Berekende tabellen maken in Power BI DesktopCreate calculated tables in Power BI Desktop

In de meeste gevallen kunt u tabellen maken door gegevens te importeren in het model vanuit een externe gegevensbron.Most of the time, you create tables by importing data into your model from an external data source. Met berekende tabellen kunt u nieuwe tabellen toevoegen op basis van gegevens die u reeds in het model hebt geladen.But calculated tables let you add new tables based on data you've already loaded into the model. U laadt echter geen query's en waarden in de kolommen van uw nieuwe tabel vanuit een gegevensbron, maar u maakt een DAX-formule (Data Analysis Expressions) waarmee u de waarden van de tabel definieert.Instead of querying and loading values into your new table's columns from a data source, you create a Data Analysis Expressions (DAX) formula to define the table's values.

DAX is een formuletaal voor relationele gegevens, zoals in Power BI Desktop.DAX is a formula language for working with relational data, like in Power BI Desktop. DAX bevat een bibliotheek met meer dan 200 functies, operatoren en constructies. Het biedt zodoende een uitgebreide flexibiliteit bij het maken van formules voor het berekenen van resultaten voor vrijwel elke gegevensanalyse.DAX includes a library of over 200 functions, operators, and constructs, providing immense flexibility in creating formulas to calculate results for just about any data analysis need. Berekende tabellen zijn het beste voor tussenliggende berekeningen en gegevens die u wilt opslaan als onderdeel van het model in plaats van op elk gewenst moment te worden berekend of als onderdeel van een query.Calculated tables are best for intermediate calculations and data you want to store as part of the model, rather than calculating on the fly or as query results. U kunt bijvoorbeeld kiezen om een UNION- of CROSSJOIN-bewerking op twee bestaande tabellen uit te voeren.For example, you might choose to union or cross join two existing tables.

Net als andere Power BI Desktop-tabellen kunnen berekende tabellen relaties met andere tabellen hebben.Just like other Power BI Desktop tables, calculated tables can have relationships with other tables. Kolommen in de berekende tabel bevatten gegevenstypen en opmaak en kunnen deel uitmaken van een gegevenscategorie.Calculated table columns have data types, formatting, and can belong to a data category. U kunt uw kolommen elke naam geven die u wilt en deze toevoegen aan een rapportvisualisatie, net zoals elk ander veld.You can name your columns whatever you want, and add them to report visualizations just like other fields. Berekende tabellen worden opnieuw berekend als een van de tabellen waaruit gegevens worden opgehaald, worden vernieuwd of bijgewerkt, tenzij de tabel gebruikmaakt van gegevens uit een tabel die DirectQuery gebruikt. In dat geval worden de wijzigingen in de tabel pas weergegeven wanneer de gegevensset is vernieuwd.Calculated tables are recalculated if any of the tables they pull data from are refreshed or updated, unless the table uses data from a table that uses DirectQuery; in the case with DirectQuery, the table will only reflect the changes once the dataset has been refreshed. Als DirectQuery moet worden gebruikt voor een tabel, is het raadzaam om de berekende tabel ook in DirectQuery op te nemen.If a table needs to use DirectQuery, it's best to have the calculated table in DirectQuery as well.

Een berekende tabel makenCreate a calculated table

U maakt berekende tabellen met behulp van de functie Nieuwe tabel in de rapportweergave of gegevensweergave van Power BI Desktop.You create calculated tables by using the New Table feature in Report View or Data View of Power BI Desktop.

Stel, u bent een personeelsmanager met een tabel Werknemers noordwest en een tabel Werknemers zuidwest.For example, imagine you're a personnel manager who has a table of Northwest Employees and another table of Southwest Employees. U wilt deze twee tabellen combineren in één tabel met de naam Werknemers regio west.You want to combine the two tables into a single table called Western Region Employees.

Werknemers noordwestNorthwest Employees

Schermopname van Power BI Desktop met tabelgegevens van werknemers uit het noordwesten.

Werknemers zuidwestSouthwest Employees

Schermopname van Power BI Desktop met tabelgegevens van werknemers uit het zuidwesten.

Selecteer in Rapportweergave of Gegevensweergave in Power BI Desktop in de groep Berekeningen op het tabblad Modelleren de optie Nieuwe tabel.In Report View or Data View of Power BI Desktop, in the Calculations group of the Modeling tab, select New Table. Het is gemakkelijker om deze stap uit te voeren vanuit Gegevensweergave omdat u dan direct de nieuwe berekende tabel kunt zien.It's a bit easier to do in Data View, because then you can immediately see your new calculated table.

Nieuwe tabel in Gegevensweergave

Voer op de formulebalk de volgende formule in:Enter the following formula in the formula bar:

Western Region Employees = UNION('Northwest Employees', 'Southwest Employees')

Er wordt een tabel met de naam Werknemers regio west gemaakt en deze wordt net als alle andere tabellen weergegeven in het deelvenster Velden.A new table named Western Region Employees is created, and appears just like any other table in the Fields pane. U kunt relaties met andere tabellen maken, berekende kolommen en metingen toevoegen en de velden toevoegen aan rapporten, net als bij elke andere tabel.You can create relationships to other tables, add measures and calculated columns, and add the fields to reports just like with any other table.

Nieuwe berekende tabel

Nieuwe tabel in het deelvenster Velden

Functies voor berekende tabellenFunctions for calculated tables

U kunt berekende tabellen definiëren met een DAX-expressie waarmee een tabel wordt geretourneerd, inclusief een eenvoudige verwijzing naar een andere tabel.You can define a calculated table by any DAX expression that returns a table, including a simple reference to another table. Bijvoorbeeld:For example:

New Western Region Employees = 'Western Region Employees'

In dit artikel wordt slechts een korte inleiding over berekende tabellen gegeven.This article provides only a quick introduction to calculated tables. U kunt berekende tabellen met DAX gebruiken om veel analytische problemen op te lossen.You can use calculated tables with DAX to solve many analytical problems. Hier volgen enkele van de meest voorkomende DAX-tabelfuncties die u kunt gebruiken:Here are some of the more common DAX table functions you might use:

  • DISTINCTDISTINCT
  • VALUESVALUES
  • CROSSJOINCROSSJOIN
  • UNIONUNION
  • NATURALINNERJOINNATURALINNERJOIN
  • NATURALLEFTOUTERJOINNATURALLEFTOUTERJOIN
  • INTERSECTINTERSECT
  • CALENDARCALENDAR
  • CALENDARAUTOCALENDARAUTO

Zie de Naslag voor DAX-functies voor deze en andere DAX-functies waarmee tabellen worden geretourneerd.See the DAX Function Reference for these and other DAX functions that return tables.