Inleiding tot gegevensstromen en selfservice voor gegevensvoorbereidingIntroduction to dataflows and self-service data prep

Hoe meer gegevens, hoe groter de uitdaging om ze om te zetten in goed opgemaakte, bruikbare informatie.As data volume continues to grow, so does the challenge of wrangling that data into well-formed, actionable information. We willen gegevens die klaar zijn voor analyse, voor het vullen van visuele elementen, rapporten en dashboards, zodat we grote hoeveelheden gegevens snel kunnen omzetten in bruikbare inzichten.We want data that’s ready for analytics, to populate visuals, reports, and dashboards, so we can quickly turn our volumes of data into actionable insights. Met de selfservice voor gegevensvoorbereiding voor big data in Power BI transformeert u gegevens tot Power BI-inzichten met slechts een paar klikken.With self-service data prep for big data in Power BI, you can go from data to Power BI insights with just a few clicks.

stroom van gegevens

Wanneer gegevensstromen gebruikenWhen to use dataflows

Gegevensstromen zijn ontworpen ter ondersteuning van de volgende scenario's:Dataflows are designed to support the following scenarios:

  • Herbruikbare transformatielogica maken die kan worden gedeeld door veel gegevenssets en rapporten in Power BI.Create reusable transformation logic that can be shared by many datasets and reports inside Power BI. Gegevensstromen vergroten de herbruikbaarheid van de onderliggende gegevenselementen, waardoor er geen afzonderlijke verbindingen met uw gegevensbronnen in de cloud of on-premises hoeven te worden gemaakt.Dataflows promote reusability of the underlying data elements, preventing the need to create separate connections with your cloud or on-premise data sources.

  • Maak de gegevens beschikbaar in uw eigen Azure Data Lake Gen 2-opslag, zodat u andere Azure-Services kunt verbinden met de onbewerkte onderliggende gegevens.Expose the data in your own Azure Data Lake Gen 2 storage, enabling you to connect other Azure services to the raw underlying data.

  • Maak een enkele bron van waarheid door analisten te dwingen om verbinding te maken met de gegevensstromen in plaats van verbinding te maken met de onderliggende systemen, zodat u kunt bepalen welke gegevens worden gebruikt en hoe gegevens worden weergegeven voor de makers van rapporten.Create a single source of the truth by forcing analysts to connect to the dataflows, rather than connecting to the underlying systems, providing you with control over which data is accessed, and how data is exposed to report creators. U kunt de gegevens ook toewijzen aan definities volgens de industriestandaard, zodat u nette gecureerde weergaven kunt maken, die kunnen samenwerken met andere services en producten in Power Platform.You can also map the data to industry standard definitions, enabling you to create tidy curated views, which can work with other services and products in the Power Platform.

  • Als u met grote gegevensvolumes wilt werken en ETL op schaal wilt uitvoeren, schalen gegevensstromen met Power BI Premium efficiënter en hebt u meer flexibiliteit.If you want to work with large data volumes and perform ETL at scale, dataflows with Power BI Premium scales more efficiently and gives you more flexibility. Gegevensstromen bieden ondersteuning voor een breed scala aan bronnen in de cloud en on-premises.Dataflows supports a wide range of cloud and on-premise sources.

  • Voorkom dat analisten rechtstreeks toegang hebben tot de onderliggende gegevensbron.Prevent analysts from having direct access to the underlying data source. Omdat de makers van rapporten kunnen bouwen op gegevensstromen, is het wellicht handiger om toegang tot de onderliggende gegevensbronnen toe te staan voor slechts enkele personen en vervolgens toegang te bieden tot de gegevensstromen voor analisten die daar bovenop kunnen bouwen.Since report creators can build on top of dataflows, it may be more convenient for you to allow access to underlying data sources only to a few individuals, and then provide access to the dataflows for analysts to build on top of. Deze aanpak vermindert de belasting van de onderliggende systemen en zorgt ervoor dat beheerders nauwkeuriger kunnen bepalen wanneer de systemen worden geladen naar aanleiding van vernieuwingen.This approach reduces the load to the underlying systems, and gives administrators finer control of when the systems get loaded from refreshes.

Als u een gegevensstroom hebt gemaakt, kunt u Power BI Desktop en de Power BI-service gebruiken om gegevenssets, rapporten, dashboards en apps te maken die gebruikmaken van Common Data Model om diepe inzichten in uw zakelijke activiteiten te krijgen.Once you’ve created a dataflow, you can use Power BI Desktop and the Power BI service to create datasets, reports, dashboards, and apps that leverage the Common Data Model to drive deep insights into your business activities. Het schema voor vernieuwing van de gegevensstroom wordt rechtstreeks beheerd vanuit de werkruimte waarin uw gegevensstroom is gemaakt, net zoals bij uw gegevenssets.Dataflow refresh scheduling is managed directly from the workspace in which your dataflow was created, just like your datasets.

Volgende stappenNext steps

Dit artikel geeft een overzicht van de selfservice voor gegevensvoorbereiding voor big data in Power BI en de vele manieren waarop u deze kunt gebruiken.This article provided an overview of self-service data prep for big data in Power BI, and the many ways you can use it.

De volgende artikelen bieden meer informatie over gegevensstromen en Power BI:The following articles provide more information about dataflows and Power BI:

U kunt het overzichtsartikel lezen voor meer informatie over Common Data Model:For more information about the Common Data Model, you can read its overview article: