. Als u gegevens en een bron kiest, maakt Power BI opnieuw verbinding met de gegevensbron om de gegevens in de gegevensstroom actueel te houden. Hiervoor wordt de frequentie gehanteerd die u later in het configuratieproces selecteert.When you choose data and a source, Power BI reconnects to the data source in order to keep the data in your dataflow refreshed, at the frequency you select later in the setup process. tabel selecterenselect table

Als u de gegevens hebt geselecteerd die u wilt gebruiken in de entiteit, kunt u de gegevensstroomeditor gebruiken om die gegevens vorm te geven of te transformeren naar de indeling die noodzakelijk is voor gebruik in uw gegevensstroom.Once you select the data for use in the entity, you can use dataflow editor to shape or transform that data into the format necessary for use in your dataflow.

Een gegevensstroom maken met behulp van gekoppelde entiteitenCreate a dataflow using linked entities

Door een gegevensstroom te maken met behulp van gekoppelde entiteiten kunt u verwijzen naar een bestaande entiteit die is gedefinieerd in een andere gegevensstroom, met alleen-lezen.Creating a dataflow using linked entities enables you to reference an existing entity, defined in another dataflow, in a read-only fashion. In de volgende lijst worden enkele redenen beschreven waarom u voor deze methode zou kunnen kiezen:The following list describes some of the reasons you may choose this approach:

  • Als u een entiteit wilt hergebruiken in meerdere gegevensstromen, zoals een datumentiteit of een statische opzoektabel, moet u één entiteit maken en deze vervolgens naar de andere gegevensstromen laten verwijzen.If you want to reuse an entity across multiple dataflows, such as a date entity or a static lookup table, you should create an entity once and then reference it across the other dataflows.

  • Als u wilt voorkomen dat een gegevensbron meerdere keren wordt vernieuwd, is het beter om gekoppelde entiteiten te gebruiken om de gegevens op te slaan en als een cache te laten fungeren.If you want to avoid creating multiple refreshes to a data source, it's better to use linked entities to store the data and act as a cache. Als u dat doet, kan elke volgende gebruiker die entiteit gebruiken, waardoor de belasting van de onderliggende gegevensbron wordt verminderd.Doing so allows every subsequent consumer to leverage that entity, reducing the load to the underlying data source.

  • Als u een samenvoeging tussen twee entiteiten moet uitvoeren.If you need to perform a merge between two entities.

Notitie

Gekoppelde entiteiten zijn alleen beschikbaar met Power BI Premium.Linked entities are available only with Power BI Premium.

Een gegevensstroom maken met behulp van een berekende entiteitCreate a dataflow using a computed entity

Als u een gegevensstroom maakt met behulp van een berekende entiteit, kunt u verwijzen naar een gekoppelde entiteit en de bewerkingen uitvoeren als alleen-schrijven.Creating a dataflow using a computed entity allows you to reference a linked entity and perform operations on top of it in a write-only fashion. Het resultaat is een nieuwe entiteit die deel uitmaakt van de gegevensstroom.The result is a new entity, which is part of the dataflow. Als u een gekoppelde entiteit wilt omzetten in een berekende entiteit, kunt u een nieuwe query maken op basis van een samenvoegbewerking. Als u de entiteit wilt bewerken of transformeren, maakt u een verwijzing of een duplicaat van de entiteit.To convert a linked entity into a computed entity, you can either create a new query from a merge operation, or if you want to edit or transform the entity, create a reference or duplicate of the entity.

Het maken van berekende entiteitenHow to create computed entities

Zodra u beschikt over een gegevensstroom met een lijst met entiteiten, kunt u berekeningen op deze entiteiten uitvoeren.Once you have a dataflow with a list of entities, you can perform calculations on those entities. Selecteer in het bewerkingsprogramma voor gegevensstromen in de Power BI-service de optie Entiteiten bewerken. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de entiteit die u wilt gebruiken als basis voor de berekende entiteit en waarop u berekeningen wilt uitvoeren.In the dataflow authoring tool in the Power BI service, select Edit entities, then right-click on the entity you want to use as the basis for your computed entity and on which you want to perform calculations. Kies in het snelmenu de optie Verwijzing.In the context menu, choose Reference. Als u wilt dat een entiteit in aanmerking komt als berekende entiteit, moet de selectie Laden inschakelen zijn aangevinkt, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.For the entity to be eligible as a computed entity, the Enable load selection must be checked, as shown in the following image. Klik met de rechtermuisknop op de entiteit om dit snelmenu weer te geven.Right-click on the entity to display this context menu.

berekende entiteit maken stap 1

Door Laden inschakelen te selecteren, maakt u een nieuwe entiteit waarvan de bron de entiteit is waarnaar wordt verwezen.By selecting Enable load, you create a new entity for which its source is the referenced entity. Het pictogram wordt gewijzigd en geeft nu het pictogram voor berekeningen weer, zoals wordt weergegeven in het volgende pictogram.The icon changes, and shows the computed icon, as shown in the following image.

berekende entiteit maken stap 2

Alle transformaties die u uitvoert op deze zojuist gemaakte entiteit, worden uitgevoerd op de gegevens die zich al in de Power BI-gegevensstroomopslag bevinden.Any transformation you perform on this newly created entity is run on the data that already resides in Power BI dataflow storage. Dit betekent dat de query niet wordt uitgevoerd in de externe gegevensbron waaruit de gegevens zijn geïmporteerd (bijvoorbeeld de SQL-database waaruit de gegevens zijn opgehaald). In plaats hiervan wordt de query uitgevoerd voor de gegevens die zich al in de gegevensstroomopslag bevinden.That means that the query will not run against the external data source from which the data was imported (for example, the SQL database from which the data was pulled), but rather, is performed on the data that resides in the dataflow storage.

Gebruiksvoorbeelden Welke soorten transformaties kunnen worden uitgevoerd met berekende entiteiten?Example use cases What kind of transformations can be performed with computed entities? Alle transformaties die u meestal opgeeft met behulp van de gebruikersinterface voor transformaties in Power BI, of de M-editor, worden ondersteund tijdens het uitvoeren van berekeningen in de opslag.Any transformation that you usually specify using the transformation user interface in Power BI, or the M editor, are all supported when performing in-storage computation.

Bekijk het volgende voorbeeld: u hebt een entiteit Account dat de onbewerkte gegevens bevat van alle klanten uit uw Dynamics 365-abonnement.Consider the following example: you have an Account entity that contains the raw data for all the customers from your Dynamics 365 subscription. U beschikt ook over de onbewerkte ServiceCalls-gegevens van de klantenservice, met de gegevens uit ondersteuningsaanvragen die op elke dag van het jaar zijn uitgevoerd vanuit het andere account.You also have ServiceCalls raw data from the Service Center, with data from the support calls that were performed from the different account in each day of the year.

Stel, u wilt de entiteit Account verrijken met de gegevens uit ServiceCalls.Imagine you want to enrich the Account entity with data from the ServiceCalls. Dan moet u eerst de gegevens uit ServiceCalls samenvoegen om het aantal ondersteuningsaanvragen te berekenen die op elke dag van het jaar zijn uitgevoerd vanuit het andere account.First you would need to aggregate the data from the ServiceCalls to calculate the number of support calls that were done for each account in the last year.

berekende entiteit maken stap 3

Daarna wilt u waarschijnlijk de entiteit Account samenvoegen met de entiteit ServiceCallsAggregated om de verrijkte tabel Account te berekenen.Next, you would want to merge the Account entity with the ServiceCallsAggregated entity to calculate the enriched Account table.

berekende entiteit maken stap 4

Vervolgens worden de resultaten weergegeven. In de volgende afbeelding ziet u deze resultaten als EnrichedAccount.And then you can see the results, shown as EnrichedAccount in the following image.

berekende entiteit maken stap 5

Dat is alles. De transformatie wordt uitgevoerd voor de gegevens in de gegevensstroom die zich in uw Power BI Premium-abonnement bevindt, en niet voor de brongegevens.And that's it - the transformation is performed on the data in the dataflow that resides in your Power BI Premium subscription, not on the source data.

Notitie

Berekende entiteiten is alleen beschikbaar voor Premium-gebruikersComputed entities are a premium only feature

Een gegevensstroom met een CDM-map makenCreate a dataflow using a CDM folder

Als u een gegevensstroom maakt vanuit een CDM-map, kunt u verwijzen naar een entiteit die is geschreven door een andere toepassing in de indeling Common Data Model (CDM).Creating a dataflow from a CDM folder allows you to reference an entity that has been written by another application in the Common Data Model (CDM) format. U wordt gevraagd om het volledige pad op te geven naar het bestand met de CDM-indeling, dat is opgeslagen in ADLS Gen 2.You are prompted to provide the complete path to the CDM format file stored in ADLS Gen 2.

berekende entiteit maken stap 6

Er zijn enkele vereisten voor het maken van gegevensstromen vanuit CDM-mappen, zoals in de volgende lijst wordt beschreven:There are a few requirements for creating dataflows from CDM folders, as the following list describes:

  • Het ADLS Gen 2-account moet de juiste machtigingen hebben, zodat PBI toegang kan krijgen tot het bestandThe ADLS Gen 2 account must have the appropriate permissions set up in order for PBI to access the file

  • Het ADLS Gen 2-account moet toegankelijk zijn voor de gebruiker die de gegevensstroom probeert te makenThe ADLS Gen 2 account must be accessible by the user trying to create the dataflow

  • Het maken van gegevensstromen vanuit CDM-mappen is alleen beschikbaar in de nieuwe werkruimte-ervaringCreating dataflows from CDM folders is only available in the new workspace experience

  • De URL moet een direct bestandspad naar het JSON-bestand zijn en het ADLS Gen 2-eindpunt gebruiken. Blob.core wordt niet ondersteundThe URL must be a direct file path to the JSON file and use the ADLS Gen 2 endpoint; blob.core is not supported

Een gegevensstroom maken met behulp van import/exportCreate a dataflow using import/export

Door een gegevensstroom te maken met import/export kunt u een gegevensstroom importeren uit een bestand.Creating a dataflow using import/export lets you import a dataflow from a file. Dit is handig als u een kopie van de gegevensstroom offline wilt opslaan of een gegevensstroom van de ene werkruimte naar de andere wilt verplaatsen.This is useful if you want to save a dataflow copy offline, or move a dataflow from one workspace to another.

Als u een gegevensstroom wilt exporteren, selecteert u de gegevensstroom die u hebt gemaakt en selecteert u het menu-item Meer (het beletselteken) om de opties uit te vouwen. Vervolgens selecteert u export.json.To export a dataflow, select the dataflow you created and select the More menu item (the ellipsis) to expand the options, and then select export .json. U wordt gevraagd om te beginnen met het downloaden van de gegevensstroom die wordt weergegeven in de CDM-indeling.You are prompted to begin the download of the dataflow represented in CDM format.

berekende entiteit maken stap 7

Als u een gegevensstroom wilt importeren, schakelt u het vakje Importeren in en uploadt u het bestand.To import a dataflow, select the import box and upload the file. Power BI maakt de gegevensstroom voor u en geeft u de mogelijkheid om de gegevensstroom op te slaan, of om aanvullende transformaties uit te voeren.Power BI creates the dataflow for you, and allows you to save the dataflow as is, or to perform additional transformations.

Volgende stappenNext steps

Als u een gegevensstroom hebt gemaakt, kunt u Power BI Desktop en de Power BI-service gebruiken om gegevenssets, rapporten, dashboards en apps te maken die zijn gebaseerd op de gegevens die u in gegevensstromen van Power BI plaatst, om zo inzicht in uw zakelijke activiteiten te krijgen.Once you create a dataflow, you can use Power BI Desktop and the Power BI service to create datasets, reports, dashboards, and apps that are based on the data you put into Power BI dataflows, and thereby gain insights into your business activities. In de volgende artikelen wordt dieper ingegaan op veelvoorkomende gebruiksmogelijkheden van gegevensstromen:The following articles go into more detail about common usage scenarios for dataflows: